02-09-07

47-58: herschikking / restructuration (2)

Nog een kleine aanvulling op mijn vorige post, over de herschikking van de lijnen 47 en 58 op 3 september. Intussen is het zeker wat de beide buslijnen zullen doen. Bus 58 zal dan toch de ingewikkelde lus maken: richting centrum slaat hij aan de halte WTC naar links af, om het Noordstation te bedienen. Vervolgens rijdt hij via Rogier alsnog naar het metrostation IJzer (de Antwerpsepoort). In de omgekeerde richting rijdt vanaf daar hij de Antwerpsesteenweg op en maakt hij eveneens aan WTC een omwegje om het Noordstation te bedienen. Het is natuurlijk een heel goede zaak om het Noordstation te bedienen, maar het is mij volstrekt onduidelijk waarom de bus na het Rogierplein nog moet doorrijden naar IJzer - waarom niet Rogier of het Noordstation als eindhalte aanhouden? Aan IJzer staat hij in de weg van andere bussen, en de bus moet via de drukke Kleine Ring tot daar rijden. Nochtans zijn alle aansluitingen aan IJzer (metro 2, bus 47/88) eerder op de reisweg ook al mogelijk aan Rogier of de halte WTC. Er is weliswaar tram 81 aan IJzer, maar het is een stukje lopen van de bus- tot de tramhalte - dan kun je net zo goed vanaf Rogier de metro nemen voor één halte.
Een ander mogelijk probleempunt ligt in de buurt van de halte Verboekhoven in Schaarbeek: om de normale bushalte richting Vilvoorde te kunnen bedienen gebruikt de bus vanaf de halte Paviljoen een klein eenrichtingsstraatje (de Fraikinstraat), maar daar staan voortdurend foutparkeerders, wat tot geblokkeerde bussen kan leiden.

Ook voor de 47 is er nu zekerheid. Zoals gezegd rijdt slechts één bus per uur door tot De Brouckère, de andere bussen zijn beperkt tot Van Praet (aansluiting met tramlijn 4). Daar zal men nu toch het busperron naast de tramhalte richting stad gebruiken om de reizigers af te zetten. Er zijn weliswaar lichten geplaatst om de toegang tot dat perron (tramsporen oversteken) te beschermen, maar de reizigers zullen hun aansluiting missen als de tram al aan de halte staat. Om terug te keren naar Vilvoorde zal de bus vanaf dat busperron inderdaad naar de sporendriehoek rijden, rond de paal draaien en de reizigers van tramlijn 4 en eventueel 23 opnemen. Er is een heel systeem uitgedacht voor de aansluiting: het is de bedoeling dat de bus wacht tot er een tram 4 aankomt, en daarna zal hij zich dus via die sporendriehoek achter die tram zetten om de afstappende reizigers op te nemen. Het voordeel is dat de aansluiting dus (min of meer) verzekerd is, het nadeel is dat een eventuele vertraging of onregelmatigheid op lijn 4 ook direct gevolgen heeft voor bus 47.
Tot slot nog dit: richting Vilvoorde wordt één bus op twee beperkt tot het Militair Hospitaal. De bussen die wel doorrijden, zullen wel allemaal tot het station van Vilvoorde rijden. Lijn 47 wordt zo een mooie illustratie van de filosofie van 'lijnen inkorten' die bij de MIVB heerst: tot een paar jaar geleden reed de lijn nog heel Brussel door (Vilvoorde - De Brouckère - Moortebeek, later gesplitst in een lijn 46 + 47), en nu zullen veel ritten beperkt zijn tot het stukje Van Praet - Militair Hospitaal, amper een fractie van het originele traject Moortebeek - Vilvoorde.

Encore un complément de mon méssage précédant, sur la restructuration des lignes 47 et 58 ce 3 septembre. Bus 58 fera quand même cette boucle compliquée: direction centre, il tourne à gauche après l'arrêt WTC, pour désservir la Gare du Nord. Ensuite, il continue quand même jusqu'à la station de métro Yser (la Porte d'Anvers), via Rogier. Dans l'autre direction, il prend la chaussée d'Anvers depuis Yser et également à WTC, il fait un crochet via la Gare du Nord. Il est bien sûr très bien que le 58 va désservir la Gare du Nord, mais je ne comprends pas du tout pourquoi il doit encore continuer jusqu'à Yser - pourquoi pas maintenir la Gare du Nord ou Rogier comme terminus? A Yser, il gène les autres bus, et en plus il doit prendre le Petit Ring (très fréquenté) jusque là. Pourtant, toutes les correspondances à Yser (métro 2, bus 47/88) sont déjà possibles ailleurs sur l'itinéraire, notamment Rogier et l'arrêt WTC. Il y a bien entendu tram 81 à Yser, mais l'arrêt de tram est assez loin de l'arrêt de bus - on pourrait tout aussi bien prendre le métro à Rogier pour un arrêt. On trouve un autre problème potentiel aux environs de l'arrêt Verboekhoven à Schaerbeek: pour atteindre l'arrêt de bus 'normal' direction Vilvorde, le bus prend une petite rue à sens unique (la rue Fraikin) après l'arrêt Pavillon, mais il y toujours des voitures mal garées là-bas. Ca peut causer beaucoup de 'services bloqués'.

Il y aussi de la certitude en ce qui concerne le 47. Comme mentionné, seulement un bus par heure continue à De Brouckère, les autres bus sont limités à Van Praet (correspondance avec la ligne de tram 4). A cet arrêt, on va quand même utiliser le quai à côté de l'arrêt de tram vers ville pour déposer les voyagers. Il est vrai qu'on a mis un feu pour protéger l'accès à ce quai, mais les voyageurs vont tout de même rater leur correspondance quand le tram est déjà à l'arrêt. Pour retourner à Vilvoorde, le bus ira en effet jusqu'au triangle de voie, tourner autour du poteau et prendre les voyageurs du tram 4 et éventuellement 23. On a inventé tout un système pour la correspondance: l'intention, c'est que le bus attend l'arrivée d'un tram 4, et après il se met donc derrière ce tram via le triangle de voie, afin de prendre les voyageurs. L'avantage, c'est que la correspondance est (plus ou moins) garantie; mais d'autre part, un retard ou irregularité du tram 4 a des conséquences pour le 47 également.
Encore ceci: en direction de Vilvoorde, un bus sur deux sera limité à l'Hôpital Militaire. Les bus qui continuent, vont tout de même jusqu'à la gare de Vilvoorde. Comme ça, le bus 47 devient une belle illustration de la philosophie de 'raccourcir les lignes' qui domine à la STIB: il n'y a que quelques ans, le bus parcourait toute la ville (Vilvoorde - De Brouckère - Moortebeek, scindé en 46 + 47 après), et maintenant, beaucoup de voyageurs seront limités au tronçon Van Praet - Hôpital Militaire, à peine une fraction de l'itinéraire original Moortebeek - Vilvoorde.

20:50 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

47 in Vilvoorde - 58 aan Ijzer Gooie analyse zoals altijd !

Over bus 47 heb ik nog volgende bedenkingen over het eindhalte aan Vilvoorde Station:
- tijdens spitsuren gaan er dus nu een 47 om de 12min daar aankomen, het is al nu heel druk en is er weinig plaats aan dit station door al die bussen van De Lijn (komt nog nieuwe lijn 621 erbij trouwens), waar gaat de 47 dan wachten voor zijn vertrektijd?
- tussen Station Vilvoorde en Vilvoorde Kerk heb je soms tot 10min nodig door de files aan de rotonde aan het Heldenplein - dat is beloovend om dan nog op tijd aan te komen voor een aansluiting met tram 4 aan Van Praet !

Bus 58 nu, wat is dit voor een stomme beslissing om de 58 toch tot aan Ijzer te laten gaan, die gaat nu wel tot Rogier richting stad maar voor de terugreis moet je wel te voet of met de metro tot aan Ijzer om de 58 te nemen? Zijn er nog mensen die kunnen denken bij het MIVB ? Er zijn inderdaad niet echt plaatsen voor een terminus aan Rogier zelf, maar waarom die terminus dan niet doen aan Noordstation of op het Albert II laan, juist naast het Manhattan center ?

Gepost door: flyingtiti | 02-09-07

Eens proberen te antwoorden...

- heel simpel: de 47 zal helemaal niet stationneren aan Vilvoorde station, hij zal reizigers opladen en direct weer vertrekken. Een eventuele regularisatietijd zal maar kort zijn (waarschijnlijk niet meer dan 2-3 minuten), gezien het flink ingekorte traject van de meeste 47's. Aan Van Praet is er meer plaats en zullen er dan wel langere stationnementen zijn.

- Inderdaad, in Vilvoorde is het al vrij lang problematisch. Zeker nu er ook nog eens werken bezig zijn aan de Schaarbeeklei (vlakbij het Heldenplein), daar moet al het verkeer over twee rijstroken.

- Volledig met je akkoord wat die 58 betreft, ik zie echt geen ENKELE reden om 'm tot daar te laten rijden. Hij zal nu stationneren aan de bushalte van De Lijn, waar hij dus alleen maar in de weg kan staan. Voor de terugreis inderdaad, de metro tot IJzer of eventueel tram 4 tot Masui. Aan Rogier zelf moet er trouwens wel een mogelijkheid zijn om de bestaande terminus van de 58 te behouden: ofwel na het Noordstation naar links rijden, onder sporen door (zoals de 58 nu ook al doet) en vandaar via de andere tunnel naar de huidige terminus; ofwel even de kleine ring oprijden, maar naar links en dan weer afslaan. Als de 58 dan toch een stukje kleine ring moet doen, dan nog liever naar links om naar de huidige terminus Rogier te gaan...

Gepost door: MIVB-reiziger | 03-09-07

De commentaren zijn gesloten.