21-08-07

Ontsporing / déraillement

Gisteren is rond 17 u een tram ontspoord in de premetrotunnel tussen Rogier en het Noordstation. Het ging om de 2037, een tram van het type T2000. De ontsporing was vrij ernstig en dus werden er al snel pendelbussen ingezet, omdat er in de twee richtingen geen tramverkeer mogelijk was. Bovendien waren ook de treinen tussen Noord en Zuid tijdelijk gratis. Het stukje Rogier>Noordstation is een heel strategisch punt in het MIVB-netwerk, dus er was overal urenlang hinder. Pas rond 22 u konden de trams weer doorrijden, zij het met enige moeite. Volgens de bestuurder van de tram zat er een honderdtal mensen in de tram, maar niemand zou gewond zijn geraakt - behalve één persoon die een kleine wonde had door rondvliegend glas van een gebroken ruit. Het had wel veel ernstiger kunnen zijn als er juist een tram in de andere richting was.

De schade aan de tram is nog niet duidelijk; in ieder geval hadden de technici heel wat werk met de draaistellen en de remblokken (de zogenoemde patins), maar de precieze schade wordt waarschijnlijk nu pas duidelijk. Over de oorzaak is ook niets zeker; de ontsporing gebeurde ter hoogte van een recent aangelegde wissel, maar naar verluidt is die wissel niet versprongen terwijl de tram erover reed (wat meestal de oorzaak is van ontsporingen). Een paar foto's, eerst van alle hinder en daarna de tram zelf, toen die naar buiten gesleept werd.

Hier vers 17 h, un tram a déraillé dans le tunnel de prémétro entre Rogier et la Gare du Nord. Il s'agit de la 2037, un tram de la série T2000. Le déraillement était assez violent et on a donc vite décidé d'injecter des bus navettes, parce que la circulation était impossible dans les deux sens. En plus, les trains entre Nord et Midi étaient gratuit. Le tronçon Rogier>Gare du Nord est un point assez stratégique dans le réseau STIB, donc il y avait des perturbations un peu partout. A 22 h, le service a enfin été retabli. Selon le conducteur du tram, il y avait une centaine de personnes sur le tram, mais pas de blésses - sauf une personne qui avait une blessure superficielle à cause d'une vitre du tram qui s'est brisée. Ca aurait pu être gravement pire s'il y avait un tram dans l'autre sens qui passait au même moment.

Les dégâts au tram ne sont pas encore très clairs; en tous cas, les techniciens ont eu beaucoup de travail avec les bogies et les patins du tram. La cause n'est pas encore connue; le déraillement a eu lieu à l'hauteur d'un aiguillage récemment installé, mais il parait que cet aiguillage n'a pas bougé pendant le passage du tram (ce qui est souvent la cause d'un déraillement). Quelques photos, tout d'abord des perturbations et ensuite le tram même.Ik zat in de tram ter hoogte van Thomas (juist voor het Noordstation) toen ik begreep dat er iets aan de hand was. Hier staat er een hele tramfile te wachten voor de ingang van de tunnel naar het Noordstation.

J'étais dans le tram à l'hauteur de Thomas (juste avant la Gare du Nord) quand j'ai compris que quelque chose s'était passé. On voit toute une file de trams avant l'entrée du tunnel vers la Gare du Nord.


Op dat moment was de ontsporing nog maar pas gebeurd en was er nog geen informatie voor de reizigers; ze gingen dan maar op eigen houtje naar het Noordstation.

A ce moment-là, à peine 10 minutes après le déraillement, il n'y avait bien sûr pas encore de renseignement pour les voyageurs; ils sont donc partis vers la Gare du Nord pour voir ce qu'ils devaient faire.


In het Noordstation zelf dus ook een drietal geblokkeerde trams en een hoop verloren mensen. Op de achtergrond staan er wel mensen van de MIVB informatie te geven, dat is snel op gang gekomen.

Dans la Gare du Nord aussi trois trams bloqués et un tas de gens perdus. En arrière-plan, des gens de la STB donnent déjà des renseignement, ça a commencé assez vite.


De lijnen 4, 25, 55 en 56 maakten in het noorden dan maar rechtsomkeert op het derde spoor aan Thomas. Bij aankomst nam iemand van de MIVB de microfoon om duidelijk te maken wat er aan de hand was, in de twee talen bovendien, dus een pluim voor de informatieverstrekking! Hier zien we de 7767 op de 4. Naar verluidt reed deze tram al voor de ontsporing op deze lijn, foei foei...

Les lignes 4, 25, 55 et 56 branche nord faisaient donc demi-tour via la troisième voie à Thomas. Quand le tram arrivait, quelqu'un de la STIB prennait le micro pour expliquer clairement ce qu'il s'était passe, dans les deux langues en plus, donc chapeau! Ici, on voit la 7767 sur le 4. Il parait que la motrice était déjà sur la ligne avant le déraillement, pas de chapeau pour ça...


In het zuiden maakten de 4, 55, 56 en later ook 32 rechtsomkeert aan Lemonnier. Reken daarbij dat de 23 op dezelfde plaats ook keert én dat de 81 en 82 er ook doorrijden, en je begrijpt dat het nogal een drukte was. Hier zien we de file van wachtende trams.

Dans le sud, le 4, 55, 56 et plus tard aussi le 32 faisaient demi-tour à Lemonnier. A noter aussi que le 23 fait demi-tour au même endroit ét que le 81 et 82 passent également par ici, donc vous comprennez que c'était embouteillé. On voit la file de trams.


Tussen deze twee plaatsen werden dus pendelbussen ingezet. Hier de 8777, een A300 van Haren, aan het Noordstation.

Entre ces deux endroits, on a mis des bus navettes en service. Ici le 8777, un A300 de Haren, à la Gare du Nord.


En de 8443, een A500 van Jacques Brel (Molenbeek), aan Rogier.

Et le 8443, un A500 de Jacques Brel (Molenbeek), à Rogier.


Een gelede AG300 van Delta, op dezelfde plaats.

Un AG300 articulé de Delta, au même endroit.


En deze 8776 van Haren aan Lemonnier, het andere uiterste.

Et ce 8776 de Haren à Lemonnier, l'autre bout.


Een Citaro van Jacques Brel aan het Liedtsplein (daar reden sommige pendelbussen aanvankelijk naartoe).

Un Citaro de Jacques Brel à la place Liedts.


Deze Unimog (sleepvoertuig) was al vrij snel ter plaatse aan het Rogierplein.

Cet Unimog (véhicule remorqueur) était vite sur place à la place Rogier.


En deze zware Volvo Bro 363 bij Thomas, dus alles werd klaargezet om de tram bovengronds te halen.

Et ce Volvo Bro 363 à Thomas, donc on préparait tout pour tirer le tram à la surface.


Rond 21 u was het dan zover: de 2037 werd naar buiten getrokken door de Unimog.

Vers 21 h, ça y était: la 2037 est tirée à la surface par l'Unimog.


Neergezet op het derde spoor. Op het eerst gezicht lijkt er niets aan de hand, maar schijnt bedriegt...

Déposée sur la troisième voie. On dirait qu'il n'a pas grande chose, mais il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce...


Bijvoorbeeld deze gebroken ruit.

Cette vitre brisée, par exemple.


En hier begrijp je waarschijnlijk waarom die ene persoon naar verluidt licht verwond is, het moet nogal heftig geweest zijn.

Et ici, vous comprennez sans doute pourquoi cette personne est légèrement blessée d'après ce qu'on dit; ça a du être violent.


Maar vooral problemen met de draaistellen, hier zijn de technici uitgebreid aan het kijken.

Mais surtout des problèmes avec les bogies; les techniciens sont en train de regarder.


De vervormde remblokken waren het grootste probleem om de tram verder te slepen, dus hebben ze die eraf 'gebrand'.

Les patins déformés causaient des problèmes pour le remorquage du tram, c'est pourquoi on les a enlevé.


En na bijna een uur werk was dat gelukt.

Et réussi, après presqu'une heure de travail.


Intussen was er een andere tram van de remise Schaarbeek aangekomen (de dichtstbijzijnde remise), hier is de koppelstang juist bevestigd.

Entre-temps, un autre tram du dépôt de Schaerbeek (le dépôt le plus proche) était arrivé, on vient d'attacher la barre d'attelage.


En zo ging het dus in een slakkengangetje naar die remise, via Liedts en Verboekhoven.

Et comme ça, on allait très doucement à ce dépôt, via Liedts e Verboekhoven.

12:14 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

15-08-07

25 gloednieuwe bussen - 25 bus flambants neufs

25 gloednieuwe bussen, zoveel staan er momenteel totaal werkloos in alle hoekjes van de MIVB-terreinen in Haren. Het zijn Van Hools new A330. In totaal zijn er 127 stuks van besteld; de eerste 67 staan al in de remise Jacques Brel (Molenbeek), waar ze regelmatig te zien zijn op de lijnen 13, 14, 46, 50, 78, 84, 85, 87, 88 en 89. De resterende 60 zijn bedoeld voor de remise Delta (Oudergem); daar moeten ze de Jonckheere Premier-serie gaan vervangen. Maar er staan momenteel amper drie bussen in Delta, waarvan er slechts twee actief rondrijden op lijn 34. De rest, intussen al 25 bussen (en ze blijven toestromen), staat dus te niksen op de terreinen in Haren. De 'oudste' exemplaren staan er intussen al zo'n twee maanden.

25 bus flambant neufs, c'est le nombre qui se trouve tout à fait sans travail sur les terrains de la STIB à Haren. Il s'agit des Van Hool new A330. Au total, on a commandé 127 de ces bus; les premiers 67 sont déjà au dépôt de Jacques Brel (Molenbeek) et on les voit régulièrement sur les lignes 13, 14, 46, 50, 78, 84, 85, 87, 88 et 89. Les 60 qui restent, sont prévus pour le dépôt de Delta (Auderghem), où ils doivent remplacer la série Jonckheere Premier. Mais pour l'instant, il n'y a que trois bus à Delta, dont seulement deux roulent sur la ligne 34. Les autres, déjà 25 bus (et le nombre augmente, bien sûr), glandent sur les terrains à Haren. Les exemplaires les plus 'vieux' s'y trouvent déjà deux mois.


De meeste bussen staan achteraan, niet ver van de loodsen waar onder andere de trams worden herschilderd
La plupart des bus se trouvent à l'arrière, près des hangars dans lesquelles on repeint entre autres les trams

Hoe komt het dat al die bussen hier staan? Door problemen met de nieuwe 'boordcomputers', STIBIS III genoemd. Als alles werkt, zijn die nieuwe boordcomputers/radio's heel handig met onder andere een aanraakscherm, maar er zijn voortdurend problemen mee. Als u zich afvraagt waarom de nieuwe trams 3000/4000 soms rare dingen weergeven op hun film (bijvoorbeeld een onmogelijke combinatie lijn + bestemming, of alleen de bestemming zonder lijn) of waarom er zoveel problemen zijn met de nieuwe gelede Citaro-bussen, dan is dat evenzeer toe te schrijven aan die nieuwe boordcomputers. In afwachting van een oplossing staan deze gloednieuwe bussen dus niets te doen, maar ze zijn wél al klaar om te rijden. Er wordt dus al flink wat geld voor betaald (belastingen, verzekeringen) én de garantieperiode loopt al. Er is dus dringend een oplossing nodig, ook al omdat de terreinen in Haren langzaamaan vol beginnen te raken.

Comment ça se fait que tous ces bus se trouvent ici? A cause des problèmes avec les nouveaux 'ordinateurs de bord', appelés STIBIS III. Si tout marche bien, ces nouveaux ordinateurs/radios sont très pratiques avec leurs écrans tactiles, mais il y a tout le temps des problèmes. Si vous vous demandez pourquoi les nouveaux trams 3000/4000 affichent des choses bizarres sur leurs films (par exemple une combinaison ligne + destination impossible, ou seulement la destination sans ligne), ou pourquoi il y a tant de problèmes avec les nouveaux bus articulés Citaro, c'est à imputer à ces nouveaux ordinateurs de bord. Dans l'attente d'une solution, ces bus flambant neufs se tournent les pouces, bien qu'ils soient déjà prêts à rouler. On paie donc déjà assez pour ces bus (taxes, assurances) et le délai de garantie court déjà. Il faut donc une solution le plus vite possible, aussi parce que les terrains à Haren sont presque replis.


De nieuwe bussen worden nu overal geparkeerd, bijvoorbeeld tussen de gedeklasseerde A500's of, zoals hier, tussen de andere bussen van de remise Haren.
Les nouveaux bus sont garés un peu partout, par exemple entre les A500 déclassés ou, comme ici, entre les autres bus du dépôt de Haren.

13:15 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-07

De BOA rijdt weer uit - le BOA roule à nouveau

De leveringen van de nieuwe metro's, algemeen bekend onder de naam BOA (verwijzend naar de lange, doorlopende structuur), zijn al een tijdje bezig. Er zijn een paar weken geleden al testritten geweest (waaronder één keer met reizigers, op lijn 1A), maar die hebben een hele tijd stilgelegen wegens een technisch probleem. Intussen is dat opgelost en worden er weer volop testritten uitgevoerd. Op die manier heb ik gisteren eindelijk eens de BOA kunnen vastleggen, bij de doorkomst in het station COOVI.

Les livraisons des nouveaux métros, connus sous le nom BOA (faisant référence à leur structure longue et ininterrompue), ont déjà commencé il y a quelques mois. Il y a eu des essais il y a quelques semaines (dont une fois avec voyageurs, sur la ligne 1A), mais ces essais ont été arrêtés à cause d'un problème technique. Cependant, ce problème a été résolu et les essais ont recommencés. C'est comment j'ai enfin pu fixer le BOA sur la plaque sensible, au passage dans la station CERIA.


Er worden deze dagen nog heel wat testritten uitgevoerd, mogelijk ook met reizigers. De testritten worden vooral uitgevoerd op lijn 1B (Erasmus - De Brouckère - Stokkel), want daar zullen ze vanaf september in reguliere reizigersdienst ingezet worden. Bij de herschikking van het metronetwerk in 2009 zal die lijn ingekort worden tot Weststation - Stokkel en bijna helemaal door de BOA's bediend worden.

On fera encore beaucoup d'essais ces jours, peut-être aussi avec voyageurs. Les essais se font surtout sur la ligne 1B (Erasms - De Brouckère - Stockel), parce que c'est sur cette ligne-là que les BOAS seront mis en service régulier en septembre. Lors de la restructuration du réseau métro en 2009, cette ligne sera raccourci à Gare de l'Ouest - Stockel et presque intégralement exploitée avec les BOAs.

00:23 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-08-07

47 - 58: herstructurering - restructuration

Het is nog lang niet afgelopen met alle restructureringen. Over een maand, in september, volgt er bijvoorbeeld een kleine herstructurering van de buslijnen 47 en 58. Die rijden nu beide tussen Vilvoorde en Brussel-centrum, maar via een ander traject. Even een kleine schets van de huidige situatie.

Ce n'est pas encore fini avec toutes les restructurations. Dans un mois seulement, en septembre, il y a une petite restructuration des lignes de bus 47 et 58, par exemple. Ces deux lignes relient Vilvorde au centre de Bruxelles, mais via un autre itinéraire. Voilà comment ils roulent aujourd'hui, tout d'abord.


Bus 47 rijdt via Neder-Over-Heembeek naar Van Praet. Vanaf daar rijdt hij naar De Brouckère; grotendeels via hetzelfde traject als tramlijn 4, zoals op het schema te zien is. Bus 58 rijdt via Schaarbeek. Eén bus op twee is beperkt tot Colignon (gemeentehuis Schaarbeek), de andere rijden door tot Rogier en keren zo via een lus terug. Merk ook op dat ook de bussen van De Lijn rijden op het stuk Colignon - Rogier (- Noordstation).

Bus 47 roule via Neder-Over-Heembeek à Van Praet. Depuis là, il continue vers De Brouckère; en grande partie via le même itinéraire que la ligne de tram 4, comme on voit sur le schéma. Bus 58 roule via Schaerbeek. Un bus sur deux est limité à Colignon (maison communale de Schaerbeek), les autres continuent vers Rogier et retournent via une boucle. Remarquez aussi que les bus de De Lijn roulent également sur le tronçon Colignon - Rogier (- Gare du Nord).

Wat zet de MIVB ertoe aan om veranderingen door te voeren? Vooral het feit dat lijn 47 voor zo'n stuk (Van Praet - De Brouckère) parallel rijdt met tram 4, en dat past natuurlijk niet in de filosofie van de 'sterke lijnen en lokale lijnen' die momenteel heerst bij de MIVB. Op buslijn 58 zijn er ook merkbaar minder reizigers tussen Verboekhoven en Rogier, onder meer door de 'concurrentie' van de tram (92/94 en zelfs 55/56) en de bussen van De Lijn (270/271/272). Die lijn wordt dan ook omgelegd vanaf Verboekhoven en versterkt de weinig overgebleven bussen 47 op de Antwerpsesteenweg.

Qu'est-ce qui amène la STIB à ces changements? Surtout le fait que la ligne 47 roule parallelement à la ligne de tram 4 (entre Van Praet et De Brouckère), et cela ne convient pas à l'idée de 'lignes fortes et lignes locales' qui est à la mode chez la STIB. Sur la ligne 58, il y a également sensiblement moins de voyageurs entre Verboekhoven et Rogier, surtout à cause de la 'concurrence' du tram (92/94, voire 55/56) et des bus de De Lijn (270/271/272). C'est pourquoi on veut dévier le 58 depuis Verboekhoven; ainsi, il renforce également la chausseé d'Anvers, où il reste peu de bus 47.


Wat wil men doen? Ongeveer drie bussen 47 op vier beperken tot Van Praet, waar er een makkelijke overstap is met tramlijn 4. Het plan was aanvankelijk trouwens om ze een halte eerder te beperken tot Heembeek, maar daar is men gelukkig van afgestapt (moeilijk keren voor de bus, stukje stappen voor de reizigers). Om de Antwerpsesteenweg te versterken wordt bus 58 vanaf Verboekhoven omgeleid via het Masuiplein, met een overstaphalte Masui voor tramlijn 4. De eindhalte ligt waarschijnlijk aan de Antwerpsepoort (metrostation IJzer).

Er zijn goede en slechte kanten aan deze herstructurering. Goed is dat er bijvoorbeeld een nieuwe verbinding ontstaat tussen Schaarbeek (Verboekhoven) en de Noordwijk (Antwerpsesteenweg). En als tramlijn 4 betrouwbaar is (dat valt nog te bezien, zie de post hieronder), is het inderdaad niet nodig dat de 47 de hele tijd parallel rijdt. Maar anderzijds is het heel jammer dat de 58 beperkt wordt tot de Antwerpsepoort, terwijl er een paar haltes verder aan De Brouckère veel meer aansluitingen zijn. Er circuleert ook een gerucht dat de bus na de Antwerpsepoort via de kleine ring zou doorrijden tot Rogier, maar dat valt allemaal af te wachten.

Het is ook ronduit onnozel dat er nog altijd één bus 47 op vier doorrijdt tot het centrum; het is voor de klanten veel duidelijker als hij gewoon helemaal beperkt is tot Van Praet. Met de huidige plannen zal de bus officieel tot De Brouckère rijden, maar zal het merendeel van de bussen beperkt zijn tot Van Praet; ik zie de reizigers in Neder-Over-Heembeek al een uur wachten tot er eindelijk een '47 De Brouckère' passeert, zoals er op het haltebord staat. Die ene doorkomst per uur is natuurlijk een sussertje voor de politiek; veel belangrijke politici van Brussel-stad wonen in of rond Neder-Over-Heembeek (deelgemeente) en die staan natuurlijk direct op hun achterse poten als 'hun' kiezers hun rechtstreekse bus naar het centrum dreigen te verliezen.

Qu'est-ce qu'on veut faire? Limiter environ trois bus 47 sur quatre à Van Praet, où il y a la correspondance avec la ligne de tram 4. Avant, on voulait même limiter le 47 à Heembeek (un arrêt avant Van Praet), mais heureusement on ne va quand même pas faire ça (difficile de faire demi-tour pour le bus, et une certaine distance à marcher pour la correspondance). Pour renforcer la chaussée d'Anvers, le bus 58 sera dévié depuis Verboekhoven via la place Masui, avec un arrêt de correspondance avec le tram 4, Masui. Le terminus du 58 sera probablement la porte d'Anvers (station de métro Yser).

Cette restructurations a ses forts et ses faibles. Positif, c'est qu'il y a une nouvelle liaison entre Schaerbeek (Verboekhoven) et l'espace Nord (chaussée d'Anvers). Et si la ligne de tram 4 se prouve fiable (pas sûr, voir le post ci-dessous), il est en effect pas nécessaire d'avoir le 47 qui roule parallèlement à ce 4. Mais d'autre part, c'est très dommage que le 58 soit limité à la porte d'Anvers, tandis qu'il y a un tas de correspondances à De Brouckère, quelques arrêts plus loin. Il y a aussi des bruits que le 58 continuera jusqu'à Rogier depuis la porte d'Anvers, via la petite ceinture, mais ce n'est pas certain du tout.

Il est aussi carrément bête qu'un bus 47 sur quatre continue toujours vers le centre; pour les voyageurs, c'est beaucoup plus clair quand il est entièrement limité à Van Praet. Parce que maintenant, le bus roulera officiellement à De Brouckère, mais la plupart des bus seront limitées à Van Praet; je vois déjà les voyageurs à Neder-Over-Heembeek, attendre une heure pour un bus '47 De Brouckère', comme indiqué sur le panneau. Ce seule passage par heure est bien sûr pour étouffer la voix du monde politique de Bruxelles-ville; beaucoup de politiciens habitent à ou près de Neder-Over-Heembeek, et ils montent sur leurs grands cheveaux si leur électorat risque de perde 'leur' bus direct vers le centre.


Blijft er ook nog een klein vraagteken: waar zullen de bussen stoppen aan Van Praet, en hoe zullen ze keren? Er is naast de tramhalte richting centrum een prachtig busstationnetje aangelegd (een perron en plaats voor twee-drie bussen), maar dat prachtige ding is amper bruikbaar (zie het schema hieronder). Daarom stoppen de bussen nu ook al geruime tijd aan een tijdelijke halte, op het fietspad. Er wordt gezegd dat de bussen misschien op de sporendriehoek (splitsing Van Praetbrug - Werkhuizenkaai) zullen keren, dat zou zo moeten verlopen:

Il reste encore un point d'interrogation: où sera l'arrêt des bus à Van Praet, et comment vont-ils faire demi-tour. Il y a un quai pour les bus à côté de l'arrêt de tram direction centre (assez de place pour deux-trois bus), mais ce machin est à peine utilisable (voir le schéma ci-dessous). C'est pourquoi les bus s'arrêtent déjà un certain temps à un arrêt provisoire, sur la piste cyclable. On dit que les bus feront peut-être demi-tour sur le triangle de voies (jonction pont Van Praet - Quai des Usines), ça se ferait comme ça:


Rechtsboven is de speciale bushalte, maar die is niet eens bereikbaar als er een T3000- of T4000-tram aan de halte staat (en die kan er wel een paar minuten blijven staan voor de lichten). Er wordt dus over gesproken om de 47 op de sporen van de Van Praetbrug te laten keren, rond de paal in het midden van de sporendriehoek. Dat is makkelijk voor de aansluiting van tram 4 naar bus 47, maar in de omgekeerde richting is het wat vager; zal de bus nog altijd gewoon stoppen aan de tijdelijke halte op het fietspad? Dat levert vrij gevaarlijke situaties op, want de reizigers moeten de sporen oversteken. En als er al een tram aan de halte richting centrum staat, is het bijna onmogelijk om veilig in te stappen.

Le quai pour le bus se trouve en haut à droite, mais il n'est donc pas accessible quand il y a un tram T3000 ou T4000 à l'arrêt (et souvent, il s'y arrête plusieurs minutes devant les feux). On parle donc de faire tourner le 47 sur les voies du pont Van Praet, autour du poteau au milieu du triangle. C'est facile pour la correspondance tram 4 > bus 47, mais pas dans l'autre direction; le bus, va-t-il toujours s'arrêter à l'arrêt provisoire, sur la piste cyclable? C'est assez dangereux, parce que les voyageurs sont obligés de traverser les voies. Et s'il y a déjà un tram à l'arrêt, il est presque impossible de monter en sécurité.

12:42 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |