08-09-07

Nog een ontsporing - encore un déraillement

Het vorige bericht over de ontsporing van de 2037 is nog niet koud, of er is alweer een ontsporing. En alweer gaat hem om een T2000-tram, al lijkt dat in dit geval veeleer toeval. Het incident gebeurde met een tram van lijn 24 aan z'n eindhalte Vanderkindere. Normaal gesproken zet de tram daar de reizigers af, maakt hij rechtsomkeert op de verbinding tussen de sporen en keert hij een halte terug naar Churchill om z'n vertrekuur af te wachten. Dat ging donderdag wel even verkeerd, een paar foto's.

J'ai à peine fabriqué un reportage sur le déraillement de la 2037, et il y a à nouveau un déraillement. Et à nouveau, il s'agit d'un tram T2000, mais c'est un pur hasard cette fois-ci. L'incident s'est passé avec un tram de la ligne 24 au terminus Vanderkindere. Normalement, le tram y dépose ses voyageurs, il fait demi-tour sur la voie de communication et il retourne à Churchill pour attendre son heure de départ. Mais tout ça s'est passé autrement jeudi, quelques photos.


De aanblik aan de kant van de halte Churchill. Op het eerste gezicht lijkt alles ok: deze 2048 lijkt zich gedeeltelijk op het spoor richting Churchill en gedeeltelijk op de verbinding tussen de sporen te bevinden.

La vue du côté de l'arrêt Churchill. A première vue, tout semble en ordre: on dirait que cette 2048 se trouve en partie sur la voie direction Churchill et en partie sur la communication.


Maar schijn bedriegt: aan de andere kant zien we duidelijk dat de achterkant van de tram helemaal niet meer in de verbinding zit, die achterkant bevindt zich grotendeels op het spoor richting Vanderkindere, voorbij de verbinding. Technici zijn druk aan het kijken wat er precies aan de hand is.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences: à l'autre côté, on voit bien que l'arrière du tram n'est pas dans la communication, il se trouve en grande partie sur la voie direction Vanderkindere, au-dela de la communication.


Van iets dichterbij bekeken; het is heel duidelijk dat het achterste draaistel een paar tientallen centimeter naast de verbinding terechtgekomen is. De achterkant van de tram is hier al wat opgetild om hem weer goed op te sporen te kunnen brengen.

Regardé de plus près; il est très clair que le derner bogie se retrouve quelques dizaines de centimètres à côté de la communication. On a déjà soulevé l'arrière de tram, afin de le pouvoir remettre sur les voies.


Nog eens van de andere kant, hier zien we dat de linkerwielen van het achterste draaistel in de sporen richting Vanderkindere zijn terechtgekomen.

Et encore une fois de l'autre côté, on voit que les roues gauches du dernier bogie sont tombées dans les voies direction Vanderkindere.


Maar uiteindelijk leek er niets beschadigd en kon de 2048 een klein uurtje na de ontsporing op eigen kracht terugkeren naar de remise, waar hij niettemin aan een grondige controle zal worden onderworpen. Het zag er dus erger uit dan het was.

Mais en fin de compte, il semblait que rien n'était abîmé. A peine une heure après le déraillement, la 2048 pouvait dès lors rentrer au dépôt par ses propres moyens, bien qu'elle soit encore bien inspectée. Plus de peur que de mal, donc.


Maar wat is er nu precies misgelopen bij deze ontsporing? Volgens wat ik begrepen heb ter plaatse ligt de oorzaak waarschijnlijk bij een andere tram. Een voorstelling (klik voor een grote versie) van wat er gebeurd zou zijn, voor alle duidelijkheid onder voorbehoud.

Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? D'après ce que j'ai compris sur place, un autre tram était à l'origine de ce déraillement. Voici un schéma (cliquez dessus pour l'agrandir), sous réserve.


We zien een schema van de sporen tussen de haltes Churchill (links) en Vanderkindere (rechts). Tussen de sporen liggen twee verbindingen: een aan de linkerkant (in de rijrichting, wordt momenteel niet gebruikt) en een aan de rechterkant (tegen de rijrichting, wordt gebruikt door lijn 24). Tram 24 zet helemaal rechts z'n reizigers af (daar waar 'Vanderkindere' staat) en maakt rechtsomkeert op de verbinding, zoals te zien is op het schema. Om dat manoeuvre te beschermen staat er nog vóór de verbinding links een sein dat de doorgang voor een andere tram verbiedt. Niettemin is er tussen dat licht en de manoeuvrerende tram nog heel wat plaats, en in dit geval kwam er juist een tram op lijn 23 aan (die na Vanderkindere nog doorrijdt naar het Zuidstation). De bestuurder van die tram heeft waarschijnlijk gedacht dat hij zonder gevaar al voorbij het sein kon rijden, omdat er toch nog genoeg plaats is.

Daarbij is hij of zij kennelijk één ding vergeten: op dat stuk ligt er een onzichtbare detectielus, die ervoor zorgt dat er de wissel recht springt als er een tram over rijdt, om te vermijden dat de wielen van de tram die wissel recht 'duwen' (maakt geluid en zorgt voor slijtage). Dat is in dit geval ook gebeurd, maar het laatste draaistel van de manoeuvrerende T2000 op lijn 24 was nog niet op de verbinding. Normaal zou een wissel nooit mogen bewegen als er een tram over rijdt, maar door een - intussen opgeloste - storing in de bewuste detectielus versprong de wissel toch. Het laatste draaistel van de tram werd dan ook rechtdoor gedwongen en is ontspoord. In tegenstelling tot de vorige ontsporing lijkt de T2000 er dus helemaal niets mee te maken te hebben, een oudere PCC-tram of een nieuwe T3000 had net zo goed kunnen ontsporen. Al was er bij een T3000 nog een kleine kans dat het achterste draaistel gewoon rechtdoor gegaan was op het spoor in tegenrichting zonder te ontsporen, die trams zijn namelijk een stukje 'flexibeler' dan de T2000's.

On voit un plan des voies entre les arrêts Churchill (à gauche) et Vanderkindere (à droite). Entres les voies, il y a deux communications: une au côté gauche (en pointe, pas utilisé pour l'instant) et une au côté droite (en talon, utilisée par la ligne 24). Le tram 24 dépose ses voyageurs à droite (là où il y a marqué 'Vanderkindere') et il fait demi-tour sur la communication, comme on voit sur le plan. Pour protéger ce manoeuvre, il y a un feu avant la communication à gauche, qui se met au 'rouge' quand un autre tram est en train de manoeuvrer. Cependant, il y a beaucoup de place entre le feu et le tram manoeuvrant, et en ce cas, un tram de la ligne 23 arrivait (le 23 continue encore vers la Gare du Midi après Vanderkindere). Le conducteur de ce tram a sans doute pensé qu'il pouvait ignorer ce feu sans risques, étant donné qu'il y a assez de place.

Néanmoins, ce conducteur a oublié une chose: entre les deux communications, il y a une boucle de détection (invisible), qui remet l'aiguille droite, pour éviter que les roues du tram la 'poussent' droite (fait du bruit et use l'aiguille). C'est bien ce qu'il s'est passé: l'aiguille a été remise droite, mais le dernier bogie de la T2000 du 24 n'était pas encore sur la communication. Normalement, une aiguille ne pourrait jamais changer quand il y a un tram dessus, mais c'est quand même passé à cause d'un dérèglement dans la boucle de détection. Le dernier bogie a dès lors été force de continuer tout droit, ce qui a causé le déraillement. Contrairement au dernier déraillement, l'implication de la T2000 semble pur hasard; une vieille PCC ou une nouvelle T3000 aurait tout aussi bien déraillé - bien qu'il y ait une petite chance que le bogie d'une T3000 aurait continue tout droit à contre-voie sans dérailler, étant donné que les T3000 sont plus 'flexibles' que les T2000.De hinder voor de reizigers was gelukkig niet al te groot: tussen Vanderkindere en het Zuidstation (en verder) kon lijn 4 zonder problemen doorrijden. En aan Churchill is er natuurlijk een grote keerlus, waardoor de trams op lijn 23 en 24 zonder moeite daar terug konden keren. Op het korte stukje tussen Churchill en Vanderkindere reed een pendelbus. Dat leverde een paar mooie plaatjes op, zoals deze 4010 op lijn 23 die wacht op die keerlus (tot april van dit jaar was dit de normale situatie, lijn 23 was toen beperkt tot Churchill/Vanderkindere).

Pas trop de problèmes pour les voyageurs: entre Vanderkindere et la Gare du Midi (et plus loin), la ligne 4 pouvait passer sans problèmes. Et à Churchill, il y a bien sûr une grande boucle, ce qui permettait les trams des lignes 23 et 24 de faire demi-tour. Entre Churchill et Vanderkindere, il y avait un bus navette. Cette situation a produit quelques jolis clichés, comme cette 4010 sur la ligne 23 qui attend sur la boucle (la situation normale jusqu'en avril, le 23 était limité à Churchill/Vanderkindere).


Of deze 2004 op lijn 24 aan de andere kant van de keerlus, die normaal gesproken niet meer gebruikt wordt. Tot april werd deze kant van de rotonde door lijn 3 gebruikt, maar het is de vraag of hij dat nog altijd zal doen bij z'n terugkeer in 2008.

Ou cette 2004 sur la ligne 24 à l'autre côté de la boucle, qui n'est normalement plus utilisé. Avant avril, ce côté du rond-point était utilisé par la ligne 3, mais il n'est pas certain que le 3 l'utilisera toujours lors de son retour en 2008.

13:45 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.