29-10-07

Vier smaken 92 / Quatre goûts de 92

Vanaf nu zal ik regelmatig een post maken over één bepaalde lijn. Daarbij ga ik wat dieper op de (recente) geschiedenis, de huidige situatie en de toekomstverwachtingen, bijzonderheden en natuurlijk foto's. Om het niet te lang te maken, en ook omdat ik op dat gebied geen expert ben, zal ik meestal niet of slechts kort op de vroegere geschiedenis ingaan.

A partir de maintenant, je vais régulièrement faire un post sur une certaine ligne. Dans ces méssages, je parlerai de l'histoire (récente), la situation actuelle et les perspectives d'avenir, les particularités et bien sûr les photos. Pour ne pas les rendre trop longs, et aussi parce que je ne suis pas expert en ce matière, je ne parlerai pas ou pas beaucoup de l'histoire antérieure.

Het eerste slachtoffer is tramlijn 92. Deze lijn is vandaag een vrij lange en belangrijke tramlijn die het noorden (Schaarbeek) met het zuiden (Ukkel) van de stad verbindt via de as van de Koningsstraat. Vandaag is het traject Schaarbeek Station - Fort-Jaco; belangrijke plaatsen langs de lijn zijn de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek, het Koningsplein en de Louizawijk in het centrum en het Vanderkindereplein, de Heldensquare en het Sint-Jobplein in Ukkel. Metrostations op de reisweg zijn Kruidtuin, Park en Louiza; de NMBS-stations zijn Schaarbeek en Sint-Job.

La première victime est la ligne de tram 92. Aujourd'hui, cette ligne est une ligne assez longue et importante qui relie le nord (Schaerbeek) au sud (Uccle) de la ville, via l'axe de la rue Royale. L'itinéraire actuel est Schaerbeek Gare - Fort-Jaco; les endroits importants le long de la ligne sont l'Eglise Royale Sainte-Marie à Schaerbeek, les places Royale et Louise au centre et la place Vanderkindere, le square des Héros et la place Saint-Job à Uccle. Les stations de métros désservies sont Botanique, Parc et Louise; les gares SNCB sont Schaerbeek et Saint-Job.


Lange tijd een vertrouwd gezicht: een T2000-tram (de 2028) op lijn 92, in de Koningsstraat.

Un image assez familier: un tram T2000 (la 2028) sur la ligne 92, dans la rue Royale.

De laatste jaren is er weinig veranderd aan lijn 92. Het zuidelijke eindpunt is al lang Fort-Jaco, maar het officiële noordelijke eindpunt is tot midden de jaren 90 Esplanade geweest. Tussen de haltes Prinses Elisabeth en Esplanade volgde de 92 toen de reisweg van de huidige lijnen 23 en 4, samen met de intussen opgeheven lijn 52. Niettemin reden veel trams aan Prinses Elisabeth rechtdoor naar Schaarbeek station (vooral tijdens de spitsuren), dus de huidige reisweg van de lijn werd al uitgevoerd. Qua materiaal waren er vooral PCC's 7000 en 7700-7800 op de lijn te zien.

Ces dernières années, la ligne 92 n'a pas beaucoup changé. Le terminus sud est depuis longtemps Fort-Jaco, mais le terminus nord a été l'Esplanade jusqu'au milieu des années 90. Entre les arrêts Princesse Elisabeth et Esplanade, le 92 prennait l'itinéraires des lignes actuelles 23 et 4, ensemble avec la ligne 52. Néanmoins, une partie de trams allaient tout droit à Princesse Elisabeth, direction Schaerbeek Gare (surtout pendant les heures de pointe), donc on faisait déjà l'itinéraire actuel de la ligne. En ce qui concerne le matériel, il y avait surtout des PCC 7000 et 7700-7800.


PCC-tram 7738 aan de halte Prinses Elisabeth. Tot begin de jaren 90 sloegen de meeste trams 92 hier naar links af.

Tram PCC 7738 à l'arrêt Princesse Elisabeth. Jusqu'au début des années 90, la plupart des 92 tournaient à gauche à cet endroit.

De komst van de T2000-trams luidde een belangrijke verandering in op lijn 92; die tramstellen gingen rijden op de lijnen van de Koningsstraat, waaronder dus de 92. Tegelijkertijd werd de lijn definitief beperkt tot Schaarbeek Station. Op die manier hebben de T2000's van de remise Elsene meer dan 10 jaar lang trouw dienst gedaan op lijn 92, tot de eerste herstructurering in april 2007. Toen werd lijn 92 deels overgenomen door de remise Schaarbeek, waardoor er weer regelmatig oude PCC-trams van de reeks 7700-7800 te zien waren.

In juli 2007 is de lijn dan bijna volledig overgenomen door de remise Schaarbeek; er bleven slechts een à twee diensten over voor de remise Elsene (en dus ook maar een of twee T2000-trams). Dat is ook de huidige situatie, met dien verstande dat er zelfs op die paar overgebleven diensten van de remise Elsene geen T2000's meer (mogen) rijden; de reden waarom is een groot mysterie. Concreet betekent dit dus dat er op deze lijn meer dan 10 jaar lang alleen vrij moderne T2000-lagevloertrams te zien waren, en nu alleen nog oude en moeilijker toegankelijke PCC-trams. Een vooruitgang is dit niet bepaald te noemen.

L'arrivée des trams T2000 a annoncé une ère nouvelle pour la ligne 92; ces nouveaux trams étaient affectés aux lignes de la rue Royale, dont le 92. En même temps, on l'a définitivement limité à Schaerbeek Gare. Ainsi, les T2000 du dépôt d'Ixelles ont fait des services pour plus que 10 ans sur cette ligne, jusqu'à la première restructuration en avril 2007. A ce moment-là, le dépôt de Schaerbeek a repris une partie de l'exploitation de cette ligne, de sorte qu'on voyait à nouveau les trams PCC de la série 7700-7800 dessus.

En juillet 2007, l'exploitation a été repris presque intégralement par le dépôt de Schaerbeek; il ne restait qu'un à deux services pour le dépôt d'Ixelles (et donc qu'un ou deux trams T2000). C'est aussi la situation actuelle, étant entendu qu'il n'y a même plus de T2000 sur ces quelques services du dépôt d'Ixelles; la raison pour cette mesure est un grand mystère. Concrètement, ceci veut dire qu'il n'y a eu que des T2000 (trams à plancher bas assez modernes) sur cette ligne pendant plus que 10 ans, et maintenant que des vieux trams PCC. Pas vraiment une amélioration, donc.Tussen april en juli 2007 reden de PCC-trams op lijn 92 met een zogenaamde 'kleurcodefilm', waar geen bestemming op staat. De reden hiervoor is dat het aanvankelijk nooit de bedoeling was om deze trams opnieuw op deze lijn in te zetten. Er was dan slechts een 'depannagefilm' zonder bestemmingen voorhanden. In juli zijn de filmrollen aangepast en verschenen er weer bestemmingen op.

Entre avril en juillet 2007, les trams PCC sur la ligne 92 roulaient avec un film 'code couleur', sans destinations. C'est qu'on n'avait pas prévu que ces trams allaient encore faire cette ligne. Dès lors, il n'y avait qu'un film de 'dépannage'. En juillet, les bobines de films ont été mises à jour et les mentions du 92 ont été rajoutées.

Een paar bijzonderheden. Tot juli 2007 reed ook lijn 93 op het noordelijke stuk (Louiza - Schaarbeek Station) van lijn 92. Tot dan waren er beperkte diensten op het zuidelijke stuk Fort-Jaco - Louiza, bedoeld als versterking. In juli 2007 is lijn 93 echter geschrapt; de beperkte diensten tot Louiza zijn dan ook allemaal doorgetrokken tot Schaarbeek Station, waardoor er op de hele lijn nu een frequentie is van 6 minuten tijdens de spitsuren. Sinds september 2007, toen er een specifieke dienstregelingen voor woensdag en vrijdag toegevoegd is, zijn er op woensdagmiddag als versterking beperkte diensten tussen Schaarbeek Station en Dieweg. Daardoor wordt dat eindpunt, dat sinds de schrapping van lijn 18 officieel niet meer gebruikt werd, weer op een regelmatige basis gebruikt.

Quelques particularités. Jusqu'en juillet 2007, il y avait aussi la ligne 93 sur le tronçon nord (Louise - Schaerbeek Gare) de la ligne 92. Jusqu'à ce moment-là, il y avait également des services limités sur le tronçon sud Fort-Jaco - Louise, comme renforcement. Cependant, en juillet 2007, la ligne 93 a été supprimée; les services limités à Louise ont dès lors été prolongés jusqu'à Schaerbeek Gare, ce qui implique qu'il y a une fréquence de 6 minutes sur toute la ligne pendant les heures de pointe. Depuis septembre 2007, quand on a ajouté un horaire spécifiquement pour le mercredi et le venredi, il y a des services limités Schaerbeek Gare - Dieweg le mercredi dimanche, également comme renforcement. C'est ainsi que le terminus Dieweg, qui n'était officiellement plus utilisé depuis la suppression de la ligne 18, est à nouveau utilisé de manière régulière.


Een 92 beperkt tot Dieweg, nieuw op woensdagmiddag.

Un 92 limité à Dieweg, nouveauté du mercredi midi.

De toekomstverwachtingen? In 2008 zal er een nieuwe herstructurering uitgevoerd worden waarin verschillende lijnen ingekort zullen worden, maar lijn 92 zal de dans waarschijnlijk ontspringen. Er zijn momenteel geen plannen om iets aan het traject van de lijn te veranderen. Anderzijds gaan er soms stemmen op om (een deel van) de 92 zoals vroeger weer tot Esplanade te verlengen, omdat er sinds de schrapping van lijn 52 en de verlaging van de frequenties van lijn 23 veel minder trams op het dat stuk rijden. Qua materieel is de kans groot dat het voorlopig bij de oude PCC-trams 7700-7800 blijft, ook na de herstructurering in 2008. Toch zal er onvermijdelijk een punt komen waarop de nieuwe T3000-trams hun opwachting zullen maken op deze lijn, en met een beetje geluk ligt dat niet meer zo veraf. En intussen bestaat ook de kans dat er weer een paar T2000-trams op de 92 gaan rijden, maar dat is heel onzeker.

Les perspectives? En 2008, il y aura une nouvelle restructuration dans laquelle beaucoup de lignes seront raccourcies, mais le 92 sera probablement sauvé. Pour l'instant, il n'y a pas de plans pour changer l'itinéraire de la ligne. D'autre part, des voix se lèvent pour prolonger (une partie de) le 92 jusqu'à l'Esplanade, comme à l'époque. Depuis la suppression de la ligne 52 et la réduction des fréquences de la ligne 23, il y a beaucoup moins de trams sur ce tronçon. Pour le matériel, il est probable que les PCC 7700-7800 resteront dessus, aussi après la restructuration en 2008. Néanmoins, il y aura inévitablement un moment où les nouveaux trams T3000 feront leur apparition sur cette ligne, et avec un peu de chance, ce moment n'est pas très loin. Et entre-temps, il y a toujours une chance qu'on voit à nouveau quelques T2000 sur le 92, mais c'est loin d'être sûr.


De toekomst: een T3000 op de 92. Op de voorbije autoloze zondag waren deze trams uitzonderlijk te zien op de 92.

L'avenir: une T3000 sur le 92. Le dimanche sans voitures passé, ces trams étaitent exceptionnellement affectés au 92.Uitzonderlijk: een PCC 7900 op lijn 92. De laatste tijd komt dit af en toe voor, doordat er soms tijdelijk een 7900 in de remise Schaarbeek staat.

Exceptionnel: une PCC 7900 sur la ligne 92. Ce dernier temps, ça arrive de temps en temps, puisqu'il y a parfois une 7900 au dépôt de Schaerbeek.Of deze 7914, op de Brugmannlaan (Ukkel).

Ou cette 7914, dans l'avenue Brugmann (Uccle).Nog een bijzonderheid. Een paar keer per dag is er een T3000 op lijn 92 te zien, maar dan wel enkel op het stukje Helden - Janson. Eigenlijk gaat het om een tram van lijn 4 die een klein stukje van lijn 92 gebruikt om terug te rijden naar de remise. Aan Janson slaat deze tram dan ook naar rechts af, richting Flagey.

Encore une particularité. Quelques fois par jour, il y a une T3000 sur la ligne 92, mais bien sur le tronçon Héros - Janson. En fait, il s'agit d'un tram de la ligne 4 qui emprunte un petit bout de la ligne 92 pour rejoindre le dépôt. A Janson, ce tram tourne à droite, direction Flagey.Om af te sluiten nog eens een T2000, ook op de Brugmannlaan. Laten we hopen dat dit tijdperk niet definitief ten einde is.

Pour finir encore une T2000, également dans l'avenue Brugmann. Espérons que cette ère n'est pas définitivement finie.

00:07 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

20-10-07

Zware ontsporing / déraillement violent

Gisteren (donderdag) was er alweer een ontsporing, en net zoals twee maanden geleden was het een vrij zware. Het gebeurde aan de Van Praetbrug (daar waar de tramlijnen 4 en 23 samenkomen) en het slachtoffer was tram 3009. Dit is dan ook het eerste grote ongeluk met de nieuwe trams (3000 en 4000), er zijn al een paar ontsporingen geweest maar de schade was altijd beperkt. De 3009 kwam van lijn 4 en ging via lijn 23 terug naar de remise in Elsene, dus hij moest rechtdoor aan de Van Praetbrug. Het eerste draaistel deed dat inderdaad, maar hoogstwaarschijnlijk is de wissel dan versprongen en werden de twee andere draaistellen naar rechts gedwongen. Het resultaat: die twee laatste draaistellen zijn ontspoord, de tram is enigszins gaan slingeren door de snelheid, het gevaarte heeft de grote bovenleidingspaal twee keer geramd en is dan tot stilstand gekomen. Een reportage.

Hier (jeudi), il y a eu à nouveau un déraillement; et comme il y a deux mois, il était assez violent. Tout ça s'est passé au pont Van Praet (là où les lignes de tram 4 et 23 se rejoignent) et la motrice 3009 était la victime. Il s'agit du premier grand accident avec les nouveaux trams (3000 et 4000); il y a eu déjà quelques déraillements, mais toujours sans trop de dégâts. La 3009 venait de la ligne 4 et elle rentrait au dépôt d'Ixelles via la ligne 23; elle devait donc continuer tout droit au pont Van Praet. C'est bien ce que le premier bogie a fait, mais les deux autres ont été forcés d'aller à droite, probablement parce que l'aiguillage a changé sous le tram. Le résultat: ces deux bogies ont déraillé, le tram s'est mis à zigzaguer à cause de la vitesse, le colosse a touché deux fois le pylône de la ligne aérienne et s'est finallement arrêté. Voici le reportage.


Het essentiële in een oogopslag: de 3009 heeft zich rond de paal 'geplooid'.

L'essentiel d'un clin d'oeil: la 3009 s'est 'pliée' autour du pylône.


Flink wat schade aan de tram, vooral daar waar hij de paal geraakt heeft.

Pas mal de dégâts au tram, surtout là ou il a touché le pylône.


Een 23 beperkt tot Buyl (remise Elsene), daar reed deze 3009 dus op.

Un 23 limité à Buyl (dépôt d'Ixelles), c'est ce que faisait cette 3009.


Ook binnenin de tram wat schade.

Des dégâts également à l'intérieur du tram.


Hier heeft de tram het betonblok rond de paal geraakt. Let op het metalen paaltje, platgedrukt als een blikje. Gelukkig dat het betonblok er überhaupt was, want anders hadden de gevolgen nog veel erger kunnen zijn.

C'est ici que le tram a touché le bloc en béton autour du pylône. Remarquez le petit poteau d'acier, écrasé comme une canette. Heureusement qu'il y avait ce bloc en béton, sinon les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves.


Met de pantograaf was ook weinig meer aan te vangen, ze hebben er nog werk mee gehad om de tram door de tunnel van de Grote Ring te kunnen slepen (waar de bovenleiding een stuk lager boven de tram hangt).

On ne pouvait plus faire grande chose avec le pantographe...


Dit zijn de sporen naar de Werkhuizenkaai (gebruikt door lijn 4). De laatste twee draaistellen zijn dus deze kant op gedraaid en het is duidelijk te zien waar ze ontspoord zijn. Op de achtergrond zien we waar de tram gestopt is.

Voici les voies vers le Quai des Usines (utilisées par la ligne 4). Les deux derniers bogies se sont donc engagés sur ces voies et on voit très bien où ils ont déraillé. En arrière-plan, on voit où le tram s'est arrêté.


Gezien vanaf de andere kant, de tram heeft hier duidelijk voor schuurpapier willen spelen.

Vu de l'autre côté, le tram a bien abrasé l'asphalte.


Hier naast de 3013 (links). Die had kort na ontsporing van de 3009 geprobeerd naar rechts uit te wijken (verbinding Werkhuizenkaai - Prinses Elisabeth), maar kennelijk was de bovenleiding beschadigd geraakt bij de ontsporing en kwam de pantograaf van de 3013 vast te zitten. Een tram van meer dan 30 meter lang in de weg bemoeilijkte de werkzaamheden ook enigszins.

A côté de la 3013 (à gauche). Peu après le déraillement de la 3009, elle a voulu quitter les lieux par la droite (liaison Quai des Usines - Princesse Elisabeth), mais apparemment, la ligne aérienne avait été endommagée lors du déraillement. Le pantographe de la 3013 s'est dès lors empêtré. Un tram long de plus de 30 mètres immobilisé gêne bien sûr les travaux.


Gezien vanaf de andere kant.

Vu de l'autre côté.


Die 3013 is dan maar weggetakeld door de 3017, hier de koppeling tussen de twee trams.

La 3013 a donc été remorquée par le 3017, on voit l'attelage entre les deux motrices.


Intussen was men ook volop bezig om de ontspoorde 3019 weer in de rails te krijgen. Daarvoor moest eerst het achterste draaistel weer in de rails gezet worden, hier zien we hoe de achterkant van de tram opgekrikt wordt.

En même temps, on était en train de remettre la 3019 déraillée dans les rails. Pour cela, il a d'abord fallu remettre le dernier bogie dans le rails, on voit comment l'arrière est soulevé.


Hier is de 3013 al weggetakeld en is de 3009 bijna weer volledig in de rails gezet. Ook de bovenleiding was intussen hersteld.

Ici, la 3013 a été enlevée et la 3009 est presque remise dans les rails. On avait également déjà réparé la ligne aérienne.


Het was niet makkelijk werken voor de depanneurs, want de reizigers van de onderbroken lijn 4 moesten voortdurend passeren.

Le boulot des dépanneurs n'était pas facile, parce que les voyageurs de la ligne 4 (interrompue) devaient constamment passer.


Hier is de 3009 weer helemaal in de rails gezet. Het plan was om hem even te laten staan op de (ongebruikte) verbinding Werkhuizenkaai - Prinses Elisabeth, waar de 3013 kort tevoren nog stond.

La 3009 a été remise dans les rails. Maintenant, le plan était de déposer la 3009 sur la liason (inutilisée) Quai des Usines - Princesse Elisabeth, là où la 3013 se trouvait avant son enlèvement.


Hier is dat juist gebeurd, zo kon de tramdienst tenminste weer hersteld worden. De 3009 is dan 's avonds weggesleept naar de remise Elsene.

La 3009 vient d'être déposée sur cette liaison, afin de pouvoir retablir le service. Ensuite, le soir, on l'a remorquée jusqu'au dépôt d'Ixelles.


Vrij veel persaandacht; onder meer tvbrussel, VTM en Het Laatste Nieuws zijn een kijkje komen nemen. Hier is iemand van de MIVB-tramdispatching ter plaatse uitleg aan het geven voor de camera.

Pas mal d'attention de la part de la presse; entres autres tvbrussel, VTM et Het Laatste Nieuws sont passés. On voit quelqu'un du dispatching tram de la STIB, en train d'expliquer ce qu'il s'est passé.


Zo'n groot incident heeft natuurlijk flink wat gevolgen voor de reizigers. Op het lange stuk Prinses Elisabeth - Van Praet - De Wand was er geen tramverkeer mogelijk, aan de andere kant kwam er af en toe een tram 4 vanuit het centrum tot boven aan de Van Praetbrug. Hier zien we hoe de 3003 (die na een lange periode van inactiviteit weer rondrijdt) op tegenspoor terugrijdt op de Werkhuizenkaai.

Un tel incident a bien entendu des conséquences pour les voyageurs. Sur le grand tronçon Princesse Elisabeth - Van Praet - De Wand, aucun tram ne pouvait rouler; à l'autre côté, il y avait quelques trams 4 venants du centre jusqu'au pont Van Praet. Sur la photo, on voit comment la 3003 (qui est à nouveau sur le réseau, après une longue période d'inactivité) s'engange à contre-voie sur la Quai des Usines.


Lijn 23 werd beperkt tot Schaarbeek station, zoals lijn 24. Hier zien we hoe 4019 de verbinding van lijn 24 gebruikt aan Prinses Elisabeth, een vrij zeldzaam beeld.

La ligne 23 était limitée à Schaerbeek gare, comme la ligne 24. On voit la 4019 utiliser la liaison du 24 à Princesse Elisabeth, une scène assez rare.


Op het genoemde stuk De Wand - Van Praet - Prinses Elisabeth reden pendelbussen, bijvoorbeeld deze 8705.

Il y avait des bus navettes sur le tronçon De Wand - Van Praet - Princesse Elisabeth, comme ce 8705.


Of deze 8623, die een ietwat ongebruikelijke film (pendeldienst NMBS) opgezet had.

Ou ce 8623, avec un film quelque peu spécial (navette SNCB).

02:22 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-10-07

De museumbus / Le bus des musées

Ik zou me eigenlijk moeten schamen, want door tijdsgebrek heb ik nog niets gezegd over iets wat zeker alle aandacht verdient: de museumbuslijn MB / BM die onlangs van start gegaan is. Het gaat om een unieke buslijn die verschillende bekende Brusselse musea verbindt en zelf ook een museum is, want er rijden alleen museumbussen op uit de collectie van de MSVB (Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel, algemeen bekend als het trammuseum).

Wat praktische informatie: het traject loopt van het centrum (de Berlaimontlaan, bij het stripmuseum), via het Centraal Station, Koningsplein, metrostation Troon, station Brussel-Luxemburg, de Waversesteenweg en de Belliardstraat naar het Jubelpark (Mérode). In totaal zijn er meer dan twintig bekende en iets minder bekende musea op of rond de reisweg van deze lijn. Kaartjes (heen en terug) kosten 3 euro voor volwassenen, 1,5 euro voor kinderen jonger dan 12. Leden van de MSVB mogen gratis mee. De museumbus rijdt nu nog elk weekend tot half november; daarna wordt alles geëvalueerd, en in principe zou er dan vanaf maart 2008 weer gereden worden. Allen daarheen dus!

En fait, j'ai un peu honte, parce que faute de temps, je n'ai encore rien dit sur quelque chose qui mérite toute l'attention: la ligne de bus des musées BM / MB qui vient d'être lancée. Il s'agit d'une ligne de bus unique qui relie plusieurs musées connus à Bruxelles et qui est en soi aussi un musée, étant donné que la ligne est exploitée avec des bus musées de la collection du MTUB (Musée du Transport Urbain Bruxellois, aussi connu comme le musée du tram).

Quelques informations pratiques: le bus passe par le centre (boulevard de Berlaiment, près du musée de la bande dessinée), la Gare Centrale, place Royale, station de métro Trône, gare de Bruxelles-Luxembourg, chaussée de Wavre et la rue Belliard jusqu'au Cinquantenaire (Mérode). Au total, il y a plus de vingt musées connus et un peu moins connus près de l'itinéraire de cette ligne. Les tickets (aller-retour) coûtent 3 euros pour des adultes, 1,5 euro pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Les membres du MTUB ne doivent pas payer. Le bus des musées circule chaque week-end jusqu'en mi-novembre; après, le projet sera évalué et en principe, le bus devrait à nouveau rouler en mars 2008. Vous savez quoi faire ce week-end!Vier van de bussen die voor de BM gebruikt worden (hier drie Brossels en een Fiat) in de remise Haren, kort nadat de speciale BM-films erin gemonteerd waren.

Quatres des bus qui feront le BM (ici, trois Brossels et un Fiat) au dépôt de Haren, peu après le montage des films BM.


Bij de Kunstberg, ter hoogte van het Muziekinstrumentenmuseum.

A l'hauteur du Mont des Arts, près du Musée des Instruments de Musique.


De persvoorstelling vond een tijdje geleden plaats. Daarvoor hadden zes bussen zich verzameld op de esplanade van het Jubelpark.

La présentation de presse a eu lieu il y a quelques semaines. Six bus se sont dès lors rassemblés sur l'esplanade du Cinquantenaire.


Gezien vanaf de triomfboog.

Vue des arcades.


Er was bijzonder veel persaandacht; behalve de traditionele lokale media zijn zelfs de VRT en RTBF een paar beelden komen maken, dus een succes was het wel.

Il y avait beaucoup d'attention; à part les médias locaux, la RTBF et la VRT sont aussi venues faire quelques images, donc le bus des musées avait beaucoup de succès.


Het hele gezelschap heeft plaatsgenomen aan boord van de 8246, met Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet aan het stuur...

Toute l'assemblée a pris place dans le 8246, avec le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet au volant...


Een lintje doorknippen is wat cliché, waarom niet het lintje 'doorrijden'...

Au lieu de couper le ruban à l'aide des ciseaux, pourquoi ne pas utiliser le bus...


Voilà!


Een paar hoge gasten; links algemeen MIVB-directeur Alain Flausch en rechts minister van Mobiliteit Pascal Smet (de twee met een bril).

Quelques invités de marque; à gauche, le directeur général de la STIB Alain Flausch et à droite, le ministre de la Mobilité Pascal Smet (les deux avec les lunettes).


De 8149 op de terugweg naar de remise, ter hoogte van het Meiserplein.

Le 8149 au retour vers le dépôt, à l'hauteur de la place Meiser.

00:18 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-07

Autoloze zondag / Dimanche sans voitures

Afgelopen week was het weer autoloze zondag in Brussel. Eerst en vooral is het natuurlijk een hele verademing om zo weinig auto's te zien, horen en ruiken; deze door auto's ingenomen stad wordt er nog zoveel aangenamer op. Om de verwachte grote drukte op te vangen, was de zaterdagdienstregeling van kracht en werden sommige lijnen versterkt. Die versterking hield onder meer in dat er op die lijnen trams en bussen rondreden die er anders nooit op rijden, wat een paar unieke foto's opgeleverd heeft.

La semaine passée, il y avait à nouveau le dimanche sans voitures à Bruxelles. Tout d'abord, il est vraiment fantastique de voir, entendre et sentir aussi peu de voitures; cette ville, prise par les voitures, devient encore beaucoup plus agréable. Sur le réseau STIB, l'horaire du samedi était d'application et il y avait des renforts sur quelques lignes. Ce renforcement impliquait aussi qu'il y avait des trams et bus sur ces lignes qui n'y roulent normalement jamais, bon pour quelques photos uniques.


Eerste unicum: trams 3000 op (de volledige) lijn 92, en dat is een primeur. De 3009 aan het Koningsplein, omgeven door horden fietsers.

Première chose unique: des trams 3000 sur la ligne 92 (entièrement), grand première. La 3009 à la place Royale, entourée par des masses de cyclistes.


De 3015 klaar voor het vertrek aan Schaarbeek station.

La 3015 avant le départ à Schaerbeek gare.


En de 3023, nog eens aan het Koningsplein.

Et la 3023, encore à la place Royale.


Om de noord-zuidverbinding en de Grote Ring te versterken was er een leuke combinatie: (een deel van) lijn 4 en de volledige lijn 24 werden aan elkaar verbonden, met Noordstation - Vanderkindere - Schaarbeek station als traject. De trams reden vanaf het Noordstation eerst met een film 4/ Vanderkindere, vanaf het Zuidstation (waar lijn 23 begint) als 23/ Prinses Elisabeth en vanaf Churchill (waar lijn 24 begint) als 24 Schaarbeek station. Lijn 24 werd op die manier dus uitzonderlijk geëxploiteerd, want ook op zaterdag rijdt lijn 24 normaal gesproken niet. We zien de 3022 aan De Brouckere.

Pour renforcer l'axe nord-sud et la Grande Ceinture, il y avait un beau mariage: (une partie de) la ligne 4 et la ligne 24 étaient fusées, le traject était Gare du Nord - Vanderkindere - Schaerbeek gare. Les trams partaient de la Gare du Nord avec un film 4/ Vanderkindere, dès la Gare du Midi (où la ligne 23 commence) c'était 23/ Princesse Elisabeth et à Vanderkindere finallement le 24 Schaerbeek gare. Ainsi, la ligne 24 a exceptionnellement été exploitée, parce qu'elle n'est normalement pas exploitée le week-end (le samedi non plus).


Op het busnetwerk reden gelede bussen (vooral Citaro's) op lijnen waar ze anders nooit rijden, zoals deze 8887 op lijn 29 aan het Centraal Station.

Sur le réseau de bus, il y avait des bus articulés (surtout des Citaro) sur des lignes où ne les voit jamais d'autres fois, comme ce 8887 sur la ligne 29 à la Gare Centrale.


De 8885 op lijn 66, ter hoogte van Park.

Le 8885 sur la ligne 66, à l'hauteur de Parc.


En de 8873 op dezelfde lijn en plaats. Opvallend is dat het lijnnummer doorstreept is (betekenis: de bus doet niet het hele traject); dat klopt, want eigenlijk had lijn 66 al naar de nieuwe eindhalte Tol moeten rijden. Door aanslepende werken aan dat eindpunt rijden de bussen nog altijd zoals vroeger tot Begraafplaats van Brussel, maar de films zijn wel al aangepast (dus een bus 66 tot de Begraafplaats van Brussel doet eigenlijk niet het volledige traject). Op de oudere Van Hool A300's die normaal op deze lijn rijden is het nummer niet doorstreept en valt het niet op, op de Citaro's dus wel.

Et le 8873 sur la même ligne, au même endroit. Remarquez le numéro de ligne barré (signification: le bus ne fait pas tout le trajet); c'est juste, parce que en fait, la ligne 66 devait déjà atteindre le nouveau terminus Péage. A cause de travaux à ce terminus, les bus vont toujours au Cimetière de Bruxelles, mais les films ont déjà été changés (donc un bus 66 jusqu'au Cimetière de Bruxelles ne fait pas tout l'itinéraire). Sur les Van Hool A300 qu'il y a normalement sur cette ligne, les numéros ne sont pas barrés et on ne remarque rien, mais c'est autre chose sur les Citaros.


Ook op lijn 46 reden verschillende Citaro's, zoals deze 8860 aan De Brouckère.

Sur la ligne 46, il y avait également plusieurs Citaros, comme ce 8860 à De Brouckère.


En zelfs op lijn 49, wat toch zeer opmerkelijk is. Op deze lijn hebben nog bijna geen new A330's van de remise Jacques Brel gereden, naar men zegt omdat er een paar smalle en moeilijke doorgangen zijn met die bussen (de new A330's zijn een paar centimeter breder dan de oudere A500's). Welnu, een Citaro's is even breed als een new A330 én heeft door z'n achterste deel nóg meer plaats nodig, maar dat was plots geen probleem meer.

Et même sur la ligne 49, ce qui est quand même très remarquable. Sur cette ligne, il n'y pas encore eu des new A330 (ou presque pas) du dépôt Jacques Brel, d'après ce qu'on dit parce qu'il y a quelques passages étroits et difficiles avec ces bus (étant donne que les new A330 sont quelques centimètres plus larges que les anciens A500). Eh bien, un Citaro est tout aussi large qu'un new A330 ét il a besoin d'encore plus de place à cause de la remorque. Très bizarre donc.


Ook de gelede AG300's van de remise Delta deden dienst; niet alleen op de gewoonlijke lijnen 71 en 95, maar uitzonderlijk ook op lijn 34.

Les AG300 articulés du dépôt Delta étaient aussi de la partie; pas seulement sur les lignes habituelles 71 et 95, mais exceptionnellement aussi sur la ligne 34.


Door de grote drukte en de algemene snelheidsbeperking van 30 km/u waren er soms problemen met de regelmaat en moesten er reservebussen in actie komen; hier zien we een new A330 op lijn 71, ook vrij uniek. Niettemin worden de reservediensten van de remise Delta nu vaak met deze new A330's uitgevoerd, dus ook op andere lijnen (waar ze anders niet rijden) kunnen ze vanaf nu opduiken.

A cause de la foule et la limitation de vitesse générale de 30 km/h, il y avait parfois des problèmes de régularité et le bus de réserve sont donc entrés en action; on voit un new A330 sur la ligne 71, aussi assez unique. Néanmoins, les services de réserve du dépôt de Delta sont désormais souvent effectués avec des new A330, donc on pourrait aussi les voir sur d'autres lignes où ils ne roulent pas, normalement.


En een SB250 op lijn 95 (waar anders alleen gelede AG300's en Citaro's rond rijden), al is dat iets minder uitzonderlijk.

Et un SB250 sur la ligne 95 (où il n'y a que des AG300 et Citaros articulés, normalement), mais c'est déjà moins exceptionnel.

22:57 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |