10-06-07

2 juli - juillet: grote veranderingen - grands changements (1)

Op 2 juli treedt de tot nu toe belangrijkste fase in de herschikking van het MIVB-netwerk in. Een hele hoop tram- en buslijnen worden gewijzigd, geschrapt of nieuw gecreëerd. Op wat bordjes bij de haltes van sommige lijnen na is de communicatie vanwege de MIVB nog altijd vrij gebrekkig, dus hier een overzicht van wat er allemaal verandert. Eerst bespreek ik de tramlijnen.

Ce 2 juillet, une nouvelle phase de la restructuration du réseau de la STIB entre en vigueur. Beaucoup de lignes de tram et bus seront modifiées, supprimées où créées. A part quelques panneaux à certains ârrets, il n'y a pas encore beaucoup eu beaucoup de communication de la part de la STIB, donc voici un aperçu. Je commence par les lignes de tram.

Churchill - Noordstation/Gare du Nord

Niet schrikken: tramlijn 3 wordt tijdelijk geschrapt. De reden is dat de nieuwe tramlijn 4 gecreëerd wordt (zie hieronder) en dat er een overbelasting zou ontstaan op het stuk Zuidstation - Albert met de 3 erbij. De tijdelijke schrapping van lijn 3 wordt opgevangen door de nieuwe lijn 4 (die alle haltes gemeen heeft met lijn 3, behalve Churchill) en door de (alweer tijdelijke) verlenging van lijn 25 van Rogier tot het Zuidstation. Tussen het Zuidstation en Churchill (en verder) zorgt lijn 23 nog altijd voor een extra versterking. In 2008 komt lijn 3 terug in een sterk verbeterde vorm.

Ne vous cassez pas le nez: la ligne 3 est temporairement supprimée. La raison, c'est qu'on va créer la nouvelle ligne 4 (voir ci-dessous) et qu'il y aurait trop de trams sur le tronçon Gare du Midi - Albert avec le 3 en plus. La suppression temporaire est compensée par la nouvelle ligne 4 (qui a tous ces ârrets en commun avec le 3, sauf Churchill) et par la prolongation (de nouveau temporaire) de la ligne 25 de Rogier à la Gare du Midi. Entre la Gare du Midi et Churchill (et plus loin), il y aura toujours la ligne 23. En 2008, le 3 reviendra d'une façon améliorée.

Esplanade - [P] Stalle

Die nieuwe tramlijn 4 dan. Tram 4 moet een van de sterkste tramlijnen van het netwerk worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel tramlijn 3 in de noord-zuidverbinding over te houden, maar onder meer door politieke druk is men ertoe overgegaan om tramlijn 4 (oorspronkelijk tramlijn 51 genoemd) er ook door te laten rijden. Het traject wordt Esplanade - Noordstation - Zuidstation - Vanderkindere - [P] Stalle; dat is het het traject van de huidige lijn 52 tussen Esplanade en het Zuidstation, van lijn 3/23 tussen het Zuidstation en Vanderkindere en van lijn 91 tussen Vanderkindere en [P] Stalle.

Deze lijn rijdt bijna de hele tijd in een eigen tracé (ondergronds of gescheiden van het autoverkeer) en zou dus een vrij goede stiptheid moeten kennen, ondanks de lengte van het traject. Er zijn wel een paar moeilijke punten (onder meer de Van Praetbrug) die wat roet in het eten kunnen gooien. Er zou, tijdens de spits, een frequentie van 6 minuten komen. Lijn 4 zal door T3000-trams gereden worden, dus dat zou nog een stukje extra capaciteit en comfort in de noord-zuidverbinding moeten opleveren.

Cette nouvelle ligne 4, alors. Tram 4 est censée devenir l'une des lignes les plus fortes du réseau. A l'origine, on ne voulait garder que la ligne 3 dans l'axe nord-sud, mais à cause de pression politique, on a décidé d'également faire rouler cette ligne 4 (numérotée 51, à l'origine) dedans. Son itinéraire est Esplanade - Gare du Nord - Gare du Midi - Vanderkindere - [P] Stalle; c'est l'itinéraire de la ligne actuelle 52 entre Esplanade et la Gare du Midi, des lignes 3/23 entre la Gare du Midi et Vanderkindere et de la ligne 91 entre Vanderkindere et [P] Stalle.

La ligne 4 pourra rouler en site propre (souterrain ou séparé de la circulation) sur presque tout son itinéraire. Par conséquent, il devrait avoir une bonne devrait par consequént avoir une bonne régularité, bien qu'il y ait encore quelques points difficiles (entre autres le pont Van Praet). Tram 4 aurait une fréquence de 6 minutes pendant les heures de pointe. Les trams T3000 rouleront dessus, ce qui devrait donner plus de capacité et confor dans l'axe nord-sud.


Een (fictieve) tram 4 beperkt tot het Zuidstation
Un tram 4 (fictif), limité à la Gare du Midi


Houba-De-Strooper - Dieweg

Tramlijn 18 wordt definitief opgeheven. Het traject van deze lijn is uiteindelijk vooral een samenraapsel van verschillende asjes, die nu allemaal door andere lijnen bereden zullen worden, al zal tramlijn 81 voor de meeste gebruikers de te onthouden lijn zijn. Het traject Houba-De-Strooper - Kerkhof van Jette wordt overgenomen door lijn 94 (Houba-De-Strooper wordt tegelijkertijd hernoemd tot Stadion), op het grote stuk Kerkhof van Jette - Bareel gaat tramlijn 81 rijden (die dus niet meer via de noord-zuidverbinding zal gaan), op het stuk Bareel - Stalle komt de nieuwe lijn 97 (zie hieronder) en het stuk Stalle - Globe wordt tot slot versterkt door de nieuwe tramlijn 4. Het resterende stukje Globe - Dieweg wordt niet versterkt, maar dat is ook niet echt nodig; tramlijn 18 reed er vooral op omdat er aan Dieweg twee keersporen liggen.

La ligne 18 sera définitivement supprimée. L'itinéraire de cette ligne n'est à vrai dire qu'un ramassis de plusieurs axes, qui seront tous désservis par des autres lignes, bien que la ligne 81 soit la ligne à retenir pour la plupart des usagers du 18. Le tronçon Houba-De-Strooper - Cimetière de Jette est repris par la ligne 94 (Houba-De-Strooper est en même temps rebaptisé Stade), le grand tronçon Cimetière de Jette - Barrière est repris par le ligne 81 (qui ne roulera donc plus via l'axe nord-sud), le tronçon Barrière - Stalle par la nouvelle ligne 97 (voir ci-dessous) et le tronçon Stalle - Globe sera renforcé par la nouvelle ligne 4. Le tronçon restant Globe - Dieweg ne sera pas renforcé, mais ce n'est pas vraiement nécessaire; le tram 18 y roulait surtout parce qu'il y a deux voies de garage au Dieweg.

Esplanade - Drogenbos

Tramlijn 52 wordt, niet geheel onverwacht, opgeheven. Op het noordelijke stuk (Esplanade - Zuidstation) zal de nieuwe tramlijn 4 rijden met een hogere frequentie en betere trams, dus daar zullen er wel weinig klachten te horen zijn. Het zuidelijke stuk Zuidstation - Drogenbos wordt overgenomen door lijn 82 (zie hieronder). Op dat zuidelijke stuk zullen waarschijnlijk dezelfde trams rijden als nu (PCC 7900), alleen zal er geen rechtstreekse verbinding meer zijn met de noord-zuidverbinding (behalve aan Stalle, daar is er de nieuwe 4).

La ligne 52 sera supprimée. Sur le tronçon nord (Esplanade - Gare du Midi), il y aura la nouvelle ligne 4 avec des meilleures fréquences et des nouveaux trams, donc là, on ne va sans doute pas beaucoup réclamer. Le tronçon sud Gare du Midi - Drogenbos est repris par la ligne 82 (voir ci-dessous). Ce tronçon sera désservi par le même type de tram que maintenant (des PCC 7900), mais il n'y aurait plus une liason directe avec l'axe nord-sud (sauf à Stalle, où il y aura le 4).

Montgomery - Heizel/Heysel

Lijn 81 wordt gewijzigd. Het stuk Montgomery - Zuidstation blijft onveranderd (behalve de frequenties, die worden opgetrokken om de verdwijning van de 82 en 18 op dit stuk op te vangen), maar het stuk Zuidstation - Kerkhof van Jette zal voortaan via het traject van de huidige lijn 18 verlopen, dus via het kanaal en Jette. Tussen het Kerkhof van Jette en de Heizel verandert er (voorlopig) niets. Er was sprake van dat er PCC 7900's ingezet zouden worden in de spits, maar voorlopig ziet het ernaar uit dat die enkel in het weekend op de 81 zullen rijden.

Le 81 sera modifié. Le tronçon Montgomery - Gare du Midi reste inchangé (bien que les fréquences soient améliorées, vu la disparition des 82 et 18 sur ce tronçon), mais le tronçon Gare du Midi - Cimetière de Jette sera désormais dévié via l'itinéraire de la ligne 18, donc via le canal et Jette. Le tronçon Cimetière de Jette - Heysel reste inchangé (pour le moment). On avait parlé de mettre des PCC 7900 pendant les heures de pointe, mais pour le moment, il semble que les PCC 7900 ne rouleront qu'en week-end sur le 81.

Berchem - Montgomery => Berchem - Drogenbos

Ook lijn 82 wordt gewijzigd. Het westelijke traject Berchem station - Zuidstation blijft behouden, maar vanaf het Zuidstation zal deze lijn het voormalige traject van lijn 52 overnemen, met als resultaat Berchem station - Zuidstation - Drogenbos Kasteel. Voortaan zal deze lijn de hele dag en het hele weekend rijden, met een verhoogde frequentie en met PCC 7900-trams (dit om het wegvallen van lijn 83 op te vangen). 's Avonds wordt de lijn beperkt tot Berchem station - Zuidstation en rijdt lijn 32 op het zuidelijke stuk (zie hieronder).

La ligne 82 est également modifiée. Le trajet ouest Berchem gare - Gare du Midi reste inchangé, mais à partir de la Gare du Midi, le 82 reprend l'itinéraire de la ligne 52, donc le trajet sera Berchem gare - Gare du Midi - Drogenbos Château. Le 82 roulera désormais toute la journée et aussi en week-end, avec des fréquences améliorées et en PCC 7900 (afin de compenser la suppression de la ligne 83). En soiree, la ligne 83 sera limitée au tronçon Berchem gare - Gare du Midi et la ligne 32 roulera sur le tronçon sud (voir ci-dessous).

Drogenbos - Noordstation/Gare du Nord

Iets wat voor het eerst echt opduikt tijdens deze fase van de reorganisatie, is een licht verschillend net 's avonds, vergeleken met overdag. In de noord-zuidverbinding wil de MIVB enkel lijnen overhouden die (grotendeels) in een eigen tracé rijden, om te vermijden dat lijnen die tussen het verkeer vertraging oplopen de noord-zuidverbinding verstoren. 's Avonds is het verkeer echter minder druk en is dat een kleiner probleem; vandaar dat men er dan ook meer lijnen door wil laten rijden. Een eerste voorbeeld hiervan is de 32: die neemt vanaf een uur of 8 's avonds het zuidelijke traject van de 82 over en bedient ook de noord-zuidverbinding, dus het traject is Noordstation - Drogenbos Kasteel. Er zouden PCC 7900's op rijden. In een volgende fase zullen er nog meer lijnen zoals de 82 gecreëerd worden.

Quelque chose qu'on voit pour la première fois dans cette phase de la restructuration, c'est que le réseau du soir est un peu différent du réseau du jour. Dans l'axe nord-sud, la STIB ne veut garder que les lignes qui roulent (en grande partie) en site propre, pour eviter que des lignes qui sont retardées dans la circulation, perturbent l'axe nord-sud. Cependant, en soirée il y a moins de circulation, et par conséquent on veut quand même faire rouler plus de lignes dans l'axe nord-sud. Le premier exemple, c'est ce 32: il reprend à partir d'environ 20 h l'itinéraire sud du 82 et il dessert l'axe nord-sud, donc son itinéraire sera Gare du Nord - Drogenbos Château. Des PCC 7900 rouleront dessus. Dans la prochaine phase, des autres lignes comme ce 82 seront créées.

Berchem - Zuidstation/Gare du Midi

Tramlijn 83 wordt, 7 jaar na z'n oprichting, alweer afgeschaft. Het verschil met tramlijn 82 is dat de 83 een iets directer traject volgt tussen het Weststation en Zuidstation, via de slachthuizen van Kuregem. Dat traject (Delacroix - Zuidstation) wordt echter al gedeeltelijk door de metro bereden, en in 2009 zou de metro er helemaal moeten rijden. Oorspronkelijk wilde men de 83 dus op dat moment pas afschaffen, maar door de vele opstoppingen bij de slachthuizen gebeurt het nu dus al. Deze afschaffing wordt opgevangen door betere frequenties en grotere trams op de 82 én door buslijn 85, die doorgetrokken wordt van Beekkant naar Delacroix, waar er aansluiting is met de metro naar het Zuidstation.

La ligne 83 est, 7 ans après sa création, supprimée. La différence avec la ligne 82, c'est que le 83 suit un itinéraire plus direct entre la Gare de l'Ouest et la Gare du Midi, via les abattoirs de Cureghem. Une partie de ce trajet (Delacroix - Gare du Midi) est cependant déjà désservi par le métro, et en 2009, le métro va le désservir entièrement. A l'origine, on ne voulait supprimer le 83 qu'à ce moment, mais à cause des nombreux embouteillages à l'hauteur de ces abattoirs, on le supprime déjà maintenant. Ceci est compensé par des meilleures fréquences sur le 82 ét par la ligne de bus 85, qui sera prolongée de Beekkant à Delacroix, où il y a le métro vers la Gare du Midi.

[P] Stalle - Louiza/Louise

Het zat eraan te komen met de nieuwe 'supertram' 4: tramlijn 91 ([P] Stalle - Louiza) wordt afgeschaft. Op het traject [P] Stalle - Vanderkindere valt er weinig te klagen: daar zal tram 4 rijden. Op het laatste stukje Janson - Louiza zal er ook tramlijn 97 zijn, die de begin- en eindhalte met de huidige 91 gemeen heeft maar voor de rest weinig. Het schrappen van de 91 zal vooral tussen Vanderkindere en Janson voelbaar zijn, want daar blijft alleen de 92 over.

Un peu prévisible avec le nouveau tram 4: le 91 ([P] Stalle - Louise) sera supprimée. Sur le tronçon [P] Stalle - Vanderkindere, il y a pas de soucis: il y aura le nouveau 4. Sur le dernier bout Janson - Louise il y aura également la ligne 97, qui a ses deux terminus (mais presque rien à côté de ça) en commun avec le 91. La suppression du 91 sera surtout sensible entre Vanderkindere et Janson, où le 92 roulera tout seul.

Legrand - Schaarbeek station/Schaerbeek gare

Ook tramlijn 93 (Schaarbeek station - Legrand) wordt definitief afgeschaft. Deze tramlijn bestaat uit een groot deel van de reisweg van tram 92 plus een groot stuk van tram 94, dus de oplossing is eenvoudig: de frequentie van deze beide lijnen zal opgeschroefd worden. Concreet zullen de 92's die in de spits op het stuk Fort-Jaco - Louiza rijden, doorgetrokken worden tot Schaarbeek station, waardoor er op dat stuk tijdens de spits dezelfde frequentie zal ontstaan als met de 93 nu. Buiten de spits wordt de 92 echter slechts beperkt versterkt, dus tussen Schaarbeek station en Louiza zullen er buiten de spits minder trams rijden. Tussen Louiza en Legrand zijn er geen zorgen, want daar zal de 94 heel frequent rijden (zie hieronder).

La ligne 93 (Schaerbeek gare - Legrand) est également supprimée. Cette ligne se compose d'une grande partie de la ligne 92 plus une grande partie de la ligne 94, donc la solution est simple: les fréquences de ces deux lignes seront améliorées. Les 92 qui roulent sur le tronçon Fort-Jaco - Louise pendant les heures de pointe, feront la totalité de l'itinéraire vers la gare de Schaerbeek, donc il y aura la même fréquence sur ce tronçon qu'avec le 93 aujourd'hui. Au dehors des heures de pointe, le 92 n'est renforcé qu'en partie, donc il y aura moins de trams entre la gare de Schaerbeek et Louise au dehors des heures de pointe. Entre Louise et Legrand, il n'y a pas de soucis, étant donné que le 94 sera fortement renforcé.

Herrmann-Debroux - Kerkhof van Jette/Cimetière de Jette
=> Herrmann-Debroux - Stadion/Stade


Lijn 94 wordt in het noorden verlengd van het Kerkhof van Jette tot Stadion (voormalige halte Houba-De-Strooper). Op die manier ontstaat er echter een wel érg lange lijn, en dat leidt makkelijk tot problemen op de lijn. Daarom zal de 94 overdag voortaan in twee stukken gereden worden, een deel Stadion - Legrand en een deel Louiza - Herrmann-Debroux, met dus een overlappend stuk tussen Louiza en Legrand (de hele Louizalaan, met andere woorden). Op dat gemeenschappelijke stuk ontstaat er een hoge frequentie, wat het verlies van de 93 hier moet opvangen. 's Avonds is het minder druk en zullen de trams het hele stuk Herrmann-Debroux - Stadion afleggen, een aanrader trouwens voor wie diverse wijken van Brussel wil leren kennen. In de toekomst zal de 94 in het oosten verlengd worden, eerst naar de Woluwelaan (trammuseum) en uiteindelijk naar Roodebeek en misschien zelfs verder.

La ligne 94 sera prolongée au nord du Cimetière de Jette jusqu'à Stade (l'ancien ârret Houba-De-Strooper). Comme ça, le 94 devient très long pour une seule ligne, ce qui peut causer des problèmes sur la ligne. C'est pourquoi le 94 sera roulé en deux parties, des services Stade - Legrand et des services Louise - Herrmann-Debroux; le tronçon Louise - Legrand (donc la totalité de l'Avenue Louise) sera désservi par les deux services. Ces fortes fréquences sur ce tronçon doivent compenser la suppression du 93. Le soir, il y a moins de circulation et les trams feront donc toute la ligne, Herrmann-Debroux - Stade, intéressant pour ceux qui veulent découvrir un mélange des differents quartiers de Bruxelles. Dans l'avenir, le 94 sera prolongé dans l'est, tout d'abord vers l'Avenue de Tervueren (musée du tram) en finallement vers Roodebeek et peut être encore plus loin.


Op weg naar de nieuwe eindhalte...
En route vers le nouveau terminus...


[P] Stalle - Louiza/Louise

En dan nog een nieuwe tramlijn: de 97, [P] Stalle - Louiza. Die twee eindhaltes heeft de huidige 91 ook, maar de 97 zal na de eerste halte (kruispunt Stalle) naar links afslaan, en zo een heel stuk op hetzelfde traject als de nieuwe 82 rijden. 52-18 wordt daar dus 82-97. Aan Wielemans slaat de 97 dan af richting Bareel. Tussen Stalle en Bareel vervangt deze 97 dus de 18. Het verschil is dat de 97 vanaf de Bareel verder zal rijden richting Janson en Louiza, dus zo wordt ook de 91 vervangen op het drukke stuk Janson - Louiza. Deze lijn zal met PCC 7700/7800's gereden worden.

Et encore une nouvelle ligne: le 97, [P] Stalle - Louise. On dirait que c'est le 91, mais après le premier ârret (carrefour Stalle), le 97 tourne à gauche pour rouler sur le même trajet que le nouveau 82. 52-18 deviendra donc 82-97 sur ce tronçon. A wielemans, le 97 tournera à droite vers la Barrière. Entre Stalle et la Barrière, le 97 remplace donc le 18. La différence, c'est que le 97 continuera vers Janson et Louise, remplaçant ainsi le 91 sur le tronçon fréquenté Janson - Louise. Cette ligne sera roulée en PCC 7700/7800.

__________

Dit zijn de grootste wijzigingen, er zijn ook nog een paar kleine veranderingen - voilà les grands changements, mais il y aussi quelques petites modifications:Lijn 24 wordt normaal gesproken opnieuw gereden met T3000-trams. Dit is mogelijk doordat de leveringen van die trams opnieuw hervat zijn (de T4000's zijn ertussen gekomen) en er dus meer en meer beschikbaar zijn. Mogelijk zal lijn 24 voortaan ook de hele dag rijden (nu is er nog een onderbreking tussen ongeveer 11 en 15 u), maar dat is allemaal nog niet zeker.

La ligne 24 sera normalement de nouveau assurée en T3000. Ceci est possible parce qu'on a recommencé les livraisons de ces trams (les T4000 sont venus entre-temps). Peut-être que le 24 roulera toute la journée (maintenant, il y a une interruption entre environ 11 et 15 h), mais ce n'est pas encore sûr.Lijn 25 zal niet meer gekoppeld worden aan lijn 3 (omdat die lijn dus tijdelijk wordt opgeheven), maar zal na Rogier gewoon doorrijden tot het Zuidstation om de noord-zuidverbinding te versterken. Dit zal gebeuren met de film '56/ Zuidstation'. In de omgekeerde richting zullen deze trams vertrekken met een film 56/ Liedts en vervolgens omschakelen op de 25. In beide gevallen zal er aangekondigd worden dat de tram verderrijdt op de andere lijn. De 'gewone' 56's blijven in ieder geval ook rijden op het hele traject Schaarbeek station - Marius Renard. In de noord-zuidverbinding blijven dus de lijnen 4, 55 en 56 over, met dien verstande dat een deel van die 56's dus eigenlijk een verlengde 25 zijn. Een andere nieuwigheid is dat de 25 waarschijnlijk met T2000-trams gereden zal worden, die dus op die manier hun intrede in de noord-zuidverbinding zullen maken.

La ligne 25 ne sera plus mariée avec la ligne 3 (pour la simple raison qu'elle temporairement supprimée); après Rogier, les trams de la ligne continueront cedepent vers la Gare du Midi, afin de renforcer l'axe nord-sud. Ceci se fera avec le film '56/ Gare du Midi'. Dans l'autre sens, les trams partiront avec le film '56/ Liedts' et continueront ensuite sur le 25. Dans ces deux cas, on annoncera que le trams continue sur l'autre ligne. Bien entendu, les 56 'reguliers' rouleront également et feront la totalité du trajet Schaerbeek gare - Marius Renard. Dans l'axe nord-sud, les lignes 4, 55 et 56 vont donc rester, étant entendu qu'une partie de ces 56 sont donc à vrai dire des 25. Ces 25 seront probablement roulés en T2000, donc ces trams feront leur apparition dans l'axe nord-sud.


Een T2000 op de '56', binnenkort niet meer abnormaal
Un T2000 sur le '56', plus abnormal sous peu


Op de andere tramlijnen verandert er voorlopig niets. Op het busnetwerk zijn er echter ook wat veranderingen, daarvan post ik een dezer dagen ook een overzicht.

Pour les autres lignes de trams, rien ne change pour le moment. Cependant, il y beaucoup de changements sur le réseau bus, donc je vais également fabriquer un aperçu de ces changements un de ces jours.

23:32 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

Ik ben benieuwd , want het is soms onoverzichtelijk van de stib chance dat ze u nog hebben .

Gepost door: Thalys | 11-06-07

Mooi mooi Mooi, en zeer handig overzicht. Ik heb een link gelegd op mijn blog, http://blog.thomsten.com.
Daar zijn trouwens heel wat foto's van tram 52 te vinden.

Groeten, ThomSten

Gepost door: ThomSten | 13-06-07

Merci, ik heb je site ook opgenomen bij mijn links!

Gepost door: MIVB-reiziger | 13-06-07

Bedankt Op de site van de mivb was natuurlijk niks te vinden (nochtans maar twee weken te gaan) Gelukkig was er uw site (en google natuurlijk om die te vinden)
Ah ja en de anti-spam letters zijn echt moeilijk te lezen, ben aan mijn derde poging

Gepost door: Koen Plessers | 15-06-07

bedankt Op de site van de mivb was natuurlijk niks te vinden (nochtans maar twee weken te gaan) Gelukkig was er uw site (en google natuurlijk om die te vinden) (en moeilijk te lezen caracters voor anti-spam, ben aan mijn vierde poging, ga het dadelijk opgeven)

Gepost door: Koen Plessers | 15-06-07

Aan die spamcontrole kan ik niets veranderen (maar ik kan je wel de tip geven dat je een nieuwe 'opgave' krijgt door gewoon eens op die tekst te klikken), maar toch bedankt! Op de site van de MIVB staat er intussen trouwens wel iets.

Gepost door: MIVB-reiziger | 15-06-07

Verbinding 18 Dieweg-Stalle wél nodig Hoezo de verbinding Globe-Dieweg is niet nodig? Ten zuiden van de Dieweg wonen ook nog mensen, die graag vlot aansluiting willen met ondermeer de nieuwe lijn 4 en het knooppunt Ukkel Stalle!
Ik woon vlakbij de halte Hellevelt, op ene kleine 10 minuten wandelen van Dieweg. Ik gebruik lijn 18 regelmatig om van Dieweg naar Stalle, toch een belangrijk knooppunt, te rijden. Na de wijzigingen van 2 juli is er geen valabel alternatief om van Hellevelt tot Stalle te raken. Wat extra jammer is aangezien de 82 die ik elke dag zal moeten nemen om naar mijn werk in Molenbeek te gaan, daar vertrekt.

Gepost door: Heidi | 20-06-07

Heidi, wat ik bedoelde met de opmerking over Globe - Dieweg, is dat er puur qua reizigersaantallen niet echt nood is aan de drie lijnen die er nu rijden (18, 41, 92). De belangrijkste reden waarom de 18 überhaupt naar de Dieweg rijdt, is omdat er daar twee handige keersporen liggen. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat er een rechtstreekse verbinding verdwijnt en dat je dus zult moeten overstappen. Het is ook nogal drastisch van de MIVB om van drie lijnen naar één lijn te gaan, daar kan ik je alleen maar gelijk in geven. Maar wat dat overstappen betreft, vrees ik dat bijna heel Brussel dat aan z'n broek zal hebben, zeker als de herstructurering helemaal afgelopen is in 2008-2009.

Gepost door: MIVB-reiziger | 20-06-07

Ik woon in Stalle. De 91 was snel en comfortabel tot Louiza. Ik wil die absoluut terug ! Ik verlies nu veel te veel tijd om naar mijn werk te gaan !

Gepost door: Koen | 02-07-07

De commentaren zijn gesloten.