21-08-07

Ontsporing / déraillement

Gisteren is rond 17 u een tram ontspoord in de premetrotunnel tussen Rogier en het Noordstation. Het ging om de 2037, een tram van het type T2000. De ontsporing was vrij ernstig en dus werden er al snel pendelbussen ingezet, omdat er in de twee richtingen geen tramverkeer mogelijk was. Bovendien waren ook de treinen tussen Noord en Zuid tijdelijk gratis. Het stukje Rogier>Noordstation is een heel strategisch punt in het MIVB-netwerk, dus er was overal urenlang hinder. Pas rond 22 u konden de trams weer doorrijden, zij het met enige moeite. Volgens de bestuurder van de tram zat er een honderdtal mensen in de tram, maar niemand zou gewond zijn geraakt - behalve één persoon die een kleine wonde had door rondvliegend glas van een gebroken ruit. Het had wel veel ernstiger kunnen zijn als er juist een tram in de andere richting was.

De schade aan de tram is nog niet duidelijk; in ieder geval hadden de technici heel wat werk met de draaistellen en de remblokken (de zogenoemde patins), maar de precieze schade wordt waarschijnlijk nu pas duidelijk. Over de oorzaak is ook niets zeker; de ontsporing gebeurde ter hoogte van een recent aangelegde wissel, maar naar verluidt is die wissel niet versprongen terwijl de tram erover reed (wat meestal de oorzaak is van ontsporingen). Een paar foto's, eerst van alle hinder en daarna de tram zelf, toen die naar buiten gesleept werd.

Hier vers 17 h, un tram a déraillé dans le tunnel de prémétro entre Rogier et la Gare du Nord. Il s'agit de la 2037, un tram de la série T2000. Le déraillement était assez violent et on a donc vite décidé d'injecter des bus navettes, parce que la circulation était impossible dans les deux sens. En plus, les trains entre Nord et Midi étaient gratuit. Le tronçon Rogier>Gare du Nord est un point assez stratégique dans le réseau STIB, donc il y avait des perturbations un peu partout. A 22 h, le service a enfin été retabli. Selon le conducteur du tram, il y avait une centaine de personnes sur le tram, mais pas de blésses - sauf une personne qui avait une blessure superficielle à cause d'une vitre du tram qui s'est brisée. Ca aurait pu être gravement pire s'il y avait un tram dans l'autre sens qui passait au même moment.

Les dégâts au tram ne sont pas encore très clairs; en tous cas, les techniciens ont eu beaucoup de travail avec les bogies et les patins du tram. La cause n'est pas encore connue; le déraillement a eu lieu à l'hauteur d'un aiguillage récemment installé, mais il parait que cet aiguillage n'a pas bougé pendant le passage du tram (ce qui est souvent la cause d'un déraillement). Quelques photos, tout d'abord des perturbations et ensuite le tram même.Ik zat in de tram ter hoogte van Thomas (juist voor het Noordstation) toen ik begreep dat er iets aan de hand was. Hier staat er een hele tramfile te wachten voor de ingang van de tunnel naar het Noordstation.

J'étais dans le tram à l'hauteur de Thomas (juste avant la Gare du Nord) quand j'ai compris que quelque chose s'était passé. On voit toute une file de trams avant l'entrée du tunnel vers la Gare du Nord.


Op dat moment was de ontsporing nog maar pas gebeurd en was er nog geen informatie voor de reizigers; ze gingen dan maar op eigen houtje naar het Noordstation.

A ce moment-là, à peine 10 minutes après le déraillement, il n'y avait bien sûr pas encore de renseignement pour les voyageurs; ils sont donc partis vers la Gare du Nord pour voir ce qu'ils devaient faire.


In het Noordstation zelf dus ook een drietal geblokkeerde trams en een hoop verloren mensen. Op de achtergrond staan er wel mensen van de MIVB informatie te geven, dat is snel op gang gekomen.

Dans la Gare du Nord aussi trois trams bloqués et un tas de gens perdus. En arrière-plan, des gens de la STB donnent déjà des renseignement, ça a commencé assez vite.


De lijnen 4, 25, 55 en 56 maakten in het noorden dan maar rechtsomkeert op het derde spoor aan Thomas. Bij aankomst nam iemand van de MIVB de microfoon om duidelijk te maken wat er aan de hand was, in de twee talen bovendien, dus een pluim voor de informatieverstrekking! Hier zien we de 7767 op de 4. Naar verluidt reed deze tram al voor de ontsporing op deze lijn, foei foei...

Les lignes 4, 25, 55 et 56 branche nord faisaient donc demi-tour via la troisième voie à Thomas. Quand le tram arrivait, quelqu'un de la STIB prennait le micro pour expliquer clairement ce qu'il s'était passe, dans les deux langues en plus, donc chapeau! Ici, on voit la 7767 sur le 4. Il parait que la motrice était déjà sur la ligne avant le déraillement, pas de chapeau pour ça...


In het zuiden maakten de 4, 55, 56 en later ook 32 rechtsomkeert aan Lemonnier. Reken daarbij dat de 23 op dezelfde plaats ook keert én dat de 81 en 82 er ook doorrijden, en je begrijpt dat het nogal een drukte was. Hier zien we de file van wachtende trams.

Dans le sud, le 4, 55, 56 et plus tard aussi le 32 faisaient demi-tour à Lemonnier. A noter aussi que le 23 fait demi-tour au même endroit ét que le 81 et 82 passent également par ici, donc vous comprennez que c'était embouteillé. On voit la file de trams.


Tussen deze twee plaatsen werden dus pendelbussen ingezet. Hier de 8777, een A300 van Haren, aan het Noordstation.

Entre ces deux endroits, on a mis des bus navettes en service. Ici le 8777, un A300 de Haren, à la Gare du Nord.


En de 8443, een A500 van Jacques Brel (Molenbeek), aan Rogier.

Et le 8443, un A500 de Jacques Brel (Molenbeek), à Rogier.


Een gelede AG300 van Delta, op dezelfde plaats.

Un AG300 articulé de Delta, au même endroit.


En deze 8776 van Haren aan Lemonnier, het andere uiterste.

Et ce 8776 de Haren à Lemonnier, l'autre bout.


Een Citaro van Jacques Brel aan het Liedtsplein (daar reden sommige pendelbussen aanvankelijk naartoe).

Un Citaro de Jacques Brel à la place Liedts.


Deze Unimog (sleepvoertuig) was al vrij snel ter plaatse aan het Rogierplein.

Cet Unimog (véhicule remorqueur) était vite sur place à la place Rogier.


En deze zware Volvo Bro 363 bij Thomas, dus alles werd klaargezet om de tram bovengronds te halen.

Et ce Volvo Bro 363 à Thomas, donc on préparait tout pour tirer le tram à la surface.


Rond 21 u was het dan zover: de 2037 werd naar buiten getrokken door de Unimog.

Vers 21 h, ça y était: la 2037 est tirée à la surface par l'Unimog.


Neergezet op het derde spoor. Op het eerst gezicht lijkt er niets aan de hand, maar schijnt bedriegt...

Déposée sur la troisième voie. On dirait qu'il n'a pas grande chose, mais il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce...


Bijvoorbeeld deze gebroken ruit.

Cette vitre brisée, par exemple.


En hier begrijp je waarschijnlijk waarom die ene persoon naar verluidt licht verwond is, het moet nogal heftig geweest zijn.

Et ici, vous comprennez sans doute pourquoi cette personne est légèrement blessée d'après ce qu'on dit; ça a du être violent.


Maar vooral problemen met de draaistellen, hier zijn de technici uitgebreid aan het kijken.

Mais surtout des problèmes avec les bogies; les techniciens sont en train de regarder.


De vervormde remblokken waren het grootste probleem om de tram verder te slepen, dus hebben ze die eraf 'gebrand'.

Les patins déformés causaient des problèmes pour le remorquage du tram, c'est pourquoi on les a enlevé.


En na bijna een uur werk was dat gelukt.

Et réussi, après presqu'une heure de travail.


Intussen was er een andere tram van de remise Schaarbeek aangekomen (de dichtstbijzijnde remise), hier is de koppelstang juist bevestigd.

Entre-temps, un autre tram du dépôt de Schaerbeek (le dépôt le plus proche) était arrivé, on vient d'attacher la barre d'attelage.


En zo ging het dus in een slakkengangetje naar die remise, via Liedts en Verboekhoven.

Et comme ça, on allait très doucement à ce dépôt, via Liedts e Verboekhoven.

12:14 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

C le moment Ct vraiment le moment pour y faire des photos.
Car les motrices étaient a l'arret.

Gepost door: Fandelastib212 | 21-08-07

pendeldienst dus hebben ze geen enkele idee de film Tram 4-55-56 te gebruiken ? :(

(en na 20 uur, een film Tram 4-32-55-56 ;))

Gepost door: Mapeicyclist | 21-08-07

Films Nee, jammer genoeg niet! Ik heb er ook aan gedacht toen ik ze zag, jij hebt zoveel moeite gestoken in die films en dan gebruiken ze 'm niet... ;-)

Moet wel de opmerking maken dat sommige chauffeurs op de navette pas klaar waren met een dienst op een andere lijn en door de dispatching gevraagd zijn om de navette te doen. Dus niet per se chauffeurs van de indice vert die weten welke lijnen er allemaal rijden etc etc. De chauffeur van de Citaro was bijvoorbeeld juist klaar met de 95, ik heb 'm zelf grotendeels de weg moeten wijzen van het Noordstation naar het Liedtsplein met alle werken. :P

Gepost door: MIVB-reiziger | 22-08-07

tram 7767 was een reserve voertuig dat in stand-by stond aan Vooruitgang en dat ten allen tijde door de dispatching ingeschakeld kon worden om problemen op bepaalde lijnen op te vangen. Als dit voertuig al op de lijn 4 reed, dan was het om "gaten" op te vullen in de normale diensten van de lijn 4. In plaats van "foei foei" zou men beter blij zijn dat die tram reed op de lijn 4. Indien die tram zou blijven staan zijn aan Vooruitgang zou de kritiek zijn "waarom rijdt die niet nu er geen lijn 4 afkomt" en zo is het ook nooit goed... Oh ja, ik weet waarover ik spreek : ik was de dispatcher die de tram ingeschakeld heeft als versterking, en ik was de dispatcher bij wie de oproep van de ontsporing binnengekomen is. :-)

Gepost door: Patrick | 11-09-07

Ok, dat verandert de zaken enigszins, als het de reserve aan Vooruitgang was. Ik ben volgens mij geen eeuwige criticus, dus ik denk niet dat je dat argument "zo is het ook nooit goed" terecht kunt gebruiken (lees er m'n blog maar eens op na). Ik doelde met die opmerking vooral op het feit dat er in de periode rond die ontsporing, abnormaal veel 7700's op lijn 4 rondreden. En dus zeker niet alleen een van de reserves, de meeste trams waren doodgewone diensten van de remise Elsene. En het was zeker niet altijd te wijten aan een tekort aan (goed functionerende) T3000's: ik weet nog dat er op een bepaalde dag vier (!) PCC's van Elsene op lijn 4 rondreden, terwijl lijn 24 op hetzelfde ogenblik volledig met T3000's werd geëxploiteerd.

Maar gelukkig zijn die toestanden nu grotendeels voorbij, aangezien er weer T2000's mogen rijden op lijn 24. Al moet het gezegd dat het plan oorspronkelijk was om lijn 4 én 24 grotendeels met T3000's te rijden... ;-)

Bedankt trouwens voor het bezoekje aan deze blog! Zou ik uit nieuwsgierigheid nog één iets mogen vragen: ben je hier 'toevallig' op terechtgekomen of heb je de link gekregen van een collega?

Gepost door: MIVB-reiziger | 11-09-07

De commentaren zijn gesloten.