05-06-07

Foto-update 3

Een paar interessante foto's van de afgelopen week.

Quelques photos intéressantes de la semaine passée.De films van de nieuwe/gewijzigde lijnen in juli zijn al aanwezig in de bussen, bijvoorbeeld deze Citaro. Deze film stelt een pendeldienst voor op de vernieuwde noord-zuidverbinding; daar zullen voorlopig enkel de tramlijnen 4, 55 en 56 overblijven.
Sorry voor de belichting van de volgende foto's, maar ik moest ze wel zo nemen, want anders was het lijnnummer niet meer leesbaar...

Les films pour les nouvelles lignes / lignes modifiées en juillet sont déjà disponibles dans les bus, par exemple ce Citaro. Ce film représente une navette sur le nouvel axe nord-sud; les lignes de tram 4, 55 et 56 seront les seules lignes à y rester (au premier abord).
Je m'excuse pour l'exposition faible des photos suivantes, mais sinon le numéro de la lignes n'aurait plus été lisible...De nieuwe lijn 88, Machtens - Heizel. Die rijdt tussen Machtens en De Brouckère zoals de huidige lijn 63, vanaf daar zoals de huidige lijn 47 tot WTC, vanaf daar via een min of meer nieuw traject tot Bockstael en zo zoals de huidige lijn 89 tot de Heizel, met een gewijzigd traject in Jette. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor alle genoemde lijnen: de 63 wordt ingekort tot De Brouckère, drie op de vier 47's zullen beperkt worden tot Van Praet (vooral door de komst van tram 4) en lijn 89 wordt beperkt tot het metrostation Pannenhuis.

La nouvelle ligne 88, Machtens - Heysel. Ce bus roulera entre Machtens et De Brouckère comme la ligne 63, puis jusqu'à WTC comme le 47, ensuite jusqu'à Bockstael via un trajet plutôt nouveau et finallement comme le 89 jusqu'au Heysel, avec quelques modifications à Jette. Tout cela a bien entendu des conséquences pour les lignes mentionnées: le 63 sera limité à De Brouckère, trois bus 47 sur quatre seront limités à Van Praet (surtout à cause du nouveau tram 4) et la ligne 89 sera limitée à la station de métro Pannenhuis.Hier lijn 64, Naamsepoort - Machelen. Die is het resultaat van de splitsing van de huidige lijn 54 in een stuk Vorst-Centrum - Luxemburg station (blijft lijn 54) en een stuk Naamsepoort - Machelen (wordt dus lijn 64), met een overlappend stuk Naamsepoort - Troon - Luxemburg station. De reden hiervoor zijn vooral de chronische vertragingen op de (heel lange) lijn 54, maar het valt af te wachten in welke mate dit zal helpen.

Ici la ligne 64, Porte de Namur - Machelen. Elle résulte de la scission de la ligne actuelle 54 en un tronçon Forest-Centre - Gare du Luxembourg (reste le 54) et un tronçon Porte de Namur - Machelen (deviendra le 64). Le tronçon Porte de Namur - Trône - Gare du Luxembourg sera donc désservi par les deux lignes. Les retards chroniques de la ligne 54 (qui est très longue) sont la raison pour cette scission.Lijn 15, Noordstation - UZ Brussel. Die lijn is niets meer dan een fusie 's avonds van de huidige lijnen 13 (Simonis - UZ Brussel) en 14 (Noordstation - Simonis - UZ Brussel), dus een bus 14 rijdt 's avonds na Simonis via het traject van lijn 13 (duurt iets langer) naar het UZ Brussel en vice versa. Eigenlijk niets nieuws onder de zon, want dit systeem wordt al een tijdje toegepast, alleen komt er nu dus een nieuw nummer voor.

Ligne 15, Gare du Nord - UZ Brussel. Cette ligne n'est qu'un fusionnement vespéral des lignes 13 (Simonis - UZ Brussel) et 14 (Gare du Nord - Simonis - UZ Brussel), donc en soirée, un bus 14 suit l'itinéraire de la ligne 13 entre Simonis et l'UZ Brussel (qui est un peu plus long) et vice versa. Rien de nouveau sous le soleil, parce que ces deux lignes sont déjà fusionnées en soirée, mais cette ligne fusionnée aura donc un propre numéro.Pendeldienst voor de tramlijnen 82 en 97. Dat zal het stuk Wielemans - Stalle zijn, dat nu nog door de tramlijnen 52 en 18 bereden wordt. Tramlijn 52 wordt op dit stuk vervangen door lijn 82 (Drogenbos Kasteel - Zuidstation - Berchem station) en tramlijn 18 door de nieuwe 97 (Stalle P - Louiza, via de Bareel en Janson). De 52 en 18 worden afgeschaft.

Navette pour les lignes 82 et 97. Ces deux lignes rouleront ensemble sur le tronçon Wielemans - Stalle, qui est aujourd'hui désservi par les lignes 52 et 18. Sur ce tronçon, le 52 sera remplacé par le 82 (Drogenbos Château - Gare du Midi - Berchem gare) et le 18 par le nouveau 97 (Stalle P - Louise, via la Barrière et Janson). Les 52 et 18 seront supprimés.En dit is er nog eentje voor in het archief, want tramlijn 90 bestaat niet meer en deze film zal dus niet meer (bedoeld) opduiken. Deze combinatie Citaro + film 90 heeft niettemin één keer dienst gedaan, toen tramlijn 90 (toen nog niet vervangen door de 25) het Weldoenersplein niet kon oprijden door werken en dus vervangen werd door pendelbussen.

Et celui-ci est pour les archives, parce que la ligne de tram 90 n'existe plus et ce film ne sera donc plus employé (sauf par inadvertance). Cependant, cette combinaison Citaro + film 90 a été utilisée une fois, quand la ligne de tram 90 (en ce temps-là pas encore remplacé par le 25) ne pouvait pas passer sur la place des Bienfaiteurs suite à des travaux.Ook op de oudere bussen (toch op deze Van Hool A300) zijn de nieuwe films al ingesteld; hier zien we de nieuwe lijn 79, Schuman - Kraainem. Die zal rijden via het huidige traject van lijn 28 tussen Schuman en Diamant (lijn 28 wordt omgeleid naar het Daillyplein), vanaf daar zoals de lijnen 11/12 tot de Kolonel Bourglaan, vanaf daar via de Plejadenlaan/Andromedalaan (huidige lijn 80) naar de Marcel Thirylaan (waar lijn 45 ook nog altijd op zal rijden), aan het einde van die laan zoals lijn 42 tot UCL Saint-Luc en tot slot via een kort nieuw traject naar het metrostation Kraainem.

Sur les bus plus anciens (comme ce Van Hool A300), les nouveaux films ont également été installés; ici on voit la nouvelle lignes 79, Schuman - Kraainem. Ce bus roulera via l'itinéraire actuel du 28 entre Schuman et Diamant (le 28 sera dévié vers la place Dailly), puis comme les lignes 11/12 jusqu'à l'avenue Colonel Bourg, ensuite via l'avenue des Pléiades/avenue Andromède (ligne 80 actuelle) jusqu'à l'avenue Marcel Thiry (où les 45 roulera toujours), à la fin de cette avenue comme le 42 jusqu'à UCL Saint-Luc et finallement jusqu'à la station de métro Kraainem, via un nouvel itinéraire.Ook een paar keer een ongewone inzet van een tram/bus gezien, zoals deze PCC 7900 van de remise Koningslaan op lijn 81 (die normaal door PCC's 7700-7800 van de remises Molenbeek en Elsene bereden wordt). Mogelijk wilde men gewoon een extra tram op de noord-zuidverbinding inzetten en was '81/ Noordstation' de enige geschikte film, aangezien de meeste van deze PCC's nog geen film '3 Noordstation' hebben.

J'ai également vu quelques 'affections originales', comme ce PCC 7900 du dépôt de l'avenue du Roi sur la ligne 81 (qui est normalement affécté aux dépôts de Molenbeek et Ixelles et roulé en PCC 7700-7800). Peut-être qu'on voulait injécter un tram supplémentaire sur l'axe nord-sud et que le '81/ Gare du Nord' était le seul film approprié, étant donné que la plupart de ces PCC n'ont pas encore un film '3 Gare du Nord'.Hier tram 7747 van de remise Schaarbeek op lijn 55, die normaal door PCC 7900's van de Koningslaan bereden wordt. Waarschijnlijk ging het weer om een reservedienst, want deze tram heeft slechts één ritje heen en terug gedaan op het stuk Verboekhoven - Bordet en is daarna teruggekeerd naar de remise.

Ici on voit tram 7747 du dépôt de Schaerbeek sur la ligne 55, qui est normalement roulé avec des PCC 7900 de l'avenue du Roi. Il s'agit probablement d'un service de réserve, parce que ce tram n'a fait qu'un aller-retour sur le tronçon Verboekhoven - Bordet et est ensuite retourné vers le dépôt.Hier een A500 van de remise Jacques Brel op lijn 29 (waar normaal A300's te zien zijn van de remise Haren). Dit is hoogstwaarschijnlijk ook een reservedienst. De reservediensten van de bussen zijn bij de MIVB beter bekend als 'indice vert'; elke remise heeft ergens een chauffeur plus een bus klaarstaan die op het hele net een lijn kunnen versterken bij problemen.

Et ici, un A500 du dépôt de Jacques Brel sur la ligne 29 (où on voit des A300 du dépôt de Haren, normalement). Il s'agit probablement aussi d'un service de réserve. Ces services sont mieux connus sous le nom 'indice vert'; chaque dépôt met quelque part un chauffeur plus un bus, prêts pour renforcer une ligne en cas de problèmes.En vlak erna zelfs een Jonckheere Premier van de remise Delta, op dezelfde lijn. Wellicht dezelfde verklaring als hierboven.

Et juste après même un Jonckheere premier du dépôt de Delta, sur la même ligne. Probablement à cause de la même raison que ci-dessus.Bij de noord-zuidverbinding en de as Meiser - Boileau en verder, twee van de drukste assen van het tramnetwerk, staat meestal een tram stand-by met hetzelfde doel. Hier zien we een tram van de remise Elsene op het derde spoor aan het Meiserplein, die kennelijk juist lijn 23 heeft versterkt (en op die manier is er dus nog heel af en toe een PCC op die lijn te zien).

Près de l'axe nord-sud et l'axe Meiser - Boileau et plus loin, il y a souvent un tram en réservé avec le même but que les bus. On voit un tram du dépôt d'Ixelles sur la voie de garage à la place Meiser, qui vient de renforcer la ligne 23, apparemment (et comme ça, on voit encore un PCC sur cette ligne, de temps en temps).Een new A330 op lijn 87, daar zijn ze nog niet al te vaak te zien.

Un new A330 sur la ligne 87, sur laquelle ils ne roulent pas souvent.Op lijn 89 beginnen ze wél meer en meer te verschijnen, zeker in het weekend.

Sur la ligne 89, ils ne sont plus si rares, surtout en week-end.Op de verbuste tramlijn 83 (op zondag vervangen door bussen en beperkt tot Delacroix, door de grote drukte bij de markt aan de slachthuizen) daarentegen goede oude A500's en geen enkele new A330, dat is meestal anders.

Sur la ligne de tram 83 bussifiée (le dimanche, les trams sont remplacés par des bus limités à Delacroix, à cause du marché près des abattoirs) il n'y avait par contre des A500, aucun new A330.Dat de A500's hun leeftijd beginnen te hebben, merk je aan het feit dat er bij sommige exemplaren zelfs water tussen de ruit is. Het golft nogal als de bus optrekt of afremt, best amusant om naar te kijken.

Les A500 ont déjà leur âge, et ça se foit par exemple au fait que dans certains bus, il y a de l'eau dans les vitres. Il y a toujours des vaguelettes dans l'eau quand le bus démarre ou freine, assez amusant de l'observer.Busje in panne bij de Hoedemaekerssquare, let op de openstaande motorkap...

Bus en panne à l'hauteur de la place Hoedemaekers, remarquez le capot ouvert...En om alweer in schoonheid te eindigen, bus 58 aan zijn eindpunt in Rogier. In september is dit verleden tijd en zal deze halte waarschijnlijk niet meer bediend worden; bus 58 zal dan vanaf Verboekhoven via de Van Ooststraat, Paviljoenstraat, Masuistraat en Antwerpsesteenweg naar de Antwerpsepoort rijden (metrostation IJzer).

Et pour finir en beauté, bus 58 à son terminus Rogier. En septembre, ce terminus ne sera probablement plus désservi pas un bus; le 58 sera dévié dès Verboekhoven, via la rue Van Oost, rue du Pavillon, rue Masui et la chaussée d'Anvers afin de joindre son nouveaux terminus, la porte d'Anvers (station de métro Yser).

00:38 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

PCC 7900 Salut,
Il y a depuis quelques temps une 7900 du dépôt Av. du Roi en réserve sur le réseau pour être injectée en cas de perturbations. Ce 81/ Nord était peut-être cette réserve, envoyée dans le nord-sud à cause d'un embouteillage de trams pour éviter que le premier tram ne prenne encore plus de retard...

Gepost door: SteF | 05-06-07

Comme j'avais pensé donc, merci :-)

Mais les 7700 - 7800 (généralement de Schaerbeek) sur la voie de garage à Thomas alors? Une deuxième motrice en réserve pour l'axe nord-sud?

Gepost door: MIVB-reiziger | 05-06-07

oh jaime pas les a330 sur le 87 et 89 et 84 et..... ille en a plus beaucoup sur la 50 metenant jai tout le temp c'est vieille bouriqeu

Gepost door: bus50... | 19-06-07

De commentaren zijn gesloten.