15-01-08

Tram 55, nu het nog kan - tant que c'est encore possible

De volgende lijn die de revue passeert, is tramlijn 55. Tram 55 rijdt al sinds jaar en dag tussen Ukkel en Evere via het stadscentrum, en is waarschijnlijk nog altijd de drukste lijn van het tramnetwerk. Het traject is vandaag Stilte - Bordet Station, via de noord-zuidverbinding; belangrijke plaatsen langs de lijn zijn het de Alsembergsesteenweg en het centrum van Ukkel, het Hoogte 100-plein in Vorst, het Zuidstation, De Brouckèreplein en Noordstation in het centrum, het Liedtsplein, Verboekhovenplein en Helmet in Schaarbeek, en het Vredeplein in Evere. De metrostations op de reisweg zijn het Zuidstation, De Brouckère en Rogier, naast de premetrostations die door lijn 55 zelf bediend worden. De NMBS-stations zijn Ukkel-Kalevoet, Brussel-Zuid, Brussel-Noord en Bordet.

La ligne de tram 55 est la prochaine ligne qui passe en revue. Depuis des lustres, le tram 55 roule entre Uccle et Evere via le centre ville, et il est probablement toujours la ligne la plus chargée du réseau tram. Aujourd'hui, le trajet est Silence - Bordet Station, via l'axe nord-sud; les endroits importants le long de la ligne sont la chaussée d'Alsemberg et le centre d'Uccle, la place Altitude 100 à Forest, la Gare du Midi, place de Brouckère et Gare du Nord au centre, la place Liedts, Verboekhoven et Helmet à Schaerbeek, et la place de la Paix à Evere. Les stations de métro désservies sont la Gare du Midi, De Brouckère et Rogier, à part les stations de prémétro qui sont désservies par la ligne 55 même. Les gares SNCB sont Uccle-Calevoet, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Bordet.


Zeer vertrouwd: een PCC 7900 (de 7905) op lijn 55, in de Waelhemstraat in Schaerbeek.

Assez familier: une PCC 7900 (la 7905) sur la ligne 55, dans la rue Waelhem à Schaerbeek.

De laatste jaren is het traject van lijn 55 weinig veranderd. Het zuidelijke eindpunt is altijd Stilte geweest, maar het noordelijke eindpunt was het Vredeplein in Evere tot in 1993. Tot dan was er een keerlus aan Vrede; die is weggenomen en de lijn is verlengd tot het station Bordet. Tegelijkertijd heeft de MIVB op die manier ook een verbinding gemaakt tussen het tramnetwerk en de (bus)remise van Haren, die op enkele passen van Bordet ligt. Er zijn dan ook testsporen en een werkplaats in die remise gebouwd, en nu wordt er zelfs een heuse tramremise gebouwd.

Ces dernières années, la ligne 55 n'a pas beaucoup changé. Le terminus sud a toujours été Silence, mais le terminus nord a été la place de la Paix à Evere jusqu'en 1993. Jusqu'à ce moment-là, il y avait une boucle à Paix; cette boucle a été enlevée et le 55 a été prolongé jusqu'à la gare de Bordet. En même temps, on a établi une liaison entre le réseau tram et le dépôt (bus) de Haren, qui se trouve tout près de Bordet. On a dès lors construit des voies d'essais et des ateliers de tram à Haren, et maintenant on y construit même un vrai dépôt de tram.


De herschilderde 7907 aan Bordet Station. Op de achtergrond is de verbinding naar de remise Haren zichtbaar.

La 7907 repeinte à Bordet Station. En arrière-plan, on voit la liaison vers le dépôt de Haren.

Sinds de indienststelling van metrolijn 2 in 1988 hebben er altijd PCC's 7900 van de remise Koningslaan op lijn 55 gereden, de langste PCC-trams die er zijn. Dit heeft te maken met de grote drukte die er van oudsher op de lijn is: tussen het centrum van Ukkel, Brussel-stad en de Schaarbeekse wijk Helmet is de drukte al jarenlang niet bij te houden. Naast kortere PCC's 7700/7800 en incidenteel misschien een oude 7000 (voor 1993) hebben er de afgelopen 20 jaar geen andere tramtypes op deze lijn gereden. Tram 55 is dan ook bijna synoniem geworden met PCC 7900. Trams 2000 zijn strikt verboden in de premetrotunnel Zuidstation - Albert, en die tunnel is de enige mogelijkheid om de zuidelijke tak van lijn 55 te bereiken. Ook de recente trams 3000 en 4000 zijn er verboden, weliswaar niet in die tunnel maar wel tussen Hoogte 100 en Stilte: de keerdriehoek aan Stilte is niet lang genoeg voor deze trams, en er is op dit stuk geen enkele andere mogelijkheid om te keren.

Depuis la mise en service de la ligne de métro 2 en 1988, des PCC 7900 du dépôt de l'Avenue du Roi ont toujours circulé sur la ligne 55, les trams PCC les plus longs. Ceci à cause de la charge constante sur la ligne entre le centre d'Uccle, Bruxelles-ville et le quartier schaerbeekois Helmet. A part des PCC 7700/7800 et occasionellement peut-être une vieille 7000 (avant 1993), il n'y pas eu d'autres types de tram sur cette ligne. Tram 55 est dès lors presque devenu synonyme de PCC 7900. Les trams 2000 sont strictement interdites dans le tunnel prémétro Gare du Midi - Albert, et ce tunnel est la seule possiblité d'atteindre la branche sud de la ligne 55. Les trams 3000 et 4000 sont également interdites sur cette branche; pas dans ce tunnel, mais bien entre Altitude 100 et Silence. C'est que le triangle de Silence n'est pas assez long pour ces trams, et il n'y pas une autre possiblité de faire demi-tour sur ce tronçon.


Soms is er ook een PCC 7700/7800 op de 55 te zien, zoals deze 7776.

De temps en temps, il y a aussi une PCC 7700/7800 sur le 55, comme cette 7776.

Tram 55 is ook al heel lang het toneel van allerlei voorstellen, klachten, ideeën, realistische en minder realistische plannen. Een noord-zuidlijn is de grote missing link in het metronetwerk, en laat het traject van lijn 55 nu juist zo'n belangrijke noord-zuidverbinding zijn. Bovendien verbindt de 55 gemeenten die nu helemaal niet door de metro bediend worden: in het zuiden Vorst en Ukkel, in het noorden Schaarbeek en Evere. Op de (heel) lange termijn zal er wellicht ook zo'n metro komen, maar daar zijn we nog lang niet aan toe.

In afwachting daarvan zijn er al verschillende plannen voor verlenging van lijn 55 geweest. In het zuiden liggen er al jarenlang ongebruikte tramsporen, die een paar honderd meter verder leiden op de Alsembergsesteenweg, tot de grens met Beersel. Er wordt dan ook al jaren gesproken over een daadwerkelijke verlenging; eerst zou de nieuwe stopplaats Moensberg heten (naar het nabijgelegen station), maar sinds een tijd duikt Van Haelen meer en meer op als naam. In het noorden is er al lange tijd sprake van een verlenging naar het NAVO-hoofdkwartier, maar wellicht zal de nieuwe tramlijn op de Leopold III-laan daar eerder naartoe gaan.


De 7913 aan het huidige eindpunt Stilte...

La 7913 au terminus actuel Silence...

Tram 55 a également été le théâtre de toutes genres de propositions, plaintes, idées, plans réalistes et moins réalistes. Une ligne nord-sud est le grand missing link dans le réseau métro, et le hasard veut que le trajet du tram 55 est une liaison nord-sud très importante. En plus, le 55 relie des communes qui ne sont pas du tout désservies par le métro: Forest et Uccle dans le sud, Schaerbeek et Evere dans le nord. En effet, à (très) long terme, il y aura probablement un métro pareil, mais c'est encore très loin.

En attendant le métro, il y a eu plusieurs plans de prolongation du 55. Au terminus sud, ça fait déjà des années qu'il y a des voies qui mènent quelques centaines de mètres plus loin dans la chaussée d'Alsemberg, jusqu'à la frontière avec Beersel. On parle dès lors depuis longtemps d'une prolongation: à l'origine, le nouveau point d'arrêt devrait s'appeler Moensberg (d'après la gare voisine), mais maintenant, on parle de plus en plus de Van Haelen. Au nord, on parle depuis longtemps d'une prolongation vers l'OTAN, mais la nouvelle ligne de tram sur le boulevard Léopold III l'atteindra probablement avant le 55.... maar de sporen naar een verdere bestemming liggen al lang klaar.

... mais les voies vers une autre destinations sont déjà prêtes depuis longtemps.

De toekomstverwachtingen? Die zijn zeer slecht voor tram 55, want de lijn zal binnenkort (in juli) in z'n huidige vorm opgeheven worden. Het is bekend dat de MIVB de noord-zuidverbinding helemaal wil hertekenen, omdat er te veel lijnen de regelmaat komen verstoren. Lijn 55 is hier waarschijnlijk het grootste slachtoffer van: door de hoge frequentie nemen heel veel mensen tram 55 om te reizen binnen de noord-zuidverbinding, waardoor de tram al snel gevuld raakt. Maar de mensen die de 55 écht nodig hebben (en die dus geen andere tram kunnen nemen), moeten zich er ook tussen wringen. Het is dus het plan om slechts twee 'sterke' lijnen over te houden. Tram 55 was een goede kandidaat geweest, ware het niet dat tram 55 absoluut geen goede regelmaat heeft door het ontbreken van een eigen baan. Tram 55 staat met andere woorden erg vaak vast in het verkeer.

Daarom is de keuze dan ook gevallen op de lijnen 3 en 4. Tram 55 wordt ingekort tot het noordelijke stuk Rogier - Bordet Station. Na 20 uur wordt de lijn gekoppeld aan lijn 3, met Churchill/Vanderkindere - Bordet Station als resultaat. Voor de mensen die écht de 55 nodig hebben is dit ergens een verbetering (omdat Jan en allemaal nu niet meer de 55 zal nemen), maar het is ook een belangrijke rechtstreekse verbinding die verloren gaat. In Schaarbeek en Evere snakt men naar een metro, maar men krijgt - integendeel - nog meer opdeling. Anderzijds zullen er trams 3000 ingezet worden op dit stuk, wat de capaciteit nog iets zou moeten verhogen. Dit is natuurlijk allemaal in afwachting van een betere oplossing, maar die kan nog lang op zich laten wachten.

In het zuiden wordt er voor een andere oplossing gekozen. Men had (naar het voorbeeld van het noorden) een lijn Stilte - Hoogte 100 kunnen overhouden, waarbij er aan Hoogte 100 dan aansluiting is met een 'snelle' tramlijn naar het centrum. Maar lijn 3 en 4 gaan naar Vanderkindere, dus er moet een andere oplossing gezocht worden voor het zuidelijke stuk. Dat stuk wordt dan ook gekoppeld aan het noordelijke stuk van tram 81 (en tot vorig jaar tram 18). Het resultaat is dan ook tramlijn 51 Stilte - Zuidstation - Ninoofsepoort - Heizel, dus opnieuw een samenraapsel van verschillende trajecten zoals tram 18 dat destijds ook was. Bovendien kan deze 'trage' lijn de regelmaat van de 'snelle' lijnen 3 en 4 gaan verstoren in de tunnel Zuidstation - Albert. Een ideale oplossing is dit dus niet bepaald. Op lijn 51 zouden vooral PCC's 7700/7800 gaan rijden, en 7900's als versterking tijdens de spits.

Met andere woorden: geniet van tram 55 en zijn PCC's 7900 nu het nog kan, want deze prachtige tramlijn is aan zijn laatste maanden bezig.

Met dank aan mapeicyclist voor de medewerking.


De toekomst: een 3000 op de 55, weliswaar op een beperkt stuk van de 'grote' 55. We zien de (pas geleverde) 3042 met een ietwat ongewone film.

L'avenir: une 3000 sur le 55, mais bien sur une partie limitée du 'grande' 55. On voit la 3042 (à peine livrée) avec un film quelque peu inhabituel.

Les perspectives? Pas de bonnes nouvelles pour tram 55, parce que la ligne telle quelle sera supprimée. Il est bien connu que la STIB veut réarranger l'axe nord-sud, parce que trop de lignes viennent pertuber la régularité. Le 55 est probablement la plus grande victime: à cause de la fréquence élevée, beaucoup de gens prennent le 55 pour voyager au-dedans de l'axe nord-sud, ce qui cause toute la surcharge. Les gens qui ont vraiment besoin du 55 (ceux qui ne peuvent pas prendre un autre tram), n'ont qu'à se pousser dans la foule. Le plan est donc de ne conserver que deux lignes 'fortes' dans l'axe nord-sud. Tram 55 aurait été un bon candidat, si seulement elle était régulière. En effet, le 55 n'a presque pas de site propre et il se retrouve donc souvent bloqué dans la circulation.

C'est pourquoi on a choisi les lignes 3 et 4. Le 55 sera raccourci au tronçon nord Rogier - Bordet Station. Après 20 heures, le 55 et 3 seront mariés, donc Churchill/Vanderkindere - Bordet Station. Pour les gens qui ont vraiment besoin du 55, ceci pourrait être une amélioration (comme tout le monde ne prendra plus le 55 pour quelques arrêts dans le nord-sud), mais ils perdront également une liaison directe importante. A Schaerbeek et Evere, on aspire à un métro, mais on reçoit - loin de là - encore plus de 'division'. D'autre part, il y aura des trams 3000 sur çe tronçon, ce qui devrait améliorer la capacité. Tout ceci est donc en attendant une meilleure solution, mais cette attente pourrait être très longue.

Au sud, on a choisi une autre solution. Comme au nord, on aurait pu créer une ligne Silence - Altitude 100, avec une correspondance avec une ligne 'rapide' vers le centre. Mais les lignes 3 et 4 iront vers Vanderkindere, donc on a cherché une autre solution pour la branche sud. C'est ainsi que cette branche sera reliée au tronçon nord du tram 81 (et du tram 18, il y a peu). Le résultat sera donc une ligne 51 Silence - Gare du Midi - Porte de Ninove - Heysel, donc à novueau un ramassis de différents tronçons, comme le 18 à l'époque. En plus, cette ligne 'lente' pourrait perturber la régularité des lignes 3 et 4 dans le tunnel Gare du Midi - Albert. Ce n'est donc pas une solution idéale, au contraire. Ce sont principalement des PCC 7700/7800 qui vont rouler sur la ligne 51, et quelques 7900 comme renforcement pendant les heures de pointe.

Autrement dit: profitez du tram 55 et ses PCC 7900 tant que c'est encore possible, parce que cette superbe ligne vit des derniers mois.

Merci à mapeicyclist pour la colloboration.Uit lang vervlogen tijden: een 7000 op de 55, hier tijdens een museumuitstap aan Stilte. Deze 7006 is onlangs uit dienst genomen door de MIVB.

Encore un clin d'oeil historique: une 7000 sur le 55, ici pendant une sortie du musée à Silence. Cette 7006 vient d'être déclassée par la STIB.


En deze 7908 en 7906 aan de halte Thomas om te eindigen in schoonheid...

Et ces 7908 et 7906 à l'arrêt Thomas pour finir en beauté...

00:31 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

14-12-07

Dienstmededeling - communication de service

De trouwe lezers zullen ongetwijfeld opgemerkt hebben dat ik de laatste tijd minder post. Ik heb het momenteel dan ook erg druk en heb weinig tijd om uitgebreide posts te schrijven. De komende tijd zal ik proberen om regelmatig een paar interessante foto's en/of nieuwtjes te plaatsen, dus blijf zeker komen. Tot binnenkort.

Les lecteurs fidèles de ce blog auront certainement déjà remarqué que j'écris beaucoup moins de méssages ce dernier temps. En effet, je suis très occupé pour l'instant, ce qui implique que je n'ai pas le temps de fabriquer des grands posts. J'essayerai tout de même de publicer quelques photos et/ou nouvelles intéressantes régulièrement, donc il vaut toujours la peine de visiter ce blog de temps en temps. A bientôt.

02:21 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-10-07

Vier smaken 92 / Quatre goûts de 92

Vanaf nu zal ik regelmatig een post maken over één bepaalde lijn. Daarbij ga ik wat dieper op de (recente) geschiedenis, de huidige situatie en de toekomstverwachtingen, bijzonderheden en natuurlijk foto's. Om het niet te lang te maken, en ook omdat ik op dat gebied geen expert ben, zal ik meestal niet of slechts kort op de vroegere geschiedenis ingaan.

A partir de maintenant, je vais régulièrement faire un post sur une certaine ligne. Dans ces méssages, je parlerai de l'histoire (récente), la situation actuelle et les perspectives d'avenir, les particularités et bien sûr les photos. Pour ne pas les rendre trop longs, et aussi parce que je ne suis pas expert en ce matière, je ne parlerai pas ou pas beaucoup de l'histoire antérieure.

Het eerste slachtoffer is tramlijn 92. Deze lijn is vandaag een vrij lange en belangrijke tramlijn die het noorden (Schaarbeek) met het zuiden (Ukkel) van de stad verbindt via de as van de Koningsstraat. Vandaag is het traject Schaarbeek Station - Fort-Jaco; belangrijke plaatsen langs de lijn zijn de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek, het Koningsplein en de Louizawijk in het centrum en het Vanderkindereplein, de Heldensquare en het Sint-Jobplein in Ukkel. Metrostations op de reisweg zijn Kruidtuin, Park en Louiza; de NMBS-stations zijn Schaarbeek en Sint-Job.

La première victime est la ligne de tram 92. Aujourd'hui, cette ligne est une ligne assez longue et importante qui relie le nord (Schaerbeek) au sud (Uccle) de la ville, via l'axe de la rue Royale. L'itinéraire actuel est Schaerbeek Gare - Fort-Jaco; les endroits importants le long de la ligne sont l'Eglise Royale Sainte-Marie à Schaerbeek, les places Royale et Louise au centre et la place Vanderkindere, le square des Héros et la place Saint-Job à Uccle. Les stations de métros désservies sont Botanique, Parc et Louise; les gares SNCB sont Schaerbeek et Saint-Job.


Lange tijd een vertrouwd gezicht: een T2000-tram (de 2028) op lijn 92, in de Koningsstraat.

Un image assez familier: un tram T2000 (la 2028) sur la ligne 92, dans la rue Royale.

De laatste jaren is er weinig veranderd aan lijn 92. Het zuidelijke eindpunt is al lang Fort-Jaco, maar het officiële noordelijke eindpunt is tot midden de jaren 90 Esplanade geweest. Tussen de haltes Prinses Elisabeth en Esplanade volgde de 92 toen de reisweg van de huidige lijnen 23 en 4, samen met de intussen opgeheven lijn 52. Niettemin reden veel trams aan Prinses Elisabeth rechtdoor naar Schaarbeek station (vooral tijdens de spitsuren), dus de huidige reisweg van de lijn werd al uitgevoerd. Qua materiaal waren er vooral PCC's 7000 en 7700-7800 op de lijn te zien.

Ces dernières années, la ligne 92 n'a pas beaucoup changé. Le terminus sud est depuis longtemps Fort-Jaco, mais le terminus nord a été l'Esplanade jusqu'au milieu des années 90. Entre les arrêts Princesse Elisabeth et Esplanade, le 92 prennait l'itinéraires des lignes actuelles 23 et 4, ensemble avec la ligne 52. Néanmoins, une partie de trams allaient tout droit à Princesse Elisabeth, direction Schaerbeek Gare (surtout pendant les heures de pointe), donc on faisait déjà l'itinéraire actuel de la ligne. En ce qui concerne le matériel, il y avait surtout des PCC 7000 et 7700-7800.


PCC-tram 7738 aan de halte Prinses Elisabeth. Tot begin de jaren 90 sloegen de meeste trams 92 hier naar links af.

Tram PCC 7738 à l'arrêt Princesse Elisabeth. Jusqu'au début des années 90, la plupart des 92 tournaient à gauche à cet endroit.

De komst van de T2000-trams luidde een belangrijke verandering in op lijn 92; die tramstellen gingen rijden op de lijnen van de Koningsstraat, waaronder dus de 92. Tegelijkertijd werd de lijn definitief beperkt tot Schaarbeek Station. Op die manier hebben de T2000's van de remise Elsene meer dan 10 jaar lang trouw dienst gedaan op lijn 92, tot de eerste herstructurering in april 2007. Toen werd lijn 92 deels overgenomen door de remise Schaarbeek, waardoor er weer regelmatig oude PCC-trams van de reeks 7700-7800 te zien waren.

In juli 2007 is de lijn dan bijna volledig overgenomen door de remise Schaarbeek; er bleven slechts een à twee diensten over voor de remise Elsene (en dus ook maar een of twee T2000-trams). Dat is ook de huidige situatie, met dien verstande dat er zelfs op die paar overgebleven diensten van de remise Elsene geen T2000's meer (mogen) rijden; de reden waarom is een groot mysterie. Concreet betekent dit dus dat er op deze lijn meer dan 10 jaar lang alleen vrij moderne T2000-lagevloertrams te zien waren, en nu alleen nog oude en moeilijker toegankelijke PCC-trams. Een vooruitgang is dit niet bepaald te noemen.

L'arrivée des trams T2000 a annoncé une ère nouvelle pour la ligne 92; ces nouveaux trams étaient affectés aux lignes de la rue Royale, dont le 92. En même temps, on l'a définitivement limité à Schaerbeek Gare. Ainsi, les T2000 du dépôt d'Ixelles ont fait des services pour plus que 10 ans sur cette ligne, jusqu'à la première restructuration en avril 2007. A ce moment-là, le dépôt de Schaerbeek a repris une partie de l'exploitation de cette ligne, de sorte qu'on voyait à nouveau les trams PCC de la série 7700-7800 dessus.

En juillet 2007, l'exploitation a été repris presque intégralement par le dépôt de Schaerbeek; il ne restait qu'un à deux services pour le dépôt d'Ixelles (et donc qu'un ou deux trams T2000). C'est aussi la situation actuelle, étant entendu qu'il n'y a même plus de T2000 sur ces quelques services du dépôt d'Ixelles; la raison pour cette mesure est un grand mystère. Concrètement, ceci veut dire qu'il n'y a eu que des T2000 (trams à plancher bas assez modernes) sur cette ligne pendant plus que 10 ans, et maintenant que des vieux trams PCC. Pas vraiment une amélioration, donc.Tussen april en juli 2007 reden de PCC-trams op lijn 92 met een zogenaamde 'kleurcodefilm', waar geen bestemming op staat. De reden hiervoor is dat het aanvankelijk nooit de bedoeling was om deze trams opnieuw op deze lijn in te zetten. Er was dan slechts een 'depannagefilm' zonder bestemmingen voorhanden. In juli zijn de filmrollen aangepast en verschenen er weer bestemmingen op.

Entre avril en juillet 2007, les trams PCC sur la ligne 92 roulaient avec un film 'code couleur', sans destinations. C'est qu'on n'avait pas prévu que ces trams allaient encore faire cette ligne. Dès lors, il n'y avait qu'un film de 'dépannage'. En juillet, les bobines de films ont été mises à jour et les mentions du 92 ont été rajoutées.

Een paar bijzonderheden. Tot juli 2007 reed ook lijn 93 op het noordelijke stuk (Louiza - Schaarbeek Station) van lijn 92. Tot dan waren er beperkte diensten op het zuidelijke stuk Fort-Jaco - Louiza, bedoeld als versterking. In juli 2007 is lijn 93 echter geschrapt; de beperkte diensten tot Louiza zijn dan ook allemaal doorgetrokken tot Schaarbeek Station, waardoor er op de hele lijn nu een frequentie is van 6 minuten tijdens de spitsuren. Sinds september 2007, toen er een specifieke dienstregelingen voor woensdag en vrijdag toegevoegd is, zijn er op woensdagmiddag als versterking beperkte diensten tussen Schaarbeek Station en Dieweg. Daardoor wordt dat eindpunt, dat sinds de schrapping van lijn 18 officieel niet meer gebruikt werd, weer op een regelmatige basis gebruikt.

Quelques particularités. Jusqu'en juillet 2007, il y avait aussi la ligne 93 sur le tronçon nord (Louise - Schaerbeek Gare) de la ligne 92. Jusqu'à ce moment-là, il y avait également des services limités sur le tronçon sud Fort-Jaco - Louise, comme renforcement. Cependant, en juillet 2007, la ligne 93 a été supprimée; les services limités à Louise ont dès lors été prolongés jusqu'à Schaerbeek Gare, ce qui implique qu'il y a une fréquence de 6 minutes sur toute la ligne pendant les heures de pointe. Depuis septembre 2007, quand on a ajouté un horaire spécifiquement pour le mercredi et le venredi, il y a des services limités Schaerbeek Gare - Dieweg le mercredi dimanche, également comme renforcement. C'est ainsi que le terminus Dieweg, qui n'était officiellement plus utilisé depuis la suppression de la ligne 18, est à nouveau utilisé de manière régulière.


Een 92 beperkt tot Dieweg, nieuw op woensdagmiddag.

Un 92 limité à Dieweg, nouveauté du mercredi midi.

De toekomstverwachtingen? In 2008 zal er een nieuwe herstructurering uitgevoerd worden waarin verschillende lijnen ingekort zullen worden, maar lijn 92 zal de dans waarschijnlijk ontspringen. Er zijn momenteel geen plannen om iets aan het traject van de lijn te veranderen. Anderzijds gaan er soms stemmen op om (een deel van) de 92 zoals vroeger weer tot Esplanade te verlengen, omdat er sinds de schrapping van lijn 52 en de verlaging van de frequenties van lijn 23 veel minder trams op het dat stuk rijden. Qua materieel is de kans groot dat het voorlopig bij de oude PCC-trams 7700-7800 blijft, ook na de herstructurering in 2008. Toch zal er onvermijdelijk een punt komen waarop de nieuwe T3000-trams hun opwachting zullen maken op deze lijn, en met een beetje geluk ligt dat niet meer zo veraf. En intussen bestaat ook de kans dat er weer een paar T2000-trams op de 92 gaan rijden, maar dat is heel onzeker.

Les perspectives? En 2008, il y aura une nouvelle restructuration dans laquelle beaucoup de lignes seront raccourcies, mais le 92 sera probablement sauvé. Pour l'instant, il n'y a pas de plans pour changer l'itinéraire de la ligne. D'autre part, des voix se lèvent pour prolonger (une partie de) le 92 jusqu'à l'Esplanade, comme à l'époque. Depuis la suppression de la ligne 52 et la réduction des fréquences de la ligne 23, il y a beaucoup moins de trams sur ce tronçon. Pour le matériel, il est probable que les PCC 7700-7800 resteront dessus, aussi après la restructuration en 2008. Néanmoins, il y aura inévitablement un moment où les nouveaux trams T3000 feront leur apparition sur cette ligne, et avec un peu de chance, ce moment n'est pas très loin. Et entre-temps, il y a toujours une chance qu'on voit à nouveau quelques T2000 sur le 92, mais c'est loin d'être sûr.


De toekomst: een T3000 op de 92. Op de voorbije autoloze zondag waren deze trams uitzonderlijk te zien op de 92.

L'avenir: une T3000 sur le 92. Le dimanche sans voitures passé, ces trams étaitent exceptionnellement affectés au 92.Uitzonderlijk: een PCC 7900 op lijn 92. De laatste tijd komt dit af en toe voor, doordat er soms tijdelijk een 7900 in de remise Schaarbeek staat.

Exceptionnel: une PCC 7900 sur la ligne 92. Ce dernier temps, ça arrive de temps en temps, puisqu'il y a parfois une 7900 au dépôt de Schaerbeek.Of deze 7914, op de Brugmannlaan (Ukkel).

Ou cette 7914, dans l'avenue Brugmann (Uccle).Nog een bijzonderheid. Een paar keer per dag is er een T3000 op lijn 92 te zien, maar dan wel enkel op het stukje Helden - Janson. Eigenlijk gaat het om een tram van lijn 4 die een klein stukje van lijn 92 gebruikt om terug te rijden naar de remise. Aan Janson slaat deze tram dan ook naar rechts af, richting Flagey.

Encore une particularité. Quelques fois par jour, il y a une T3000 sur la ligne 92, mais bien sur le tronçon Héros - Janson. En fait, il s'agit d'un tram de la ligne 4 qui emprunte un petit bout de la ligne 92 pour rejoindre le dépôt. A Janson, ce tram tourne à droite, direction Flagey.Om af te sluiten nog eens een T2000, ook op de Brugmannlaan. Laten we hopen dat dit tijdperk niet definitief ten einde is.

Pour finir encore une T2000, également dans l'avenue Brugmann. Espérons que cette ère n'est pas définitivement finie.

00:07 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

05-10-07

De museumbus / Le bus des musées

Ik zou me eigenlijk moeten schamen, want door tijdsgebrek heb ik nog niets gezegd over iets wat zeker alle aandacht verdient: de museumbuslijn MB / BM die onlangs van start gegaan is. Het gaat om een unieke buslijn die verschillende bekende Brusselse musea verbindt en zelf ook een museum is, want er rijden alleen museumbussen op uit de collectie van de MSVB (Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel, algemeen bekend als het trammuseum).

Wat praktische informatie: het traject loopt van het centrum (de Berlaimontlaan, bij het stripmuseum), via het Centraal Station, Koningsplein, metrostation Troon, station Brussel-Luxemburg, de Waversesteenweg en de Belliardstraat naar het Jubelpark (Mérode). In totaal zijn er meer dan twintig bekende en iets minder bekende musea op of rond de reisweg van deze lijn. Kaartjes (heen en terug) kosten 3 euro voor volwassenen, 1,5 euro voor kinderen jonger dan 12. Leden van de MSVB mogen gratis mee. De museumbus rijdt nu nog elk weekend tot half november; daarna wordt alles geëvalueerd, en in principe zou er dan vanaf maart 2008 weer gereden worden. Allen daarheen dus!

En fait, j'ai un peu honte, parce que faute de temps, je n'ai encore rien dit sur quelque chose qui mérite toute l'attention: la ligne de bus des musées BM / MB qui vient d'être lancée. Il s'agit d'une ligne de bus unique qui relie plusieurs musées connus à Bruxelles et qui est en soi aussi un musée, étant donné que la ligne est exploitée avec des bus musées de la collection du MTUB (Musée du Transport Urbain Bruxellois, aussi connu comme le musée du tram).

Quelques informations pratiques: le bus passe par le centre (boulevard de Berlaiment, près du musée de la bande dessinée), la Gare Centrale, place Royale, station de métro Trône, gare de Bruxelles-Luxembourg, chaussée de Wavre et la rue Belliard jusqu'au Cinquantenaire (Mérode). Au total, il y a plus de vingt musées connus et un peu moins connus près de l'itinéraire de cette ligne. Les tickets (aller-retour) coûtent 3 euros pour des adultes, 1,5 euro pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Les membres du MTUB ne doivent pas payer. Le bus des musées circule chaque week-end jusqu'en mi-novembre; après, le projet sera évalué et en principe, le bus devrait à nouveau rouler en mars 2008. Vous savez quoi faire ce week-end!Vier van de bussen die voor de BM gebruikt worden (hier drie Brossels en een Fiat) in de remise Haren, kort nadat de speciale BM-films erin gemonteerd waren.

Quatres des bus qui feront le BM (ici, trois Brossels et un Fiat) au dépôt de Haren, peu après le montage des films BM.


Bij de Kunstberg, ter hoogte van het Muziekinstrumentenmuseum.

A l'hauteur du Mont des Arts, près du Musée des Instruments de Musique.


De persvoorstelling vond een tijdje geleden plaats. Daarvoor hadden zes bussen zich verzameld op de esplanade van het Jubelpark.

La présentation de presse a eu lieu il y a quelques semaines. Six bus se sont dès lors rassemblés sur l'esplanade du Cinquantenaire.


Gezien vanaf de triomfboog.

Vue des arcades.


Er was bijzonder veel persaandacht; behalve de traditionele lokale media zijn zelfs de VRT en RTBF een paar beelden komen maken, dus een succes was het wel.

Il y avait beaucoup d'attention; à part les médias locaux, la RTBF et la VRT sont aussi venues faire quelques images, donc le bus des musées avait beaucoup de succès.


Het hele gezelschap heeft plaatsgenomen aan boord van de 8246, met Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet aan het stuur...

Toute l'assemblée a pris place dans le 8246, avec le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet au volant...


Een lintje doorknippen is wat cliché, waarom niet het lintje 'doorrijden'...

Au lieu de couper le ruban à l'aide des ciseaux, pourquoi ne pas utiliser le bus...


Voilà!


Een paar hoge gasten; links algemeen MIVB-directeur Alain Flausch en rechts minister van Mobiliteit Pascal Smet (de twee met een bril).

Quelques invités de marque; à gauche, le directeur général de la STIB Alain Flausch et à droite, le ministre de la Mobilité Pascal Smet (les deux avec les lunettes).


De 8149 op de terugweg naar de remise, ter hoogte van het Meiserplein.

Le 8149 au retour vers le dépôt, à l'hauteur de la place Meiser.

00:18 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-07

De nieuwigheden van - les nouveautés du 03/09

Gisteren 3 september was de dag waarop een paar nieuwigheden in werking getreden zijn (de al besproken wijziging van de 47 en 58 en nog een paar kleine dingen), maar vooral ook een eerste grote test voor alle veranderingen die op 2 juli zijn doorgevoerd. Pas de komende dagen en weken zal het pas echt duidelijk worden in hoeverre alles geslaagd is, maar nu al is duidelijk dat niet alles van een leien dakje loopt. Een rondleiding aan de hand van de foto's.

Hier, le 3 september, était le jour où quelques nouveautés sont entrées en vigueur (la modification du 47 et 58 et quelques petites choses), mais avant tout aussi un premier grand test pour tous les changements du 2 juillet. Il est encore un peu tôt pour juger si tout est bien réussi, mais on voit déjà que ça ne marche pas toujours comme sur des roulettes. Une 'visite guidée' au moyen des photos.


Beginnen doen we bij de laatste bus 58 naar Rogier, zondagavond. Hier bus 8623 die de laatste '58 Rogier' verzorgt, nabij het station van Vilvoorde.

On commence par le dernier bus 58 à Rogier, dimanche soir. Ici on voit bus 8623 qui fait le dernier '58 Rogier', près de la gare de Vilvoorde.


En hier aan de eindhalte Rogier, in principe de allerlaatste bus die van deze halte gebruikt heeft gemaakt.

Et au terminus Rogier, en principe c'est le tout dernier bus qui a utilisé ce terminus.


En dit is het vervolg, de volgende ochtend: een 58 naar IJzer...

Voilà la suite, le lendemain: un 58 à Yser...


En hier aan de nieuwe eindhalte IJzer. Het traject loopt nu via het Masuiplein, de Antwerpsesteenweg, Noordstation, Rogier en de Kleine Ring. Ik had zag deze wijziging grotendeels positief tegemoet, maar ben toch enigszins teleurgesteld. Het oude traject via de Sint-Mariakerk ging sneller en vooral vlotter. Op het nieuwe traject is het Paviljoenplein zoals verwacht een zwart punt geworden: aan de ene kant is het een zeer nauwe inrit naar een eenrichtingsstraat, aan de andere kant is er een al bijna even nauwe inrit, maar die mondt wel uit in een tweerichtingsstraat. Het gevolg is dat de bus soms minutenlang wacht tot er geen verkeer meer komt uit de tegengestelde richting. Intussen blokkeert hij ook het andere verkeer én tram 55 en 56.

Au nouveau terminus Yser. L'itinéraire va via la place Masui, la chaussée d'Anvers, Gare du Nord, Rogier et le Petit Ring. J'étais quand même un peu deçu: l'ancien trajet via l'église Sainte-Marie était plus vite et surtout plus aisé. Sur le nouvel itinéraire, c'est surtout la place Pavillon qui est devenu le point noir: à un côté, l'entrée vers la rue à sens unique est assez étroite, mais à l'autre côté il y a une entrée presque aussi étroite... mais bien pour une rue à circulation dans les deux sens! La consequence: le bus doit souvent attendre plusieurs minutes avant qu'il n'y ait plus de trafic en sens inverse. Entre-temps, il bloque aussi l'autre trafic ét le tram 55 et 56.


Aan IJzer is de nieuwe eindhalte niets meer of minder dan de doorkomsthalte van De Lijn, die gelukkig wel vrij lang is. Niettemin hebben de bussen van De Lijn nu grote moeilijkheden om hier hun halte uit te voeren, zeker als de bussen 58 niet mooi tot het einde van de halte opschuiven. Dus het is mij des te meer een raadsel waarom men per se IJzer als eindhalte wilde.

A Yser, le nouveau terminus est tout simplement l'arrêt De Lijn, qui est assez long, heureusement. Néanmoins, les bus De Lijn ont désormais beaucoup de difficultés à faire l'arrêt, surtout quand les bus 58 n'ont pas bien avancé jusqu'au bout. Donc je me demande encore plus pourquoi on a voulu Yser comme terminus.


En dan dé gebeurtenis van de dag: de inkorting van de 47 tot Van Praet. Hier zien we bus 8787 aan de nieuwe eindhalte, juist naast de tramhalte richting centrum. Eerst even de ideale situatie beschrijven: bus 47 komt hier aan en wacht in principe tot er een tram 4 richting Esplanade aankomt om weer te vertrekken.

Et ensuite l'événement du jour: la limitation du 47 à Van Praet. On voit bus 8787 au nouveau terminus, juste à côté de l'arrêt de tram direction centre. Tout d'abord la situation idéale: bus 47 arrive ici et en principe, il attend l'arrivée d'un tram 4 direction Esplanade avant de repartir.


Een tram 4 is aangekomen, dus vertrekt de bus om de reizigers op te pikken. We zien een 47 'Militair Hospitaal': overdag is één bus op twee beperkt tot die halte, enkel 's morgens vroeg en 's avonds laat rijden ze allemaal door tot Vilvoorde.

Un tram 4 est arrivé, donc le bus part pour prendre les voyageurs. On voit un 47 'Hôpital Militaire': en journée, un bus sur deux est limité à cet arrêt. Seulement le matin (avant 7 h) et le soir ils continuent tous à Vilvoorde.


De bus maakt vervolgens rechtsomkeert op de tramsporen en pikt de reizigers op. Hier is dat juist gebeurd en staat de bus klaar om te vertrekken. Kort voor de middag ging dit allemaal nog vrij goed: de bus kwam de reizigers steeds meteen oppikken, en de reizigers waren natuurlijk zeer tevreden, want ze hadden zich waarschijnlijk ergere dingen voorgesteld.

Ensuite, le bus fait demi-tour sur les voies de tram et il prend le voyageurs. Ici, il vient de faire cela et il est prêt pour partir. Juste avant midi, tout ceci allait très bien: les bus prennait les voyageurs toujours tout de suite, et ils étaient bien sûr très contents, surtout parce qu'ils avaient sans doute craint le pire.


Zoals al eerder vermeld rijdt nog één bus per uur door tot De Brouckère, zoals dit exemplaar. Het moet gezegd dat deze ene bus aan Van Praet goed vol zat, en ook verder op het traject richting centrum stapte er aardig wat volk op.

Comme j'ai déjà mentionné, un bus par heure continue vers De Brouckère, comme celui-ci. Je dois dire que ce bus était déjà bien rempli à Van Praet, et aussi plus loin vers le centre il y avait du monde.


Tijdens de avondspits gingen de dingen al heel wat minder vlot. Zowel tram 4 als bus 47 hebben dan een frequentie van 6 minuten, en dat heeft er natuurlijk geleid dat er dikwijls twee exemplaren in konvooi rijden, zoals hier. Dit heeft vooral te maken met de dagelijkse verkeersopstoppingen aan het Heldenplein in Vilvoorde: de bus uit Vilvoorde komt dus met een paar minuten vertraging aan aan het Militair Hospitaal, en gezien de frequentie van 6 minuten zet de bus die tot daar beperkt was, zich er bijna direct achter, met een konvooi tot gevolg. Hier zien we zo'n konvooi aan Van Praet. Tram 4 stond bovendien al aan de halte, dus om scènes te vermijden konden de chauffeurs bijna niet anders dan hun reizigers hier al laten uitstappen voor de aansluiting (wat dus tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden).

Pendant la pointe du soir, les choses n'était plus aussi brillantes. Le tram 4 ét le bus 47 ont des fréquences de 6 minutes, et cela a mené à des bus en convoi. C'est surtout à cause des embouteillages quotidiens au Heldenplein à Vilvoorde: le bus venant de Vilvoorde arrive donc avec quelques minutes de retard à l'Hôpital Militaire, et vu la fréquence de 6 minutes, le bus limité à cet endroit se met presque immédiatement derrière. On voit un tel convoi à Van Praet. En plus, tram 4 était déjà à l'arrêt, donc les chauffeurs étaient presque obligés de faire descendre leurs voyageurs ici, pour eviter des scènes (mais c'est assez dangereux quand tout le monde traverse les voies de tram sans regarder).


Of nog anders: een tram 4 staat links aan de halte, maar bus 47 staat iets verder rechts nog vast in het verkeer. Hoewel er MIVB-mensen aan de halte stonden, reed de tram toch door, en de reizigers op de wachtende bus konden daar natuurlijk niet mee lachen.

Ou autrement: un tram 4 est à l'arrêt à gauche, mais bus 47 est encore bloqué dans le trafic plus loin à droite. Malgré la présence de gens de la STIB à l'arrêt, le tram a quand même continué, et les voyageurs du bus riaient assez jaune.


En natuurlijk is één klein voorval genoeg om alles even in het honderd te sturen. In dit geval werkten de speciale verkeerslichten aan Van Praet niet goed, wat er al snel toe leidde dat er twee trams 23 en twee trams 4 vaststonden. In dit geval waren er nog mensen van de MIVB ter plaatse (waaronder een supervisor tram), wat wordt dit als er niemand is? Intussen stonden de bussen ook geblokkeerd, want ze mochten natuurlijk niet vertrekken voor ze de afstappende reizigers hadden opgenomen.

Et bien sûr, un petit incident était assez pour faire tout échouer. En ce cas, les feux spéciaux à Van Praet ne marchaient pas bien, et deux trams 23 et deux trams 4 se sont vite trouvés bloqués. A noter qu'il y avait aussi des gens de la STIB sur place (dont un superviseur tram), qu'est-ce que ça donnera quand il n'y a peresonne? Entre-temps, les bus étaient aussi bloqués, puisqu'ils ne pouvait pas partir avant qu'ils aient pris les voyageurs des trams.


Ook de regelmaat van tram 4 was zoals verwacht niet bepaald perfect, wat leidde tot dit soort situaties. Hier heeft de bus juist reizigers van een tram 4 opgenomen, en op het moment dat hij wil vertrekken komt er nóg een tram 4 aan. En dus nog eens de aansluiting, maar nu dus met de bus vooraan. Nu stond er nog iemand van de MIVB ter plaatse om de chauffeur hierom te vragen, maar ik vrees dat de chauffeurs dit al snel aan hun laars zullen lappen (wat ook niet 100% onlogisch is, ze hebben al een aansluiting verzorgd en ze hebben ook een ritschema dat ze moeten respecteren).

La regularité du tram 4 était tout aussi peu parfaite, ce qui a mené à des situations comme celle-ci. Le bus vient de prendre les voyageurs d'un tram 4, et juste au moment où il veut partir, un autre tram 4 arrive. Et donc encore une correspondance, mais donc avec le bus en tête. Il y avait quelqu'un de la STIB sur place pour demander au chauffeur d'attendre, mais je crains que les chauffeurs ne feront bientôt plus cette correspondance (ce qui n'est pas à 100% incompréhensible, ils ont déjà fait une correspondance et ils ont aussi un horaire à respecter).


Ook vrij absurd: reizigers zijn juist opgestapt van een (vertraagde) bus 47 Van Praet. Tram 4 richting centrum is in de verte (achter de muur) al in aantocht, maar juist dan komt ook de ene bus 47 naar De Brouckère aan, met als gevolg dat alle reizigers ernaartoe lopen. Als symboliek kan het wel tellen...

Assez absurde: des voyageurs viennent de descendre d'un bus 47 Van Praet (en retard). Tram 4 est déjà s'approche déjà dans le lointain (derrière le mur), mais à ce moment-là le seul bus 47 De Brouckère arrive, et tout le monde le prend. Quelle symbolique...


Hier eens de nieuwe film 47 Van Praet van dichtbij. Kort na de foto was er nog iets onbegrijpelijks: een gat van bijna 20 minuten in de dienstregeling van de 47, terwijl de 4 wel nog één of twee keer passeerde in die tijd. Veel mensen moesten dus 20 minuten wachten en daar waren ze natuurlijk niet tevreden mee (voor sommigen betekent dat bijna een verdubbeling van hun reistijd). Daarbij komt nog dat Van Praet helemaal niet dat aangename overstapstation is waar de MIVB het altijd over heeft: het is nogal een tochtgat (op 3 september stond er al een vrij koude wind, wat moet dat zijn in hartje januari), het verkeer raast langs alle kanten voorbij en 's avonds is het er niet altijd veilig. Het schuilhokje richting centrum beschermt ook bijna niet tegen regen en wind, en in de andere richting is er niet eens een hokje. Reken daarbij de problemen die ik hierboven heb opgesomd, en het is duidelijk dat hier nog veel werk aan de winkel is.

Et encore un fois le nouveau film 47 Van Praet de près. Juste après cette photo, il y avait encore quelque chose de incompréhensible: un trou de presque 20 minutes dans l'horaire du 47, alors que le 4 passait encore un ou deux fois pendant ce temps. Beaucoup de gens ont donc du attendre 20 minutes et cela ne leur a pas plu (pour certains, ça signifie un doublement de leur durée de voyage). Encore faut-il avouer que Van Praet n'est pas du tout cette agréable station de correspondance dont la STIB parle toujours: on est au milieu d'un courant d'air (le 3 septembre, il y avait déjà un vent assez froid, qu'est-ce que ça va donner en janvier...), les voitures foncent partout et cet endroit est peu sûr en soirée. L'abribus direction centre ne donne presque pas de protection contre la pluie et le vent, et dans l'autre direction il n'y a même pas un abri. Tenez aussi compte des problèmes que je vient de détailler ci-dessus, et il est clair qu'il y encore beaucoup de travail à faire ici.


Dan nog een paar kleinere dingen. Sinds de ontsporing van een T2000 in de noord-zuidverbinding (zie reportage) waren die trams strikt verboden in de noord-zuidverbinding en op de Grote Ring (Diamant - Boileau). Nu zijn ze weer toegelaten op de Grote Ring, dus ze worden weer volop ingezet op lijn 24. T3000's zijn daar volop niet of zelden op te zien, ze zijn allemaal nodig voor lijn 4. Er zijn wel flink wat snelheidsbeperkingen voor de T2000's, vooral op de Churchilllaan in Ukkel.

Et encore quelques petites choses. Depuis le déraillement d'une T2000 dans l'axe nord-sud (voir reportage), ces trams était stricement interdits dans l'axe nord-sud et sur la Grande Ceinture (Diamant - Boileau). Maintenant, les T2000 sont à nouveau autorisées sur la Grande Ceinture, et on les utilise donc pour la ligne 24. On ne voit (presque) pas de T3000 dessus, on les a toutes besoin pour la ligne 4. Il y tout de même beaucoup de limitations de vitesse pour les T2000, surtout sur l'avenue Churchill à Uccle.


Een kleine verrassing aan Vanderkindere (waar de 4, 23, 24 en 92 samenkomen): niemand minder dan de verantwoordelijke van de dienst 'Opdrachthouderschap Kwaliteit' (de kwaliteitsopvolging dus) van de MIVB noteerde de doorkomsten van de trams, maar ook hoeveel volk erop zat, welke overstapbewegingen de reizigers maakten enzovoort. Ik heb nog een hele tijd staan praten met deze zeer sympathieke persoon, en ze wist me onder andere te vertellen dat dingen als de overstap 4 - 47 aan Van Praet zeer nauw opgevolgd zal worden, om te vermijden dat de chauffeurs/trambestuurders het volledig aan hun laars lappen. Hopelijk wordt dat allemaal werkelijkheid!

Une petite surprise à Vanderkindere (là où le 4, 23, 24 et 92 se rencontrent): la responsable en personne du service 'Délégation générale Qualité' de la STIB était en train de noter tous les passages des trams, mais aussi la charge, les mouvements des voyageurs et cetera. J'ai discuté avec cette personne (très sympathique, d'ailleurs), et elle m'a dit que la correspondance 4 - 47 sera bien suivi, pour eviter que les chauffeurs/conducteurs de tram s'en fichent. Espérons que tout ça va se réaliser!


Op lijn 61 doen de new A330's van de remise Delta nu ook af en toe dienst, hier aan De Jamblinne de Meux.

Les new A330 du dépôt de Delta font aussi des services sur la ligne 61, ici à De Jamblinne de Meux.


En aan Dailly.

Et à Dailly.


Maar alweer de schaduwzijde: een naar Jacques Brel getransfereerde Jonckheere Premier op lijn 50, waar tot voor kort bijna alleen new A330's te zien waren.

Mais à nouveau l'envers: un Jonckheere Premier (transféré à Jacques Brel) sur la ligne 50, sur laquelle on ne voyait presque que des new A330, il n'y a que quelques semaines.


En nog bedankt voor de 30.000 bezoekjes die mijn blog intussen bereikt heeft. Ik kan alleen maar herhalen dat ik het nog altijd interessant probeer te houden, dus blijf komen!

Et encore merci pour les 30.000 visiteurs que mon blog vient d'atteindre. Je ne peux que répéter que je vais toujours essayer de le garder 'intéressant', donc n'hésitez pas à passer ici de temps en temps!

14:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

02-09-07

Goed en slecht nieuws - bonne et mauvaise nouvelle

Goed nieuws en slecht nieuws in het buslandschap. Het goede nieuws is dat de vele gloednieuwe Van Hools new A330 die al zo lang werkloos in Haren staan (zie eerdere post) nu eindelijk naar de remise Delta overgebracht worden en dat ze daar volop in dienst worden genomen. Het is ineens heel snel gegaan, want bijna alle wachtende bussen zijn al naar Delta overgebracht. Ze zijn heel regelmatig te bewonderen op de lijnen 34, 38 en 41, en ze worden ook al ingezet op de 60, 61 en mogelijk ook andere lijnen. Het minder goede nieuws is dat die new A330's uiteindelijk de hele Jonckheere Premier-serie moeten vervangen in Delta, en die bussen worden dan overgeplaatst naar de remise Jacques Brel, om er de afgeschreven Van Hools A500 te vervangen. En zowat iedereen is het erover eens dat dat niet meteen een verbetering te noemen is. De naar Jacques Brel overgebrachte Premiers zijn momenteel vooral te zien op de lijnen 20, 84 en 85, maar ze zijn ook al opgedoken op de 14, 15, 47, 50, 87 en wellicht ook andere lijnen. Alweer een paar foto's.

Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle dans le monde des bus. La bonne nouvelle, c'est que tous les Van Hool new A330 flambant neufs en chômage à Haren (voir ici) sont finallement transférés vers le dépôt Delta. Les choses ont bougé très vite tout à coup, parce que presque tous les bus attendants sont déjà à Delta. On les voit très régulièrement sur les lignes 34, 38 et 41, et aussi de temps en temps sur le 60, 61 et peut-être aussi d'autres lignes. La mauvaise nouvelle, c'est que ces A330 remplacent la série de Jonckheere Premier à Delta, et ces Premiers sont dès lors transférés au dépôt de Jacques Brel, pour y remplacer les Van Hool A500 usés. Cependant, presque tout le monde est d'accord que ceci n'est pas vraiment une amélioration. On voit les Premiers transférés à Jacques Brel surtout sur les lignes 20, 84 et 85, mais aussi parfois sur le 14, 15, 47, 50, 87 et sans doute aussi d'autres lignes. A nouveau quelques photos.


De 8175 op lijn 41 aan Helden.
Le 8175 sur la ligne 41 à Heros.


En de 8178 op lijn 38, waar nu bijna alleen A330's op te zien zijn - wat kan het snel gaan!
Et le 8178 sur la ligne 38, où on ne voit presque que des A330 maintenant - mais que ça peut aller vite!


De twee eerste A330's van Delta (waaronder deze 8171) deden al een tijdje dienst op lijn 34, nu zijn er dus nog meer bussen op.
Les deux premiers A330 de Delta (dont ce 8171) font des services sur le 34 depuis quelque temps, maintenant il y a donc aussi d'autres exemplaires dessus.


De keerzijde van de medaille: op lijn 85 reden tot nu toe vooral vooral new A330's (die van de remise Jacques Brel, welteverstaan), maar die zijn nu grotendeels vervangen door de overgebrachte Jonckheere Premiers - de omgekeerde beweging dus.
Le revers de la médaille: il y avait surtout des new A330's sur la ligne 85 (ceux du dépôt Jacques Brel, bien entendu), mais maintenant les Jonckheere Premiers transférés sont prédominants sur cette ligne.


Ook op lijn 84 doen ze af en toe een dienst. Niettemin zullen op die lijn en andere lijnen nu waarschijnlijk meer A330's verschijnen, aangezien ze weinig meer ingezet worden op lijnen als de 85).
Il font également des services sur la ligne 84, de temps en temps. Il est tout de même probable qu'on va voir plus de A330 qu'avant sur cette ligne, puisqu'on les utilisera moins pour des lignes comme le 85).


En zelfs voor de weinig overgebleven diensten van Jacques Brel op lijn 47 wordt wel eens een Premier ingezet. Vanaf morgen 3 september zal een oude A500 of een Jonckheere Premier zeer uitzonderlijk zijn op lijn 47, aangezien Jacques Brel er dan helemaal geen diensten meer op zal uitvoeren.
Et même pour les quelques services de Jacques Brel sur la ligne 47, on utilise parfois un Premier. Dès demain (le 3 septembre), un vieux A500 ou un Jonckheere Premier sera très rare sur la ligne 47, puisque Jacques Brel ne fera plus de services du tout sur cette ligne.

20:53 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

BOA in reizigersdienst / en service voyageurs

De BOA-metro's rijden nu al een hele tijd testritten, en sinds een tweetal weken gebeurt dat ook regelmatig met reizigers, normaal gesproken op lijn 1B (Stokkel - Erasmus). Intussen doen sommige BOA's zelfs al 'reguliere' diensten op die lijn (zonder zich tussen twee gewone metro's in te voegen), dus de officiële indiensttreding van de BOA's op maandag 3 september is eigenlijk al wat vervroegd. Na een paar ritten uitgevoerd te hebben is mijn indruk vrij positief: aan de binnenkant is de BOA erg stil, het is er helder, licht en open (wat de reis een stuk korter doet lijken) en het is handig en veilig om de hele metro door te kunnen lopen. Kleine minpunten zijn de vrij harde stoelen, het geluidsniveau aan de buitenkant (weinig verschil met de huidige metro's) en het gebrek aan handgrepen op sommige plaatsen, maar aan dat laatste zou gewerkt worden. Een paar foto's.

Ca fait déjà quelques semaines que les métros BOA font à nouveau des essais, et depuis deux semaines ils le font aussi régulièrement avec voyageurs, normalement sur la ligne 1B (Stockel - Erasme). Certains BOAs font même déjà des services 'réguliers' sur cette ligne (sans s'intercaller entre deux métros ordinaires), donc on pourrait dire que l'entrée en service officielle ce lundi 3 septembre a été avancée. Après avoir fait plusieurs voyages, ils m'ont donné une impression assez positive: le BOA est très silent à l'intérieur, il y est clair, lumineux et spacieux (ce qui fait passer le voyage plus vite) et il est très pratique de pouvoir circuler dans toute la rame. Quelques petits point faibles: les sièges assez durs, le niveau sonore à l'extérieur (à peine plus silencieux que les autres métros) et le manque de mains courantes à certains endroits, mais il parait qu'on travaille à cette dernière chose. Quelques photos.


BOA 6041 in het eindstation Stokkel.
BOA 6041 au terminus Stockel.


De stuurpost is na flink wat protest van de metrobestuurders deels geblindeerd, maar er is nog altijd heel wat te zien uit reizigersoogpunt. Als het van de bestuurders afhangt, wordt de stuurpost echter volledig geblindeerd, dus afwachten.
La poste de conduite a été occultée en partie après des protestations des conducteurs, mais du point de vue des voyageurs, on voit toujours beaucoup. Cependant, les conducteurs veulent qui la vitre soit entièrement occultée, donc attendons encore.


In het eerste en laatste rijtuig zijn de stoelen tegenover elkaar geplaatst, omdat daar gewoonlijk minder mensen zitten.
Dans la première et la dernière caisse, les sièges sont en vis-à-vis, parce qu'il y a moins de gens dans ces caisses, généralement.


In de vier andere rijtuigen zijn de stoelen allemaal aan de zijkant geplaatst, dus die zijn duidelijk gericht op een vlotte doorstroming en veel rechtstaande mensen.
Dans les quatres autres caisses, il y a des sièges longitudinaux, donc ces caisses sont axées sur une bonne circulation et beaucoup de places debouts.


De geleding die het mogelijk maakt om van het ene rijtuig naar het andere te lopen, een hele verademing.
L'articulation qui permet de se rendre d'une caisse à une autre, un véritable soulagement.


En de BOA in z'n hele lengte, tussen Jacques Brel en het Weststation.
Et la BOA de toute sa longueur, entre Jacques Brel et la Gare de l'Ouest.

20:45 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |