30-09-07

Leve de trein / J'aime le train

Recentelijk vond Leve de trein plaats, een uniek weekend waarin de hele NMBS Holding haar deuren heeft opengezet. Er waren verschillende unieke en uitzonderlijke dingen, zoals speciale ritten, werkplaatsen en seinhuizen die bezocht konden worden enzovoort. Een verslag van deze dagen aan de hand van (een selectie van) de foto's.

Récemment, J'aime le train a eu lieu, un week-end portes ouvertes de toute la SNCB Holding. Il y avait plusieurs choses uniques et exceptionelles, comme des voyages spéciaux, des ateliers et cabines de signaux accessibles au public et cetera. Un petit reportage de ces jours au moyen de quelques photos.


Er was onder andere een rit met 'de stoomtrein' van Brussel-Zuid naar Brussel-Zuid, en dus via het zelden gebruikte westelijke ringspoor (lijn 28, via het Weststation en Simonis) en de noord-zuidverbinding. Hier de loc.

Il y avait des voyages avec 'le train à vapeur', de Bruxelles-Midi à Bruxelles-Midi, donc via la ligne 28 (via la Gare de l'Ouest et Simonis) et l'axe nord-sud. A noter que la ligne 28 est la ligne qu'on utilise (très rarement, d'ailleurs) en cas de problèmes avec l'axe nord-sud. On voit la loco.


Kleine verrassing aan de andere kant van de trein: een dieselloc van de historische reeks 59 zorgt voor het duwen in de noord-zuidverbinding (waar stomen natuurlijk verboden is). Dit is het exemplaar dat de NMBS zelf bewaard heeft, het is dan ook herschilderd in de originele kleuren en heeft z'n originele nummer (201.010, later hernoemd naar 5910) teruggekregen.

Une petite surprise à l'autre côté du train: une loco diesel de la série historique 59 pousse le train dans l'axe nord-sud (où il est bien sûr inderdit de faire la vapeur). Ceci est l'exemplaire qui a été gardé par la SNCB même, elle est d'ailleurs aussi repeinte dans sa livrée d'origine et elle à nouveau sa matricule d'origine (201.010, renommée 5910 plus tard).


Naast een AM80 (elektrisch motorstel) in Brussel-Noord. Aan de voorkant lijken ze nog enigszins op elkaar, met dien verstande dat de loc 59 zo'n 30 jaar ouder is dan de AM80 ernaast.

A côté d'une AM80 (automotrice) à Bruxelles-Nord. Leurs avants se ressemblent un peu, étant bien entendu que la loco 59 a 30 ans de plus que l'AM80.


De stuurpost van deze 59, uit een tijd waarin van ergonomie nog geen sprake was.

La poste de conduite de cette 59, d'un temps où on ne parlait pas encore d'ergonomie.


De stoomtrein bij het buitenrijden van Brussel-Zuid, niet ver van de aftakking naar lijn 28. De rookpluim was in heel Brussel te zien, wat moet dit vroeger geweest zijn...

Le train en quittant la Bruxelles-Midi, pas loin du branchement vers la ligne 28. Le panache de fumée était visible dans toute la ville, qu'est-ce que ça a du être à l'époque...


Ook een uniek beeld: een stoomtrein die de noord-zuidverbinding binnenrijdt, juist voorbij Brussel-Noord. De rookpluim was natuurlijk aan het uitdoven, want de loc 59 achteraan had het al overgenomen.

Encore un tableau unique: un train à vapeur qui entre l'axe nord-sud, juste après Bruxelles-Nord. Bien entendu, le panache de fumée était en train de s'éteindre, étant donné que la loco 59 avait déjà pris le relais.


Nog meer schoon volk op de expo in Brussel-Zuid, zoals deze loc uit de reeks 60.

Encore des beautés sur l'expo à Bruxelles-Midi, comme cette loco de la série 60.


Of deze 2912 (oorspronkelijke nummer 101.012) uit de reeks 29, de eerste elektrische locomotieven van de NMBS (op een paar prototypes na).

Ou cette 2912 (matricule d'origine 101.012) de la série 29, les premièrs locomotives électriques de la SNCB (à part quelques prototypes).


De 5404 met de koninklijke trein. Deze 5404 maakt deel uit van de reeks bolle neuzen (reeksen 52, 53 en 54), maar is een van de weinige exemplaren die nog de bolle neus hebben (van bijna alle locomotieven is de stuurpost omgebouwd).

La 5404 avec le train royal. Cette 5404 fait partie de la série des gros nez (séries 52, 53 et 54), mais elle est l'une des rares exemplaires qui a gardé le nez bombé (les postes de conduite de presque toutes les locos ont été transformées).


De stuurpost van een moderne loc reeks 13, een wereld van verschil met die van de dieselloc 59 iets eerder.

La poste de conduite d'une loco moderne de la série 13, quelle différence avec celle de la la loco diesel 59 ci-dessus.


Een van de opengestelde werkplaatsen was die van Vorst, waar naast gewone rijtuigen vooral HST's (Thalys, Eurostar en TGV) onderhouden worden. Hier zien we de lichtingstand voor rijtuigen, waar een (gemoderniseerde) M4 op heeft plaatsgenomen.

L'un des ateliers ouverts au public était celui de Forest, où, à part les voitures normales, on fait surtout l'entretien des TGV (Thalys, Eurostar et TGV français). On voit le stand de levage pour voitures, une M4 (modernisée) est dessus.


Ook het antieke materieel is van stal gehaald, we zien een K1.

On a aussi sorti le matériel antique, on voit une K1.


Erg veel (en interessante) technische apparatuur te zien, ik pik er eentje uit ter illustratie: de ultrasoonbank, waarmee de staat van de wielen gecontroleerd wordt.

Beaucoup d'installations techniques à voir, j'en montre une comme illustration: le 'banc de contrôle par ultrasons', utilisé pour contrôler l'état des roues.


Een paar Thalysjes. Dit zijn zogenaamde PBA's, die niet naar Keulen mogen rijden (PBA = Parijs Brussel Amsterdam). De Thalyssen PBA hebben dezelfde neus als de meeste Franse TGV's.

Quelques Thalys. Il s'agit des PBA, qui ne peuvent pas rouler à Cologne (PBA = Paris Bruxelles Amsterdam). Les Thalys PBA ont le même nez que la plupart des TGV français.


Hier zien we dan weer de Thalys PBKA, die wel naar Keulen mag rijden. Deze Thalys heeft dezelfde neus als de TGV Duplex (Franse TGV's met twee verdiepingen).

Ici on voit alors le Thalys PBKA, qui peut bien rouler à Cologne. Ce Thalys a le même nez que le TGV Duplex (TGV français à deux étages).


De zogenaamde MOL, die gebruikt wordt om de HST's in en rond de werkplaats te verplaatsen.

Le véhicule dit MOL, utilisé pour déplacer les TGV dans et autour de l'atelier.


De volgende werkplaats: die van Schaarbeek, waar spoorrails gemaakt worden. Een kleine verrassing onderweg: de pendelbussen tussen Haren-Zuid en de werkplaats zijn bussen van de 'speciale diensten' van de MIVB, die niet vaak te zien zijn op zulke diensten (en ze zijn al helemaal zeldzaam op de gewone MIVB-lijnen).

Le prochain atelier: celui de Schaerbeek, où on produit des rails. Une petite surprise en route: les bus navettes entre Haren-Sud et l'atelier sont des bus des 'services spéciaux' de la STIB, qui ne font pas souvent ce genre de service (et ils sont encore plus rares sur les lignes réguliers).


Rails...

Des rails...


En nog meer rails. Links is te zien hoe ze aan elkaar gelast zijn. Rechts zien we een dieselloc van de reeks 63, die (net als de 62) nog regelmatig gebruikt wordt (maar niet of zelden meer in reizigersdienst).

Et encore des rails. A gauche on voit comment ils ont été éclissés. A droite, on voit une loco de la série 63, qui (ainsi que les 62) est encore régulièrement utilisée (mais plus ou rarement en service voyageurs).


Een paar rangeerlocjes van de reeks 73 ter hoogte van de verbinding tussen de werkplaats en het spoorwegnet.

Quelques locos de manoeuvre de la série 73 à l'hauteur de la liaison entre l'atelier et le réseau ferroviaire.


Ook de seinhuizen waren te bezichtigen, zoals het seinhuis van Brussel-Zuid. In de seinhuizen worden alle wissels in en rond het station Brussel-Zuid geregeld. Ook de stationsomroeper zit hier.

Les cabines de signalisation était aussi visitables, comme la cabine de Bruxelles-Midi. Dans ces cabines, tous les aiguillages dans et autour de la gare de Bruxelles-Midi sont réglés.


Niet ver van het seinhuis is er Traffic Control, dat ook beheerd wordt door Infrabel (dat op zijn beurt het spoorwegnet beheert, officieel is de NMBS 'slechts' een van de maatschappijen die erop rijden). Hier wordt het landelijke verkeer in de gaten gehouden, worden routes uitgestippeld enzovoort.

Pas loin de la cabine de signalisation, il y a Traffic Control, qui est aussi géré par Infrabel (qui gère le réseau ferroviare; officiellement, la SNCB n'est qu'une des sociétés qui l'utilisent). Ici, on suit le trafic national, on jalonne des itinéraires et cetera.


Per gebied is er een dispatcher, die ook bijvoorbeeld de oproepen van machinisten beantwoordt, dit is er een van. Ook noodoproepen voor bijvoorbeeld een auto op de sporen komen hier aan.

Par domaine, il y a un dispatcher, qui répond par exemple aussi aux appels des conducteurs. On en voit unie sur la photo. Les appels d'urgence pour une voiture sur les voies par exemple, atteignent aussi ce dispatcher.


De seinpost in Antwerpen-Haven...

La cabine à Antwerpen-Haven...


Met een mooi uitzicht op de rangeerterreinen. Hier wordt een vrij speciaal systeem gebruikt: een rangeerloc duwt de wagons een helling op en laat ze dan naar beneden 'rollen', naar het rangeerterrein. Op alle sporen zijn daarom remmen aangebracht, om ze met een goede snelheid terecht te laten komen. Op deze manier wordt er heel wat tijd bespaard. Het blijft wel een raar gezicht om vijf wagons vol splinternieuwe, dure auto's zonder locomotief naar beneden te zien glijden.

Avec une belle vue sur la gare de triage. A Antwerpen-Haven, on utilise un système particulier: une loco de manoeuvre pousse les wagons sur une côte et elle les fait 'glisser' tous seuls en bas. C'est pourquoi toutes les voies sont pourvues d'un frein. De cette façon, on économise beaucoup de temps. Il reste tout de même drôle de voir 'glisser' cinq wagons pleins de voitures flambant neuves sans locomotive.


Ook hier een paar prachtige diesellocs, onder andere een van de reeks 51 (dit exemplaar zal waarschijnlijk binnenkort naar Italië vertrekken).

Et encore quelques jolies locos diesel, entre autres une de la série 51 (cet exemplaire partira probablement en Italie).

00:47 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.