15-01-08

Tram 55, nu het nog kan - tant que c'est encore possible

De volgende lijn die de revue passeert, is tramlijn 55. Tram 55 rijdt al sinds jaar en dag tussen Ukkel en Evere via het stadscentrum, en is waarschijnlijk nog altijd de drukste lijn van het tramnetwerk. Het traject is vandaag Stilte - Bordet Station, via de noord-zuidverbinding; belangrijke plaatsen langs de lijn zijn het de Alsembergsesteenweg en het centrum van Ukkel, het Hoogte 100-plein in Vorst, het Zuidstation, De Brouckèreplein en Noordstation in het centrum, het Liedtsplein, Verboekhovenplein en Helmet in Schaarbeek, en het Vredeplein in Evere. De metrostations op de reisweg zijn het Zuidstation, De Brouckère en Rogier, naast de premetrostations die door lijn 55 zelf bediend worden. De NMBS-stations zijn Ukkel-Kalevoet, Brussel-Zuid, Brussel-Noord en Bordet.

La ligne de tram 55 est la prochaine ligne qui passe en revue. Depuis des lustres, le tram 55 roule entre Uccle et Evere via le centre ville, et il est probablement toujours la ligne la plus chargée du réseau tram. Aujourd'hui, le trajet est Silence - Bordet Station, via l'axe nord-sud; les endroits importants le long de la ligne sont la chaussée d'Alsemberg et le centre d'Uccle, la place Altitude 100 à Forest, la Gare du Midi, place de Brouckère et Gare du Nord au centre, la place Liedts, Verboekhoven et Helmet à Schaerbeek, et la place de la Paix à Evere. Les stations de métro désservies sont la Gare du Midi, De Brouckère et Rogier, à part les stations de prémétro qui sont désservies par la ligne 55 même. Les gares SNCB sont Uccle-Calevoet, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Bordet.


Zeer vertrouwd: een PCC 7900 (de 7905) op lijn 55, in de Waelhemstraat in Schaerbeek.

Assez familier: une PCC 7900 (la 7905) sur la ligne 55, dans la rue Waelhem à Schaerbeek.

De laatste jaren is het traject van lijn 55 weinig veranderd. Het zuidelijke eindpunt is altijd Stilte geweest, maar het noordelijke eindpunt was het Vredeplein in Evere tot in 1993. Tot dan was er een keerlus aan Vrede; die is weggenomen en de lijn is verlengd tot het station Bordet. Tegelijkertijd heeft de MIVB op die manier ook een verbinding gemaakt tussen het tramnetwerk en de (bus)remise van Haren, die op enkele passen van Bordet ligt. Er zijn dan ook testsporen en een werkplaats in die remise gebouwd, en nu wordt er zelfs een heuse tramremise gebouwd.

Ces dernières années, la ligne 55 n'a pas beaucoup changé. Le terminus sud a toujours été Silence, mais le terminus nord a été la place de la Paix à Evere jusqu'en 1993. Jusqu'à ce moment-là, il y avait une boucle à Paix; cette boucle a été enlevée et le 55 a été prolongé jusqu'à la gare de Bordet. En même temps, on a établi une liaison entre le réseau tram et le dépôt (bus) de Haren, qui se trouve tout près de Bordet. On a dès lors construit des voies d'essais et des ateliers de tram à Haren, et maintenant on y construit même un vrai dépôt de tram.


De herschilderde 7907 aan Bordet Station. Op de achtergrond is de verbinding naar de remise Haren zichtbaar.

La 7907 repeinte à Bordet Station. En arrière-plan, on voit la liaison vers le dépôt de Haren.

Sinds de indienststelling van metrolijn 2 in 1988 hebben er altijd PCC's 7900 van de remise Koningslaan op lijn 55 gereden, de langste PCC-trams die er zijn. Dit heeft te maken met de grote drukte die er van oudsher op de lijn is: tussen het centrum van Ukkel, Brussel-stad en de Schaarbeekse wijk Helmet is de drukte al jarenlang niet bij te houden. Naast kortere PCC's 7700/7800 en incidenteel misschien een oude 7000 (voor 1993) hebben er de afgelopen 20 jaar geen andere tramtypes op deze lijn gereden. Tram 55 is dan ook bijna synoniem geworden met PCC 7900. Trams 2000 zijn strikt verboden in de premetrotunnel Zuidstation - Albert, en die tunnel is de enige mogelijkheid om de zuidelijke tak van lijn 55 te bereiken. Ook de recente trams 3000 en 4000 zijn er verboden, weliswaar niet in die tunnel maar wel tussen Hoogte 100 en Stilte: de keerdriehoek aan Stilte is niet lang genoeg voor deze trams, en er is op dit stuk geen enkele andere mogelijkheid om te keren.

Depuis la mise en service de la ligne de métro 2 en 1988, des PCC 7900 du dépôt de l'Avenue du Roi ont toujours circulé sur la ligne 55, les trams PCC les plus longs. Ceci à cause de la charge constante sur la ligne entre le centre d'Uccle, Bruxelles-ville et le quartier schaerbeekois Helmet. A part des PCC 7700/7800 et occasionellement peut-être une vieille 7000 (avant 1993), il n'y pas eu d'autres types de tram sur cette ligne. Tram 55 est dès lors presque devenu synonyme de PCC 7900. Les trams 2000 sont strictement interdites dans le tunnel prémétro Gare du Midi - Albert, et ce tunnel est la seule possiblité d'atteindre la branche sud de la ligne 55. Les trams 3000 et 4000 sont également interdites sur cette branche; pas dans ce tunnel, mais bien entre Altitude 100 et Silence. C'est que le triangle de Silence n'est pas assez long pour ces trams, et il n'y pas une autre possiblité de faire demi-tour sur ce tronçon.


Soms is er ook een PCC 7700/7800 op de 55 te zien, zoals deze 7776.

De temps en temps, il y a aussi une PCC 7700/7800 sur le 55, comme cette 7776.

Tram 55 is ook al heel lang het toneel van allerlei voorstellen, klachten, ideeën, realistische en minder realistische plannen. Een noord-zuidlijn is de grote missing link in het metronetwerk, en laat het traject van lijn 55 nu juist zo'n belangrijke noord-zuidverbinding zijn. Bovendien verbindt de 55 gemeenten die nu helemaal niet door de metro bediend worden: in het zuiden Vorst en Ukkel, in het noorden Schaarbeek en Evere. Op de (heel) lange termijn zal er wellicht ook zo'n metro komen, maar daar zijn we nog lang niet aan toe.

In afwachting daarvan zijn er al verschillende plannen voor verlenging van lijn 55 geweest. In het zuiden liggen er al jarenlang ongebruikte tramsporen, die een paar honderd meter verder leiden op de Alsembergsesteenweg, tot de grens met Beersel. Er wordt dan ook al jaren gesproken over een daadwerkelijke verlenging; eerst zou de nieuwe stopplaats Moensberg heten (naar het nabijgelegen station), maar sinds een tijd duikt Van Haelen meer en meer op als naam. In het noorden is er al lange tijd sprake van een verlenging naar het NAVO-hoofdkwartier, maar wellicht zal de nieuwe tramlijn op de Leopold III-laan daar eerder naartoe gaan.


De 7913 aan het huidige eindpunt Stilte...

La 7913 au terminus actuel Silence...

Tram 55 a également été le théâtre de toutes genres de propositions, plaintes, idées, plans réalistes et moins réalistes. Une ligne nord-sud est le grand missing link dans le réseau métro, et le hasard veut que le trajet du tram 55 est une liaison nord-sud très importante. En plus, le 55 relie des communes qui ne sont pas du tout désservies par le métro: Forest et Uccle dans le sud, Schaerbeek et Evere dans le nord. En effet, à (très) long terme, il y aura probablement un métro pareil, mais c'est encore très loin.

En attendant le métro, il y a eu plusieurs plans de prolongation du 55. Au terminus sud, ça fait déjà des années qu'il y a des voies qui mènent quelques centaines de mètres plus loin dans la chaussée d'Alsemberg, jusqu'à la frontière avec Beersel. On parle dès lors depuis longtemps d'une prolongation: à l'origine, le nouveau point d'arrêt devrait s'appeler Moensberg (d'après la gare voisine), mais maintenant, on parle de plus en plus de Van Haelen. Au nord, on parle depuis longtemps d'une prolongation vers l'OTAN, mais la nouvelle ligne de tram sur le boulevard Léopold III l'atteindra probablement avant le 55.... maar de sporen naar een verdere bestemming liggen al lang klaar.

... mais les voies vers une autre destinations sont déjà prêtes depuis longtemps.

De toekomstverwachtingen? Die zijn zeer slecht voor tram 55, want de lijn zal binnenkort (in juli) in z'n huidige vorm opgeheven worden. Het is bekend dat de MIVB de noord-zuidverbinding helemaal wil hertekenen, omdat er te veel lijnen de regelmaat komen verstoren. Lijn 55 is hier waarschijnlijk het grootste slachtoffer van: door de hoge frequentie nemen heel veel mensen tram 55 om te reizen binnen de noord-zuidverbinding, waardoor de tram al snel gevuld raakt. Maar de mensen die de 55 écht nodig hebben (en die dus geen andere tram kunnen nemen), moeten zich er ook tussen wringen. Het is dus het plan om slechts twee 'sterke' lijnen over te houden. Tram 55 was een goede kandidaat geweest, ware het niet dat tram 55 absoluut geen goede regelmaat heeft door het ontbreken van een eigen baan. Tram 55 staat met andere woorden erg vaak vast in het verkeer.

Daarom is de keuze dan ook gevallen op de lijnen 3 en 4. Tram 55 wordt ingekort tot het noordelijke stuk Rogier - Bordet Station. Na 20 uur wordt de lijn gekoppeld aan lijn 3, met Churchill/Vanderkindere - Bordet Station als resultaat. Voor de mensen die écht de 55 nodig hebben is dit ergens een verbetering (omdat Jan en allemaal nu niet meer de 55 zal nemen), maar het is ook een belangrijke rechtstreekse verbinding die verloren gaat. In Schaarbeek en Evere snakt men naar een metro, maar men krijgt - integendeel - nog meer opdeling. Anderzijds zullen er trams 3000 ingezet worden op dit stuk, wat de capaciteit nog iets zou moeten verhogen. Dit is natuurlijk allemaal in afwachting van een betere oplossing, maar die kan nog lang op zich laten wachten.

In het zuiden wordt er voor een andere oplossing gekozen. Men had (naar het voorbeeld van het noorden) een lijn Stilte - Hoogte 100 kunnen overhouden, waarbij er aan Hoogte 100 dan aansluiting is met een 'snelle' tramlijn naar het centrum. Maar lijn 3 en 4 gaan naar Vanderkindere, dus er moet een andere oplossing gezocht worden voor het zuidelijke stuk. Dat stuk wordt dan ook gekoppeld aan het noordelijke stuk van tram 81 (en tot vorig jaar tram 18). Het resultaat is dan ook tramlijn 51 Stilte - Zuidstation - Ninoofsepoort - Heizel, dus opnieuw een samenraapsel van verschillende trajecten zoals tram 18 dat destijds ook was. Bovendien kan deze 'trage' lijn de regelmaat van de 'snelle' lijnen 3 en 4 gaan verstoren in de tunnel Zuidstation - Albert. Een ideale oplossing is dit dus niet bepaald. Op lijn 51 zouden vooral PCC's 7700/7800 gaan rijden, en 7900's als versterking tijdens de spits.

Met andere woorden: geniet van tram 55 en zijn PCC's 7900 nu het nog kan, want deze prachtige tramlijn is aan zijn laatste maanden bezig.

Met dank aan mapeicyclist voor de medewerking.


De toekomst: een 3000 op de 55, weliswaar op een beperkt stuk van de 'grote' 55. We zien de (pas geleverde) 3042 met een ietwat ongewone film.

L'avenir: une 3000 sur le 55, mais bien sur une partie limitée du 'grande' 55. On voit la 3042 (à peine livrée) avec un film quelque peu inhabituel.

Les perspectives? Pas de bonnes nouvelles pour tram 55, parce que la ligne telle quelle sera supprimée. Il est bien connu que la STIB veut réarranger l'axe nord-sud, parce que trop de lignes viennent pertuber la régularité. Le 55 est probablement la plus grande victime: à cause de la fréquence élevée, beaucoup de gens prennent le 55 pour voyager au-dedans de l'axe nord-sud, ce qui cause toute la surcharge. Les gens qui ont vraiment besoin du 55 (ceux qui ne peuvent pas prendre un autre tram), n'ont qu'à se pousser dans la foule. Le plan est donc de ne conserver que deux lignes 'fortes' dans l'axe nord-sud. Tram 55 aurait été un bon candidat, si seulement elle était régulière. En effet, le 55 n'a presque pas de site propre et il se retrouve donc souvent bloqué dans la circulation.

C'est pourquoi on a choisi les lignes 3 et 4. Le 55 sera raccourci au tronçon nord Rogier - Bordet Station. Après 20 heures, le 55 et 3 seront mariés, donc Churchill/Vanderkindere - Bordet Station. Pour les gens qui ont vraiment besoin du 55, ceci pourrait être une amélioration (comme tout le monde ne prendra plus le 55 pour quelques arrêts dans le nord-sud), mais ils perdront également une liaison directe importante. A Schaerbeek et Evere, on aspire à un métro, mais on reçoit - loin de là - encore plus de 'division'. D'autre part, il y aura des trams 3000 sur çe tronçon, ce qui devrait améliorer la capacité. Tout ceci est donc en attendant une meilleure solution, mais cette attente pourrait être très longue.

Au sud, on a choisi une autre solution. Comme au nord, on aurait pu créer une ligne Silence - Altitude 100, avec une correspondance avec une ligne 'rapide' vers le centre. Mais les lignes 3 et 4 iront vers Vanderkindere, donc on a cherché une autre solution pour la branche sud. C'est ainsi que cette branche sera reliée au tronçon nord du tram 81 (et du tram 18, il y a peu). Le résultat sera donc une ligne 51 Silence - Gare du Midi - Porte de Ninove - Heysel, donc à novueau un ramassis de différents tronçons, comme le 18 à l'époque. En plus, cette ligne 'lente' pourrait perturber la régularité des lignes 3 et 4 dans le tunnel Gare du Midi - Albert. Ce n'est donc pas une solution idéale, au contraire. Ce sont principalement des PCC 7700/7800 qui vont rouler sur la ligne 51, et quelques 7900 comme renforcement pendant les heures de pointe.

Autrement dit: profitez du tram 55 et ses PCC 7900 tant que c'est encore possible, parce que cette superbe ligne vit des derniers mois.

Merci à mapeicyclist pour la colloboration.Uit lang vervlogen tijden: een 7000 op de 55, hier tijdens een museumuitstap aan Stilte. Deze 7006 is onlangs uit dienst genomen door de MIVB.

Encore un clin d'oeil historique: une 7000 sur le 55, ici pendant une sortie du musée à Silence. Cette 7006 vient d'être déclassée par la STIB.


En deze 7908 en 7906 aan de halte Thomas om te eindigen in schoonheid...

Et ces 7908 et 7906 à l'arrêt Thomas pour finir en beauté...

00:31 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Interessant om te weten dat de T3000 niet keren aan stitle. Ik was gisteren nog aan het klagen toen ik heel dat stuk langs die sporen na stilte aan het stappen was omdat de tram daar niet verder rijdt ;)
Wel pijnlijk dat de 55 niet meer naar de beurs enzovoort rijdt(vriendin neemt die dagelijks), maar goed er rijdt hier nog een bus daarnaartoe en er rijden veel trams van zuid naar de beurs. Hopelijk is het volgende artikel over de 23 en de 24 :p

Gepost door: Esben | 17-01-08

très bel article, très interessent et fait avec de la patience! merci ;)

Gepost door: iefev | 17-01-08

wel raar: Ik zag net een T3000 of 4000 aan hoogte honderd terwijl die hier zoals blijkt uit dit artikel helemaal niet gaan rijden in de nabije toekomst.
Misschien een leswagen of zo.

Gepost door: Esben | 23-01-08

Inderdaad, het is zeker niet ongebruikelijk dat een T3000 of T4000 als leswagen tot Hoogte Honderd gaat, is een makkelijk punt om te keren en misschien even te pauzeren (dichter dan Churchill).

Gepost door: MIVB-reiziger | 24-01-08

De commentaren zijn gesloten.