29-10-07

Vier smaken 92 / Quatre goûts de 92

Vanaf nu zal ik regelmatig een post maken over één bepaalde lijn. Daarbij ga ik wat dieper op de (recente) geschiedenis, de huidige situatie en de toekomstverwachtingen, bijzonderheden en natuurlijk foto's. Om het niet te lang te maken, en ook omdat ik op dat gebied geen expert ben, zal ik meestal niet of slechts kort op de vroegere geschiedenis ingaan.

A partir de maintenant, je vais régulièrement faire un post sur une certaine ligne. Dans ces méssages, je parlerai de l'histoire (récente), la situation actuelle et les perspectives d'avenir, les particularités et bien sûr les photos. Pour ne pas les rendre trop longs, et aussi parce que je ne suis pas expert en ce matière, je ne parlerai pas ou pas beaucoup de l'histoire antérieure.

Het eerste slachtoffer is tramlijn 92. Deze lijn is vandaag een vrij lange en belangrijke tramlijn die het noorden (Schaarbeek) met het zuiden (Ukkel) van de stad verbindt via de as van de Koningsstraat. Vandaag is het traject Schaarbeek Station - Fort-Jaco; belangrijke plaatsen langs de lijn zijn de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek, het Koningsplein en de Louizawijk in het centrum en het Vanderkindereplein, de Heldensquare en het Sint-Jobplein in Ukkel. Metrostations op de reisweg zijn Kruidtuin, Park en Louiza; de NMBS-stations zijn Schaarbeek en Sint-Job.

La première victime est la ligne de tram 92. Aujourd'hui, cette ligne est une ligne assez longue et importante qui relie le nord (Schaerbeek) au sud (Uccle) de la ville, via l'axe de la rue Royale. L'itinéraire actuel est Schaerbeek Gare - Fort-Jaco; les endroits importants le long de la ligne sont l'Eglise Royale Sainte-Marie à Schaerbeek, les places Royale et Louise au centre et la place Vanderkindere, le square des Héros et la place Saint-Job à Uccle. Les stations de métros désservies sont Botanique, Parc et Louise; les gares SNCB sont Schaerbeek et Saint-Job.


Lange tijd een vertrouwd gezicht: een T2000-tram (de 2028) op lijn 92, in de Koningsstraat.

Un image assez familier: un tram T2000 (la 2028) sur la ligne 92, dans la rue Royale.

De laatste jaren is er weinig veranderd aan lijn 92. Het zuidelijke eindpunt is al lang Fort-Jaco, maar het officiële noordelijke eindpunt is tot midden de jaren 90 Esplanade geweest. Tussen de haltes Prinses Elisabeth en Esplanade volgde de 92 toen de reisweg van de huidige lijnen 23 en 4, samen met de intussen opgeheven lijn 52. Niettemin reden veel trams aan Prinses Elisabeth rechtdoor naar Schaarbeek station (vooral tijdens de spitsuren), dus de huidige reisweg van de lijn werd al uitgevoerd. Qua materiaal waren er vooral PCC's 7000 en 7700-7800 op de lijn te zien.

Ces dernières années, la ligne 92 n'a pas beaucoup changé. Le terminus sud est depuis longtemps Fort-Jaco, mais le terminus nord a été l'Esplanade jusqu'au milieu des années 90. Entre les arrêts Princesse Elisabeth et Esplanade, le 92 prennait l'itinéraires des lignes actuelles 23 et 4, ensemble avec la ligne 52. Néanmoins, une partie de trams allaient tout droit à Princesse Elisabeth, direction Schaerbeek Gare (surtout pendant les heures de pointe), donc on faisait déjà l'itinéraire actuel de la ligne. En ce qui concerne le matériel, il y avait surtout des PCC 7000 et 7700-7800.


PCC-tram 7738 aan de halte Prinses Elisabeth. Tot begin de jaren 90 sloegen de meeste trams 92 hier naar links af.

Tram PCC 7738 à l'arrêt Princesse Elisabeth. Jusqu'au début des années 90, la plupart des 92 tournaient à gauche à cet endroit.

De komst van de T2000-trams luidde een belangrijke verandering in op lijn 92; die tramstellen gingen rijden op de lijnen van de Koningsstraat, waaronder dus de 92. Tegelijkertijd werd de lijn definitief beperkt tot Schaarbeek Station. Op die manier hebben de T2000's van de remise Elsene meer dan 10 jaar lang trouw dienst gedaan op lijn 92, tot de eerste herstructurering in april 2007. Toen werd lijn 92 deels overgenomen door de remise Schaarbeek, waardoor er weer regelmatig oude PCC-trams van de reeks 7700-7800 te zien waren.

In juli 2007 is de lijn dan bijna volledig overgenomen door de remise Schaarbeek; er bleven slechts een à twee diensten over voor de remise Elsene (en dus ook maar een of twee T2000-trams). Dat is ook de huidige situatie, met dien verstande dat er zelfs op die paar overgebleven diensten van de remise Elsene geen T2000's meer (mogen) rijden; de reden waarom is een groot mysterie. Concreet betekent dit dus dat er op deze lijn meer dan 10 jaar lang alleen vrij moderne T2000-lagevloertrams te zien waren, en nu alleen nog oude en moeilijker toegankelijke PCC-trams. Een vooruitgang is dit niet bepaald te noemen.

L'arrivée des trams T2000 a annoncé une ère nouvelle pour la ligne 92; ces nouveaux trams étaient affectés aux lignes de la rue Royale, dont le 92. En même temps, on l'a définitivement limité à Schaerbeek Gare. Ainsi, les T2000 du dépôt d'Ixelles ont fait des services pour plus que 10 ans sur cette ligne, jusqu'à la première restructuration en avril 2007. A ce moment-là, le dépôt de Schaerbeek a repris une partie de l'exploitation de cette ligne, de sorte qu'on voyait à nouveau les trams PCC de la série 7700-7800 dessus.

En juillet 2007, l'exploitation a été repris presque intégralement par le dépôt de Schaerbeek; il ne restait qu'un à deux services pour le dépôt d'Ixelles (et donc qu'un ou deux trams T2000). C'est aussi la situation actuelle, étant entendu qu'il n'y a même plus de T2000 sur ces quelques services du dépôt d'Ixelles; la raison pour cette mesure est un grand mystère. Concrètement, ceci veut dire qu'il n'y a eu que des T2000 (trams à plancher bas assez modernes) sur cette ligne pendant plus que 10 ans, et maintenant que des vieux trams PCC. Pas vraiment une amélioration, donc.Tussen april en juli 2007 reden de PCC-trams op lijn 92 met een zogenaamde 'kleurcodefilm', waar geen bestemming op staat. De reden hiervoor is dat het aanvankelijk nooit de bedoeling was om deze trams opnieuw op deze lijn in te zetten. Er was dan slechts een 'depannagefilm' zonder bestemmingen voorhanden. In juli zijn de filmrollen aangepast en verschenen er weer bestemmingen op.

Entre avril en juillet 2007, les trams PCC sur la ligne 92 roulaient avec un film 'code couleur', sans destinations. C'est qu'on n'avait pas prévu que ces trams allaient encore faire cette ligne. Dès lors, il n'y avait qu'un film de 'dépannage'. En juillet, les bobines de films ont été mises à jour et les mentions du 92 ont été rajoutées.

Een paar bijzonderheden. Tot juli 2007 reed ook lijn 93 op het noordelijke stuk (Louiza - Schaarbeek Station) van lijn 92. Tot dan waren er beperkte diensten op het zuidelijke stuk Fort-Jaco - Louiza, bedoeld als versterking. In juli 2007 is lijn 93 echter geschrapt; de beperkte diensten tot Louiza zijn dan ook allemaal doorgetrokken tot Schaarbeek Station, waardoor er op de hele lijn nu een frequentie is van 6 minuten tijdens de spitsuren. Sinds september 2007, toen er een specifieke dienstregelingen voor woensdag en vrijdag toegevoegd is, zijn er op woensdagmiddag als versterking beperkte diensten tussen Schaarbeek Station en Dieweg. Daardoor wordt dat eindpunt, dat sinds de schrapping van lijn 18 officieel niet meer gebruikt werd, weer op een regelmatige basis gebruikt.

Quelques particularités. Jusqu'en juillet 2007, il y avait aussi la ligne 93 sur le tronçon nord (Louise - Schaerbeek Gare) de la ligne 92. Jusqu'à ce moment-là, il y avait également des services limités sur le tronçon sud Fort-Jaco - Louise, comme renforcement. Cependant, en juillet 2007, la ligne 93 a été supprimée; les services limités à Louise ont dès lors été prolongés jusqu'à Schaerbeek Gare, ce qui implique qu'il y a une fréquence de 6 minutes sur toute la ligne pendant les heures de pointe. Depuis septembre 2007, quand on a ajouté un horaire spécifiquement pour le mercredi et le venredi, il y a des services limités Schaerbeek Gare - Dieweg le mercredi dimanche, également comme renforcement. C'est ainsi que le terminus Dieweg, qui n'était officiellement plus utilisé depuis la suppression de la ligne 18, est à nouveau utilisé de manière régulière.


Een 92 beperkt tot Dieweg, nieuw op woensdagmiddag.

Un 92 limité à Dieweg, nouveauté du mercredi midi.

De toekomstverwachtingen? In 2008 zal er een nieuwe herstructurering uitgevoerd worden waarin verschillende lijnen ingekort zullen worden, maar lijn 92 zal de dans waarschijnlijk ontspringen. Er zijn momenteel geen plannen om iets aan het traject van de lijn te veranderen. Anderzijds gaan er soms stemmen op om (een deel van) de 92 zoals vroeger weer tot Esplanade te verlengen, omdat er sinds de schrapping van lijn 52 en de verlaging van de frequenties van lijn 23 veel minder trams op het dat stuk rijden. Qua materieel is de kans groot dat het voorlopig bij de oude PCC-trams 7700-7800 blijft, ook na de herstructurering in 2008. Toch zal er onvermijdelijk een punt komen waarop de nieuwe T3000-trams hun opwachting zullen maken op deze lijn, en met een beetje geluk ligt dat niet meer zo veraf. En intussen bestaat ook de kans dat er weer een paar T2000-trams op de 92 gaan rijden, maar dat is heel onzeker.

Les perspectives? En 2008, il y aura une nouvelle restructuration dans laquelle beaucoup de lignes seront raccourcies, mais le 92 sera probablement sauvé. Pour l'instant, il n'y a pas de plans pour changer l'itinéraire de la ligne. D'autre part, des voix se lèvent pour prolonger (une partie de) le 92 jusqu'à l'Esplanade, comme à l'époque. Depuis la suppression de la ligne 52 et la réduction des fréquences de la ligne 23, il y a beaucoup moins de trams sur ce tronçon. Pour le matériel, il est probable que les PCC 7700-7800 resteront dessus, aussi après la restructuration en 2008. Néanmoins, il y aura inévitablement un moment où les nouveaux trams T3000 feront leur apparition sur cette ligne, et avec un peu de chance, ce moment n'est pas très loin. Et entre-temps, il y a toujours une chance qu'on voit à nouveau quelques T2000 sur le 92, mais c'est loin d'être sûr.


De toekomst: een T3000 op de 92. Op de voorbije autoloze zondag waren deze trams uitzonderlijk te zien op de 92.

L'avenir: une T3000 sur le 92. Le dimanche sans voitures passé, ces trams étaitent exceptionnellement affectés au 92.Uitzonderlijk: een PCC 7900 op lijn 92. De laatste tijd komt dit af en toe voor, doordat er soms tijdelijk een 7900 in de remise Schaarbeek staat.

Exceptionnel: une PCC 7900 sur la ligne 92. Ce dernier temps, ça arrive de temps en temps, puisqu'il y a parfois une 7900 au dépôt de Schaerbeek.Of deze 7914, op de Brugmannlaan (Ukkel).

Ou cette 7914, dans l'avenue Brugmann (Uccle).Nog een bijzonderheid. Een paar keer per dag is er een T3000 op lijn 92 te zien, maar dan wel enkel op het stukje Helden - Janson. Eigenlijk gaat het om een tram van lijn 4 die een klein stukje van lijn 92 gebruikt om terug te rijden naar de remise. Aan Janson slaat deze tram dan ook naar rechts af, richting Flagey.

Encore une particularité. Quelques fois par jour, il y a une T3000 sur la ligne 92, mais bien sur le tronçon Héros - Janson. En fait, il s'agit d'un tram de la ligne 4 qui emprunte un petit bout de la ligne 92 pour rejoindre le dépôt. A Janson, ce tram tourne à droite, direction Flagey.Om af te sluiten nog eens een T2000, ook op de Brugmannlaan. Laten we hopen dat dit tijdperk niet definitief ten einde is.

Pour finir encore une T2000, également dans l'avenue Brugmann. Espérons que cette ère n'est pas définitivement finie.

00:07 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

dankuwel bedankt voor deze schitterende geschiedenis! deze blog belicht echt heel veel van 'mijn' lijnen ;)
hopelijk komen de 56, 55, 58 ook aan bod ! :p

Gepost door: frans | 29-10-07

Waouw Tu en connais un bout sur l'histoire des trams en ik veronderstel dus dat je tramconducteur bent? En in welke stelplaats? Ik wou je iets vragen : hoe vertaal je "la montée à l'avant" in het nederlands? Merci d'éclairer ma lanterne.
Ik wens je een goeie week.

Gepost door: Marie-Claire | 29-10-07

Marie-Claire: nee, ik ben voor alle duidelijkheid niet verbonden aan de MIVB. Ik ben 'gewoon' een liefhebber met een bovengemiddelde interesse, zeg maar. Montée à l'avant kun je vertalen als 'vooraan instappen'. Jij ook een goede week!

Frans: de lijnen die je noemt zijn ook grotendeels 'mijn' lijnen, dus de kans zit er dik in dat ze de komende weken/maanden eens aan bod komen. Over het zuidelijke stuk van de 56 heb ik trouwens al iets geschreven, zie daarvoor http://mivbreiziger.skynetblogs.be/post/4298064/tram-56-een-beetje-geschiedenis--un-peu-dhis en http://mivbreiziger.skynetblogs.be/post/4305499/tram-56-een-beetje-geschiedenis--un-peu-dhist

Gepost door: MIVB-reiziger | 29-10-07

Toffe stukje geschiedenis Heel leuke stukje geschiedenis - jij had al een mooie ander stukje geschreven over de tram 52, beide lijnen bediende ooit het De Wand wijk vanwaar ik heel mijn jeugd de tram nam.
Voor de metrolijn 2 ging tram 92 eigenlijk maar tot aan Danco, toen ging de tram 18 verder tot Fort-Jaco, en tram 92 reed nooit s'avonds of op zondag naar Esplanade. Verder inderdaad is het traject van deze lijn bijna nooit veranderd geweest.
Een exploitatie van de 92 met trams van type 7900 lijk me het beste oplossing op korte termijn, vooral wanneer tram 55 tot Rogier zal beperkt worden - dan komen er trams van die type vrij.
Een nieuwe verlenging van de tram 92 tot Esplanade zou in feite het probleem van de frequentie van de 23 niet oplossen omdat meeste mensen die de 23 nemen naar Montgomery of zelf verder reizen.
Beste oplossing hier, is gewoon een verhoogde frequentie van de 23 over heel de lijn, met tram 24 die dan alleen tijdens sptisuren zou rijden (zoals oorspronkelijk eigenlijk voorzien).

Gepost door: flyingtiti | 30-10-07

Er komen inderdaad 7900's vrij, maar die zullen vooral ingezet worden op de lijnen 82 en 16 (nieuwe lijn Stilte - Zuidstation - Heizel). Veel meer 7900's zijn er momenteel niet beschikbaar (en ook niet in 2008), want ze worden gerenoveerd en dat neemt verschillende maanden in beslag per tram. Ik geloof meer in een directe inzet van T3000's; die blijven maar toestromen en er is een nieuwe bestelling geplaatst van 150 T3000's, dus ooit komt het er wel van.

Een (gedeeltelijke) verlenging van de 92 naar de Esplanade kan volgens mij wel degelijk helpen, juist omdat er (voor de mensen uit Neder-Over-Heembeek) ook tram 24 is aan Prinses Elisabeth, en daarmee kunnen ze ook naar Montgomery en verder. Het probleem is nu dat de 23 de énige verbinding is tussen Schaarbeek en N-O-H, en met de huidige frequenties is dat dus een enorme flessenhals. Daarom zou het goed zijn om een tweede lijn op die verbinding te hebben, ook al is het met overstap. De 92 naar Esplanade wordt voorgesteld, maar ook bijvoorbeeld de (gedeeltelijke) verlenging van tram 19 tot Schaarbeek station, van de beperkte 47's Van Praet tot Prinses Elisabeth en/of Schaarbeek station, enzovoort. Het zou allemaal beter dan alleen tram 23 op dat stukje, dat is zeker...

Gepost door: MIVB-reiziger | 31-10-07

Steve

Tram 19 naar Schaarbeek station , er is daar toch geen zo'n verbinding aan P Elesabeth . dus zouden eerst naar Verboekhoven moetn daar een demi-tour maken , niet zo slecht , en dan naar Schaarbeek station . Dan heb je ook geen problemen voor het drukke autoverkeer op de Lambermontlaan .
Een demi tour is geen z'on slechte zaak aan vervoekhoven maar er moet dan wel de halte van de 19 maken bv aan de in en uitrit naar schaarbeek station zo komen de andere trams ook niet in moeilijkheden

Gepost door: Thalys | 01-11-07

Jawel, die verbinding is er wel, let er maar eens op. Hij wordt vooral 's morgens en 's avonds gebruikt door trams van de remise Schaarbeek die aan de Esplanade gestald worden en van/naar Schaarbeek station gaan (56/92). Het verkeerslicht voor de auto's op Lambermontlaan staat zelfs speciaal voor de verbinding, zodat de tram makkelijk door kan. Via Verboekhoven zou nogal een tijdrovende omweg zijn (zeker als er veel verkeer is). Het enige probleem is dat er een speciale halte gebouwd zou moeten worden voor de eventuele 19 aan Prinses Elisabeth, omdat de twee bestaande haltes buiten de gebruikte verbinding liggen.

Gepost door: MIVB-reiziger | 01-11-07

vakantie? wanneer komt de volgende post?

Gepost door: Esben | 12-12-07

De commentaren zijn gesloten.