11-05-07

Tour: Boonda(a/e)l, Scha(a/e)rbeek, Vilvoorde, ...

Een kleine tour, aangevuld met wat andere foto's...

Petit tour. Quelques autres photos également ajoutées.Ik heb de indruk dat de mensen meer en meer vertrouwd raken met de 25. Al zie aan Buyl (waar de 23/24 en 25 samenkomen) nog veel mensen aan de halte van de 23/24 wachten, zonder dat ze beseffen dat er ook veel 25's voorbijrijden aan de andere kant van het kruispunt. Hier de 7825 van de remise Schaarbeek op de 25.

J'ai l'impression que les gens connaissent déjà bien le 25. Bien qu'il y ait encore beaucoup de gens à Buyl (là où les 23/24 et 25 se rencontrent) qui attendent un 23/24 et ne se rendent pas compte qu'il y a aussi des 25 à l'autre côté du carrefour. Ici on voit le 7825 (dépôt de Schaerbeek) sur le 25.Maar ook deze 3008, remise Elsene.

Et ce 3008, dépôt d'Ixelles.Net als deze 3023, al zou je dat niet direct afleiden uit z'n film!

Et également ce 3023, bien qu'il ait perdu un morceau de son film!Door een paar 'zwarte punten' (met name rond de ULB, en een groot deel van de Rogierlaan) is de regelmaat soms ver te zoeken op de 25, met als resultaat dat sommige trams beperkt zijn tot Marie-José, het voormalige eindpunt van de 93. Ook een beetje om het eindpunt aan Boondaal te ontlasten, het kan er nogal druk zijn (zie hieronder).

A cause de certains 'points noirs' (notamment les environs de l'ULB, et une grande partie de l'avenue Rogier), la régularité sur le 25 n'est pas toujours parfaite (understatement), et donc on limité certains trams à Marie-José, l'ancien terminus du 93. On le fait aussi pour soulager le terminus à Boondael, qui est très fréquenté on heure de pointe (voir ci-dessous).Hier het bewuste eindpunt aan Boondaal. Op de achtergrond lopen de sporen door naar Herrmann-Debroux (gebruikt door de 94), maar deze tram heeft zich dus juist op het middelste spoor gezet en staat op het punt om een stukje terug te rijden, naar het kleine perron, om het begin van zijn dienst af te wachten.

Voici le terminus à Boondael. En arrière-plan, les voies continuent vers Herrmann-Debroux (ligne 94). Ce tram vient de se mettre sur les voies du milieu et il va faire demi-tour, vers la petite quai, pour attendre son début de service.Intussen was er nog een andere 25 aangekomen (rechts achteraan, hij keerde daarna terug als 94 en heeft dus al die film opgezet), en die moest dus wachten tot de T3000 terugreed. En een minuut later kwam er ook een doorgaande 94 achter, vooraan op de foto. Het grote probleem hier is dat het autoverkeer ook langs hier moet. De auto in het midden stond al een minuutje stil voor beide trams en ging ze uiteindelijk inhalen... maar hij zag niet dat de T3000 intussen aan het terugrijden was op dat spoor, waardoor die auto zich nog net tussen de twee stilstaande trams kon plakken. Ik voorspel hier nog ongelukken, in de bocht kun je onmogelijk zien of er een tram aankomt op het middelste spoor, en er zijn altijd gekken die het er dan toch op wagen...

Pendant ce temps-là, un autre 25 avait arrivé (à droite du T3000; il est ensuite retourné en 94 et a déjà mis le film), et il devait donc attendre jusqu'à ce que le T3000 fasse demi-tour. Et une minute après, un 94 (en transit) s'est mis derrière (au premier plan). Le grand problème ici, c'est qu'il n'y a pas de site propre pour les trams, donc les voitures doivent également passer. La voiture au milieu attendait déjà une minute derrière le 94 et a décidé de dépasser les trams; mauvaise idée, parce que le T3000 était en train de faire demi-tour. Heureusement, il y avait un trou entre les deux trams à droite, la voiture s'est pu mettre dedans. Je prévois des accidents ici; avec le virage, il est impossible de voir s'il y a un tram sur la voie du milieu, et il y a toujours des fous qui s'engagent quand même...De normale situatie: de twee 25's wachten op het spoor in het midden, en links rijdt de doorgaande 94 voorbij.

La situation normale: les deux 25 attendent au milieu, et le 94 leur dépasse par la gauche.De tramhalte Boondaal bevindt zich op de brug, en onderaan is het gelijknamige station te vinden. Hier stopt een trein op lijn 26 (Halle - Vilvoorde via Delta) juist in het station. In de toekomst moet dit een GEN-station (Gewestelijk ExpresNet) worden.

L'arrêt de tram Boondael se trouve sur le pont, et en bas se trouve la gare du même nom. On voit un train sur la ligne 26 (Hal - Vilvorde via Delta). Dans l'avenir, cette gare devrait deviendre une gare RER (Réseau Express Régional).Terug naar Buyl; hier kruisen twee 24's elkaar. De linkse rijdt door naar Churchill/Vanderkindere, de rechtse komt daar juist vandaan en zijn dienst is afgelopen aan deze halte.

De retour à Buyl; ici, deux 24 se croisent. Celui à gauche continue vers Churchill/Vanderkindere, celui à droite vient de là et termine son service à cet arrêt.Logisch dat zijn dienst aan Buyl afgelopen is, want vlakbij, in de Hippodroomlaan, bevindt zich de grote tramremise van Elsene. Vanuit bus 71 is de remise goed zichtbaar (aan de rechterkant richting De Brouckère). Links, achter de gele bestelwagen, zien we nog juist onze 24 binnenrijden.

Il est bien logique qu'il termine son service ) Buyl, parce que le grand dépôt de tram d'Ixelles se trouve tout près de l'arrêt, dans l'Avenue de l'Hippodrome. On voit bien le dépôt dans le bus 71 (côté droite direction De Brouckère). A gauche, derrière la camionnette jaune, on voit notre 24 en train de rentrer.In deze remise staat een bont allegaartje aan trams, en allemaal nogal door elkaar. Op de foto zien we onder andere 7700/7800's, T3000/T4000's en T2000's.

Dans ce dépôt, on trouve presque chaque type de tram (sauf des 7900), et ils sont garés plutôt en désordre. On voit des 7700/7800, T3000/T4000 et T2000 sur la photo.Ook leuk: een schermpje 'COMPLET - VOLZET' aan de ingang van de remise. Een stuk antiek, of zou het nog werken ook? Veel plaats is er in ieder geval niet meer over de remise, er kunnen nog maar een paar trams bij.

Bien marrant: un petit écran 'COMPLET - VOLZET' à l'entrée du dépôt. De l'antiquité, ou marche-t-il encore? De toute façon, il y a peu de place libre dans ce dépôt.Merkwaardig: een 55 maakt rechtsomkeert aan Verboekhoven, in de richting Stilte weliswaar. Richting Bordet gebeurt het wel eens dat een tram komende van het centrum hier terugkeert door een grote vertraging, maar in deze richting is dat vrij uitzonderlijk, aangezien een tram richting Stilte nog maar 8-9 haltes ver is hier. Een technisch probleem was het in ieder niet, want deze tram nam gewoon weer reizigers mee op z'n terugreis.

Remarquable: un 55 direction Silence fait demi-tour à Verboekhoven. Direction Bordet, il arrive de temps en temps qu'un 55 venant du centre fait demi-tour à cause d'un grand retard; mais dans ce sens, il est plutôt rare, étant donné qu'un tram direction Silence n'a fait que 8-9 arrêts avant Verboekhoven.Tram 2026 'India' op lijn 24 slaat af naar Schaarbeek station, aan de halte Prinses Elisabeth.

Tram 2026 'India' sur le 24 tourne vers Schaerbeek gare, à l'arrêt Princesse Elisabeth.Een T4000 op lijn 23 en een 7700/7800 op lijn 52 kruisen elkaar aan Van Praet...

Un T4000 sur le 23 et un 7700/7800 sur le 52 se croisent à Van Praet...Blijft toch imposant, de lengte van een T4000 (43 meter!).

Reste assez imposante, la langueur d'une T4000 (43 mètres!).Opvallend: een blad dat de bestuurders van de T3000/T4000's eraan moet herinneren dat ze de verwarming/airco van het passagiersgedeelte moeten uitschakelen voor ze de remise binnenrijden, want anders dreigt de stroom uit te vallen.

Frappant: une feuille pour rappeler les conducteurs/conductrices des T3000/T4000 qu'ils doivent couper le chauffage/airco du compartiment voyageurs avant de rentrer au dépôt, sinon il y a un risque de panne de courant.Een automaat aan het metro-/tramstation Heizel.... Alleen weet de MIVB blijkbaar niet hoe ze de naam van haar eigen station correct schrijft!

Un distributeur à la station de métro/tram Heysel... seulement la STIB ne sait plus comment elle doit écrire le nom (en néerlandais) de sa propre station (Heizel en néerlandais)!Nog iets uitzonderlijks: een 7900 op lijn 56 tijdens de week. Deze tram komt van de remise Koningslaan (Sint-Gillis) en reed rond met een 'index' van de remise Edingenstraat (Molenbeek), dus waarschijnlijk een reservedienst.

Encore quelque chose de rare: un 7900 sur la ligne 56 en semaine. Ce tram vient du dépôt de l'Avenue du Roi (Saint-Gilles) et roulait avec un 'indice' du dépôt de la Rue d'Enghien (Molenbeek), donc il s'agit probablement d'un service de réserve.

Vanhoolke aan het vertrekken met zijn bus 58 naar Vilvoorde. Vreemd genoeg geeft de film vooraan nog drie minuten wachttijd aan, terwijl hij wel degelijk op tijd vertrok.

Vanhoolke en train de partir avec son bus 58 vers Vilvorde. Assez bizarre que le film indique entre trois minute d'attente, parce qu'il est certainement parti à l'heure.Die film wordt aangestuurd vanuit de zogenaamde SAE, zeg maar de 'boordcomputer'. Op het moment van vertrek gaf deze aan dat het tijd was om te vertrekken, dus geen idee waar die 3 minuten ineens vandaan kwamen.

C'est ce SAE (genre d'ordinateur de bord) qui règle le film. Au moment du départ, il indiquait qu'il était temps de partir, donc aucune idée d'où venaient ces 3 minutes.Tegenover het eindpunt in Vilvoorde wonen er bijzonder lastige mensen, die al direct de MIVB of zelfs de politie bellen als een bus het waagt om zijn motor langer dan een halve minuut te laten draaien. Vanhoolke moest in dit geval na een minuut alweer vertrekken en liet z'n motor dus draaien, en bijgevolg kwam 'madam' aan de deur loeren, met een zeer giftige blik naar onze bus. Ze had waarschijnlijk geen repliek in het Nederlands verwacht (iets als 'ik ben binnen een minuut weg, en anders bel je maar naar de MIVB'). Zielig dat deze mensen zich hiermee bezighouden, terwijl er elke dag honderden treinen van de drukke verbinding Brussel-Antwerpen passeren in hun achtertuin. Akkoord dat je 's avonds laat liever niet minutenlang dat gebrom hoort, maar om na een minuut al direct naar de telefoon te grijpen... De 58 rijdt trouwens niet eens meer na een uur of 10 's avonds.

Au terminus à Vilvorde, il y a des gens assez pénibles, qui appellent la STIB ou même la police quand un bus risque de laisser tourner son moteur plus que 30 secondes. En ce cas, Vanhoolke devait partir après une seule minute et il a donc laissé tourner son moteur, et 'madame' est donc venue à la porte, jetant un regard méchant sur notre bus. Elle se n'avait certainement pas attendu à une réplique en néerlandais (genre 'je pars dans une minute, et sinon vous n'avez qu'à appeler la STIB'). D'accord qu'il est bien ennuyeux d'entendre ce ronflement pendant plusieurs minutes la soirée, mais il est quand même exagéré d'aller téléphoner après une minute... le 58 roule même plus après environ 10 h du soir.Als dit bordje ergens aan een eindhalte hangt, kun je ervan uitgaan dat er lastige buurtbewoners zijn. Door de taalwet (Vilvoorde is een eentalige Nederlandstalige gemeente) mag dit bordje trouwens enkel in het Nederlands; gelukkig dat de tweetalige versie exact hetzelfde eruit ziet, want anders denk ik dat sommige Franstalige chauffeurs de boodschap niet zouden hebben begrepen (maar dan zouden ze er ook snel achter komen!).

Quand il y a ce panneau à un terminus, il y a probablement des riverains pénibles à proximité. Suite à la loi linguistique (Vilvorde étant une commune néerlandophone), ce panneau est d'ailleurs en néerlandais; heureusement qu'il est pour le reste identique à sa variante bilingue, parce sinon je pense que certains chauffeurs francophones n'auraient pas compris le méssage (mais ils l'auront certainement compris après un coup de fil de nos 'amis'!).De (nog maar pas geleverde) 4018 als leswagen in de noord-zuidverbinding, hier station Beurs.

Le 4018 (qui vient d'être livré) en écolage dans l'axe nord-sud, ici dans la station Bourse.Dit schema van de 23-24-25 is er nogal overhaast aangebracht...

Ce schéma du 23-24-25 est collé avec précipitation...Net zoals de lijnstickertjes aan Louiza sinds de laatste reorganisatie (hier enkel de 93 ingekort), niet echt een logische volgorde.

La même chose pour les autocollants des lignes à Louise, depuis la dernière restructuration (ici, il n'y avait que le 93 raccourci), pas vraiment un orde logique.Om te eindigen in schoonheid, nog dit duo 93-94 aan de Louizalaan.

Afin de finir en beauté, voici ce couple 93-94 dans l'Avenue Louise.

02:10 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Hoi

Sjiek dat je die mensen van nr 5 aan de terminus van Vilvoorde 58 eens in een slecht daglicht zet .
Prachtig werk hoor . Zal hun leren op de kop van de chauffeurs zitten door te bellen naar de flikken en de Mivb .

Gepost door: Thalys | 11-05-07

Goh ja, in een slecht daglicht stellen is nu ook niet direct de bedoeling. Niets persoonlijks tegen die mensen, maar ze overdrijven gewoon zwaar. Het is ook nogal makkelijk om direct te gaan bellen, één keer een (vriendelijk) woordje met de chauffeur wisselen zou al veel helpen én zou hen ook veel beter doen begrijpen waarom de motor soms moet blijven draaien.

Gepost door: MIVB-reiziger | 11-05-07

De commentaren zijn gesloten.