15-01-08

Tram 55, nu het nog kan - tant que c'est encore possible

De volgende lijn die de revue passeert, is tramlijn 55. Tram 55 rijdt al sinds jaar en dag tussen Ukkel en Evere via het stadscentrum, en is waarschijnlijk nog altijd de drukste lijn van het tramnetwerk. Het traject is vandaag Stilte - Bordet Station, via de noord-zuidverbinding; belangrijke plaatsen langs de lijn zijn het de Alsembergsesteenweg en het centrum van Ukkel, het Hoogte 100-plein in Vorst, het Zuidstation, De Brouckèreplein en Noordstation in het centrum, het Liedtsplein, Verboekhovenplein en Helmet in Schaarbeek, en het Vredeplein in Evere. De metrostations op de reisweg zijn het Zuidstation, De Brouckère en Rogier, naast de premetrostations die door lijn 55 zelf bediend worden. De NMBS-stations zijn Ukkel-Kalevoet, Brussel-Zuid, Brussel-Noord en Bordet.

La ligne de tram 55 est la prochaine ligne qui passe en revue. Depuis des lustres, le tram 55 roule entre Uccle et Evere via le centre ville, et il est probablement toujours la ligne la plus chargée du réseau tram. Aujourd'hui, le trajet est Silence - Bordet Station, via l'axe nord-sud; les endroits importants le long de la ligne sont la chaussée d'Alsemberg et le centre d'Uccle, la place Altitude 100 à Forest, la Gare du Midi, place de Brouckère et Gare du Nord au centre, la place Liedts, Verboekhoven et Helmet à Schaerbeek, et la place de la Paix à Evere. Les stations de métro désservies sont la Gare du Midi, De Brouckère et Rogier, à part les stations de prémétro qui sont désservies par la ligne 55 même. Les gares SNCB sont Uccle-Calevoet, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Bordet.


Zeer vertrouwd: een PCC 7900 (de 7905) op lijn 55, in de Waelhemstraat in Schaerbeek.

Assez familier: une PCC 7900 (la 7905) sur la ligne 55, dans la rue Waelhem à Schaerbeek.

De laatste jaren is het traject van lijn 55 weinig veranderd. Het zuidelijke eindpunt is altijd Stilte geweest, maar het noordelijke eindpunt was het Vredeplein in Evere tot in 1993. Tot dan was er een keerlus aan Vrede; die is weggenomen en de lijn is verlengd tot het station Bordet. Tegelijkertijd heeft de MIVB op die manier ook een verbinding gemaakt tussen het tramnetwerk en de (bus)remise van Haren, die op enkele passen van Bordet ligt. Er zijn dan ook testsporen en een werkplaats in die remise gebouwd, en nu wordt er zelfs een heuse tramremise gebouwd.

Ces dernières années, la ligne 55 n'a pas beaucoup changé. Le terminus sud a toujours été Silence, mais le terminus nord a été la place de la Paix à Evere jusqu'en 1993. Jusqu'à ce moment-là, il y avait une boucle à Paix; cette boucle a été enlevée et le 55 a été prolongé jusqu'à la gare de Bordet. En même temps, on a établi une liaison entre le réseau tram et le dépôt (bus) de Haren, qui se trouve tout près de Bordet. On a dès lors construit des voies d'essais et des ateliers de tram à Haren, et maintenant on y construit même un vrai dépôt de tram.


De herschilderde 7907 aan Bordet Station. Op de achtergrond is de verbinding naar de remise Haren zichtbaar.

La 7907 repeinte à Bordet Station. En arrière-plan, on voit la liaison vers le dépôt de Haren.

Sinds de indienststelling van metrolijn 2 in 1988 hebben er altijd PCC's 7900 van de remise Koningslaan op lijn 55 gereden, de langste PCC-trams die er zijn. Dit heeft te maken met de grote drukte die er van oudsher op de lijn is: tussen het centrum van Ukkel, Brussel-stad en de Schaarbeekse wijk Helmet is de drukte al jarenlang niet bij te houden. Naast kortere PCC's 7700/7800 en incidenteel misschien een oude 7000 (voor 1993) hebben er de afgelopen 20 jaar geen andere tramtypes op deze lijn gereden. Tram 55 is dan ook bijna synoniem geworden met PCC 7900. Trams 2000 zijn strikt verboden in de premetrotunnel Zuidstation - Albert, en die tunnel is de enige mogelijkheid om de zuidelijke tak van lijn 55 te bereiken. Ook de recente trams 3000 en 4000 zijn er verboden, weliswaar niet in die tunnel maar wel tussen Hoogte 100 en Stilte: de keerdriehoek aan Stilte is niet lang genoeg voor deze trams, en er is op dit stuk geen enkele andere mogelijkheid om te keren.

Depuis la mise en service de la ligne de métro 2 en 1988, des PCC 7900 du dépôt de l'Avenue du Roi ont toujours circulé sur la ligne 55, les trams PCC les plus longs. Ceci à cause de la charge constante sur la ligne entre le centre d'Uccle, Bruxelles-ville et le quartier schaerbeekois Helmet. A part des PCC 7700/7800 et occasionellement peut-être une vieille 7000 (avant 1993), il n'y pas eu d'autres types de tram sur cette ligne. Tram 55 est dès lors presque devenu synonyme de PCC 7900. Les trams 2000 sont strictement interdites dans le tunnel prémétro Gare du Midi - Albert, et ce tunnel est la seule possiblité d'atteindre la branche sud de la ligne 55. Les trams 3000 et 4000 sont également interdites sur cette branche; pas dans ce tunnel, mais bien entre Altitude 100 et Silence. C'est que le triangle de Silence n'est pas assez long pour ces trams, et il n'y pas une autre possiblité de faire demi-tour sur ce tronçon.


Soms is er ook een PCC 7700/7800 op de 55 te zien, zoals deze 7776.

De temps en temps, il y a aussi une PCC 7700/7800 sur le 55, comme cette 7776.

Tram 55 is ook al heel lang het toneel van allerlei voorstellen, klachten, ideeën, realistische en minder realistische plannen. Een noord-zuidlijn is de grote missing link in het metronetwerk, en laat het traject van lijn 55 nu juist zo'n belangrijke noord-zuidverbinding zijn. Bovendien verbindt de 55 gemeenten die nu helemaal niet door de metro bediend worden: in het zuiden Vorst en Ukkel, in het noorden Schaarbeek en Evere. Op de (heel) lange termijn zal er wellicht ook zo'n metro komen, maar daar zijn we nog lang niet aan toe.

In afwachting daarvan zijn er al verschillende plannen voor verlenging van lijn 55 geweest. In het zuiden liggen er al jarenlang ongebruikte tramsporen, die een paar honderd meter verder leiden op de Alsembergsesteenweg, tot de grens met Beersel. Er wordt dan ook al jaren gesproken over een daadwerkelijke verlenging; eerst zou de nieuwe stopplaats Moensberg heten (naar het nabijgelegen station), maar sinds een tijd duikt Van Haelen meer en meer op als naam. In het noorden is er al lange tijd sprake van een verlenging naar het NAVO-hoofdkwartier, maar wellicht zal de nieuwe tramlijn op de Leopold III-laan daar eerder naartoe gaan.


De 7913 aan het huidige eindpunt Stilte...

La 7913 au terminus actuel Silence...

Tram 55 a également été le théâtre de toutes genres de propositions, plaintes, idées, plans réalistes et moins réalistes. Une ligne nord-sud est le grand missing link dans le réseau métro, et le hasard veut que le trajet du tram 55 est une liaison nord-sud très importante. En plus, le 55 relie des communes qui ne sont pas du tout désservies par le métro: Forest et Uccle dans le sud, Schaerbeek et Evere dans le nord. En effet, à (très) long terme, il y aura probablement un métro pareil, mais c'est encore très loin.

En attendant le métro, il y a eu plusieurs plans de prolongation du 55. Au terminus sud, ça fait déjà des années qu'il y a des voies qui mènent quelques centaines de mètres plus loin dans la chaussée d'Alsemberg, jusqu'à la frontière avec Beersel. On parle dès lors depuis longtemps d'une prolongation: à l'origine, le nouveau point d'arrêt devrait s'appeler Moensberg (d'après la gare voisine), mais maintenant, on parle de plus en plus de Van Haelen. Au nord, on parle depuis longtemps d'une prolongation vers l'OTAN, mais la nouvelle ligne de tram sur le boulevard Léopold III l'atteindra probablement avant le 55.... maar de sporen naar een verdere bestemming liggen al lang klaar.

... mais les voies vers une autre destinations sont déjà prêtes depuis longtemps.

De toekomstverwachtingen? Die zijn zeer slecht voor tram 55, want de lijn zal binnenkort (in juli) in z'n huidige vorm opgeheven worden. Het is bekend dat de MIVB de noord-zuidverbinding helemaal wil hertekenen, omdat er te veel lijnen de regelmaat komen verstoren. Lijn 55 is hier waarschijnlijk het grootste slachtoffer van: door de hoge frequentie nemen heel veel mensen tram 55 om te reizen binnen de noord-zuidverbinding, waardoor de tram al snel gevuld raakt. Maar de mensen die de 55 écht nodig hebben (en die dus geen andere tram kunnen nemen), moeten zich er ook tussen wringen. Het is dus het plan om slechts twee 'sterke' lijnen over te houden. Tram 55 was een goede kandidaat geweest, ware het niet dat tram 55 absoluut geen goede regelmaat heeft door het ontbreken van een eigen baan. Tram 55 staat met andere woorden erg vaak vast in het verkeer.

Daarom is de keuze dan ook gevallen op de lijnen 3 en 4. Tram 55 wordt ingekort tot het noordelijke stuk Rogier - Bordet Station. Na 20 uur wordt de lijn gekoppeld aan lijn 3, met Churchill/Vanderkindere - Bordet Station als resultaat. Voor de mensen die écht de 55 nodig hebben is dit ergens een verbetering (omdat Jan en allemaal nu niet meer de 55 zal nemen), maar het is ook een belangrijke rechtstreekse verbinding die verloren gaat. In Schaarbeek en Evere snakt men naar een metro, maar men krijgt - integendeel - nog meer opdeling. Anderzijds zullen er trams 3000 ingezet worden op dit stuk, wat de capaciteit nog iets zou moeten verhogen. Dit is natuurlijk allemaal in afwachting van een betere oplossing, maar die kan nog lang op zich laten wachten.

In het zuiden wordt er voor een andere oplossing gekozen. Men had (naar het voorbeeld van het noorden) een lijn Stilte - Hoogte 100 kunnen overhouden, waarbij er aan Hoogte 100 dan aansluiting is met een 'snelle' tramlijn naar het centrum. Maar lijn 3 en 4 gaan naar Vanderkindere, dus er moet een andere oplossing gezocht worden voor het zuidelijke stuk. Dat stuk wordt dan ook gekoppeld aan het noordelijke stuk van tram 81 (en tot vorig jaar tram 18). Het resultaat is dan ook tramlijn 51 Stilte - Zuidstation - Ninoofsepoort - Heizel, dus opnieuw een samenraapsel van verschillende trajecten zoals tram 18 dat destijds ook was. Bovendien kan deze 'trage' lijn de regelmaat van de 'snelle' lijnen 3 en 4 gaan verstoren in de tunnel Zuidstation - Albert. Een ideale oplossing is dit dus niet bepaald. Op lijn 51 zouden vooral PCC's 7700/7800 gaan rijden, en 7900's als versterking tijdens de spits.

Met andere woorden: geniet van tram 55 en zijn PCC's 7900 nu het nog kan, want deze prachtige tramlijn is aan zijn laatste maanden bezig.

Met dank aan mapeicyclist voor de medewerking.


De toekomst: een 3000 op de 55, weliswaar op een beperkt stuk van de 'grote' 55. We zien de (pas geleverde) 3042 met een ietwat ongewone film.

L'avenir: une 3000 sur le 55, mais bien sur une partie limitée du 'grande' 55. On voit la 3042 (à peine livrée) avec un film quelque peu inhabituel.

Les perspectives? Pas de bonnes nouvelles pour tram 55, parce que la ligne telle quelle sera supprimée. Il est bien connu que la STIB veut réarranger l'axe nord-sud, parce que trop de lignes viennent pertuber la régularité. Le 55 est probablement la plus grande victime: à cause de la fréquence élevée, beaucoup de gens prennent le 55 pour voyager au-dedans de l'axe nord-sud, ce qui cause toute la surcharge. Les gens qui ont vraiment besoin du 55 (ceux qui ne peuvent pas prendre un autre tram), n'ont qu'à se pousser dans la foule. Le plan est donc de ne conserver que deux lignes 'fortes' dans l'axe nord-sud. Tram 55 aurait été un bon candidat, si seulement elle était régulière. En effet, le 55 n'a presque pas de site propre et il se retrouve donc souvent bloqué dans la circulation.

C'est pourquoi on a choisi les lignes 3 et 4. Le 55 sera raccourci au tronçon nord Rogier - Bordet Station. Après 20 heures, le 55 et 3 seront mariés, donc Churchill/Vanderkindere - Bordet Station. Pour les gens qui ont vraiment besoin du 55, ceci pourrait être une amélioration (comme tout le monde ne prendra plus le 55 pour quelques arrêts dans le nord-sud), mais ils perdront également une liaison directe importante. A Schaerbeek et Evere, on aspire à un métro, mais on reçoit - loin de là - encore plus de 'division'. D'autre part, il y aura des trams 3000 sur çe tronçon, ce qui devrait améliorer la capacité. Tout ceci est donc en attendant une meilleure solution, mais cette attente pourrait être très longue.

Au sud, on a choisi une autre solution. Comme au nord, on aurait pu créer une ligne Silence - Altitude 100, avec une correspondance avec une ligne 'rapide' vers le centre. Mais les lignes 3 et 4 iront vers Vanderkindere, donc on a cherché une autre solution pour la branche sud. C'est ainsi que cette branche sera reliée au tronçon nord du tram 81 (et du tram 18, il y a peu). Le résultat sera donc une ligne 51 Silence - Gare du Midi - Porte de Ninove - Heysel, donc à novueau un ramassis de différents tronçons, comme le 18 à l'époque. En plus, cette ligne 'lente' pourrait perturber la régularité des lignes 3 et 4 dans le tunnel Gare du Midi - Albert. Ce n'est donc pas une solution idéale, au contraire. Ce sont principalement des PCC 7700/7800 qui vont rouler sur la ligne 51, et quelques 7900 comme renforcement pendant les heures de pointe.

Autrement dit: profitez du tram 55 et ses PCC 7900 tant que c'est encore possible, parce que cette superbe ligne vit des derniers mois.

Merci à mapeicyclist pour la colloboration.Uit lang vervlogen tijden: een 7000 op de 55, hier tijdens een museumuitstap aan Stilte. Deze 7006 is onlangs uit dienst genomen door de MIVB.

Encore un clin d'oeil historique: une 7000 sur le 55, ici pendant une sortie du musée à Silence. Cette 7006 vient d'être déclassée par la STIB.


En deze 7908 en 7906 aan de halte Thomas om te eindigen in schoonheid...

Et ces 7908 et 7906 à l'arrêt Thomas pour finir en beauté...

00:31 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

04-01-08

Leugens en bedrog - mensonges et tromperie

Ik had gehoopt het nieuwe jaar met een positieve noot te kunnen beginnen, maar daar heeft de MIVB anders over beslist. Er is al veel gesproken, gejuicht en zeker ook geklaagd over de herstrcturering van afgelopen juli. Bij zo'n herstructurering zijn er natuurlijk altijd positieve en negatieve punten, al is het de vraag of de positieve punten in dit geval primeren. Maar wat er nu op de MIVB-website staat, tart alle verbeelding. Een paar dagen geleden zijn er voor het eerst reclameboodschapjes verschenen op de site, waarin (wellicht fictieve) karakters zeggen hoe geweldig de veranderingen wel zijn, aangevuld met de nodige voorbeelden. Alleen zijn die voorbeelden niet bepaald goede voorbeelden. Het resulaat: een verzameling reclametekstjes die ofwel een zeer selectieve weergave van de werkelijkheid ofwel ronduit een leugen zijn. Een paar voorbeelden, aangevuld met het (nodige!) commentaar.

J'avais espéré de pouvoir commencer cette nouvelle année de manière positive, mais la STIB en a décidé autrement. On a beaucoup parlé, exulté et certainement aussi râlé concernant la restructuration de juillet. Il est clair qu'il y a toujours des aspects positifs et négatifs à une telle restructuration, bien que je doute que les aspects positifs dominent en ce cas. Mais ce qu'il y a écrit sur le site web de la STIB maintenant, dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il y a quelques jours, on a mis quelques messages publicitaires sur le site, dont lesquelles des personnes (probablement fictives) disent comment ils aiment les changements, complétés de quelques exemples. Mais ces exemples ne sont pas du tout bien choisis. Le résultat: une collection de messages publicitaires qui sont ou bien un une vision très sélective de la réalité, ou bien un mensonge. Voici les textes, complétés de commentaire de ma part.


_______________

Sofiane, 33 jaar. “Dankzij de nieuwe lijnen, zijn mijn trajecten sneller.”

Ik ben Vorstenaar. Ik woon dicht bij het Sint-Denijsplein. Mijn zoon van 6 jaar speelt tennis in Ukkel in de Diewegwijk en mijn dochter volgt dans in dezelfde club.

Toen ik vernam dat lijn 18 ging afgeschaft worden, vroeg ik me af hoe ik dit traject ging afleggen. Ik heb verschillende routes uitgeprobeerd en uiteindelijk heb ik een traject gevonden dat zelf sneller is dan mijn vroegere traject, zelfs met een overstap. Op het Sint-Denijsplein nemen we tram 97 die ons tot aan halte Janson brengt en vervolgens nemen we tram 92 die ons tot aan het Wolvendaalpark brengt. Van daar is de club op 2 minuten loopafstand en ik moet geen uren in het rond rijden om een parkeerplaats te vinden.

Sofiane, 33 ans. “Grâce aux nouvelles lignes, mes trajets sont plus rapides.”

Je suis forestois, j'habite tout près de la place Saint-Denis. Mon fils de 6 ans fait du tennis à Uccle dans le quartier du Dieweg et ma fille de 4 ans de la danse dans le même club.

Quand j'ai appris que le 18 allait être supprimé, je me suis demandé comment on allait faire. J'ai essayé plusieurs itinéraires et j'ai finalement trouvé un trajet plus rapide qu'avant, même s'il comporte une correspondance. Place Saint-Denis, nous prenons le tram 97 qui nous conduit jusqu'à Janson et ensuite le tram 92 jusqu'au parc du Wolvendael. De là, le club est à deux minutes à pied et pas besoin de tourner pendant des heures pour trouver une place de parking.

_______________

Het staat er heel duidelijk: tram 97 tot Janson en vanaf daar tram 92 tot Dieweg zou sneller zijn dan de rechtstreekse tram 18, die in juli afgeschaft is. Zoiets is natuurlijk makkelijk te vergelijken op basis van de rittijden. Tram 18 deed het stuk Sint-Denijs - Dieweg, afhankeljk van het moment van de dag, op zo'n 15 minuten. Zonder enige overstap, dus dat is de tijd tussen het instappen en het uitstappen.

Hoe lang doen de trams 97 en 92 erover? De officiële rittijd van tram 97 tussen Sint-Denijs en Janson is al 19 minuten. De 92 doet Janson - Dieweg officieel in 14 minuten. Tel daarbij drie minuten voor het overstappen (en dan moet je al veel geluk hebben), dan wordt het 36 minuten, dus meer dan een verdubbeling. En dan moet je ook veel geluk hebben met het verkeer: tram 97 staat dikwijls vast tussen Bareel en Janson, tram 92 tussen Louiza en Janson, terwijl tram 18 zelden vaststond op het traject in kwestie. Ook de overstap kan heel wat langer duren dan drie minuten, zeker 's avonds en in het weekend (soms zelfs 20 minuten). Dit is dus een pure leugen.

On le dit très clairement: tram 97 jusqu'à Janson et ensuite tram 92 jusqu'au Dieweg serait plus rapide que le tram direct 18, qui a été supprimé en juillet. Une telle comparaison est vite faite à l'aide des temps de parcours. Feu le tram 18 faisait le tronçon Saint-Denis - Dieweg, selon le moment du jour, en 15 minutes environ. Sans aucune correspondance, donc c'est bien le temps entre monter et descrendre du tram.

Et les tram 97 et 92, ils le font en combien de temps? Le temps de parcours officiel du tram 97 entre Saint-Denis et Janson est déjà 19 minutes. Tram 92 a besoin de 14 minutes pour faire Janson - Dieweg, officiellement. En ajoutant trois minutes pour la correspondance (il faut avoir de la chance!), ça devient 36 minutes, donc plus qu'un doublement. Et il faut vraiment avoir de la chance avec le trafic: tram 97 se retrouve souvent bloqué dans la circulation entre Barrière et Janson, tram 92 entre Louise et Janson, tandis que le 18 n'était presque jamais bloqué sur le traject concerné. Et la correspondance peut bien prendre beaucoup plus que trois minutes, surtout en soirée et en week-end (parfois même 20 minutes). Voici donc un premier pur mensonge.
_______________

Yaron, 39 jaar. “Dankzij de hogere frequentie, win ik tijd.”

Ik woon in de Stefaniastraat in Laken. Vroeger had ik een rechtstreekse verbinding met het centrum van de stad dankzij tram 81.

Dat is vandaag niet meer het geval. Ik moet tram 94 nemen en daarna tram 4 die me tot in het centrum van de stad brengt. Ik moet dus overstappen, maar dat stoort me niet. Want dankzij een hogere frequentie, win ik tijd. Terwijl ik bij tram 81 soms meer dan 20 minuten moest wachten.

Yaron, 39 ans. “Grâce aux fréquences plus élevées, je gagne du temps.”

J'habite rue Stéphanie à Laeken. Avant, j'avais une liaison directe avec le centre-ville grâce au tram 81.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je dois prendre le tram 94, puis le 4 qui m'emmène au centre-ville. Je dois donc changer mais ça ne me dérange pas, parce que, grâce aux fréquences élevées, je gagne du temps. Alors que mon 81, je devais parfois l'attendre plus de 20 minutes.

_______________

Dit is dan weer een zéér selective weergave van de werkelijkheid. Vroeger had deze persoon tram 81 en 94 naar het centrum, vandaag alleen tram 94, terwijl de frequenties van die lijn amper veranderd zijn. Hij heeft dus al een nadeel bij het begin van zijn traject door het wegvallen van de 81. Vandaf de halte De Trooz is er nu inderdaad tram 4, maar vroeger had hij ook een perfecte overstapmogelijkheid: aan de halte Thomas waren er de tramlijnen 52, 55, 56 en 81, die allemaal naar het centrum gingen. Er is hier dus geen enkele verbetering te zien, alleen een verslechtering.

Het argument van 20 minuten wachten is nog absurder: vroeger waren er twee tramlijnen, dus hij had altijd een redelijke kans om een tram te hebben binnen een redelijke wachttijd. Als hij nu daarentegen 's avonds of in het weekend zijn 94 mist, moet hij gegarandeerd 15 à 20 minuten wachten. Bovendien rijdt ook tram 4 op die momenten om de 15 of 20 minuten, dus met een beetje pech kan de totale wachttijd van deze man oplopen tot 30 à 40 minuten. Met de rechtstreekse tram 81 had hij vroeger nooit langer dan 20 minuten moeten wachten.

Voici une vision très selective de la réalité. Avant juillet 2007, cette personne avait tram 81 et 94 vers le centre, aujourd'hui seulement le 94, tandis que les fréquences de cette ligne ont été maintenues en grande partie. Il est donc déjà 'désavantagé' au départ à cause de la suppression du 81 à Laeken. Il est vrai qu'il y a le tram 4 depuis l'arrêt De Trooz, mais avant juillet, il avait tout aussi bien une possibilité de correspondance: à l'arrêt Thomas, il y avait les lignes de tram 52, 55, 56 en 81, qui allait toutes vers le centre. Il y a donc aucune amélioration en ce cas, au contraire.

En plus, l'argument d'attendre 20 minutes est absurde: avant, il y avait deux lignes de tram, donc cette personne avait toujours une bonne chance d'avoir un tram sans trop devoir attendre. Par contre, s'il rate son 94 le soir ou en week-end, il a d'office un temps d'attente de 15 à 20 minutes. En plus, le tram 4 ne roule aussi qu'aux 15 ou 20 minutes le soir. Donc avec un peu de malchance, le temps d'attente de cette personne peut monter jusqu'à 30 à 40 minutes. Avec le tram 81 direct, le temps d'attente était 20 minutes au maximum.
_______________

Karel, 48 jaar. “Dankzij de aanpassingen op de lijnen, heb ik een directe verbinding met mijn werkplaats.”

Ik werk bij Sabca in Evere en ik woon op het Meudonsquare in Sint-Lambrechts-Woluwe.

De herstructurering van het MIVB-net heeft echt mijn dagelijkse gewoonten veranderd. Vroeger moest ik 2 bussen en een tram nemen om naar mijn werk te gaan. Ik moest eerst een bus nemen tot aan George Henri en vervolgens een tram tot aan Meiser. Tenslotte nam ik lijn 63 de ingang op de Haachtsesteenweg. Nu heb ik een rechtstreekse verbinding met mijn werkplek.

Karel, 48 ans. “Grâce aux changements de lignes, j’ai une liaison directe avec mon lieu de travail.”

Je travaille à la Sabca à Evere et j'habite square Meudon à Woluwe-Saint-Lambert.

La restructuration du réseau de la STIB a vraiment changé mon quotidien. Avant, ll me fallait 2 bus et 1 tram pour aller au boulot. Je devais d'abords prendre un bus pour aller à Georges Henri, ensuite un tram jusque Meiser et enfin, le 63 jusqu'au site dont l'entrée se situe chaussée de Haecht. Maintenant, j'ai une liaison directe avec mon lieu de travail.

_______________

Toegegeven: deze man heeft duidelijk een voordeel ten opzichte van vroeger; de omlegging van lijn 80 is voor bijna iedereen een voordeel. Als het goed is, mag dat ook gezegd worden. Maar wat me ontzettend stoort, is dat men hier de indruk wekt dat iederéén bevoordeeld is. Neen: voor elke persoon die een nieuwe rechtstreekse verbinding heeft, zijn er twee à drie die ineens moeten overstappen. Maar die verhalen lees je natuurlijk niet. Of het plots wordt schaamteloos als een voordeel bestempeld (zie de voorbeelden in de Stefaniastraat in Laken en het Sint-Denijsplein in Vorst), terwijl dat helemaal niet zo is. Door zo selectief te werk te gaan, kun je alles verbloemen. Je zult altijd wel iemand vinden die er een voordeel bij heeft. Het is ook wel sprekend dat het voorbeeld van bus 80 tot drie keer toe gebruikt wordt in de 'getuigenissen'.

Bon, il est clair qu'il y a une amélioration pour cet homme; la déviation de la ligne 80 a été une bonne chose pour presque tout le monde. Si quelque chose marche bien, on peut bien le mentionner. Mais ce qui me dérange énormément, c'est qu'on donne l'impression que tout le monde est 'avantagé'. Non: pour chaque personne qui a une nouvelle liaison directe, il y en a deux ou trois qui doivent prendre une correspondance, tout d'un coup. Mais ces histoires-là ne sont sont pas mentionnées, bien sûr. Ou on le présente comme une amélioration, d'une manière éhontée (comme les exemples de la rue Stefanie à Laeken et le place Saint-Denis à Forest), tandis qu'il n'y a que du recul. Si on ne raconte que les choses qu'on veut raconter, on peut tout déguiser. On trouvera toujours quelqu'un qui est bénéficié d'une certaine mesure. Il est aussi assez frappant que l'exemple du bus 80 est utilisé trois fois dans les 'témoignages'.
_______________

Marie-Noëlle, 28 jaar. “Dankzij de nieuwe frequenties, heb ik meer tijd voor mijn hobby’s.”

Ik woon in Neder-over-Heembeek, in de omgeving van het Peter Benoîtplein. In het weekend ga ik graag winkelen in het centrum van Vilvoorde, waar er veel winkels zijn.

Vroeger had ik maar 1 bus per uur om er naartoe te gaan. Nu is de frequentie van bus 47 verdrievoudigd. Hierdoor kan ik drie keer zolang winkelen.

Marie-Noëlle, 28 ans. “Grâce aux nouvelles fréquences, j’ai plus de temps pour mes loisirs.”

J'habite à Evere, à proximité de la place Peter Benoît. Le week-end, j'aime beaucoup aller faire du shopping dans le centre de Vilvorde.

Dans le centre de Vilvorde, il y a de nombreux magasins. Avant, je n'avais qu'un bus par heure pour y aller. Aujourd'hui, les fréquences du 47 ont triplé et j'ai un bus toutes les 10 minutes. Ca me permet de passer 3 fois plus de temps dans les magasins.

_______________

Alweer bijzonder selectief, en eigenlijk zelfs ook een leugen. Vroeger was er inderdaad slechts één bus 47 per uur die tot aan het station van Vilvoorde ging. MAAR: er waren ook nog een hele hoop andere bussen die tot 'Vilvoorde Brug' gingen. Alleen was dat eindpunt al een paar jaar niet meer in gebruik door een instorting, dus het gevolg is dat al die bussen tot... Kerk Vilvoorde reden, pal in het centrum. Op weekdagen waren er vroeger bovendien nog veel meer bussen tot Kerk Vilvoorde of Vilvoorde Station; nu zijn veel bussen beperkt tot het Militair Hospitaal. Dus de uiteindelijke frequentie tot Vilvoorde is flink omlaag gegaan.
Nog opvallend: de Franse tekst vermeldt het Peter Benoîtplein in Evere, terwijl dat plein in Neder-Over-Heembeek ligt. In een andere (hier niet vermelde) reclametekst wordt een soortgelijke fout gemaakt, daar wordt bus 34 vermeld in Ukkel; daar wordt dus de 43 bedoeld. Voor mij toont dit aan hoe onzorgvuldig dit allemaal in elkaar is gezet.

A nouveau une vision très sélective de la réalité, voire un mensonge. Avant, il n'y avait effectivement qu'un seul bus 47 par heure jusqu'à la gare de Vilvoorde. MAIS: il y avait tout un tas d'autres bus qui allaient jusqu'à 'Vilvoorde Pont'. Mais comme ce terminus n'était plus en service suite à un écroulement il y a quelques années, tous ces bus continuaient jusqu'à... Kerk Vilvoorde, en plein centre-ville. De plus, en semaine, il y avait plus de bus jusqu'à Kerk Vilvoorde ou Vilvoorde Station que maintenant, étant donné que beaucoup de bus sont désormais limités à l'Hôpital Militaire. On peut donc bien dire que la fréquence totale direction Vilvoorde a sérieusement diminué.
Aussi très frappent: le texte parle de la place Peter Benoît à Evere, tandis que cette place se trouve bel et bien à Neder-Over-Heembeek. Dans un autre texte (pas mentionné ici), on parle du bus 34 à Uccle, au lieu du 43. Pour moi, tout cela montre que tous ces textes ont été assemblés de manière très négligente.
_______________

Samenvattend zou ik willen zeggen dat ik de meeste van deze tekstjes laag en gemeen vind. Dingen worden zeer selectief voorgesteld, verbloemd, er wordt zelfs ronduit gelogen; als het maar goed uitkomt. Een zeer verwerpelijke praktijk, wat mij betreft. De ene keer wordt het als voordeel voorgesteld dat de mensen plots moeten overstappen, de andere keer juist dat er geen overstap meer nodig is. Ja, zo kun je alles in je eigen voordeel trekken.

Maar de mensen zijn ook niet dom. Iemand die rond het Sint-Denijsplein woont, zal er heus wel achterkomen dat tram 97 en 92 er éttelijke keren langer over doen dan tram 18 vroeger. De mensen in Neder-Over-Heembeek weten ook wel dat ze vroeger zoveel bussen 47 hadden tot Kerk Vilvoorde en nu minder, zeker tijdens de week. Juist voor die (talrijke) mensen moet dit dubbel zo hard aankomen: hun vervoersaanbod is al verminderd, en door dit op hun kap zo leugenachtig positief voor te stellen, draai je het mes nog eens in de wonde.

Dat toont ook het fundamentele communicatieprobleem aan bij al deze herstructureringen. Sommige dingen zijn uit bedrijfskundig oogpunt gewoon nodig, alle begrip daarvoor. Financieel is het bijvoorbeeld niet verantwoord om bus 47 de hele tijd parallel met de nieuwe, frequente en (voor de MIVB) dure tram 4 te laten rijden tussen Van Praet en De Brouckère. Maar het fundamentele probleem is dat dat als een voordeel wordt voorgesteld: de mensen zijn zogezegd sneller en comfortabeler ter plaatse, maar iedereen weet dat dat niet zo is. Communiceer het dan ook gewoon zo: sorry, het traject wordt soms misschien ietsje minder comfortabel en langer door het overstappen, maar het is niet verantwoord om de 4 en 47 de hele tijd naast elkaar te laten rijden. In ruil krijgen jullie nieuwe voertuigen en een verbeterde frequentie op tramlijn 4 (vergeleken met de oude tramlijn 52), de overstap moeten jullie jammer genoeg erbij nemen.

En résumé, je voudrais dire que je trouve la plupart de ces textes bas et ignobles. Les choses sont représentées d'une manière très sélective, et on n'hésite pas à mentir si nécessaire. Ce sont vraiment des pratiques détestables, à mon avis. Tantôt il est soi-disant avantageux de faire une correspondance, tantôt il est avantageux de ne plus devoir faire une correspondance. Ainsi, on peut donner à tout une tournure favorable.

Mais le gens ne sont pas ignorants non plus. Quelqu'un qui habite autour de la place Saint-Denis, découvra certainement que les tram 97 et 92 ont besoin de béaucoup plus de temps que le tram 18 avant. Les gens à Neder-Over-Heembeek savent aussi qu'ils avaient beaucoup de bus 47 jusqu'à Kerk Vilvoorde et moins aujourd'hui, surtout en semaine. Pour ces gens en particulier, ces textes sont un coup dur: leur offre de transport a déjà diminué, et maintenant on retourne le couteau dans la plaie.

C'est bien là qu'on voit le problème fondamentale de la communication en ce qui concerne toutes ces restructurations. Certaines choses sont tout à fait compréhensibles, du point de vue financier. Il n'est par exemple pas raisonnable de faire circuler le bus 47 parallèlement au tram 4 entre Van Praet et Brouckère, le tram 4 qui est nouveau, fréquent et (pour la STIB) chèr. Mais le problème fondamental, c'est qu'on représente tout cela comme un avantage: le trajet est soi-disant plus vite et plus confortable, mais tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ne pas le présenter ainsi: désolé, le trajet sera parfois peut-être un peu plus long et moins confortable à cause de la correspondance, mais il n'est pas raisonnable de faire rouler le 4 et 47 ensemble tout le temps. En compensation, vous avez des nouveaux véhicules et une fréquence améliorée sur le tram 4 (par rapport au tram 52), la correspondance est malheureusement un mal nécessaire.

14:06 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |