20-10-07

Zware ontsporing / déraillement violent

Gisteren (donderdag) was er alweer een ontsporing, en net zoals twee maanden geleden was het een vrij zware. Het gebeurde aan de Van Praetbrug (daar waar de tramlijnen 4 en 23 samenkomen) en het slachtoffer was tram 3009. Dit is dan ook het eerste grote ongeluk met de nieuwe trams (3000 en 4000), er zijn al een paar ontsporingen geweest maar de schade was altijd beperkt. De 3009 kwam van lijn 4 en ging via lijn 23 terug naar de remise in Elsene, dus hij moest rechtdoor aan de Van Praetbrug. Het eerste draaistel deed dat inderdaad, maar hoogstwaarschijnlijk is de wissel dan versprongen en werden de twee andere draaistellen naar rechts gedwongen. Het resultaat: die twee laatste draaistellen zijn ontspoord, de tram is enigszins gaan slingeren door de snelheid, het gevaarte heeft de grote bovenleidingspaal twee keer geramd en is dan tot stilstand gekomen. Een reportage.

Hier (jeudi), il y a eu à nouveau un déraillement; et comme il y a deux mois, il était assez violent. Tout ça s'est passé au pont Van Praet (là où les lignes de tram 4 et 23 se rejoignent) et la motrice 3009 était la victime. Il s'agit du premier grand accident avec les nouveaux trams (3000 et 4000); il y a eu déjà quelques déraillements, mais toujours sans trop de dégâts. La 3009 venait de la ligne 4 et elle rentrait au dépôt d'Ixelles via la ligne 23; elle devait donc continuer tout droit au pont Van Praet. C'est bien ce que le premier bogie a fait, mais les deux autres ont été forcés d'aller à droite, probablement parce que l'aiguillage a changé sous le tram. Le résultat: ces deux bogies ont déraillé, le tram s'est mis à zigzaguer à cause de la vitesse, le colosse a touché deux fois le pylône de la ligne aérienne et s'est finallement arrêté. Voici le reportage.


Het essentiële in een oogopslag: de 3009 heeft zich rond de paal 'geplooid'.

L'essentiel d'un clin d'oeil: la 3009 s'est 'pliée' autour du pylône.


Flink wat schade aan de tram, vooral daar waar hij de paal geraakt heeft.

Pas mal de dégâts au tram, surtout là ou il a touché le pylône.


Een 23 beperkt tot Buyl (remise Elsene), daar reed deze 3009 dus op.

Un 23 limité à Buyl (dépôt d'Ixelles), c'est ce que faisait cette 3009.


Ook binnenin de tram wat schade.

Des dégâts également à l'intérieur du tram.


Hier heeft de tram het betonblok rond de paal geraakt. Let op het metalen paaltje, platgedrukt als een blikje. Gelukkig dat het betonblok er überhaupt was, want anders hadden de gevolgen nog veel erger kunnen zijn.

C'est ici que le tram a touché le bloc en béton autour du pylône. Remarquez le petit poteau d'acier, écrasé comme une canette. Heureusement qu'il y avait ce bloc en béton, sinon les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves.


Met de pantograaf was ook weinig meer aan te vangen, ze hebben er nog werk mee gehad om de tram door de tunnel van de Grote Ring te kunnen slepen (waar de bovenleiding een stuk lager boven de tram hangt).

On ne pouvait plus faire grande chose avec le pantographe...


Dit zijn de sporen naar de Werkhuizenkaai (gebruikt door lijn 4). De laatste twee draaistellen zijn dus deze kant op gedraaid en het is duidelijk te zien waar ze ontspoord zijn. Op de achtergrond zien we waar de tram gestopt is.

Voici les voies vers le Quai des Usines (utilisées par la ligne 4). Les deux derniers bogies se sont donc engagés sur ces voies et on voit très bien où ils ont déraillé. En arrière-plan, on voit où le tram s'est arrêté.


Gezien vanaf de andere kant, de tram heeft hier duidelijk voor schuurpapier willen spelen.

Vu de l'autre côté, le tram a bien abrasé l'asphalte.


Hier naast de 3013 (links). Die had kort na ontsporing van de 3009 geprobeerd naar rechts uit te wijken (verbinding Werkhuizenkaai - Prinses Elisabeth), maar kennelijk was de bovenleiding beschadigd geraakt bij de ontsporing en kwam de pantograaf van de 3013 vast te zitten. Een tram van meer dan 30 meter lang in de weg bemoeilijkte de werkzaamheden ook enigszins.

A côté de la 3013 (à gauche). Peu après le déraillement de la 3009, elle a voulu quitter les lieux par la droite (liaison Quai des Usines - Princesse Elisabeth), mais apparemment, la ligne aérienne avait été endommagée lors du déraillement. Le pantographe de la 3013 s'est dès lors empêtré. Un tram long de plus de 30 mètres immobilisé gêne bien sûr les travaux.


Gezien vanaf de andere kant.

Vu de l'autre côté.


Die 3013 is dan maar weggetakeld door de 3017, hier de koppeling tussen de twee trams.

La 3013 a donc été remorquée par le 3017, on voit l'attelage entre les deux motrices.


Intussen was men ook volop bezig om de ontspoorde 3019 weer in de rails te krijgen. Daarvoor moest eerst het achterste draaistel weer in de rails gezet worden, hier zien we hoe de achterkant van de tram opgekrikt wordt.

En même temps, on était en train de remettre la 3019 déraillée dans les rails. Pour cela, il a d'abord fallu remettre le dernier bogie dans le rails, on voit comment l'arrière est soulevé.


Hier is de 3013 al weggetakeld en is de 3009 bijna weer volledig in de rails gezet. Ook de bovenleiding was intussen hersteld.

Ici, la 3013 a été enlevée et la 3009 est presque remise dans les rails. On avait également déjà réparé la ligne aérienne.


Het was niet makkelijk werken voor de depanneurs, want de reizigers van de onderbroken lijn 4 moesten voortdurend passeren.

Le boulot des dépanneurs n'était pas facile, parce que les voyageurs de la ligne 4 (interrompue) devaient constamment passer.


Hier is de 3009 weer helemaal in de rails gezet. Het plan was om hem even te laten staan op de (ongebruikte) verbinding Werkhuizenkaai - Prinses Elisabeth, waar de 3013 kort tevoren nog stond.

La 3009 a été remise dans les rails. Maintenant, le plan était de déposer la 3009 sur la liason (inutilisée) Quai des Usines - Princesse Elisabeth, là où la 3013 se trouvait avant son enlèvement.


Hier is dat juist gebeurd, zo kon de tramdienst tenminste weer hersteld worden. De 3009 is dan 's avonds weggesleept naar de remise Elsene.

La 3009 vient d'être déposée sur cette liaison, afin de pouvoir retablir le service. Ensuite, le soir, on l'a remorquée jusqu'au dépôt d'Ixelles.


Vrij veel persaandacht; onder meer tvbrussel, VTM en Het Laatste Nieuws zijn een kijkje komen nemen. Hier is iemand van de MIVB-tramdispatching ter plaatse uitleg aan het geven voor de camera.

Pas mal d'attention de la part de la presse; entres autres tvbrussel, VTM et Het Laatste Nieuws sont passés. On voit quelqu'un du dispatching tram de la STIB, en train d'expliquer ce qu'il s'est passé.


Zo'n groot incident heeft natuurlijk flink wat gevolgen voor de reizigers. Op het lange stuk Prinses Elisabeth - Van Praet - De Wand was er geen tramverkeer mogelijk, aan de andere kant kwam er af en toe een tram 4 vanuit het centrum tot boven aan de Van Praetbrug. Hier zien we hoe de 3003 (die na een lange periode van inactiviteit weer rondrijdt) op tegenspoor terugrijdt op de Werkhuizenkaai.

Un tel incident a bien entendu des conséquences pour les voyageurs. Sur le grand tronçon Princesse Elisabeth - Van Praet - De Wand, aucun tram ne pouvait rouler; à l'autre côté, il y avait quelques trams 4 venants du centre jusqu'au pont Van Praet. Sur la photo, on voit comment la 3003 (qui est à nouveau sur le réseau, après une longue période d'inactivité) s'engange à contre-voie sur la Quai des Usines.


Lijn 23 werd beperkt tot Schaarbeek station, zoals lijn 24. Hier zien we hoe 4019 de verbinding van lijn 24 gebruikt aan Prinses Elisabeth, een vrij zeldzaam beeld.

La ligne 23 était limitée à Schaerbeek gare, comme la ligne 24. On voit la 4019 utiliser la liaison du 24 à Princesse Elisabeth, une scène assez rare.


Op het genoemde stuk De Wand - Van Praet - Prinses Elisabeth reden pendelbussen, bijvoorbeeld deze 8705.

Il y avait des bus navettes sur le tronçon De Wand - Van Praet - Princesse Elisabeth, comme ce 8705.


Of deze 8623, die een ietwat ongebruikelijke film (pendeldienst NMBS) opgezet had.

Ou ce 8623, avec un film quelque peu spécial (navette SNCB).

02:22 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Ligt het aan mij of is die laatste op 't fietspad aan het rijden,of staat ie er stil?

Gepost door: Ibbe | 04-12-09

De commentaren zijn gesloten.