16-06-08

Métro Léger de Charleroi, of wat ervan overblijft - ou ce qu'il en reste

Een van de bekendste Belgische grands travaux inutiles oftewel grote nutteloze werken is ongetwijfeld het premetronetwerk van Charleroi, beter bekend als de Métro Léger de Charleroi (MLC). Dit netwerk is in de jaren 70 als een zeer groot(s) metronetwerk uitgedacht, met een centrale stadsring en maar liefst acht armen die tot ver in de randgemeenten moesten reiken. Deze sterk overdreven plannen pasten in de Belgische wafelijzerpolitiek, waarbij er voor elke investering in het noorden van het land een even grote investering moest komen in het zuiden, en soms ook vice versa. Het resultaat was dus dat er in Charleroi een uitgebreid metrosysteem moest komen, ook al stonden de plannen in geen enkel opzicht in verhouding tot de werkelijke noden van de stad. Het verdere verhaal van de MLC is uitgebreid terug te vinden in andere bronnen, dus daar ga ik niet verder op in. Het belangrijkste is dat - uiteraard door geldgebrek - het overgrote deel van de plannen nooit uitgevoerd zijn, en een deel slechts half. Hierbij een overzicht van wat er momenteel gebouwd is.

Le Métro Léger de Charleroi (MLC), le réseau prémétro carolorégien, , est certainement l'un des grands travaux inutiles belges les plus connus. Dans les années 70, ce réseau est conçu comme un très grand réseau de métro, avec une boucle centrale et pas moins de huit antennes vers les communes périphériques . Ces plans, fort exagérés, faisaient partie de la fameuse "wafelijzerpolitiek” (“politique du donnant-donnant" ou encore “politique du gaufrier” en français), qui stipulait que pour chaque investissement dans le nord du pays, il en fallait un autre dans le sud, et parfois aussi inversement. C'est donc ainsi qu'il a fallu un grand réseau de métro à Charleroi, même si les besoins de la ville n'ont jamais été aussi importants que ceux projetés dans les plans. . L'histoire du MLC est bien documentée dans d'autres sources, donc je ne vais pas à nouveau tout vous raconter. Le plus important, c'est que - pour cause de manque d'argent, bien évidemment - une grande partie des plans n'a jamais été réalisée, et une autre partie que partiellement. Voici déjà un aperçu de ce qui est construit, aujourd'hui.Slechts één arm is volledig gebouwd: die naar Anderlues, links op de kaart. Oorspronkelijk was het de bedoeling die arm in Fontaine-l'Evêque te laten eindigen, maar er is voor gekozen om de tramstellen tot Anderlues te laten rijden via het oude traject van de buurtspoorwegen. Dit niet bepaald voor de grote mensenmassa's die daar de tram nemen, maar wel omdat er in Anderlues een remise staat die anders niet meer met het netwerk verbonden zou zijn. Deze westelijke arm is op zich al een hele reportage waard met z'n surrealistische taferelen: een volledig eigen baan door verlaten industrielandschappen, metrostations die in the middle of nowhere gebouwd zijn, peperdure tunnels die slechts onder verlaten akkers (!) lopen enzovoort.
Een andere arm is gedeeltelijk in dienst, tot het station Gilly. De gelijknamige deelgemeente is vrij dichtbevolkt, dus op deze arm is er - in verhouding - wel wat volk. De centrale ring is grotendeels gebouwd, maar er ontbreekt een vitaal stuk tussen de stations Parc en Sud (station Charleroi-Zuid). Het resultaat is dat er vanuit de beide armen (Anderlues en Gilly) afwisselend trams rijden naar de beide eindpunten, want het is niet mogelijk om de hele ring te berijden.

Van het geplande gigantische netwerk zijn dit de enige stukken die volledig afgewerkt en in dienst zijn. Het frappantste aan heel de Métro Léger de Charleroi zijn echter de vele stukken die wel (gedeeltelijk) gebouwd zijn, maar nooit in dienst genomen. De kaart spreekt voor zich. Deze reportage is er vooral op gericht om al die stukken te tonen. Volgens de plannen zou de arm die nu tot Gilly loopt, tot Soleilmont moeten reiken. Het resultaat is dat er na Gilly nog zo'n twee kilometer in ruwbouw aanwezig is, inclusief twee onafgewerkte stations. Nog schrijnender is echter de arm die tot Centenaire (Montignies-sur-Sambre) en verder loopt, volgens de oorspronkelijke plannen tot Châtelineau. Tot het station Centenaire is deze lijn is volledig aangelegd, tot de kleinste details: ruwbouw, sporen, signalisatie, bovenleiding en compleet afgewerkte stations. Na Centenaire loopt de ruwbouw ook zo'n twee kilometer verder, inclusief een paar lange (en peperdure) tunnels. Ondanks dit alles is dit stuk nooit in gebruik genomen. Alles was (en is) klaar om trams te laten rijden tot Centenaire, maar toen kwam men er plots achter dat de exploitatie te duur zou zijn.

Een andere belangrijke vermelding verdient de lijn naar Jumet, in het noorden; dit is een dubbelsporige lijn van ongeveer vier kilometer op de drukke Chaussée de Bruxelles, vroeger gebruikt door de buurtspoorwegen. Deze lijn wordt dagelijks gebruikt, maar dan enkel door trams die van en naar de remise Jumet rijden, zonder reizigers. De lijn loopt zelfs een tweetal kilometer verder tot Gosselies, maar daar is de lijn intussen niet meer berijdbaar. Deze drie stukken vormen het onderwerp van deze reportage; laten we eens kijken wat de huidige toestand is.

Seule une antenne est complètement construite: celle vers Anderlues, à gauche sur le plan. A l'origine, on voulait faire terminer cette antenne à Fontaine-l'Evêque, mais on a choisi de maintenir la ligne jusqu'à Anderlues, via l'ancien itinéraire des chemins de fer vicinaux. Cette solution n’a pas été forcément choisie pour les masses de gens qui prennent le tram à cet endroit, mais plutôt parce qu'il y a un dépôt à Anderlues qui n’aurait plus été connectée au réseau. Cette antenne ouest vaut elle-même déjà tout un reportage pour ses scènes surréalistes: des grands viaducs dans des paysages industriels déserts, des stations de métro au milieu de nulle part, des tunnels (fort chers) sous des champs (!) et cætera.
Une autre antenne est partiellement en service, celle qui mène jusqu'à la station Gilly. La commune du même nom est plutôt peuplée, donc il y a relativement beaucoup de monde sur cette antenne. La boucle centrale est construite en grande partie, mais il manque une partie vitale entre les stations Parc et Sud (gare de Charleroi-Sud). Par conséquent, les trams provenant des deux antennes (Anderlues et Gilly) roulent alternativement vers ces deux terminus, étant donné qu'il n'est pas possible de faire toute la boucle.

Voici les seuls tronçons complètement construits et en service du grand réseau qui était projeté. Le plus frappant dans tout le Métro Léger de Charleroi, ce sont les tronçons qui sont bel et bien (partiellement) construits, mais qui n’ont jamais été mis en service. Le plan se passe de commentaire. Ce reportage est là pour montrer tous ces tronçons. Selon les plans d'origine, l'antenne qui va jusqu'à Gilly, était censée aller jusqu'à Soleilmont. Résultat, il y a quelques deux kilomètres de gros oeuvre après cette station, y compris deux stations inachevées. Mais la situation de l'antenne qui mène vers la station Centenaire (Montignies-sur-Sambre) et plus loin encore, vers Châtelineau selon les plans d'origine, est encore plus flagrante. Jusqu'à Centenaire, cette ligne est entièrement construite, avec tous les équipements: gros oeuvre, voies, signalisation, ligne aérienne et les stations sont complètement finies. Après Centenaire, le gros oeuvre continue encore pendant deux kilomètres, y compris quelques tunnels longs et fort chers. Mais malgré tout cela, ce tronçon n'a jamais été mis en service. Tout était (et est) prêt pour faire circuler des trams jusqu'à Centenaire, mais à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'exploitation aurait coûté trop cher.

La ligne vers Jumet, dans le nord, mérite également une mention; il s'agit d'une ligne à double voie de quatre kilomètres sur la Chaussée de Bruxelles, ancienne ligne des chemins de fer vicinaux. Cette ligne est utilisée quotidiennement, mais seulement pas des trams qui sortent de et rentrent au dépôt de Jumet, sans voyageurs. En plus, la ligne continue pour deux kilomètres jusqu'à Gosselies, mais les voies ont été goudronnées en partie. Ces trois tronçons font l'objet de ce reportage; regardons un peu ce qu'il en est aujourd'hui.


Gilly - SoleilmontWe beginnen bij de arm Gilly. In dat 'voorlopige' eindstation begint zo te zien al iets te bewegen: op het perron waar de trams nu stoppen, is sinds kort warempel een bord 'Soleilmont' opgedoken! Maar het zal ongetwijfeld nog een hele poos duren voor de tram ook echt tot daar rijdt.

On commence par l'antenne de Gilly. A ce terminus "provisoire", les choses commencent à bouger: en effet, une plaque "Soleilmont" a fait son apparition! Mais nul doute qu'un service vers Soleilmont est encore très loin de voir le jour.
Dit is er te zien na het station Gilly: het spoorviaduct loopt nog verder, maar de sporen houden al vrij snel op.
Voici ce qu'on voit après la station Gilly: le viaduc continue encore loin, mais les voies s'arrêtent déjà.
Het doodlopende spoor wordt gebruikt door de trams om kop te maken. Hier zien we een van de stellen, nog in de oude NMVB-livrei.
Le cul-de-sac est utilisé par les trams pour faire demi-tour. On voit l'une des motrices, dans l'ancienne livrée SNCV.
Gezien vanaf de andere kant. Station Gilly is helemaal op de achtergrond, we zien een andere stationnerende tram.
Vu de l'autre côté. La station Gilly se trouve en arrière-plan; on distingue un autre tram en stationnement.
Dit is aan de binnenkant te zien. Het spoor en de bovenleiding eindigen hier al.
Voici ce qu'on voit à l'intérieur. La voie et la ligne aérienne se terminent déjà ici.
Ietsje verder. We staan boven het volgende station, dat al in ruwbouw aanwezig is: Marabout. De natuur heeft het duidelijk overgenomen.
Un peu plus loin. On se trouve au dessus de la prochaine station, en gros oeuvre: Marabout. La nature a repris ses droits.
Dit moet de ingang van station Marabout voorstellen. Er is slechts een groot gat dat naar het centrale perron leidt, vakkundig afgedekt met een paar platen.
Ceci doit être l'entrée de la station Marabout. Il n'y a qu'un grand trou qui donne sur le quai central, bien couvert par des tablettes.
Dit is het dan, station Marabout. Alle ruwbouw is aanwezig; op de achtergrond is het centrale perron te zien. Verder is het een en al troosteloosheid.
La voici, station Marabout. Tout le gros oeuvre est présent; on distingue le quai central en arrière-plan. A part ça, rien que de la désolation.
We kijken in dezelfde richting, maar weer iets verder. Station Marabout ligt onder het plein dat we op de achtergrond zien. Sluikstorters hebben duidelijk vrij spel.
On regarde dans la même direction, mais un peu plus loin. La station Marabout se trouve en dessous de la petite place qui est visible en arrière-plan. Cet endroit est le paradis de la décharge clandestine.
We staan op dezelfde plaats, maar we kijken richting Soleilmont. Op de achtergrond zien we een tunnel. Rechts is er een soort zij-ingang, waarschijnlijk gebruikt tijdens de werken voor die tunnel.
On se trouve au même endroit, mais on regarde dans l'autre direction, Soleilmont. En arrière-plan, on distingue un tunnel. A droite, il y a une rampe qui donne sur le tunnel, probablement utilisée pendant la construction de ce dernier.
Hier staan we beneden aan die helling; we kijken opnieuw richting Marabout en Gilly.
Ici, on se trouve au bas de cette rampe; on regarde à nouveau dans la direction Marabout/Gilly.
Vlak achter ons begint de tunnel die naar het volgende station leidt.
Dans notre dos commence le tunnel qui mène vers la prochaine station.
En na een donkere paar honderd meter is het einde in zicht.
Après quelques centaines de mètres dans le noir, on aperçoit déjà le bout du tunnel.
Na een korte survivaltocht tussen de bomen doemt het volgende station al op.
Après une randonnée de survie entre les arbres, la station suivante se profile.
Sart-Culpart heet deze troosteloze betonkathedraal. Hier zijn duidelijk al veel mensen geweest, maar met de tram zullen ze alvast niet gekomen zijn...
Cette cathédrale de béton abandonnée s'appelle Sart-Culpart. Il est clair que d'autres gens sont déjà venus ici, mais ils ne sont certainement pas venus en tram...
Ook hier een centraal perron, met verschillende in- en uitgangen.
Ici aussi, un quai central, avec plusieurs entrées et sorties.
Dit station ligt vlak onder de R3, de grote ring rond Charleroi. Het station was dan ook bedoeld als uitgebreid transferium met verschillende toegangswegen en een grote parking.
Cette station se situe juste en dessous du R3, le grand ring de Charleroi. On l'a dès lors construite comme une station de correspondance, avec plusieurs voies d'accès et un grand parking de dissuasion.
De andere kant van het station.
L'autre côté de la station.
Hier ligt het station achter ons; het viaduct gaat nog even verder.
La station se trouve dans notre dos; le viaduc continue toujours.
En met deze grondophoping eindigt het gebouwde deel van de lijn; Soleilmont ligt niet ver meer. Er zijn dan ook concrete plannen om heel dit ongebruikte stuk af te werken. Het huidige station Sart-Culpart wordt wellicht afgebroken wegens 'weinig aantrekkelijk' en vervangen door een iets verderop gelegen station Soleilmont. Maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Et la partie construite de cette antenne se termine finalement dans cet amas de terre; Soleilmont n'est plus loin. Il y a des plans pour terminer cette partie inutilisée. La station actuelle Sart-Culpart sera probablement démolie car "peu séduisante" et remplacée par la station Soleilmont, qui devrait être construite quelque part après cet entassement. Mais il y a encore du boulot, visiblement.

Parc - WaterlooTot zover de arm Gilly/Soleilmont; terug naar het stadscentrum. We bevinden ons in het station Parc, een van twee eindpunten van de onvoltooide stadsring. We zien twee tramstellen aan het 'voorlopige' eindpunt, gevolgd door een grote muur. Het is onduidelijk of er al iets gebouwd is achter de muur. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de verbinding tussen Parc en Sud een volwaardige metrotunnel worden met een tussengelegen station Tirou (het is onduidelijk of dit station al in ruwbouw aanwezig is), maar volgens de laatste plannen zal de verbinding nu een eenvoudige, bovengrondse tramverbinding worden.

Après avoir terminé l'antenne Gilly/Soleilmont; on revient dans le centre-ville. On se trouve dans la station Parc, un des deux terminus de la boucle centrale inachevée. On voit deux motrices au terminus "provisoire", devant un grand mur. Personne ne semble savoir si quelque chose a déjà été construite au-delà de ce mur. Selon les plans d'origine, la liaison entre Parc et Sud aurait été un vrai tunnel de métro avec une station intermédiare Tirou (personne ne sait non plus si le gros oeuvre de cette station est déjà construit), mais selon les derniers plans, cette liaison sera simplement une voie de tram en surface.
Verder naar station Waterloo. Vanuit dit station zouden twee van de acht oorspronkelijk geplande armen moeten vertrekken, richting Jumet en Ransart. Hier is uiteraard nooit iets van in huis gekomen, behalve dan dit klein stukje spoor van nog geen honderd meter lang. Het wordt momenteel gebruikt als opslagplaats van allerlei materieel.

On continue vers la station Waterloo. Deux des huit antennes planifiées auraient du partir de cette station, vers Jumet et Ransart. On n'a jamais rien réalisé de tout ça, sauf ce petit bout de voie d’à peine cent mètres de long. Il est utilisé actuellement pour le stockage de divers engins du matériel roulant.

Waterloo - Centenaire - ChâtelineauIets voorbij het station Waterloo, richting Gilly, ligt er nog iets veel belangrijkers: het begin van een andere arm, die naar Châtelineau. Dit is eigenlijk de 'normale' reisweg bij het buitenrijden van Waterloo; om naar Gilly te gaan, slaan de trams naar links af.

Juste après la station Waterloo, en direction de Gilly, se trouve quelque chose de bien plus important: le début d'une autre antenne, celle vers Châtelineau. En fait, il s'agit de l'itinéraire "normal" en quittant Waterloo; pour aller vers Gilly, les trams tournent à gauche.
Gezien vanaf de zijkant. Station Waterloo ligt vlakbij het begin van de tunnel.
Vue latérale. La station Waterloo se trouve juste après le début de ce tunnel.
We gaan verder. Eerst een detail van de opvallende kruising. Dit is een verhaal op zich; kort gezegd komt het erop neer dat er ten tijde van de bouw van de Métro Léger de Charleroi twee vervoerbedrijven waren: de lokale maatschappij STIC en de nationale buurtspoorwegen NMVB. Ze hadden elk hun deel van het netwerk en hadden elk hun eigen tradities, bijvoorbeeld dat de STIC rechts reed en de NMVB links. Het is geen geheim dat de verhouding tussen de twee maatschappijen niet al te best was, met als resultaat dat de trams dan maar gewoon van kant moesten wisselen om dit euvel 'op te lossen'. Dit soort toestanden is gelukkig verleden tijd sinds zowel de STIC als de NMVB (hier) opgegaan zijn in de TEC Charleroi.

On continue. Tout d'abord, un gros plan du croisement. Ce croisement représente lui-même toute une histoire; en bref, on peut dire que lors de la construction du Métro Léger de Charleroi, il y avait deux sociétés: la société locale STIC et les chemins de fer vicinaux SNCV. Elles avaient toutes les deux leurs parties du réseau et leurs propres traditions (habitudes ?), par exemple la STIC roulait à droite et la SNCV à gauche. Etant donné que l'entente entre les deux sociétés était loin d'optimale, on a décidé que les trams n'avaient qu'à changer de côté afin de "résoudre" ce problème. Heureusement, ces situations font partie du passé depuis la fusion des deux sociétés dans le TEC Charleroi.
Na korte tijd verschijnt het eerste station, volledig afgewerkt: Neuville.
Non loin de la trémie se trouve la première station, Neuville, entièrement construite.
Het tweede station, bijna identiek aan het vorige: Chet.
La deuxième station, presque identique à la précédente: Chet.
De ingang. Hierachter schuilen roltrappen, maar de poort voor de ingang is altijd potdicht gebleven.
L'entrée. Derrière celle-ci, les escalators sont présents, mais la porte devant l'entrée est toujours restée fermée.
Een duidelijker beeld, gezien vanaf de andere kant.
Une vue plus claire, de l'autre côté.
Het station op het niveau van de sporen zelf. Op het moment van de foto was men bezig met het onderhoud van de hele lijn, waarbij in de eerste plaats al het groen gesnoeid werd.
La station au niveau des voies. Au moment où cette photo a été prise, on était en train de faire l'entretien de la ligne, notamment le désherbage.
Het iterieur van het station. Alles is in dit station is afgewerkt. Ook al is alles in al die tijd flink gedegradeerd, dit station was (net als de andere op deze lijn) ooit volledig klaar om in gebruik te worden genomen. Meubilair, verlichting, elektricteit, signalisatie, roltrappen, alles is aanwezig en heeft ooit gewerkt.

L'intérieur de la station. Tout est fini. Même si l'intérieur a fortement dégradé pendant ces longues années, cette station était vraiment prête à être mise en service, tout comme les autres stations de cette ligne. Tout l'équipement, l’éclairage, l’électricité, la signalisation, les escalators, tout est présent et a bien fonctionné, un jour.
We gaan verder. Chet ligt achter ons. Ook hier is alles perfect gesnoeid; dat was een paar jaar geleden wel even anders.
On continue. Chet se trouve dans notre dos. Ici aussi, tout a été desherbé; c'est bien autre chose qu'il y a quelques années.
Deze communicatie (verbinding tussen de sporen) is het eerste wat niet volledig afgewerkt is op deze lijn!
Cette communication (raccordement entre les voies) est la première chose qui n'a pas été complétée sur cette ligne!
Daarna is het volgende station er al: Pensée. Het station ligt gedeeltelijk in een (korte) tunnel.
La prochaine station approche: Pensée. La station se trouve en partie en tunnel.
Een eerste blik op het interieur.
Première vue de l'intérieur.
Roltrappen! Deze hebben naar verluidt nog lange tijd na de afwerking van de stations gewerkt, om het beeld van een spookstation nog te versterken.
Des escalators! Il paraît que ceux-ci ont fonctionné encore longtemps après l'achèvement des stations, vraiment des stations fantômes.
Van de elektrische installaties is ook weinig heel gebleven.
Les équipements électriques n'ont pas été épargnés non plus.
Nog een blik op het interieur van dit station.
Encore une vue de l'intérieur de cette station.
De andere kant van het station. Bij z'n voltooiing moet dit best wel een mooi station geweest zijn, met al het hout dat gebruikt is.
L'autre côté de la station. Lors de son achèvement, cette station a dû être assez jolie avec tout le bois utilisé.
We gaan verder. Alles is nog steeds aanwezig om hier trams te laten rijden. Zelfs op de bovenleiding zit er stroom, al was het maar om te vermijden dat koperdieven ermee aan de haal gaan.
On continue encore et encore. Tout est en ordre pour faire circuler des trams par ici. Même la ligne aérienne est alimentée, mais c’est surtout pour éviter des vols de cuivre.
We blijven stappen. Rond de sporen is goed te zien dat men hier flink heeft gesnoeid.
On continue. Autour des voies, on voit bien que les lieux ont été désherbés.
Ook alle signalisatie is voorzien en heeft ooit gewerkt. Vandaag zijn alle lichten echter stukgegooid; na meer dan 20 jaar hoeft dat niet te verbazen.
La ligne est équipée de toute la signalisation, qui a vraiment fonctionné. Aujourd'hui par contre, toutes les ampoules sont cassées, rien d'étonnant après plus que 20 ans.
Vervolgens gaan de sporen naar beneden, het volgende station nadert.
Ensuite, les voies descendent, la station suivante approche.
En alweer een lange tunnel; er is geen enkel licht te zien in de verte.
Et à nouveau un long tunnel; il n'y a pas de lumière à l'horizon.
Kent iemand nog dat Junior Eurovision-liedje van Thor? Een tocht door het donker, we zijn toch niet ba-ang - wacht maar tot je hier geweest bent, knaap!
Vous vous rappelez de la chanson Junior Eurovision de Thor? Traduit en français, c'est: une balade dans le noir, on n'a pas peur - alors tu n'as pas encore été ici, ket!
Hier is het dan: station Centenaire. Gelukkig zijn er flitsers, want zonder is er echt geen hand voor ogen te zien.
Nous y sommes: la station Centenaire. Heureusement qu'il y a le flash, sinon il y fait noir comme dans un four.
Het interieur van Centenaire. Ook hier was alles ooit afgebouwd.
L'intérieur de Centenaire. Ici également, tout avait été construit.
Een van de lokalen in het station. Ook al is het pikdonker in het station, graffitispuiters en vandalen hebben ook hier vrolijk hun ding gedaan.
L'un des locaux de la station. Visiblement, l'obscurité totale n'a pas empêché les graffiteurs et vandales de s'amuser ici.
En ook hier: roltrappen.
Ici aussi il y a des escalators
Bovengronds, bij de ingang van het station. Hier is een beetje lichtinval, omdat het bovengrondse paviljoen rond de ingang gedeeltelijk doorzichtig is. We zijn hier pal in het centrum van Montignies-sur-Sambre.
En surface, à l'entrée de la station. Ici, il y a un peu d'éclairage, étant donné que le pavillon dans lequel se trouve l'entrée est un peu transparent. Nous nous trouvons au centre de Montignies-sur-Sambre
We verlaten het station weer. De sporen en de bovenleiding zijn nog altijd aanwezig en bruikbaar.
On quitte la station. Les voies et la ligne aérienne sont toujours là, prêtes à être utilisées.
Het einde van de tunnel. Bijzonder troosteloos, een mens zou weer in de donkere tunnel terugkeren van miserie.
La fin du tunnel. Très désolante, on voudrait presque retourner dans le tunnel noir, quelle misère.
Gezien vanaf de andere kant. Pas hier, na lange kilometers, is er geen bovenleiding meer.
Vue de l'autre côté. Ce n'est qu'ici, après des longues kilomètres, qu'il n'y a plus de ligne aérienne.
En ook de sporen eindigen hier.
Et les voies se terminent également à cet endroit.
Hiermee is heel het 'afgewerkte' deel van de lijn in beeld gebracht, maar dat is lang niet alles. Zoals gezegd is er nog een heel stuk in ruwbouw aanwezig. De open tunnel gaat verder. Het brugje pal boven deze plaats is alweer een droomlocatie voor sluikstorters.

La partie "complétée" de la ligne est illustrée maintenant, mais il y a encore tout un tronçon de gros oeuvre. Le tunnel ouvert continue. Le petit pont au-dessus de ce point sert bien à la décharge clandestine, une fois de plus.
Hier wordt uiteraard niet meer gesnoeid, dus de natuur neemt het weer over.
Il n'y a plus de désherbage ici, donc c'est la nature qui règne.
Toch is er nog veel te zien: nog een volledig station in ruwbouw, Champeau. Ook al ziet dit er primitief uit, de allergrootste kosten (alles uitgraven, funderen, bouwen enzovoort) zijn hier al gemaakt.
Mais il reste tout de même beaucoup à voir: une autre station en gros oeuvre, Champeau. Même si cette station à l'air primitive, les grands frais (creuser le tout, la fondation, construction et cætera) ont déjà été réalisés ici.
Ook hier weer de ideale plaats voor sluikstorters en ander schorremorrie. Ik zou niet willen weten wat allemaal in deze geïmproviseerde vijver ligt.
Et une fois de plus, le paradis pour tous les vandales et criminels des environs. Je n'aimerais même pas savoir ce qu'il se trouve dans cet étang improvisé.
Het perron van het station; zou hier ooit nog een tram rijden? Voor verschillende niet-afgewerkte stukken (de arm naar Soleilmont, de centrale ring en de lijn naar Jumet) zijn er vrij concrete plannen, maar voor heel deze lijn is er geen enkel vooruitzicht. Met een beetje oplapwerk zou er zo een tramdienst tot Centenaire opgestart kunnen worden, maar alleen al de exploitatie zou veel te duur worden - ook al is de bevolking in deze wijken intussen al flink gegroeid. Laat staan dat deze plaats ooit bereikt zou worden...

Le quai de la station; y aura-t-il un tram ici, un jour? Il y a des plans plutôt concrets pour les autres sections inachevées (l'antenne vers Soleilmont, la boucle centrale et la ligne vers Jumet), mais il n'y a aucune perspective pour cette ligne. Avec quelques réparations, on pourrait avoir un service jusqu'à Centenaire en peu de temps, mais rien que l'exploitation d'une telle ligne s'avère déjà trop chère - même si la population de ces quartiers a fortement augmenté. Il semble alors très improbable que cet endroit voie un tram, un jour.
Voorbij Champeau, dat op de achtergrond ligt. Het is nog lang niet gedaan: er ligt nog een lange tunnel, een ander station in ruwbouw (Corbeau) en vervolgens opnieuw een lange tunnel, die abrupt eindigt ergens onder het parkeerterrein van het Cora-winkelcentrum in Châtelineau - nog een plaats die veel volk zou aantrekken. In deze lange tunnels moet ongelofelijk veel geld gepompt zijn, allemaal voor niets.

Au-delà de Champeau, qui se trouve en arrière-plan. C’est encore loin d’être fini: il y a encore un long tunnel, une autre station en gros oeuvre (Corbeau) et ensuite encore un long tunnel, qui se termine quelque part en dessous du parking du centre commercial Cora à Châtelineau - encore un endroit qui attire beaucoup de monde. Ces longs tunnels ont dû être très chers, et tout ça pour rien, strictement rien.

Jumet - GosseliesEen korte kijk op de ongebruikte lijn naar Jumet en Gosselies. Zoals verteld wordt deze oude lijn van de buurtspoorwegen enkel gebruikt voor de overbrenging van trams van en naar de remise Jumet, zonder reizigers. Nochtans ligt deze lijn vrij strategisch gelegen op de drukke Chaussée de Bruxelles, de belangrijkste invalsweg naar Charleroi vanaf het noorden. Op deze foto zien we tramstel 7416; we kijken richting Charleroi-centrum. De weg en de sporen zijn duidelijk aan vernieuwing toe.

Une vue de la ligne non-utilisée vers Jumet et Gosselies. Comme je l'ai expliqué, cette ancienne ligne des chemins de fer vicinaux n'est utilisée que pour le transfert de trams entre le dépôt de Jumet et le réseau, sans voyageurs. Pourtant, cette ligne suit toute la Chaussée de Bruxelles, la voie d'accès principale de Charleroi depuis le nord. On voit la motrice 7416; on regarde dans la direction de Charleroi-centre. Visiblement, la voirie et les voies ont besoin d'une rénovation.
Hier heeft diezelfde 7416 rechtsomkeert gemaakt op de Chaussée de Bruxelles (een zeer gevaarlijk manoeuvre) om de remise binnen te rijden.
Ici, cette même 7416 a fait demi-tour sur la Chaussée de Bruxelles (une manoeuvre très dangereuse) afin de rentrer dans le dépôt.
Hier stel 7436, klaar om aan hetzelfde manoeuvre te beginnen, met het vervolg van de lijn naar Gosselies op de achtergrond. De lijn is nog gedeeltelijk berijdbaar, maar in het centrum van Gosselies is het einde verhaal: de sporen zijn gedeeltelijk bedekt met asfalt en de algemene staat van de infrastructuur is erbarmelijk. Maar hier zijn er wel concrete plannen: de hele lijn, dus vanaf de aansluiting op het centrale netwerk tot in Gosselies, zou over een paar jaar voor reizigers toegankelijk moeten zijn. Tegelijkertijd wil men alles heraanleggen, met een centrale baan en goed aangelegde haltes voor de tram. In de buurt ligt ook een ander belangrijk punt: de steeds drukker wordende luchthaven van Charleroi ligt op amper anderhalve kilometer van deze plaats. Een aansluiting naar die luchthaven is nog niet voor vandaag (er is al werk genoeg aan de andere stukken), maar in de (verre?) toekomst lijkt dit heel aannemelijk.

Voici la motrice 7436, prête à faire la même manoeuvre, nous voyons la suite de la ligne vers Gosselies en arrière-plan. Les trams peuvent encore continuer à rouler sur une certaine distance, mais ça se termine à Gosselies-centre: une partie de la voie a été goudronnée et l'état général de l'infrastructure est dans un état lamentable. Mais ici, il y a des plans concrets: toute la ligne, donc depuis la connexion au réseau central jusqu'à Gosselies, devrait être accessible aux voyageurs dans quelques années. En même temps, on veut tout réaménager, avec un site propre et des arrêts aménagés pour le tram. Dans les environs, il y a aussi un autre point stratégique: l'aéroport de Charleroi, toujours en pleine expansion, se trouve à 1,5 kilomètre de cet endroit. Une extension vers cet aéroport ne verra certainement pas le jour demain (il y a déjà assez de choses à compléter ailleurs), mais dans un avenir (lointain?), ça semble assez plausible.


Met deze reportage zijn drie belangrijke onvoltooide delen van de Métro Léger de Charleroi getoond. Maar de beerput is nog veel dieper. Er is enerzijds de arm naar Anderlues, die wel gebouwd is maar waarvan het nut zeer sterk in twijfel kan worden getrokken. Maar nog veel erger: in dezelfde remise Jumet staan al ettelijke jaren bijna 20 ooit splinternieuwe tramstellen volledig weg te rotten. Deze BN-trams zijn bijna identiek aan die die aan de kust gebruikt worden, en door de wafelijzerpolitiek van weleer moest er in Charleroi per se een gelijk aantal trams komen, veel meer dan nooit nodig zou zijn (toch voor het stuk van het netwerk dat uiteindelijk in gebruik is). Het gevolg is dat een groot deel van die trams nooit een kilometer met reizigers gereden heeft en al jarenlang in Jumet staat te verkrotten, als prooi voor roofbouw (organenbank voor de tramstellen die wel in dienst zijn) en vandalisme. Een paar stellen zijn onlangs helemaal vernieuwd en in dienst gesteld, maar voor het merendeel is het al veel te laat. En doordat ze zo lang meegaan, zijn trams in het algemeen vrij duur om aan te kopen.

Tel daarbij alle gebouwde maar ongebruikte tunnels, viaducten en stations en het is duidelijk dat hier astronomische sommen geld totaal verspild zijn. De enige die er voordeel uit gehaald, is de lokale Charleroise industrie, want bijna alles - van de tramstellen tot de rails en alle grote infrastructuur - is van lokale makelij. Laten we hopen dat deze toestanden definitief tot het verleden behoren, en dat er nog een laatste - maar dan wel zeer goed doordachte - grote investering kan worden gedaan om de MLC toch enigszins nuttig te maken. De regio heeft het hard nodig.

Dans ce reportage, trois grandes parties inachevées du Métro Léger de Charleroi ont été présentées. Mais le cloaque est encore beaucoup plus profond que ça. D'une part, il y a l'antenne d'Anderlues, qui est entièrement construite mais dont toute utilité peut être mise en doute. D'autre part, beaucoup plus grave: dans le dépôt de Jumet, presque 20 trams - flambant neufs, un jour - sont en train de pourrir depuis de longues années. Ces trams BN sont presque identiques à ceux utilisées à la côte, et "grâce" à la "politique du donnant-donnant", il a fallu le même nombre de trams à Charleroi, même si on n'aura jamais besoin d’une telle quantité de trams (surtout pour la petite partie du réseau planifié en service). En conséquence, une grande partie de ces trams n'ont jamais roulé un kilomètre avec voyageurs et sont dès lors en train de pourrir à Jumet, devenues la proie de vandalisme et servant comme banque d'organes pour les trams en service. Récemment, quelques motrices ont été rénovées et mises en service, mais il est déjà trop tard pour la plupart des trams. Et comme les trams ont une longue durée de vie, leur prix d'achat est assez élevé, généralement.

Ajoutons à cela tous les tunnels, viaducs et stations construits mais non utilisés, et il est clair que des sommes astronomiques ont été gaspillées. L'industrie locale carolorégienne est sans doute la seule à en avoir profité, parce que presque tout - les trams, les rails et toutes les grandes infrastructures - provient de la région. Espérons que ces situations fassent définitivement partie du passé, et qu'on puisse faire un dernier gros investissement - bien réflechi, cette fois - pour rendre le MLC quelque peu utile. La région en a désespérément besoin.

22:30 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |