19-06-07

Een paar bedenkingen... / Quelques réflexions...

Na het overzicht van alle veranderingen wil ik ze graag nog eens op een kritische manier bekijken, want ze zijn volgens mij (en veel andere ingewijden) niet allemáál even geslaagd.

Tous les changements sont passés en revue maintenant, mais j'aimerais bien encore les regarder d'un oeuil critique.


Ik begrijp waarom de 3 tijdelijk wordt afgeschaft, maar de communicatie hierover kan pakken beter. Noch op de website, noch op de haltebordjes staat er ook maar IETS vermeld over de tijdelijke schrapping van de 3. De klanten hebben weliswaar de nieuwe 4 (behalve aan Churchill zelf dan), maar of ze die link direct gaan leggen als hun 3 van de ene op de andere dag niet meer rijdt...? Ik denk dat de bestuurders op de nieuwe 4 veel vragen gaan krijgen als 'bent u de 3?' of 'weet u wanneer de 3 aankomt, ik wacht er al een halfuur op'.

Je comprends pourquoi le 3 est temporairement suspendu, mais la communication n'est pas très forte. On ne dis NULPART qu'il est suspendu, ni sur le site, ni sur les panneaux aux ârrets. Les clients auront bien entendu le 4 (sauf ceux qui prennaient le 3 à Churchill), mais s'ils vont automatiquement comprendre qu'ils doivent prendre le 4 au lieu de leur 3? J'ai des doutes... Je pense que les conducteurs du nouveau 4 auront beaucoup de questions genre 'vous êtes le 3?' ou 'savez-vous quand le 3 arrive, ça fait déjà une demi-heure que j'attends'.


Het is een beetje afwachten wat de 4 zal geven. Eigen baan of niet, het blijft een erg lange lijn en dat leidt per definitie makkelijker tot vertragingen en onregelmatigheid dan een korte lijn. Bovendien zijn er toch een paar moeilijke punten: de Van Praetbrug (daar kan hij makkelijk een paar minuten stilstaan voor de lichten en/of het verkeer), het stuk De Trooz - Thomas (de eigen baan van de tram wordt daar dikwijls met de voeten getreden), en ook de baan op het stuk Vanderkindere - P Stalle is berijdbaar voor de auto. Daar wordt ze misschien al iets beter gerespecteerd dan tussen De Trooz en Thomas, maar de tram zal toch nooit echt voluit kunnen gaan, er kan er altijd een auto opduiken.
Bovendien kan ook de noord-zuidverbinding een heikel punt worden: de 4 zal op zichzelf misschien wel een goede regelmaat kennen, maar voorlopig rijden ook nog de 55, 56 en verlengde 25 ervoor, en die rijden in de spits meestal nogal onregelmatig door het drukke verkeer waar ze zich tussen moeten begeven. En op die manier kan ook de 4 zijn regelmaat kwijtspelen in de noord-zuidverbinding.

Il faut voir venir pour ce nouveau 4. Site propre ou pas, elle reste une ligne très longue, ce qui provoque facilement du de l'irrégularité. En plus, il y a quelques points difficiles: le pont Van Praet (le tram y peut rester arrêté pendant des minutes en attendant le feu vert), le tronçon De Trooz - Thomas (où on ne respecte pas vraiment le site propre), et aussi le site propre sur le tronçon Vanderkindere P - Stalle est carrossable pour les voitures. On y respecte ce site propre déjà mieux qu'entre De Trooz et Thomas, mais le tram devra toujours faire attention aux voitures.
En outre, l'axe nord-sud pourrait causer des problèmes: le 4 aura lui-même peut-être une bonne régularité, mais pour le moment, les 55, 56 et 25 prolongé empruntent également l'axe nord sud, et ces lignes sont souvent assez retardées à cause du trafic. Et ainsi, le 4 pourrait perdre sa régularité dans l'axe nord-sud.


Ik kan me wel vinden in de argumenten voor de schrapping van de 18: het is een erg lang, bochtig traject dat min of meer toevallig tot stand is gekomen. Maar de oplossing die voorlopig naar voren wordt geschoven, is dat de 81 omgeleid wordt via het oude traject van de 18 tussen het Zuidstation en het Kerkhof van Jette. Wel, die 81 wordt op die manier al even bochtig en onregelmatig. Uit het oogpunt van de regelmaat is het enige voordeel dat de 81 de noord-zuidverbinding niet meer zal bedienen, maar de regelmaat van de lijn zal er wellicht niet op verbeteren.
Volgend jaar zal er dan waarschijnlijk een nieuwe tram 16 komen, die het traject Stilte - Albert - Zuidstation - Heizel zal doen en die dus de 81 zal vervangen tussen het Zuidstation en de Heizel. De 81 zal dan vanaf het Zuidstation doorrijden naar Marius Renard. In die 16 zie ik ook weinig heil: hij zal waarschijnlijk heel wat vertraging en onregelmatigheid oplopen tussen het Zuidstation en het Kerkhof van Jette (zoals de 18 nu), terwijl hij wél nog op het premetrostuk Zuidstation - Albert gaat rijden , waar ook de 'supertrams' 3 en 4 door moeten.

Je suis en gros d'accord avec les arguments pour la suppression du 18: l'itinéraire est assez longue et sinueux, et il est plutôt un ramassis de divers morceaux. Mais la solution qu'on propose, c'est que le 81 soit dévié via l'ancien trajet du 18 entre la Gare du Midi et le Cimétière de Jette. Ainsi, le 81 deviendra aussi sinueux que le 18. Du point de vue de la régularité, le seul avantage c'est que le 81 ne roulera plus via l'axe-nord sud (ce qui est bon pour la régularite de cet axe, mais pas de la ligne 81...).
L'année prochaine il y aura probablement un nouveau tram 16, qui fera le trajet Silence - Albert - Gare du Midi - Heysel et qui va donc remplacer le 81 entre la Gare du Midi et l'Heysel. Le 81 continuera vers Marius Renard depuis la Gare du Midi. Je ne vois pas l'intérêt de ce 16: il sera probablement assez retardé entre la Gare du Midi et le Cimetière de Jette (comme le 18 maintenant), alors qu'il va toujours desservir le tronçon prémétro Gare du Midi - Albert, là où les trams 'rapides' 3 et 4 devront passer.


Waar nu zowel de 18, 81 en 82 het stuk Koningslaan - Bareel (de Verhaegenlaan in Sint-Gillis dus) bedienen, zal daar vanaf juli enkel lijn 81 overblijven. De frequentie zal opgeschroefd worden, maar komt zeker nog niet in de buurt van de huidige combinatie 18+81+82. Bovendien zullen er tijdens de week nog altijd PCC's 7700-7800, en dus niet de langere PCC 7900's waarvan sprake was; die zouden er enkel in het weekend rijden! De trams 81 zullen dus waarschijnlijk extra afgeladen vol zitten tijdens de spits...

Le tronçon Avenue du Roi - Barrière (donc l'avenue Verhaegen à Saint-Gilles) est maintenant encore désservi par trois lignes: le 18, 81 et 82. A partir de juillet, seulement le 81 restera. Ses fréquences seront améliorées, mais on on sera encore loin des fréquences offrées par les 18, 81 et 82 ensemble. En plus, en semaine, il y aura toujours les PCC 7700-7800 sur le 81 et non les PCC 7900 (plus longues) dont on avait parlées; ces trams ne rouleront qu'en week-end sur le 81! Je prévois donc des trams archi-bondés pendant les heures de pointe...


Ik vind het idee om 's avonds iets andere lijnen te creëren dan overdag niet slecht (de omstandigheden zijn immers anders), maar ook hier kan de communicatie iets beter. Zowel op de netplannen als op de halteborden lijkt het alsof de 82 en 32 tegelijkertijd rijden. Pas als je de dienstregelingen nader bekijkt, zul je zien dat de 32 pas na 8 uur 's avonds rijdt en de 82 enkel overdag (toch op het stuk Zuidstation - Drogenbos). Bovendien vraag ik me af waarom die 'avondlijnen' als de 32 ook niet in het weekend (of toch zeker op zondag) kunnen rijden, dan zijn de omstandigheden qua verkeer vergelijkbaar met de weekdagen 's avonds.

J'aime bien l'idée d'avoir des autres lignes en soir (c'est vrai qu'il y a des autres circonstances que pendant la journée), mais ici également, la communication n'est pas très forte. Aussi bien sur les plans du réseau que sur les panneaux aux ârrets, tout porte à croire que le 32 et 82 roulent en même temps. Ce n'est que quand on regarde les horaires qu'on voit que le 32 ne roule qu'à partir de 8 heures du soir et le 82 plus (sur le tronçon Gare du Midi - Drogenbos, bien entendu). D'ailleurs, je me demande pourquoi les 'lignes de soir' comme le 32 ne roulent pas en week-end également (ou certainement le dimanche), les circonstances (point de vue trafic) sont assez comparables aux circonstances pendant la soirée.


De afschaffing van de 91 was te verwachten en is ook niet helemaal onlogisch met de komst van de 'supertram' 4 op het stuk P Stalle - Vanderkindere. Maar tussen Vanderkindere en Louiza blijft alleen de 92 over, terwijl het daar in de spits toch best druk kan zijn. Tussen Janson en Louiza zal de nieuwe tram 97 weliswaar rijden, maar die zal wellicht ook niet zo'n goede regelmaat kennen door het ontbreken van een eigen baan op het stuk Bareel - Janson.

On pouvait bien s'attendre à la suppression du 91, avec le nouveau tram 'rapide' 4 sur le tronçon P Stalle - Vanderkindere. Mais entre Vanderkindere et Louiza, il ne reste que le 92, alors qu'il y a beaucoup de monde de ces côtés, surtout pendant les heures de pointe. Entre Janson et Louise, il y aura bien entendu le nouveau 97, mais ceci ne roulera sans doute pas très régulièrement à cause du trafic sur son tronçon Barrière - Janson.


Ik heb nooit goed begrepen waarom de afschaffing van de 93 echt nodig is. Akkoord, die lijn is weinig meer dan een versterking van de 92 en 94 en het is vrij eenvoudig om de frequentie van deze lijnen op te voeren ter compensatie, maar als het toch zo eenvoudig is, waarom is de 93 dan ooit in z'n huidige vorm gecreëerd?? Bovendien wordt de schrapping van de 93 tussen Schaarbeek station en Louiza niet helemaal opgevangen door de verbeterde frequenties op de 92; tijdens de spits zal er nog altijd om de 6 minuten een tram zijn, maar daarbuiten wordt het om de 12 minuten, terwijl er nu met de 92 en de 93 samen om de 7,5 minuten een tram is.

Je n'ai jamais compris pourquoi on doit supprimer le 93. D'accord, cette ligne est surtout un reforcement du 92 et 94 et la solution est dès lors d'augmenter les fréquences de ces deux lignes; mais si tout cela est si facile, pourquoi a-t-on créé ce 93 dans sa forme actuelle?? En outre, la suppression du 93 ne sera pas entièrement compensé par le 92 entre Schaerbeek gare et Louise; pendant les heures de pointe, il y aura toujours un tram toutes les 6 minuten, mais en dehors des heures de pointe, ça sera 12 minuten! Avec le 92 et 93 ensemble, il y a un tram toutes les 7,5 minuten en dehors des heures de pointe.


Hier een beetje dezelfde opmerking als bij de 'avondtram' 32: het staat nergens duidelijk vermeld dat de 15 enkel 's avonds rijdt en de 13 en 14 dan NIET. Ook hier lijkt het dus alsof de as UZ Brussel - Simonis - Noordstation door 2/3 lijnen (13/14/15) bediend wordt, terwijl het er eigenlijk maar 1/2 zijn (13/14 OF 15).

La même remarque qu'avec le 'tram de soir' 32: il n'est pas clairement mentionné que le 15 ne roule que le soir et les 13 et 14 PAS. En regardant le plan du réseau, on dirait donc que l'axe UZ Brussel - Simonis - Gare du Nord est désservi par 2/3 lignes (13/14/15), alors qu'à vrai dire, il n'y a que 1/2 lignes en même temps (13/14 OU 15).


Het zal wel heel druk worden op het Heldenplein in Ukkel nu ook deze twee lijnen tot daar beperkt zullen worden, want nu zullen maar liefst 4 buslijnen er hun eindhalte hebben (38, 41, 43 en 98). Bovendien gaan er ook hier een pak rechtstreekse verbindingen verloren. Waar nu nog drie lijnen (18, 41, 92) rijden op het stuk Helden - Dieweg, blijft er vanaf juli alleen nog de 92 over. En zelfs met een verhoogde frequentie komt de 43 alleen nooit aan de frequentie van de 38+43 nu op het stuk Helden - Homborch.

Le square des Héros à Uccle sera bien chargé, parce tout d'un coup, 4 lignes de bus y auront leur terminus (38, 41, 43 et 98). En plus, beaucoup de liaisons directes sont supprimées. Maintenant, il y a trois lignes (18, 41 et 92) sur le tronçon Héros - Dieweg, et à partir de juillet, le 92 restera tout seul. Et même avec des fréquencées améliorées, le 43 n'atteindra jamais les fréquences combinées du 38+43 sur le tronçon Héros - Homborch.


De omlegging naar Ukkel-Kalevoet is misschien niet zo onlogisch qua traject, maar op het verlaten stukje Sterrenwacht - Diesdelle blijven de gebruikers een beetje in de kou staan. Daar blijft nu enkel nog De Lijn-bus 134 over, maar die rijdt niet eens 's avonds. Gelukkig rijdt tram 92 nog enigszins in de buurt, want anders was er 's avonds helemaal geen openbaar vevoer meer in die wijk.

La déviation vers Uccle-Calevoet n'est sans doute pas trop illogique, mais on laisse tomber un peu les usagers sur l'itinéraire abandonné Observatoire - Vivier d'Oie. Il ne reste que le bus De Lijn 134, mais celui-ci ne roule même pas le soir. Heureusement qu'il y encore le tram 92 dans les environs.


Deze lijn heeft volgens mij een vrij goed traject, maar zoals het ernaar uitziet, zullen de frequenties niet echt schitterend zijn. In de spits zou er om de 12 minuten een bus rijden, daarbuiten om de 15 minuten en 's avonds om de 20 minuten. Tijdens de zomer wordt dat 15/20/20. Heel aantrekkelijk kun je die frequenties niet echt noemen voor een nieuwe lijn, als je weet dat de zomerdienstregeling bij de lancering in juli van toepassing is.

Je trouve que cette ligne a un itinéraire attrayant, mais les fréquences n'ont pas l'air éclatant. Pendant les heures de pointe, il y aurait un bus toutes les 12 minutes, en dehors dés heures de pointe toutes les 15 minutes et le soir, toutes les 20 minutes. En été, cela devient 15/20/20. Pas très attrayant donc pour une nouvelle ligne, quand on sait que les horaires d'été seront d'application lors de la mise en service du 79.


Op zich heb ik weinig tegen het nieuwe traject naar Maes, maar het probleem is dat er een paar moeilijke punten op de lijn zullen zijn. Bovenop de files rond het Jourdanplein komen nu immers ook de files rond de Leuvensesteenweg (omgeving van De Paduwa), die deze lijn ook zal moeten trotseren.

Pas trop mal l'itinéraire vers Maes, mais il y aura quelques 'points difficiles' en plus sur cette ligne. Il n'y aura pas seulement les embouteillages autour de la place Jourdan, mais aussi les bouchons de la chaussée de Louvain (les environs de De Paduwa).


Ik wil niet te hard van stapel lopen op voorhand, maar deze lijn is volgens mij de grootste mislukking van deze restructurering. Men beperkt de 63 tot het stukje De Brouckère - Kerkhof van Brussel met als argument dat de lijn te lang en te onregelmatig is, en wat creëert men in de plaats... een lijn die minstens even lang is en nog veel bochtiger, namelijk de 88. Tal van moeilijke punten: de omgeving van de Ninoofsepoort, het centrum (Beurs - De Brouckère), de Bockstaellaan enzovoort. Ter vergelijking: in vogelvlucht zijn de twee eindpunten Machtens en Heizel 5-6 kilometer van elkaar verwijderd, maar de 88 doet bijna 14 kilometer over dat traject, dus we kunnen wel spreken over een 'bochtig' traject. De frequenties zijn trouwens ook niet schitterend: 12/15/20 (spits/buiten spits/avond) tijdens de winter, 15/20/20 in de zomer (en dus ook bij de indienststelling van de lijn). De 63 op het stuk Machtens - De Brouckère en de 89 op het stuk Pannenhuis - Heizel hebben momenteel een veel hogere frequentie.

Je ne veux pas trop juger à l'avance, mais pour moi, la ligne 88 est lé fiasco de cette restructuration. On limite le 63 au tronçon De Brouckère - Cimetière de Bruxelles en disant que la ligne est trop longue et irrégulière; d'accord, mais qu'est qu'on crée en remplacement du 63... une ligne aussi longue et sinueuse, à savoir le 88. Beaucoup de 'points difficiles': les environs de la Porte de Ninove, le centre (Bourse - De Brouckère), l'avenue de Bockstael et cetera. En comparaison: entre les deux terminus Machtens et Heysel, il n'y a que 5-6 km à vol d'oiseau, mais le 88 fait 14 km pour ce trajet, donc on peut quand même parler d'un itinéraire 'sinueux'. Et ce qui est encore pire, cette ligne aura les mêmes fréquences que le 79: 12/15/20 (pointe/creuse/soir) et même 15/20/20 en été (et donc aussi lors de la mise en service du 88).

00:07 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

dus als ik het goed voorheb kan ik wanneer ik van berkendael naar de VUB in etterbeek wil nog alleen tram 23 nemen omdat de 3 niet meer tot Churchill rijdt waardoor ik de 24 niet meer ken nemen. Dat doen ze mooi...
Hoe gaat dit dan zijn wanneer de 23 ook niet meer verder rijdt naar zuid, is er dan plots geen tram meer die van vaderkindere naar churchill rijdt en moet ik dat stuk te voet doen? Ze rijden namelijk wel van churchill naar vanderkindere maar omgekeerd niet

Gepost door: Esben | 24-06-07

Inderdaad, aan Berkendaal of Vanderkindere zelf alleen tram 23. Als je de 24 wilt, zul je te voet tot Churchill moeten gaan...

Het is de bedoeling dat de 23 en 24 volgend jaar zowel hun begin- als eindhalte aan Vanderkindere hebben, dus dat maakt het allemaal wat makkelijker. Er is alleen, ironisch genoeg, heel wat protest van buurtbewoners. Eigenlijk zou er voor een goed lopende terminus een derde spoor moeten komen aan Vanderkindere, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet door door allerlei protest omdat er een paar bomen voor moeten sneuvelen. En diegenen die daarvoor komen protesteren nemen natuurlijk zelf wel allemaal de auto...

Gepost door: MIVB-reiziger | 25-06-07

Bedank voor de info!
Een beginhalte aan churchill zonder derde spoor? Dat kan alleen als de trams wachten aan churchill en dan naar vanderkindere rijden wanneer ze moeten beginnen maar zoals het er daar nu uitziet moeten ze dan idiote manoeuvres uithalen:
Tot aan vanderkindere rijden, dan gaat de chauffeur naar de andere kant en rijdt hij de andere kant op over de wissel, dan gaat hij weer naar de andere kant om te rijden naar het perron van vanderkindere, dan weer naar de andere kant om te vertrekken in de juiste richting.
Dit lijkt me toch geen optie???
Oftewel moeten ze onmiddellijk vertrekken in plaats van te wachten maar dan moeten ze nogaltijd enkele manoeuvres uithalen.

Bomen houden is fijn maar het openbaar vervoer gaat toch voor, en hoe komt het dat al die protesteerders daarvan weet hebben en ik niet, die hebben contacten met mensen van de MIVB?
Enig idee vanaf wanneer de 23 weer niet verder dan vanderkindere rijdt? Hopelijk niet te snel, moet nog 2 jaar elke dag naar de VUB en kijk er niet naar uit om altijd aan Vanderkindere te moeten wachten op trams die totaal niet op elkaar afgestemt zijn en zo een rare manoeuvres moeten uithalen.

Gepost door: Esben | 25-06-07

Het zal in ieder geval best moeilijk worden zonder derde spoor, dat klopt. Momenteel zijn de plannen om er een regulator van de MIVB ter plaatse te zetten, die al de manoeuvres in goede banen moet leiden. Maar dan zullen de trams er zeker niet al te lang kunnen wachten, dat klopt (want zowel de 23 als 24 zullen met T3000-trams gereden worden... en er is zelfs sprake van om ook de vernieuwde 3 tot Vanderkindere en niet tot Churchill te beperken, dan zouden er ook de T4000's van de 3 bijkomen).

Die protesten zijn vrij opvallend geweest hoor, de politie heeft toen zelfs enkele demonstranten aangehouden wegens verstoring van de werken. Hoe ze het weten? Tja, het nieuws over de terminus Vanderkindere is toch een beetje in de bekendheid geraakt, je moet bijvoorbeeld eens op 'Vanderkindere' zoeken op Brusselnieuws.be.

Wanneer? Het is gepland voor over exact een jaar (zomer 2008), dan zullen de laatste herstructureringen op het tramnet uitgevoerd worden (tram 55 gesplitst, tram 3 terug, 23 en 24 naar Vanderkindere, ...). Maar nogmaals, dit moet je allemaal met grote voorbehoud lezen, met al die onzekerheid rond Vanderkindere kan het allemaal nog veranderen.

Gepost door: MIVB-reiziger | 25-06-07

Wordt de 55 volgens jou gesplitst????
Waar zou dat dan zijn? Want deze neem ik elke dag en dit is het eerste wat ik daar van hoor.

Gepost door: Flo | 25-06-07

Is voor volgend jaar (zomer 2008). Zeker is dat de 55 beperkt wordt tot het noordelijke gedeelte Rogier - Bordet en waarschijnlijk met nieuwe T3000-trams gereden wordt. Op het zuidelijke stuk zal er waarschijnlijk een tram 16 Stilte - Zuidstation - Heizel komen (via het oude traject van lijn 18, via het kanaal). Maar vooral dat laatste verdient nog het nodige voorbehoud.

Gepost door: MIVB-reiziger | 25-06-07

81 Een schande: al eens onderzocht hoe men nu vanuit Laken in het Noordstation geraakt? Vroeger met de 81 was dat een kwestie van 5 minuten.

Gepost door: steph | 09-07-07

Bonne nouvelle / Goede nieuw Aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Une dame d'un bureau d'étude m'a proposé de particier au tests des nouveaux tickets/abonnements de la stib. Donc, je vais tester le système "Mobib" à partir d'octobre et je recevrai 3 mois d'abonnement gratuit pendant les test. Je vous tiendrai au courant dès que j'ai plus de nouvelles.


Vandaag, heb ik un operoep gekregen. Een vrouw van een studiekantoor heeft me voorsteld aan de testen voor de niewe abonementen/ticket system van de MIVB mee te nemen. Zo, zal ik de "Mobib" systeem vanaf oktober testen. Ik zal 3 maanden gratis abonement krijgen. Ik zal jullie op de hoogte brengen.

Gepost door: Tarteauflan | 09-07-07

Wauw! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Werk je bij de MIVB, of zo?

Zou mij ook wel aanspreken! ;-)

Gepost door: MIVB-reiziger | 09-07-07

Tram 81 - Verbinding Laken - Noord - Centrum Steph

Inderdaad is het nu iets langer met het MIVB tussen laken en Noord omdat je bvb tram 94 moet nemen en aan halte Thomas overstappen met trams 4,25,55 of 56. Maar er zijn al zoveel mogenlijkheden tussen Laken en het centrum! Met een nieuwe netwerk zijn er altijd mensen die verliezen en sommige die winnen.

Sommige combinaties Laken-Noord-Centrum:
- NMBS in nog geen 5min tussen Bockstael en Noord
- DeLijn bussen Bockstael-Noord via Rogier
-Métrolijn 1A tot De Brouckère (en Rogier met overstap in Simonis)
-Bus 88 naar het centrum (Noord mogenlijk met afstappen in WTC - 2min te voet nadien).

Gepost door: Bxltiti | 11-07-07

De commentaren zijn gesloten.