01-10-07

Autoloze zondag / Dimanche sans voitures

Afgelopen week was het weer autoloze zondag in Brussel. Eerst en vooral is het natuurlijk een hele verademing om zo weinig auto's te zien, horen en ruiken; deze door auto's ingenomen stad wordt er nog zoveel aangenamer op. Om de verwachte grote drukte op te vangen, was de zaterdagdienstregeling van kracht en werden sommige lijnen versterkt. Die versterking hield onder meer in dat er op die lijnen trams en bussen rondreden die er anders nooit op rijden, wat een paar unieke foto's opgeleverd heeft.

La semaine passée, il y avait à nouveau le dimanche sans voitures à Bruxelles. Tout d'abord, il est vraiment fantastique de voir, entendre et sentir aussi peu de voitures; cette ville, prise par les voitures, devient encore beaucoup plus agréable. Sur le réseau STIB, l'horaire du samedi était d'application et il y avait des renforts sur quelques lignes. Ce renforcement impliquait aussi qu'il y avait des trams et bus sur ces lignes qui n'y roulent normalement jamais, bon pour quelques photos uniques.


Eerste unicum: trams 3000 op (de volledige) lijn 92, en dat is een primeur. De 3009 aan het Koningsplein, omgeven door horden fietsers.

Première chose unique: des trams 3000 sur la ligne 92 (entièrement), grand première. La 3009 à la place Royale, entourée par des masses de cyclistes.


De 3015 klaar voor het vertrek aan Schaarbeek station.

La 3015 avant le départ à Schaerbeek gare.


En de 3023, nog eens aan het Koningsplein.

Et la 3023, encore à la place Royale.


Om de noord-zuidverbinding en de Grote Ring te versterken was er een leuke combinatie: (een deel van) lijn 4 en de volledige lijn 24 werden aan elkaar verbonden, met Noordstation - Vanderkindere - Schaarbeek station als traject. De trams reden vanaf het Noordstation eerst met een film 4/ Vanderkindere, vanaf het Zuidstation (waar lijn 23 begint) als 23/ Prinses Elisabeth en vanaf Churchill (waar lijn 24 begint) als 24 Schaarbeek station. Lijn 24 werd op die manier dus uitzonderlijk geëxploiteerd, want ook op zaterdag rijdt lijn 24 normaal gesproken niet. We zien de 3022 aan De Brouckere.

Pour renforcer l'axe nord-sud et la Grande Ceinture, il y avait un beau mariage: (une partie de) la ligne 4 et la ligne 24 étaient fusées, le traject était Gare du Nord - Vanderkindere - Schaerbeek gare. Les trams partaient de la Gare du Nord avec un film 4/ Vanderkindere, dès la Gare du Midi (où la ligne 23 commence) c'était 23/ Princesse Elisabeth et à Vanderkindere finallement le 24 Schaerbeek gare. Ainsi, la ligne 24 a exceptionnellement été exploitée, parce qu'elle n'est normalement pas exploitée le week-end (le samedi non plus).


Op het busnetwerk reden gelede bussen (vooral Citaro's) op lijnen waar ze anders nooit rijden, zoals deze 8887 op lijn 29 aan het Centraal Station.

Sur le réseau de bus, il y avait des bus articulés (surtout des Citaro) sur des lignes où ne les voit jamais d'autres fois, comme ce 8887 sur la ligne 29 à la Gare Centrale.


De 8885 op lijn 66, ter hoogte van Park.

Le 8885 sur la ligne 66, à l'hauteur de Parc.


En de 8873 op dezelfde lijn en plaats. Opvallend is dat het lijnnummer doorstreept is (betekenis: de bus doet niet het hele traject); dat klopt, want eigenlijk had lijn 66 al naar de nieuwe eindhalte Tol moeten rijden. Door aanslepende werken aan dat eindpunt rijden de bussen nog altijd zoals vroeger tot Begraafplaats van Brussel, maar de films zijn wel al aangepast (dus een bus 66 tot de Begraafplaats van Brussel doet eigenlijk niet het volledige traject). Op de oudere Van Hool A300's die normaal op deze lijn rijden is het nummer niet doorstreept en valt het niet op, op de Citaro's dus wel.

Et le 8873 sur la même ligne, au même endroit. Remarquez le numéro de ligne barré (signification: le bus ne fait pas tout le trajet); c'est juste, parce que en fait, la ligne 66 devait déjà atteindre le nouveau terminus Péage. A cause de travaux à ce terminus, les bus vont toujours au Cimetière de Bruxelles, mais les films ont déjà été changés (donc un bus 66 jusqu'au Cimetière de Bruxelles ne fait pas tout l'itinéraire). Sur les Van Hool A300 qu'il y a normalement sur cette ligne, les numéros ne sont pas barrés et on ne remarque rien, mais c'est autre chose sur les Citaros.


Ook op lijn 46 reden verschillende Citaro's, zoals deze 8860 aan De Brouckère.

Sur la ligne 46, il y avait également plusieurs Citaros, comme ce 8860 à De Brouckère.


En zelfs op lijn 49, wat toch zeer opmerkelijk is. Op deze lijn hebben nog bijna geen new A330's van de remise Jacques Brel gereden, naar men zegt omdat er een paar smalle en moeilijke doorgangen zijn met die bussen (de new A330's zijn een paar centimeter breder dan de oudere A500's). Welnu, een Citaro's is even breed als een new A330 én heeft door z'n achterste deel nóg meer plaats nodig, maar dat was plots geen probleem meer.

Et même sur la ligne 49, ce qui est quand même très remarquable. Sur cette ligne, il n'y pas encore eu des new A330 (ou presque pas) du dépôt Jacques Brel, d'après ce qu'on dit parce qu'il y a quelques passages étroits et difficiles avec ces bus (étant donne que les new A330 sont quelques centimètres plus larges que les anciens A500). Eh bien, un Citaro est tout aussi large qu'un new A330 ét il a besoin d'encore plus de place à cause de la remorque. Très bizarre donc.


Ook de gelede AG300's van de remise Delta deden dienst; niet alleen op de gewoonlijke lijnen 71 en 95, maar uitzonderlijk ook op lijn 34.

Les AG300 articulés du dépôt Delta étaient aussi de la partie; pas seulement sur les lignes habituelles 71 et 95, mais exceptionnellement aussi sur la ligne 34.


Door de grote drukte en de algemene snelheidsbeperking van 30 km/u waren er soms problemen met de regelmaat en moesten er reservebussen in actie komen; hier zien we een new A330 op lijn 71, ook vrij uniek. Niettemin worden de reservediensten van de remise Delta nu vaak met deze new A330's uitgevoerd, dus ook op andere lijnen (waar ze anders niet rijden) kunnen ze vanaf nu opduiken.

A cause de la foule et la limitation de vitesse générale de 30 km/h, il y avait parfois des problèmes de régularité et le bus de réserve sont donc entrés en action; on voit un new A330 sur la ligne 71, aussi assez unique. Néanmoins, les services de réserve du dépôt de Delta sont désormais souvent effectués avec des new A330, donc on pourrait aussi les voir sur d'autres lignes où ils ne roulent pas, normalement.


En een SB250 op lijn 95 (waar anders alleen gelede AG300's en Citaro's rond rijden), al is dat iets minder uitzonderlijk.

Et un SB250 sur la ligne 95 (où il n'y a que des AG300 et Citaros articulés, normalement), mais c'est déjà moins exceptionnel.

22:57 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.