10-06-07

2 juli - juillet: grote veranderingen - grands changements (1)

Op 2 juli treedt de tot nu toe belangrijkste fase in de herschikking van het MIVB-netwerk in. Een hele hoop tram- en buslijnen worden gewijzigd, geschrapt of nieuw gecreëerd. Op wat bordjes bij de haltes van sommige lijnen na is de communicatie vanwege de MIVB nog altijd vrij gebrekkig, dus hier een overzicht van wat er allemaal verandert. Eerst bespreek ik de tramlijnen.

Ce 2 juillet, une nouvelle phase de la restructuration du réseau de la STIB entre en vigueur. Beaucoup de lignes de tram et bus seront modifiées, supprimées où créées. A part quelques panneaux à certains ârrets, il n'y a pas encore beaucoup eu beaucoup de communication de la part de la STIB, donc voici un aperçu. Je commence par les lignes de tram.

Churchill - Noordstation/Gare du Nord

Niet schrikken: tramlijn 3 wordt tijdelijk geschrapt. De reden is dat de nieuwe tramlijn 4 gecreëerd wordt (zie hieronder) en dat er een overbelasting zou ontstaan op het stuk Zuidstation - Albert met de 3 erbij. De tijdelijke schrapping van lijn 3 wordt opgevangen door de nieuwe lijn 4 (die alle haltes gemeen heeft met lijn 3, behalve Churchill) en door de (alweer tijdelijke) verlenging van lijn 25 van Rogier tot het Zuidstation. Tussen het Zuidstation en Churchill (en verder) zorgt lijn 23 nog altijd voor een extra versterking. In 2008 komt lijn 3 terug in een sterk verbeterde vorm.

Ne vous cassez pas le nez: la ligne 3 est temporairement supprimée. La raison, c'est qu'on va créer la nouvelle ligne 4 (voir ci-dessous) et qu'il y aurait trop de trams sur le tronçon Gare du Midi - Albert avec le 3 en plus. La suppression temporaire est compensée par la nouvelle ligne 4 (qui a tous ces ârrets en commun avec le 3, sauf Churchill) et par la prolongation (de nouveau temporaire) de la ligne 25 de Rogier à la Gare du Midi. Entre la Gare du Midi et Churchill (et plus loin), il y aura toujours la ligne 23. En 2008, le 3 reviendra d'une façon améliorée.

Esplanade - [P] Stalle

Die nieuwe tramlijn 4 dan. Tram 4 moet een van de sterkste tramlijnen van het netwerk worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel tramlijn 3 in de noord-zuidverbinding over te houden, maar onder meer door politieke druk is men ertoe overgegaan om tramlijn 4 (oorspronkelijk tramlijn 51 genoemd) er ook door te laten rijden. Het traject wordt Esplanade - Noordstation - Zuidstation - Vanderkindere - [P] Stalle; dat is het het traject van de huidige lijn 52 tussen Esplanade en het Zuidstation, van lijn 3/23 tussen het Zuidstation en Vanderkindere en van lijn 91 tussen Vanderkindere en [P] Stalle.

Deze lijn rijdt bijna de hele tijd in een eigen tracé (ondergronds of gescheiden van het autoverkeer) en zou dus een vrij goede stiptheid moeten kennen, ondanks de lengte van het traject. Er zijn wel een paar moeilijke punten (onder meer de Van Praetbrug) die wat roet in het eten kunnen gooien. Er zou, tijdens de spits, een frequentie van 6 minuten komen. Lijn 4 zal door T3000-trams gereden worden, dus dat zou nog een stukje extra capaciteit en comfort in de noord-zuidverbinding moeten opleveren.

Cette nouvelle ligne 4, alors. Tram 4 est censée devenir l'une des lignes les plus fortes du réseau. A l'origine, on ne voulait garder que la ligne 3 dans l'axe nord-sud, mais à cause de pression politique, on a décidé d'également faire rouler cette ligne 4 (numérotée 51, à l'origine) dedans. Son itinéraire est Esplanade - Gare du Nord - Gare du Midi - Vanderkindere - [P] Stalle; c'est l'itinéraire de la ligne actuelle 52 entre Esplanade et la Gare du Midi, des lignes 3/23 entre la Gare du Midi et Vanderkindere et de la ligne 91 entre Vanderkindere et [P] Stalle.

La ligne 4 pourra rouler en site propre (souterrain ou séparé de la circulation) sur presque tout son itinéraire. Par conséquent, il devrait avoir une bonne devrait par consequént avoir une bonne régularité, bien qu'il y ait encore quelques points difficiles (entre autres le pont Van Praet). Tram 4 aurait une fréquence de 6 minutes pendant les heures de pointe. Les trams T3000 rouleront dessus, ce qui devrait donner plus de capacité et confor dans l'axe nord-sud.


Een (fictieve) tram 4 beperkt tot het Zuidstation
Un tram 4 (fictif), limité à la Gare du Midi


Houba-De-Strooper - Dieweg

Tramlijn 18 wordt definitief opgeheven. Het traject van deze lijn is uiteindelijk vooral een samenraapsel van verschillende asjes, die nu allemaal door andere lijnen bereden zullen worden, al zal tramlijn 81 voor de meeste gebruikers de te onthouden lijn zijn. Het traject Houba-De-Strooper - Kerkhof van Jette wordt overgenomen door lijn 94 (Houba-De-Strooper wordt tegelijkertijd hernoemd tot Stadion), op het grote stuk Kerkhof van Jette - Bareel gaat tramlijn 81 rijden (die dus niet meer via de noord-zuidverbinding zal gaan), op het stuk Bareel - Stalle komt de nieuwe lijn 97 (zie hieronder) en het stuk Stalle - Globe wordt tot slot versterkt door de nieuwe tramlijn 4. Het resterende stukje Globe - Dieweg wordt niet versterkt, maar dat is ook niet echt nodig; tramlijn 18 reed er vooral op omdat er aan Dieweg twee keersporen liggen.

La ligne 18 sera définitivement supprimée. L'itinéraire de cette ligne n'est à vrai dire qu'un ramassis de plusieurs axes, qui seront tous désservis par des autres lignes, bien que la ligne 81 soit la ligne à retenir pour la plupart des usagers du 18. Le tronçon Houba-De-Strooper - Cimetière de Jette est repris par la ligne 94 (Houba-De-Strooper est en même temps rebaptisé Stade), le grand tronçon Cimetière de Jette - Barrière est repris par le ligne 81 (qui ne roulera donc plus via l'axe nord-sud), le tronçon Barrière - Stalle par la nouvelle ligne 97 (voir ci-dessous) et le tronçon Stalle - Globe sera renforcé par la nouvelle ligne 4. Le tronçon restant Globe - Dieweg ne sera pas renforcé, mais ce n'est pas vraiement nécessaire; le tram 18 y roulait surtout parce qu'il y a deux voies de garage au Dieweg.

Esplanade - Drogenbos

Tramlijn 52 wordt, niet geheel onverwacht, opgeheven. Op het noordelijke stuk (Esplanade - Zuidstation) zal de nieuwe tramlijn 4 rijden met een hogere frequentie en betere trams, dus daar zullen er wel weinig klachten te horen zijn. Het zuidelijke stuk Zuidstation - Drogenbos wordt overgenomen door lijn 82 (zie hieronder). Op dat zuidelijke stuk zullen waarschijnlijk dezelfde trams rijden als nu (PCC 7900), alleen zal er geen rechtstreekse verbinding meer zijn met de noord-zuidverbinding (behalve aan Stalle, daar is er de nieuwe 4).

La ligne 52 sera supprimée. Sur le tronçon nord (Esplanade - Gare du Midi), il y aura la nouvelle ligne 4 avec des meilleures fréquences et des nouveaux trams, donc là, on ne va sans doute pas beaucoup réclamer. Le tronçon sud Gare du Midi - Drogenbos est repris par la ligne 82 (voir ci-dessous). Ce tronçon sera désservi par le même type de tram que maintenant (des PCC 7900), mais il n'y aurait plus une liason directe avec l'axe nord-sud (sauf à Stalle, où il y aura le 4).

Montgomery - Heizel/Heysel

Lijn 81 wordt gewijzigd. Het stuk Montgomery - Zuidstation blijft onveranderd (behalve de frequenties, die worden opgetrokken om de verdwijning van de 82 en 18 op dit stuk op te vangen), maar het stuk Zuidstation - Kerkhof van Jette zal voortaan via het traject van de huidige lijn 18 verlopen, dus via het kanaal en Jette. Tussen het Kerkhof van Jette en de Heizel verandert er (voorlopig) niets. Er was sprake van dat er PCC 7900's ingezet zouden worden in de spits, maar voorlopig ziet het ernaar uit dat die enkel in het weekend op de 81 zullen rijden.

Le 81 sera modifié. Le tronçon Montgomery - Gare du Midi reste inchangé (bien que les fréquences soient améliorées, vu la disparition des 82 et 18 sur ce tronçon), mais le tronçon Gare du Midi - Cimetière de Jette sera désormais dévié via l'itinéraire de la ligne 18, donc via le canal et Jette. Le tronçon Cimetière de Jette - Heysel reste inchangé (pour le moment). On avait parlé de mettre des PCC 7900 pendant les heures de pointe, mais pour le moment, il semble que les PCC 7900 ne rouleront qu'en week-end sur le 81.

Berchem - Montgomery => Berchem - Drogenbos

Ook lijn 82 wordt gewijzigd. Het westelijke traject Berchem station - Zuidstation blijft behouden, maar vanaf het Zuidstation zal deze lijn het voormalige traject van lijn 52 overnemen, met als resultaat Berchem station - Zuidstation - Drogenbos Kasteel. Voortaan zal deze lijn de hele dag en het hele weekend rijden, met een verhoogde frequentie en met PCC 7900-trams (dit om het wegvallen van lijn 83 op te vangen). 's Avonds wordt de lijn beperkt tot Berchem station - Zuidstation en rijdt lijn 32 op het zuidelijke stuk (zie hieronder).

La ligne 82 est également modifiée. Le trajet ouest Berchem gare - Gare du Midi reste inchangé, mais à partir de la Gare du Midi, le 82 reprend l'itinéraire de la ligne 52, donc le trajet sera Berchem gare - Gare du Midi - Drogenbos Château. Le 82 roulera désormais toute la journée et aussi en week-end, avec des fréquences améliorées et en PCC 7900 (afin de compenser la suppression de la ligne 83). En soiree, la ligne 83 sera limitée au tronçon Berchem gare - Gare du Midi et la ligne 32 roulera sur le tronçon sud (voir ci-dessous).

Drogenbos - Noordstation/Gare du Nord

Iets wat voor het eerst echt opduikt tijdens deze fase van de reorganisatie, is een licht verschillend net 's avonds, vergeleken met overdag. In de noord-zuidverbinding wil de MIVB enkel lijnen overhouden die (grotendeels) in een eigen tracé rijden, om te vermijden dat lijnen die tussen het verkeer vertraging oplopen de noord-zuidverbinding verstoren. 's Avonds is het verkeer echter minder druk en is dat een kleiner probleem; vandaar dat men er dan ook meer lijnen door wil laten rijden. Een eerste voorbeeld hiervan is de 32: die neemt vanaf een uur of 8 's avonds het zuidelijke traject van de 82 over en bedient ook de noord-zuidverbinding, dus het traject is Noordstation - Drogenbos Kasteel. Er zouden PCC 7900's op rijden. In een volgende fase zullen er nog meer lijnen zoals de 82 gecreëerd worden.

Quelque chose qu'on voit pour la première fois dans cette phase de la restructuration, c'est que le réseau du soir est un peu différent du réseau du jour. Dans l'axe nord-sud, la STIB ne veut garder que les lignes qui roulent (en grande partie) en site propre, pour eviter que des lignes qui sont retardées dans la circulation, perturbent l'axe nord-sud. Cependant, en soirée il y a moins de circulation, et par conséquent on veut quand même faire rouler plus de lignes dans l'axe nord-sud. Le premier exemple, c'est ce 32: il reprend à partir d'environ 20 h l'itinéraire sud du 82 et il dessert l'axe nord-sud, donc son itinéraire sera Gare du Nord - Drogenbos Château. Des PCC 7900 rouleront dessus. Dans la prochaine phase, des autres lignes comme ce 82 seront créées.

Berchem - Zuidstation/Gare du Midi

Tramlijn 83 wordt, 7 jaar na z'n oprichting, alweer afgeschaft. Het verschil met tramlijn 82 is dat de 83 een iets directer traject volgt tussen het Weststation en Zuidstation, via de slachthuizen van Kuregem. Dat traject (Delacroix - Zuidstation) wordt echter al gedeeltelijk door de metro bereden, en in 2009 zou de metro er helemaal moeten rijden. Oorspronkelijk wilde men de 83 dus op dat moment pas afschaffen, maar door de vele opstoppingen bij de slachthuizen gebeurt het nu dus al. Deze afschaffing wordt opgevangen door betere frequenties en grotere trams op de 82 én door buslijn 85, die doorgetrokken wordt van Beekkant naar Delacroix, waar er aansluiting is met de metro naar het Zuidstation.

La ligne 83 est, 7 ans après sa création, supprimée. La différence avec la ligne 82, c'est que le 83 suit un itinéraire plus direct entre la Gare de l'Ouest et la Gare du Midi, via les abattoirs de Cureghem. Une partie de ce trajet (Delacroix - Gare du Midi) est cependant déjà désservi par le métro, et en 2009, le métro va le désservir entièrement. A l'origine, on ne voulait supprimer le 83 qu'à ce moment, mais à cause des nombreux embouteillages à l'hauteur de ces abattoirs, on le supprime déjà maintenant. Ceci est compensé par des meilleures fréquences sur le 82 ét par la ligne de bus 85, qui sera prolongée de Beekkant à Delacroix, où il y a le métro vers la Gare du Midi.

[P] Stalle - Louiza/Louise

Het zat eraan te komen met de nieuwe 'supertram' 4: tramlijn 91 ([P] Stalle - Louiza) wordt afgeschaft. Op het traject [P] Stalle - Vanderkindere valt er weinig te klagen: daar zal tram 4 rijden. Op het laatste stukje Janson - Louiza zal er ook tramlijn 97 zijn, die de begin- en eindhalte met de huidige 91 gemeen heeft maar voor de rest weinig. Het schrappen van de 91 zal vooral tussen Vanderkindere en Janson voelbaar zijn, want daar blijft alleen de 92 over.

Un peu prévisible avec le nouveau tram 4: le 91 ([P] Stalle - Louise) sera supprimée. Sur le tronçon [P] Stalle - Vanderkindere, il y a pas de soucis: il y aura le nouveau 4. Sur le dernier bout Janson - Louise il y aura également la ligne 97, qui a ses deux terminus (mais presque rien à côté de ça) en commun avec le 91. La suppression du 91 sera surtout sensible entre Vanderkindere et Janson, où le 92 roulera tout seul.

Legrand - Schaarbeek station/Schaerbeek gare

Ook tramlijn 93 (Schaarbeek station - Legrand) wordt definitief afgeschaft. Deze tramlijn bestaat uit een groot deel van de reisweg van tram 92 plus een groot stuk van tram 94, dus de oplossing is eenvoudig: de frequentie van deze beide lijnen zal opgeschroefd worden. Concreet zullen de 92's die in de spits op het stuk Fort-Jaco - Louiza rijden, doorgetrokken worden tot Schaarbeek station, waardoor er op dat stuk tijdens de spits dezelfde frequentie zal ontstaan als met de 93 nu. Buiten de spits wordt de 92 echter slechts beperkt versterkt, dus tussen Schaarbeek station en Louiza zullen er buiten de spits minder trams rijden. Tussen Louiza en Legrand zijn er geen zorgen, want daar zal de 94 heel frequent rijden (zie hieronder).

La ligne 93 (Schaerbeek gare - Legrand) est également supprimée. Cette ligne se compose d'une grande partie de la ligne 92 plus une grande partie de la ligne 94, donc la solution est simple: les fréquences de ces deux lignes seront améliorées. Les 92 qui roulent sur le tronçon Fort-Jaco - Louise pendant les heures de pointe, feront la totalité de l'itinéraire vers la gare de Schaerbeek, donc il y aura la même fréquence sur ce tronçon qu'avec le 93 aujourd'hui. Au dehors des heures de pointe, le 92 n'est renforcé qu'en partie, donc il y aura moins de trams entre la gare de Schaerbeek et Louise au dehors des heures de pointe. Entre Louise et Legrand, il n'y a pas de soucis, étant donné que le 94 sera fortement renforcé.

Herrmann-Debroux - Kerkhof van Jette/Cimetière de Jette
=> Herrmann-Debroux - Stadion/Stade


Lijn 94 wordt in het noorden verlengd van het Kerkhof van Jette tot Stadion (voormalige halte Houba-De-Strooper). Op die manier ontstaat er echter een wel érg lange lijn, en dat leidt makkelijk tot problemen op de lijn. Daarom zal de 94 overdag voortaan in twee stukken gereden worden, een deel Stadion - Legrand en een deel Louiza - Herrmann-Debroux, met dus een overlappend stuk tussen Louiza en Legrand (de hele Louizalaan, met andere woorden). Op dat gemeenschappelijke stuk ontstaat er een hoge frequentie, wat het verlies van de 93 hier moet opvangen. 's Avonds is het minder druk en zullen de trams het hele stuk Herrmann-Debroux - Stadion afleggen, een aanrader trouwens voor wie diverse wijken van Brussel wil leren kennen. In de toekomst zal de 94 in het oosten verlengd worden, eerst naar de Woluwelaan (trammuseum) en uiteindelijk naar Roodebeek en misschien zelfs verder.

La ligne 94 sera prolongée au nord du Cimetière de Jette jusqu'à Stade (l'ancien ârret Houba-De-Strooper). Comme ça, le 94 devient très long pour une seule ligne, ce qui peut causer des problèmes sur la ligne. C'est pourquoi le 94 sera roulé en deux parties, des services Stade - Legrand et des services Louise - Herrmann-Debroux; le tronçon Louise - Legrand (donc la totalité de l'Avenue Louise) sera désservi par les deux services. Ces fortes fréquences sur ce tronçon doivent compenser la suppression du 93. Le soir, il y a moins de circulation et les trams feront donc toute la ligne, Herrmann-Debroux - Stade, intéressant pour ceux qui veulent découvrir un mélange des differents quartiers de Bruxelles. Dans l'avenir, le 94 sera prolongé dans l'est, tout d'abord vers l'Avenue de Tervueren (musée du tram) en finallement vers Roodebeek et peut être encore plus loin.


Op weg naar de nieuwe eindhalte...
En route vers le nouveau terminus...


[P] Stalle - Louiza/Louise

En dan nog een nieuwe tramlijn: de 97, [P] Stalle - Louiza. Die twee eindhaltes heeft de huidige 91 ook, maar de 97 zal na de eerste halte (kruispunt Stalle) naar links afslaan, en zo een heel stuk op hetzelfde traject als de nieuwe 82 rijden. 52-18 wordt daar dus 82-97. Aan Wielemans slaat de 97 dan af richting Bareel. Tussen Stalle en Bareel vervangt deze 97 dus de 18. Het verschil is dat de 97 vanaf de Bareel verder zal rijden richting Janson en Louiza, dus zo wordt ook de 91 vervangen op het drukke stuk Janson - Louiza. Deze lijn zal met PCC 7700/7800's gereden worden.

Et encore une nouvelle ligne: le 97, [P] Stalle - Louise. On dirait que c'est le 91, mais après le premier ârret (carrefour Stalle), le 97 tourne à gauche pour rouler sur le même trajet que le nouveau 82. 52-18 deviendra donc 82-97 sur ce tronçon. A wielemans, le 97 tournera à droite vers la Barrière. Entre Stalle et la Barrière, le 97 remplace donc le 18. La différence, c'est que le 97 continuera vers Janson et Louise, remplaçant ainsi le 91 sur le tronçon fréquenté Janson - Louise. Cette ligne sera roulée en PCC 7700/7800.

__________

Dit zijn de grootste wijzigingen, er zijn ook nog een paar kleine veranderingen - voilà les grands changements, mais il y aussi quelques petites modifications:Lijn 24 wordt normaal gesproken opnieuw gereden met T3000-trams. Dit is mogelijk doordat de leveringen van die trams opnieuw hervat zijn (de T4000's zijn ertussen gekomen) en er dus meer en meer beschikbaar zijn. Mogelijk zal lijn 24 voortaan ook de hele dag rijden (nu is er nog een onderbreking tussen ongeveer 11 en 15 u), maar dat is allemaal nog niet zeker.

La ligne 24 sera normalement de nouveau assurée en T3000. Ceci est possible parce qu'on a recommencé les livraisons de ces trams (les T4000 sont venus entre-temps). Peut-être que le 24 roulera toute la journée (maintenant, il y a une interruption entre environ 11 et 15 h), mais ce n'est pas encore sûr.Lijn 25 zal niet meer gekoppeld worden aan lijn 3 (omdat die lijn dus tijdelijk wordt opgeheven), maar zal na Rogier gewoon doorrijden tot het Zuidstation om de noord-zuidverbinding te versterken. Dit zal gebeuren met de film '56/ Zuidstation'. In de omgekeerde richting zullen deze trams vertrekken met een film 56/ Liedts en vervolgens omschakelen op de 25. In beide gevallen zal er aangekondigd worden dat de tram verderrijdt op de andere lijn. De 'gewone' 56's blijven in ieder geval ook rijden op het hele traject Schaarbeek station - Marius Renard. In de noord-zuidverbinding blijven dus de lijnen 4, 55 en 56 over, met dien verstande dat een deel van die 56's dus eigenlijk een verlengde 25 zijn. Een andere nieuwigheid is dat de 25 waarschijnlijk met T2000-trams gereden zal worden, die dus op die manier hun intrede in de noord-zuidverbinding zullen maken.

La ligne 25 ne sera plus mariée avec la ligne 3 (pour la simple raison qu'elle temporairement supprimée); après Rogier, les trams de la ligne continueront cedepent vers la Gare du Midi, afin de renforcer l'axe nord-sud. Ceci se fera avec le film '56/ Gare du Midi'. Dans l'autre sens, les trams partiront avec le film '56/ Liedts' et continueront ensuite sur le 25. Dans ces deux cas, on annoncera que le trams continue sur l'autre ligne. Bien entendu, les 56 'reguliers' rouleront également et feront la totalité du trajet Schaerbeek gare - Marius Renard. Dans l'axe nord-sud, les lignes 4, 55 et 56 vont donc rester, étant entendu qu'une partie de ces 56 sont donc à vrai dire des 25. Ces 25 seront probablement roulés en T2000, donc ces trams feront leur apparition dans l'axe nord-sud.


Een T2000 op de '56', binnenkort niet meer abnormaal
Un T2000 sur le '56', plus abnormal sous peu


Op de andere tramlijnen verandert er voorlopig niets. Op het busnetwerk zijn er echter ook wat veranderingen, daarvan post ik een dezer dagen ook een overzicht.

Pour les autres lignes de trams, rien ne change pour le moment. Cependant, il y beaucoup de changements sur le réseau bus, donc je vais également fabriquer un aperçu de ces changements un de ces jours.

23:32 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

30-04-07

Geschiedenis van de PCC's / histoire des PCC

Ik heb het al vermeld bij de foto van tram 7750: deze tram is een perfecte gelegenheid om het eens over de geschiedenis van de PCC-trams te hebben. Die PCC-trams vormen nog altijd de meerderheid van de trams van de MIVB en ze worden dan ook ingezet op de meeste lijnen. Eerst en vooral, waar staat die PCC voor? PCC komt van President's Conference Committee en verwijst naar een bijeenkomst van allerlei trambedrijven in 1929, waar een nieuw type tram ontwikkeld werd - de PCC dus (meer op Wikipedia). Laten we beginnen bij het begin, de eerste PCC's die de MIVB besteld heeft...

Je l'ai déjà mentionné en parlant du tram 7750: ce tram est une belle occassion de dire quelques mots sur l'histoire des trams PCC. Ces PCC forment toujours la majorité des trams de la STIB, et on les voit par conséquent sur presque toutes les lignes. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie ce PCC? President's Conference Committee. Ce nom réfère à une conférence de toutes sortes de compagnies de tram en 1929, où on a donc développé un nouveau genre de tram (plus d'infos sur Wikipédia). Commençons au début, les premiers PCC que la STIB a commandés...

PCC 7000-7100

De oudste serie PCC-trams die de MIVB besteld heeft, zijn die met het serienummer 70xx-71xx. Deze trams zijn niet geleed, hebben slechts één stuurpost en slechts aan één kant deuren. Ze zijn nog elke dag te zien op de lijnen 39 en 44 (Montgomery - Wezembeek/Tervuren), tot voor kort ook op de 18 en 83. De oudste exemplaren zijn al meer dan 50 jaar oud; ze worden dan ook meer en meer uit dienst genomen.

La série de PCC que la STIB a commandée en premier, c'est celle numéroté 70xx-71xx. Ces trams ne sont pas articulés, n'ont qu'une poste de conduite et n'ont pas de portes de la côté gauche. Ils roulent encore chaque jour sur les lignes 39 et 44 (Montgomery - Wezembeek/Tervuren) et sur le 18 et 83, il y a peu de temps encore. Les trams les plus vieux de la série ont plus que 50 ans; ils sont dès lors en cours de déclassement.

5_400

Hier zo'n PCC. Geen deuren aan de linkerkant (rechterkant op de foto), niet geleed, één stuurpost. Dit exemplaar benadert nog vrij goed zijn uitzicht van de jaren 50; het belangrijkste verschil is dat hij in het geel herschilderd is. Het ronde licht en het interieur zijn hetzelfde gebleven. Intussen zijn alle PCC's van deze serie naar de remise Woluwe/Elsene overgezet, ze zijn dus niet meer op lijn 83 te zien.

Voici un PCC de cette série. Pas de portes de sa côté gauche (côté droite sur la photo), pas articulé, une seule poste de conduite. Cet exemplaire n'a pas beaucoup changé depuis les années 50; on l'a peinté en jaune, mais le phare rond et l'intérieur n'ont pas changé. Entre-temps, tous les PCC de cette série ont été transférées vers le dépôt Woluwe/Ixelles, donc il ne roulent plus sur le 83.

6_400

Het interieur van deze PCC. Zet deze foto in zwart-wit en je denkt direct dat ze in de jaren 50 genomen is.

L'intérieur de ce PCC. Quand on met cette photo en noir et blanc, on dirait qu'elle a été prise dans les années 50.Sinds de laatste renovatie zien deze PCC's er zo uit. Aan de buitenkant vallen vooral de lichten op (vierkant), aan de binnenkant is het interieur helemaal vernieuwd (de bekende grijze banken met gele/witte motieven, de muren en het plafond zijn geel/wit). Niet alle trams van deze serie (zie hierboven) zijn gerenoveerd, en dat zal ongetwijfeld ook niet meer gebeuren.

Ici, on voit un PCC 7000-7100 rénové. A l'extérieur, on a changé les phares (qui sont carrés maintenant), à l'intérieur les sièges sont gris avec des motifs jaunes/bleus. Pas tous les trams de cette série ont donc été rénovés (voir plus haut), et j'en suis certain qu'on ne va plus jamais les rénover.

PCC 7500

Al snel begonnen meer reizigers de tram te nemen, en dus had men grotere trams nodig. De oplossing: gelede trams, toen uniek in de wereld. De PCC-serie 7500 kwam uit de bus. Het prototype werd 'Caroline' gedoopt. Dit prototype was in wezen niets meer dan een PCC 7000-7100 met een extra 'bak', zelfs de neus was hetzelfde. Ook nog steeds één stuurpost en slechts aan één kant deuren. De overige 98 trams van deze serie hebben wel een nieuwe neus gekregen, zoals we die nu nog altijd kennen bij de PCC's 7700-7800 (zie onder).

De plus en plus, les gens prenaient le tram, et la STIB voulait donc des trams plus spacieux. La solution: des trams articulés, ce qui était unique dans le monde en ce temps-là. La série 7500 était donc née. Le prototype a été baptisé 'Caroline'. Ce prototype n'était au fond qu'un PCC 7000-7100 avec une nouvelle caisse, même le nez n'avait pas changé. Il n'y avait toujours qu'une poste de conduite et des portes d'une seule côté. Les 98 autres trams de cette série ont cependant reçu un nouveau nez, comme on les connait toujours des PCC 7700-7800 (voir ci-dessous).Het prototype, onze 'Caroline' (genummerd 7500), rijdt nog altijd rond op de 39/44! Deze tram is vrij uniek, want hij is de enige tram van deze serie. Hoezo, waar zijn de andere 98 dan naartoe? Wel, die bestaan nog, maar ze maken geen deel meer uit van deze serie. De 7500's waren voor die tijd dan wel ruim genoeg, ze hadden nog steeds het nadeel dat er slechts één stuurpost was. Elke eindhalte moest dus nog steeds in de vorm van een lus aangelegd worden. Daarom heeft de MIVB alle 7500's, behalve 'Caroline', omgebouwd zodat ze twee stuurposten en deuren aan elke kant hadden. Het vervolg staat hieronder...

Ce prototype, notre 'Caroline' (numéroté 7500), roule toujours sur le 39/44. Ce tram est plutôt unique, parce qu'il est le seul tram de cette série. Comment ça le seul, et les 98 autres alors? Eh bien, ils existent encore, mais ils ne font plus partie de la série. Les 7500 était bien spacieux à l'époque, mais ils n'avaient toujours qu'une seule poste de conduite. Par conséquent, chaque terminus devait toujours avoir une boucle. C'est pourquoi la STIB a transformé tous les 7500, sauf 'Caroline', de sorte qu'ils avaient deux postes de conduite et de portes de chaque côté. La suite de cette histoire se trouve ci-dessous...

PCC 7700-7800

Kort na de 7500's, die dus nog in hun oorspronkelijke staat rondreden, heeft de MIVB 30 trams van het type 7800 besteld. Deze zagen er bijna hetzelfde uit als de 7500's, maar het belangrijkste verschil was dat ze nu eindelijk een tweede stuurpost én deuren aan beide kanten hadden. Dit systeem beviel de MIVB kennelijk zo goed dat ze, jaren later weliswaar, alle 7500's heeft omgebouwd tot trams zoals de 7800. De omgebouwde trams kregen een nummer in de 7700; de 7540 werd bijvoorbeeld de 7740. Zo is er een grote serie 7700-7800 ontstaan, met in totaal 127 trams (98 ex-7500's + 30 7800's - 1 uitgebrande tram). Tot op heden is dit, qua aantal, nog altijd de grootste serie. Elke tramremise heeft 7700/7800's 'in huis'. Ze rijden ook frequent rond op de meeste lijnen: als belangrijkste materieel op de 18, 56, 81, 82, 83; samen met een ander tramtype op de 3, 25, 39, 44, 92, 94; slechts af en toe op de 24, 52, 55, 91, 93; en bijna nooit op de 19 en 23.

Peu de temps après les 7500, qui étaient donc toujours en leur état originel, la STIB a commandé 30 trams du type 7800. Ces trams ressemblaient aux 7500, mais la différence était qu'ils avaient enfin une deuxième poste de conduite, et des portes des deux côtés. Apparemment, ces trams bidirectionnels plaisaient la STIB aussi bien qu'elle a transformés tous les 7500 en des trams identiques aux nouveaux 7800. Les trams transformés ont reçu un numéro 77xx; le 7540 est devenu le 7740, par exemple. C'est ainsi qu'une grande série 7700-7800 s'est créée, comptant 127 trams (98 ex-7500 + 30 7800 - 1 tram brûlé). Jusqu'à présent, la serie 7700-7800 est la plus grande série tram de la STIB. Chaque dépôt de tram a des 7700/7800. Ils roulent fréquemment sur la plupart des lignes; comme matériel principal sur le 18, 56, 81, 82, 83; ensemble avec un autre type de tram sur le 3, 25, 39, 44, 92, 94; de temps en temps sur le 24, 52, 55, 91, 93; et presque jamais sur le 19 et 23.Onze fameuze tram 7750 maakt dus deel uit van deze serie. Deze tram was dus ook ooit een 7500, met het serienummer 7550. De 7750 benadert vrij goed het oorspronkelijke uiterlijk van dit tramtype; behalve de verf ziet alles er aan de buitenkant nog min of meer uit zoals ongeveer dertig jaar geleden (toen de 7550 werd omgebouwd tot 7750). Alle PCC's van deze serie zijn gerenoveerd, waarbij ze in het geel geschilderd werden, vierkante lichten kregen enzovoort (net zoals de PCC's 7000-7100). Deze 7750 ook, maar niet helemaal: het ronde licht heeft men om één of andere reden intact gelaten. Volgens SteF heeft het ermee te maken dat deze 7750 als een van de eerste aan de beurt is gekomen bij de renovaties, en dat men toen nog niet beslist had om het licht ook te vervangen.

Notre fameux tram 7750 fait donc partie de cette série. Autrefois, ce tram était un 7500, numéroté 7550. Le 7750 d'aujourd'hui n'a pas beaucoup changé depuis sa transformation, il y a environ 30 ans; sauf la peinture, tout est resté intact à l'extérieur (comme le phare rond). Tous les PCC de cette série ont été rénovés; on les a repeint (en jaune), remplace le phare rond par un phare carré etc (comme on a fait avec les PCC 7000-7100). Ce 7750 a également été rénové, mais pour une raison ou pour une autre, on a pas remplacé le phare rond. Selon SteF, la raison c'est que ce 7750 était l'un des premiers rénovés et qu'on avait pas encore décidé de remplacer le phare à ce temps-là.Ook andere dingen zijn behouden in de 7750, zoals de enigszins betuttelende stickertjes (hier een handleiding 'hoe een halte aanvragen') waarvan er nog tientallen te vinden zijn.

D'autres choses ont également été conservées dans le 7750, par exemple ces autocollants un peun enfantins (ici, des instructions 'comment demander l'ârret'), dont il y en a encore des dizaines dans ce tram.Nog een voorbeeld, aan de halteknoppen. Ik denk niet dat er vandaag nog veel tramreizigers zijn die niet weten waar deze knop voor dient.

Encore un exemple, à côté des boutons pour demander l'ârret. Il ne me semble pas qu'il y a encore beaucoup de voyageurs qui ne connaissant pas le but de ce bouton, quoi.Ter vergelijking: de 7812, een andere tram van de serie (maar die dus wel direct met twee stuurposten is gebouwd). Deze tram is wel volledig gerenoveerd, waarbij vooral het vierkante licht in het oog springt. Ook de meeste stickertjes zijn weg.

En comparaison, le 7812, un autre tram de cette serie (mais qui a donc été livré avec deux postes de conduite). Ce tram a entièrement subi la rénovation et a donc par exemplace un phare carré. On a également enlevé la plupart des autocollants.

PCC 7900

Met de ombouwing van de 7500's zijn we wel wat op de zaken vooruitgelopen, want door het toenemende reizigersaantal was er intussen een nóg langere PCC-serie besteld: de 7900. Deze trams zijn dubbelgeleed; ze hebben dus ook een middenrijtuig, maar dat is kleiner dan de twee buitenste rijtuigen en heeft ook geen aparte deuren. Aan de buitenkant vallen er een paar dingen op: vierkante lichten (waar de andere PCC's tot dan toe nog altijd ronde lichten hadden), een iets verlaagde voorruit. Aan de binnenkant is het interieur ook veranderd; zelfs nu nog vinden veel reizigers dit een zeer comfortabel interieur (als er tenminste zitplaats vrij is, dat is een ander probleem). Er zijn in totaal 61 trams geleverd; vandaag zijn ze gespreid over de remises Koningslaan (42 stuks) en Molenbeek (19 stuks). Ze zijn vooral te vinden op de lijnen 19, 52 en 55. Op rustige momenten (met name in het weekend en op feestdagen) zijn ze ook te vinden op de 18, 56 en 83. Op andere lijnen zijn ze veeleer zeldzaam.

En parlant de la transformation des 7500, on est allé un peu trop vite; parce entre-temps, la STIB avait commandé une nouvelle série de PCC, encore plus longs que les autres: les 7900. Ces trams ont deux articulations au lieu d'une: ils ont donc une caisse centrale, qui est tout de même plus petit que les deux autres et qui n'a pas des propres portes. A l'extérieur, on remarque surtout les phares carrés (les autres PCC avaient toujours des phares ronds à ce temps-là), le pare-brise légèrement abaissé etc. L'intérieur a également changé; jusqu'à présent, beaucoup de voyageurs le trouvent très confortable (s'il y a de la place libre, evidemment, sinon c'est plutôt inconfortable). 61 trams de cette série ont été livrés; aujourd'hui, il se trouvent dans deux dépôts, à savoir celui de l'Avenue du Roi (42) et celui de Molenbeek (19). Ils roulent principalement sur les lignes 19, 52 et 55. Parfois (surtout en weekend), on les trouve aussi sur le 18, 56 et 83. Sur les autres lignes, ils sont plutôt rares.Tram 7927 op lijn 55. De 7900's waren jarenlang de langste trams van de MIVB, hier zie je waarom.

Tram 7927 sur la ligne 55. Les 7900 étaient pendant des années les trams les plus longs de la STIB; ici, on voit pourquoi.In het weekend dus ook op andere lijnen, zoals hier op de 18.

En weekend donc aussi sur des autres lignes, comme ici sur le 18.

Nieuwe kleuren - nouvelles couleurs

Het is nog niet gedaan met alle renovaties: sinds de levering van de T3000/T4000-trams zijn de MIVB-kleuren niet langer het opvallende geel-blauw, maar een combinatie van grijs, goud en zwart. Deze kleuren zijn de huiskleuren van de hele MIVB geworden; ook dingen als de website, de plastic houders van de abonnementen enzovoort hebben grijs als hoofdkleur gekregen. De metro's en bussen hebben naast het grijs een koperkleurige lijn, waar het bij de trams dus goudkleurig is.

Uiteraard kunnen niet alle voertuigen van de ene dag op de andere herschilderd worden; deze renovatie gebeurt dus stap per stap. Qua lagevloertrams zijn de T3000/T4000 dus direct in de nieuwe kleuren geleverd; de iets oudere T2000 wordt langzaam aan herschilderd en staat niet mis met de nieuwe kleuren. Qua PCC's is de situatie anders; de serie 7000-7100 wordt normaal gezien niet herschilderd, aangezien ze langzaam aan uit dienst genomen worden. De serie 7700-7800 wordt gedeeltelijk herschilderd, en de serie 7900 helemaal.

Les rénovations ne sont pas encore finies: depuis l'arrivée des trams T3000/T4000, les couleurs de la STIB ne sont plus le jaune-bleu, mais une combinaison de gris, jaune d'or et noir. Ces couleurs sont devenues les couleurs de la maison de la STIB; des choses comme le site, les plastiques pour les abonnements et cetera ont également gris comme couleur principale maintenant. Les metros et le bus ont d'ailleurs une bande cuivrée au lieu de dorée.

Il est, bien entendu, impossible de repeindre tous les véhicules en même temps; cette rénovation est donc effectuée progressivement. Les trams T3000/T4000 ont été livrés dans les nouvelles couleurs; les T2000 sont progressivement repeints et, à mon avis, ils ont l'air pas mal dans cette nouvelle livrée. En ce qui concerne les PCC, la situation est un peu différente; la série 7000-7100 ne sera normalement pas repeinte, étant donné qu'ils sont en cours de déclassement. La série 7700-7800 ne sera repeinte qu'en partie, et la série 7900 entièrement.

11_400

Tram 7766, de eerste PCC die in de nieuwe kleuren werd gezet. Deze kleurenverdeling werd echter niet bepaald als een groot succes onthaald; volledig terecht, wat mij betreft. De zwarte band vooraan leverde deze arme 7766 zelfs de enigszins spottende bijnaam 'Big Moustache' op.

Tram 7766, le premier PCC qui a été repeint dans les nouvelles couleurs. Cette distribution des couleurs n'a cependant pas été accueillie très bien, et je comprends tout à fait pourquoi. On appelle ce pauvre 7766 'Big Moustache' maintenant, à cause de la bande noire en avant.Na 'Big Moustache' zijn deze PCC's dus anders herschilderd; dit is het uiteindelijke resultaat. Misschien al minder lelijk, maar 'mooi' vind ik het nog lang niet. Intussen zijn er al aardig wat 7700/7800's in deze nieuwe kleuren gezet.

Après 'Big Moustache', on a donc repeint ces PCC d'une autre façon; voici le résultat définitif. Il est déjà moins moche, mais il est encore loin d'être 'beau', à mon avis.Het interieur is dus ook aangepakt; links het oude, rechts het nieuwe. Een verbetering vind ik het niet echt; de stof op de banken voelt een stukje ruwer aan. De kleur en vorm lijken soms ook meer op achteruitgang dan op vooruitgang.

On a donc également 'rénové' l'intérieur; à gauche l'ancien, à droite le nouveau. Je ne le trouve pas vraiment une amélioration; le revêtement est un peu rêche. C'est donc plutôt une régression, à mon avis.Ook de 7900 wordt nu herschilderd. Het is de bedoeling dat alle 7900's uiteindelijk herschilderd worden; niet zo vreemd aangezien dit de jongste PCC's zijn (maar toch al zo'n 30 jaar oud). Ik vind ze al iets mooier dan de herschilderde 7700/7800's; waarschijnlijk omdat de voorkant soberder is en het goudkleurige vlakje eleganter verwerkt is.

On a donc aussi commence à repeindre les 7900. La STIB veut repeindre tous les 7900; pas très étonnant, si on sait qu'ils sont les PCC les plus jeunes (mais ils ont quand même déjà 30 ans, environ). Je les trouve déjà plus beaux que les 7700/7800 repeints; probablement parce que leur avant est plus 'frugal'.Ook bij de 7900's wordt het interieur aangepakt, op dezelfde manier als bij de 7700/7800's. En dat is in dit geval zéker een achteruitgang; de oude banken waren een stuk comfortabeler. De MIVB had misschien beter de dubbele banken vervangen door enkele stoelen; zo zou er een veel breder gangpad zijn. De 7900's worden ingezet op veel drukke lijnen en de reizigiers zitten samengeperst in de open ruimte bij de deuren, omdat er zo weinig plaats is tussen de banken.

Et on change donc également l'intérieur, de la même façon que les 7700/7800. Et pour les 7900, c'est certainement une régression; les anciens sièges étaient beaucoup plus confortables. La STIB aurait peut-être mieux remplacé les sièges pour deux personnes par des sièges pour une seule personne; comme ça, il y aurait eu plus de place entre les sièges. Les 7900 roulent sur des lignes bien frée quentées, et les voyageurs sont toujours serrés comme des sardines dans l'espace près des portes, car il n'y pas assez de place entre les sièges.

De toekomst - l'avenir

Het ziet er niet naar uit dat de Brusselse PCC's nog tientallen jaren zullen rondrijden. Ze zijn 30 tot meer dan 50 jaar oud en hebben een paar typische kenmerken voor de PCC's, namelijk een hoge opstap en smalle deuren. Heel toegankelijk is dit niet, en bij vrijwel alle recente trams zien we het tegenovergestelde: een lage vloer, brede deuren en (bij stadstrams) veel open ruimtes. De 7000/7100's worden momenteel al uit dienst genomen, dus geniet er maar van zolang het nog kan. De 7700/7800's zullen waarschijnlijk nog een tiental jaartjes meegaan, al ziet het ernaar uit dat een deel van deze serie al vroeger uit dienst zal worden genomen (dat is wellicht ook de reden waarom maar een deel herschilderd wordt). De 7900's zijn het jongst en zullen dus nog wel iets langer meegaan, maar ook niet al te lang. Ze hebben de typische nadelen van een PCC, maar ze verbruiken ook nogal veel elektriciteit én beginnen ook te verslijten, aangezien ze door de jaren heen niet zo goed onderhouden zijn als bijvoorbeeld de 7700/7800's.

Une chose est certaine: les PCC bruxellois ne rouleront plus pour des dizaines d'années. Ils ont quand même 30 à 50+ ans et ont quelques caractéristique particulières des PCC, comme le marchepied assez élevé et les portes étroites. Les PCC ne sont donc pas très accessibles, et on voit le contraire chez presque tous les nouveaux trams: plancher surbaissé, des portes larges et cetera. Les 7000/7100 sont déjà en cours de déclassement, donc profitez-en tant qu'ils sont encore en service commercial. Les 7700/7800 rouleront encore environ une dizaine d'années, bien qu'une partie de la série soit probablement déclassée déjà plus tôt (c'est pourquoi pas tous les trams de cette série seront repeints). Les 7900 sont les plus 'jeunes' PCC et resteront dès lors encore des années sur le réseau bruxellois, mais quand même pas trop longtemps: ils ont les défauts typiques d'un PCC, mais ils consomment aussi beaucoup d'énergie et ils sont déjà un peu usés, étant donné qu'on les a pas aussi bien entretenus que les 7700/7800.

Voor interessante foto's 'uit de oude doos' (zoals de PCC's in hun originele kleuren en de niet-omgebouwde 7500's), zie de site van B8756. Dit overzicht is, in een iets ingekorte versie, ook verschenen op Brusselblogt.be.

Pour des photos intéressantes (comme les PCC en leur état originel et les 7500 avant leur transformation), allez voir le site de B8756.

02:25 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-04-07

Onaangekondigde staking / grève sans préavis

Vanmorgen is er alsnog een kleine staking uitgebroken bij de MIVB, hoewel er eerder was aangekondigd dat er geen staking zal zijn. Er wordt vooral gestaakt in de busremise Haren (uitrit geblokkeerd), dus daar bijna geen enkele bus. Verder was er ook een beperkte staking in de tramremise Molenbeek, daar zijn sommige trams niet uitgereden, maar de grootste hinder is er voorbij. Een overzicht per getroffen lijn (situatie rond 17 u).

Ce matin, une petite grève a éclaté chez la STIB, malgré l'annonce qu'il y aurait pas de grève. La grève se situe surtout au dépôt bus de Haren, donc la plupart des bus de Haren n'ont pas pu sortir du dépôt ce matin. En plus, il y a eu une petite grève au dépôt tram de Molenbeek; quelques lignes ont été perturbées, mais la situation est plus ou moins normalisée maintenant. Voilà la situation sur toutes les lignes concernées, à 17h environ:

12 (airportline): zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
21: beperkt aantal bussen - nombre de bus limité
27: beperkt aantal bussen (remise Delta) - nombré de bus limité (dépôt Delta)
29: geen enkele bus - aucun bus
42: de meeste bussen rijden (remise Delta) - la plupart des bus roulent (dépôt Delta)
45: beperkt aantal bussen - nombre de bus limité
47: beperkt aantal bussen (remise Jacques Brel) - nombre de bus limité (dépôt Jacques Brel)
53: beperkt aantal bussen (remise Jacques Brel) - nombre de bus limité (dépôt Jacques Brel)
54: zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
57: zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
58: geen enkele bus - aucun bus
59: geen enkele bus - aucun bus
63: beperkt aantal bussen (remise Jacques Brel) - nombre de bus limité (depot Jacques Brel)
65: zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
66: geen enkele bus - aucun bus
69: geen enkele bus - aucun bus
80: beperkt aantal bussen - nombre de bus limité

Trams 18/19/56/81/82/83: bijna alle trams rijden opnieuw - presque tous les trams roulent de nouveau.

Hou op andere lijnen rekening met vertragingen. De actuele situatie kun je altijd zien door bij de pagina van een lijn (hier) onder het kopje Positie van de voertuigen in real time op de gewenste rijrichting te klikken, dan zie je hoeveel bussen er op de lijn rijden.

Sur les autres lignes, du retard est possible. Pour voir la situation actuelle, vous pouvez consulter la page de la ligne (ici), cherchez Situation des véhicules en temps réel, cliquez sur le sens de votre choix et vous voyez le nombre de véhicules sur la ligne.

Update 17 u/h: amper verandering in de situatie; op sommige lijnen rijden er intussen opnieuw één of een paar bussen rond (o.a. 12, 21, 45, 57, 65), maar op de meeste lijnen blijven niet of heel onregelmatig bediend. - presque rien a changé; sur quelques lignes, il y a de nouveau un ou quelques bus (entre autres 12, 21, 45, 65), mais la plupart des lignes restent pas ou très irrégulièrement desservies.

12:43 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-04-07

23/24/25: de details

Ik heb het een paar weken geleden al gehad (hier) over de wijzigingen aan het tramnetwerk (trams 23-24-25, 90 en 93). Een paar vragen bleven toen nog onbeantwoord, zoals de precieze frequenties van de herschikte lijn 24, de mogelijke koppeling van lijn 25 aan lijn 3 enzovoort. Intussen zijn de dienstregelingen beschikbaar en daar kunnen we heel wat dingen uit afleiden, vandaar deze update. Een overzicht.

Tram 23: zal dus vanaf Churchill/Vanderkindere verlengd worden tot het Zuidstation, helemaal zoals tram 90. Dat betekent ook dat de trams richting Zuidstation eigenlijk nog doorrijden tot Lemonnier, waar ze ondergronds rechtsomkeert maken. Qua dienstregelingen valt op dat de 23 minder frequent zal rijden dan nu (de hele dag door ongeveer vijf trams per uur, 's avonds drie-vier), maar door de flinke versterking van tramlijn 24 (die het drukste deel van de 23 bedient) en de mooie dienstregelingen op tramlijn 25 zou dat absoluut geen probleem moeten zijn voor de reiziger.

Tram 24: deze tramlijn is er toch op vooruitgegaan. Waar hij vroeger slechts uit een paar ritten per dag bestond, rijdt hij vanaf volgende week grofweg van 6 tot 10 en van 15 tot 20 u. De frequentie is bovendien opgedreven tot ongeveer vijf trams per uur. In de (ruime) spits zijn er dus, samen met de 23, tien trams per uur (om de zes minuten, metrofrequentie) op het stuk Prinses Elisabeth - Vanderkindere. Op het stuk Meiser - Buyl komt daar ook de nieuwe lijn 25 bij, goed voor bijna 20 trams per uur!

Tram 25: je mag zeggen wat je wilt, maar ik denk zeker niét dat de (ex-)gebruikers van tram 90 erop achteruit zullen gaan. De frequentie blijft ongeveer gelijk (met misschien nog één of twee trams extra per uur in de spits), op het grote gemeenschappelijke gedeelte Meiser - Buyl is er in de spits om de 3 minuten een tram én er zullen hoogstwaarschijnlijk moderne trams ingezet worden. In het depôt van Elsene zijn er intussen T3000's en T4000's op overschot, en er zullen met het gedeeltelijke wegvallen van lijn 92 (zie hieronder) ook wel wat T2000's beschikbaar zijn.

Het normale eindpunt in Rogier is volgende week nog niet klaar, dus dat levert een interessante situatie op: tramlijn 25 wordt ook gekoppeld aan lijn 3, zoals lijn 90 vandaag. Dat betekent dus dat de noord-zuidverbinding eindelijk moderne en ruime trams mag verwelkomen, werd dat eens tijd! Het is mij onduidelijk wanneer de werken in Rogier klaar zullen zijn, maar ik vermoed dat dat nog wel een tijdje zal duren.

Tram 92: deze tramlijn zal vanaf nu gedeeltelijk door het depôt Schaarbeek gereden worden. Ik denk niet dat er daarvoor T2000's van Elsene zullen overkomen, dus waarschijnlijk zullen die diensten door T7700/T7800 gereden worden (een achteruitgang dus). De 93 blijft volledig in handen van Elsene (voor de paar maanden dat hij nog bestaat), op een paar ritten 's morgens na.

Nog één klein vraagteken blijft: zal het depôt Schaarbeek ook lijn 25 gaan bedienen? Ze doen nu immers al het merendeel van de diensten op de 3 en 90, en de 3 en 25 zullen ook weer aan elkaar gekoppeld worden. Als Elsene de 25 volledig overneemt, moeten ze er dus ook de 3 bij nemen, en dan zitten ze in Schaarbeek al helemaal zonder werk. Maar toch hebben de oude T7700/T7800's van Schaarbeek bij mijn weten nog geen aangepaste filmrol voor de 25, hoe zouden ze dat dan oplossen? Het blijft dus nog afwachten.

Het spreekt voor zich dat ik de nieuwe situatie van dichtbij zal volgen, dus verwacht nog maar nieuwtjes en foto's (de allerlaatste 90, bijvoorbeeld) de komende dagen.

Update: op airportline (www.airportline.be, doorklikken naar STIB en lignes de tramway) staan een paar mogelijke antwoorden op deze vragen. Volgens deze site zullen de 25/3 zowel door Schaarbeek als Elsene gereden worden, helemaal hetzelfde zoals bij de 90/3 vandaag dus. Het verschil is dat Elsene er blijkbaar T3000 in zal zetten, dus in dat geval zullen die dus zeker ook de noord-zuidverbinding bedienen. Schaarbeek zou T7700/T7800 blijven inzetten (blegh). Nog volgens airportline zou er T2000 gaan rijden op de 24, en dus niet op de 25. Ik weet echter niet wie er achter die site zit en hoe betrouwbaar deze informatie is. We zien het maandag wel.

07:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

03-04-07

Het nachtnet: Noctis!


Er wordt al jaren over gesproken, gediscussieerd, gedebatteerd en nog veel meer gezeverd. Maar nu wordt het dan toch werkelijkheid: het nachtnet van de MIVB. Het beestje is Noctis gedoopt. Op de site van de MIVB was er nog niets te vinden toen ik dit overzicht begon te schrijven, maar intussen staat er wel al pagina. Noctis zal twee nachten per week actief zijn, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, en dat vanaf 20 april. Op nieuwsjaarnacht loont het nog om metro's en trams te laten rijden, maar tijdens 'gewone' weekends zou dat nogal onrendabel zijn; alle lijnen worden dus gereden door bussen, maar vaak wel volgens het traject van een bestaande metro- of tramlijn.

De Brouckère is het grote zwaartepunt van het Noctis-netwerk; dat maakt ook meteen duidelijk dat het vooral gericht is op uitgaanders. Alle lijnen verbinden De Brouckère met een plaats aan de rand van de stad, behalve de centrumlijn N30 (Zuidstation - Rogier) en de cirkellijn N66/N99. Qua dienstregelingen is het vrij eenvoudig: alle lijnen rijden om de 20 minuten, met een eerste vertrek uit het centrum om 00.20 u en een laatste om 03.00 u. Omgekeerd vertrekt de eerste bus naar het centrum om 00.30 u, en dan ook om de 20 minuten, tot 02.30 u. Alle lijnen hebben (in theorie toch) dezelfde vertrektijden, met in enkele gevallen een paar minuten afwijking aan het eindpunt. De centrumlijn N30 rijdt ten slotte om de 10 minuten. De dienstregeling van Noctis kan trouwens op het begin nog overlappen met een laatste doorkomst van een 'daglijn', dus kijk altijd nog of er zo geen mogelijkheid meer is, dat is goedkoper.

De meeste lijnen hebben een traject dat overdag niet helemaal in die vorm bestaat; dat lijkt misschien een rare keuze in verband met de lijnbekendheid, maar 's nachts zijn er andere dingen mogelijk: een buslijn kan bijvoorbeeld via de Wetstraat rijden, daar is 's nachts toch amper verkeer. Overdag zou een dergelijke buslijn daarentegen voortdurend vast zitten in de files.

De bestaande lijn N71 wordt veranderd; die zal voortaan (als enige nachtlijn) rijden in de nacht van donderdag op vrijdag. De volgende twee nachten rijdt hij niet, maar zijn traject komt grotendeels overeen met dat van de Noctis-lijn N09. De Interdepot-bussen zullen waarschijnlijk ook blijven rijden; dat zijn bussen die in de eerste plaats voor het personeel rijden, maar ook voor reizigers toegankelijk zijn. Ze maken een nog grotere cirkel dan de N66/N99 en doen daarbij onder andere alle tram- en busdepots aan. Belangrijk detail is dat de Interdepots tot nader order elke dag van de week rijden, maar niet volgens een even mooie frequentie als de Noctis-bussen.

Last but not least: de tarieven. Geen nieuwe tarievenserie om het allemaal nog moeilijker te maken, maar een bestaande formule: die van de Airport Line. Een kaartje voor een enkele rit kost 3 euro, een tienrittenkaart 21 euro. Die kaartjes zijn geldig op het hele Noctis-netwerk én op het gewone dagnetwerk, maar niemand zal natuurlijk op het idee komen om zijn geld daaraan te verspillen. Of de kaartjes identiek dezelfde zijn (en dus ook bruikbaar erop) als die van de Airport Line, weet ik niet. Er zijn ook abonnementen in de vorm van een supplement op het gewone abonnement: 7 euro bij een maandabonnement, 70 euro bij een jaarabonnement.

Een overzicht per lijn:

N01 De Brouckère - Peter Benoit
Over deze lijn kan ik kort zijn: het is helemaal het traject van de bestaande buslijn 47, beperkt tot Peter Benoit (Neder-Over-Heembeek). Het gaat dus via de Antwerpsepoort, De Trooz, Van Praet en Heembeek tot de eindhalte.

N02 De Brouckère - Sint-Vincentius
Lijn N02 volgt bijna helemaal het (noordelijke) traject van de bestaande, drukke tramlijn 55. N02 rijdt dus via Rogier, het Noordstation, Liedts, Verboekhoven en Helmet naar Vrede. Daar maakt de lijn een klein lusje naar de eindhalte Sint-Vincentius (Evere), zoals de bestaande buslijn 54. Vanuit het centrum zijn er trouwens nog tot iets voor 1 u 's nachts trams 55 tot Verboekhoven, is goedkoper.

N03 De Brouckère - Bordet
Een bestaande buslijn te onthouden hier: lijn 66. Twee verschillen met die lijn: tussen Congres en Robiano gaat lijn N03 via Kruidtuin (zoals de tramlijnen 92/93) in plaats van via Madou, en vanaf Onze-Lieve-Vrouw rijdt lijn N03 nog twee haltes verder naar Bordet (Evere), zoals de bestaande buslijn 45.

N04 De Brouckère - Begraafplaats van Brussel
De begin- en eindhalte van deze lijn zijn exact dezelfde als die van de bestaande lijn 66, maar daar blijft het ook ongeveer bij. Het traject komt grotendeels overeen met dat van de lijnen 61 en 63. Tot Kruidtuin volgt N04 dezelfde route als N03; vanaf daar gaat het via het traject van lijn 61 naar Dailly, dan via de Leuvensesteenweg naar Meiser, en vanaf daar via het traject van lijn 63 naar Begraafplaats van Brussel (Evere).

N05 De Brouckère - Marcel Thiry
Ook hier weer een bestaande lijn om te onthouden: buslijn 29. Tussen De Brouckère en Plasky volgt N05 het traject van buslijn 63 (dat al grotendeels overeenkomt met dat van lijn 29), vanaf daar gaat het helemaal via de route van lijn 29 naar Marcel Thiry (Sint-Lambrechts-Woluwe).

N06 De Brouckère - Trammuseum
De eerste lijn die wat verschilt van de bestaande lijnen. Tussen De Brouckère en Montgomery gaat het zoals metrolijn 1B, met een paar bijzonderheden: tussen Kunst-Wet en Schuman hangt de reisweg van de rijrichting af: richting centrum gaat het via de Wetstraat, richting Trammuseum via de Belliardstraat. Vanaf Montgomery volgt N06 het traject van de tramlijnen 39/44 tot Trammuseum (Sint-Pieters-Woluwe).

N07 De Brouckère - Herrmann-Debroux
Tussen De Brouckère en Schuman: idem dito als N06, dus ook met de rechthoek Westraat-Belliardstraat. Vanaf Schuman gaat het via het traject van lijn 36 naar De Jacht, en vanaf daar via het traject van lijn 34 naar Oudergem-Shopping. Daar slaat de bus af naar Herrmann-Debroux (Oudergem).

N08 De Brouckère - Wiener
Makkelijk samen te vatten: buslijn 95. Tussen De Brouckère en Koning het traject van (onder andere) buslijn 71, de rest is identiek aan de bestaande lijn 95. Dus via Troon, Luxemburg en Etterbeek station naar Wiener (Watermaal-Bosvoorde).

N09 De Brouckère - Boondaal station
Ook hier een referentielijn: de 71. Tussen De Brouckère en de ULB volgt N09 helemaal hetzelfde traject als de 71. Vanaf daar gaat het nog een paar haltes verder naar Boondaal (Elsene), zoals de trams 94 en 25 (nu nog de 24). Op donderdagnacht zal de N71 dit traject grotendeels bedienen; aan de ULB zal die lijn dan afbuigen naar Delta en Beaulieu, zoals de normale 71.

N10 De Brouckère - Fort Jaco
Een vrij uniek traject: van De Brouckère tot Beurs, daar via het traject van lijn 95 tot de Kleine Zavel en zo via het Poelaertplein naar Louiza. Vervolgens via het traject van de tramlijnen 91 en 92 tot Ma Campagne, vervolgens een kleine slag naar links om het traject van lijn 60 over te nemen tot het Sint-Jobplein. Ten slotte gaat het weer zoals lijn 92 tot Fort Jaco (Ukkel).

N11 De Brouckère - Kalevoet station
In twee lijnen samen te vatten: 48 en 55. Van De Brouckère naar Beurs, vanaf daar zoals lijn 48 (met misschien een of twee andere haltes) tot Albert, en vanaf daar zoals tramlijn 55 tot Ukkel-Kalevoet.

N12 De Brouckère - P Stalle
Ook hier een bekend traject, dat van tramlijn 52. Van De Brouckère tot het Zuidstation via de centrumlanen, en vanaf daar tot Stalle (kruispunt) zoals de tramlijnen 52 en 18 (al doet hij geen omweg via Sint-Gillis, zoals de 18). Het eindpunt ligt aan de park-and-ride van Stalle (Ukkel), waar tramlijn 91 overdag zijn eindhalte heeft.

N13 De Brouckère - Frans Hals
Nachtlijn N13 volgt grotendeels het traject van buslijn 46, dus van De Brouckère via Beurs, Clemenceau en Sint-Guido naar de rand. Waar de 46 afslaat richting Westland Shopping (halte De Tollenaere) gaat de N13 onder de ring door om vervolgens weer een kleine stukje richting centrum te rijden, via de Marius Renardlaan, naar de eindhalte Frans Hals (Anderlecht).

N14 De Brouckère - Machtens
Qua afstand een van de kortste nachtlijnen. Het traject komt grotendeels overeen met de westelijke helft van lijn 63, dus De Brouckère - Machtens via de Dansaertstraat, Ninoofsepoort en het Weststation. Het enige verschil is dat de N14 tussen het Weststation en Machtens via de Ninoofsesteenweg rijdt en niet via de Edmond Machtenslaan.

N15 De Brouckère - Hunderenveld
Nachtbus N15 heeft een vrij bijzonder traject. Vanaf De Brouckère gaat het bijna altijd rechtdoor, via de Dansaertstraat de Gentsesteenweg op, met haltes aan onder andere Zwarte Vijvers en Ossegem. Aan het Schweitzerplein slaat de N15 ten slotte af naar Hunderenveld (Sint-Agatha-Berchem), het traject van tramlijn 19.

N16 De Brouckère - Berchem station
Deze lijn volgt tussen De Brouckère en Zwarte Vijvers hetzelfde traject als de N15; daar slaat hij af naar Simonis, via het traject van buslijn 20. Vanaf daar neemt de N16 het traject van buslijn 87 over, dus langs de basiliek, Ganshoren en Basilix naar het station van Sint-Agatha-Berchem.

N17 De Brouckère - Dielegem
Tussen De Brouckère en iets voorbij Simonis hetzelfde verhaal als de N16. Aan de basiliek slaat N17 af richting Jette, langs de 'Miroir' (Spiegel), het Koningin Astridplein over naar het station van Jette (zoals tramlijn 19) en vanaf daar naar Dielegem (zoals buslijn 53), niet ver van het UZ Brussel (AZ-VUB).

N18 De Brouckère - Heizel
De laatste nachtlijn die vanuit De Brouckère vertrekt. De N18 volgt grotendeels het westelijke traject van metrolijn 1A, alleen neemt hij in het centrum een kleine shortcut (via de Antwerpsepoort, Ribeaucourt en Vanderstichelen). Deze lijn rijdt ook eerst naar Koning Boudewijn en dan naar de Heizel, de metro doet het omgekeerd.

N30 Zuidstation - Rogier
De N30 is de centrumlijn, die het zuiden en het noorden van de vijfhoek (Zuidstation - Rogier) met elkaar verbindt. De haltes zijn dezelfde als die van de premetro, dus Zuidstation, Lemonnier, Annessens, Beurs, De Brouckère en Rogier. Vergeet niet dat er tot bijna 1 u 's nachts nog trams rijden op de noord-zuidverbinding, dat is goedkoper. De N30 rijdt om de tien minuten.

N66 Zuidstation - Zuidstation (tegenwijzerzin)
N99 Zuidstation - Zuidstation (wijzerzin)
De N66/N99 is, zoals gezegd, de ringlijn. De twee rijrichtingen hebben een apart nummer; de N66 rijdt tegen de klok in, de N99 met de klok mee. De cirkel houdt het midden tussen de kleine ring (rond de vijfhoek) en de grote ringlanen; het traject loopt dan ook vooral door de gemeenten van de 'eerste kroon', zoals Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Schaarbeek en Molenbeek. Het traject is Zuidstation - Flagey - Schuman - Dailly - Noordstation - Simonis - Weststation - Zuidstation. Het zuidelijke stuk (Zuidstation - De Jacht) verloopt via het traject van de tramlijnen 81 en 82, en tussen het Noordstation en Simonis via dat van buslijn 14. Verder zijn er geen grote gemeenschappelijke trajecten met bestaande lijnen.

Tot zover de tekst, tijd voor een overzichtelijke kaart. Toen ik dit overzicht begon te maken, waren er nog geen duidelijke kaarten (ook niet op de MIVB-site), dus heb ik me er zelf maar mee beziggehouden. Intussen staat er ook een kaart op de MIVB-site, maar mijn resultaat staat alvast hieronder. De lijnen zijn uitgetekend op basis van een blinde netkaart, dus het verloop ervan zou correct moeten zijn. De achtergrond (nachtkaart van Brussel) is er pas achteraf op gezet, dus het verloop van de lijnen komt soms niet 100% (maar toch dicht in de buurt ervan) met de kaart. Dat is ook niet het belangrijkste, die achtergrond is vooral decoratie. In deze kaart zitten vele uren werk; wees dus alsjeblieft zo vriendelijk om even een mailtje te sturen als je hem wilt gebruiken (normaal geen probleem) en vergeet de bronvermelding niet. Ik kan altijd ook een nóg grotere kaart fabriceren (zonder kwaliteitsverlies) op aanvraag.


La version francophone suivra un de ces jours. Vous pouvez déjà télécharger le plan en français, ici.

01:05 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-03-07

Adieu tram 90, bienvenue tram 25!

Il y a quelques jours, la STIB a présenté la nouvelle phase du réarrangement du réseau. Cette phase commence le 16 avril, le lundi après les vacances de Pâcques. Quelques lignes de tram seront suprrimées/modifiées, on ne touche pas encore au réseau bus (si ce n'est que des bus articulés commenceront à rouler sur quelques lignes). Le changement le plus important, c'est la suppression de la ligne 90 et la mise en service de la nouvelle ligne 25, en grande partie pour compenser la suppression du 90. Les changements ligne par ligne, avec une note critique si nécessaire.

La ligne 23 sera prolongée de Churchill/Vanderkindere jusqu'à la Gare du Midi, pour compenser la suppression du 90. Pour éviter tout malentendu: ce prolongement n'est que TEMPORAIRE. Il est prévu que le 23 roulera de nouveau jusqu'a Churchill/Vanderkindere quand la ligne 4 sera mise en service et le 3 renforcé (probablement en 2008). Je pense que la STIB se fourvoie une faute grave de ne pas souligner que le 23 n'est que temporairement prolongé; il y a eu beaucoup de grognement quand on a scindé le 3 et 23, et maintenant que tout le monde s'y est plus ou moins habitué, on crée de nouveau une liasion directe entre Uccle/Ixelles/Etterbeek et le centre-ville. Ca va être gaie en 2008, quand on va de nouveau le limiter à Churchill...

Le 24 alors. Maintenant, le 24 est une genre de ligne fantôme (il existe, mais personne ne le connait) entre la gare de Schaerbeek et Boondael, surtout comme renforcement du 23, parce qu'il ne roule que pendant les heures de pointe. A partir d'avril, le 24 sera encore plus un renforcement du 23, car le terminus deviendra Vanderkindere au lieu de Boondael. Le 24 aura alors tous ces arrêts en commun avec le 23, sauf Schaerbeek gare. La STIB parle de 'meilleures fréquences', mais je suppose que cette ligne ne roulera toujours que pendant les heures de pointe.

Une nouvelle ligne! Le 25 est le successeur de la ligne 90. Entre Rogier et Buyl, il suivra le même trajet que le 90 aujourd'hui; à partir de là, il roulera vers Boondael, remplacant le 24 (qui est dévié à Vanderkindere). J'ai toujours entendu qu'on allait employer des T2000 (les trams qui roulent sur le 91-92-93-94) pour le 25 (remarquez aussi tous les T2000 que j'ai déjà vus en 'épreuves' dans le tronçon prémetro de la grande ceinture), mais la STIB dit que les 'nouveaux trams' rouleront sur le 25. Quand même du T3000/T4000 alors?

Je ne sais pas si le terminus à Rogier sera déjà prêt dans quelques semaines, donc il est possible que le 25 et le 3 seront de nouveau mariés pour un certain temps (comme le 90 et le 3 aujourd'hui). D'autre part, cela implicerait que les (T2000/)T3000/T4000 rouleront déjà dans l'axe nord-sud...

Le tram 90 sera donc supprimé. Son itinéraire n'est evidemment pas entièrement abandonné; le nouveau 25 roulera sur le tronçon Rogier-Buyl et le 23 prolongé sur le tronçon Buyl - Gare du Midi. Les voyageurs n'auront pas à leur plaindre, du moins si les T3000/T4000 rouleront en effect sur le 25. Il faut aussi admettre que le 90 n'a(vait) pas un itinéraire très logique; je ne compte plus les fois que j'ai vu des touristes ou profanes qui voulait se diriger de Rogier ou la Gare du Nord vers la Gare du Midi, ne pas savant que le 90 fait ce grand détour. Mais comme amateur du transport en commun, il reste dommage de voir disparaitre une ligne, certainement une ligne avec une telle histoire.

Encore un changement sur le 93: cette ligne sera limité à l'arrêt Legrand, à la fin de l'avenue Louise (le nouvel itinéraire sera donc Schaerbeek gare - Legrand). La STIB est toujours en train de construire le terminus à Legrand, on voit bien les travaux en passant (avec le 23/90/94). Le trajet abandonné Legrand - Marie-José restera desservi par la ligne 94, et le nouveau 25 roulera aussi sur le tronçon Buyl - Marie-José. Le 93 sera probablement complètement supprimé en 2008 (compensé par des renforcements du 92 et 94).

Les autres lignes de tram et bus restent inchangées, mais cela ne dura pas longtemps: la prochaine phase, qui sera beaucoup plus radicale, est prévue pour juillet 2007.

12:47 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-03-07

Adieu tram 90, welkom tram 25!

Onlangs is weer de nieuwste fase van de herschikking van het netwerk voorgesteld. Deze fase gaat in op 16 april, de eerste dag na de paasvakantie. Enkel sommige tramlijnen zullen veranderingen ondergaan, aan het busnetwerk wordt voorlopig niet geraakt (behalve dat sommige buslijnen bijvoorbeeld gelede bussen zullen krijgen, maar dat is allemaal nog niet definitief). De belangrijkste verandering is de afschaffing van lijn 90 en (grotendeels ter compensatie daarvan) de creatie van lijn 25. Een overzicht per lijn, met de nodige kritische noten.

Tramlijn 23 wordt in het zuiden verlengd van Churchill/Vanderkindere naar het Zuidstation, om het verdwijnen van tramlijn 90 te compenseren. De MIVB lijkt er geen aandacht aan te besteden, dus doe ik het maar: deze verlenging is TIJDELIJK! Volgend jaar wordt de nieuwe tramlijnen 4 in dienst gesteld en de bestaande 3 versterkt, en dan zal tramlijn 23 weer beperkt worden tot Vanderkindere. Ik denk dat de MIVB hier een grote vergissing begaat; er is gigantisch veel gemopper geweest over de effectieve splitsing van de lijnen 3 en 23 destijds. En net nu de mensen het ongeveer gewend zijn (dat gaat meestal nogal traag), creëren ze opnieuw een doorgaande verbinding!

Ik denk dat dat nog vuurwerk zal geven als deze maatregel weer ongedaan wordt gemaakt. Mensen kunnen het over het algemeen maar moeilijk verkroppen (en terecht) als ze iets moois krijgen (een doorgaande verbinding tussen Ukkel/Elsene/Etterbeek en het Zuidstation, in moderne trams) dat hen dan achteraf weer wordt afgenomen. Hier had wat mij betreft een stuk meer communicatie achter mogen zitten, op z'n minst om de mensen duidelijk te maken dat dit TIJDELIJK is.

Tramlijn 24 dan. Nu is die een soort spooklijn (hij is er wel, maar bijna niemand kent hem) tussen Schaarbeek station en Boondaal, vooral als versterking van lijn 23, want momenteel rijdt lijn 24 alleen tijdens de spitsuren (en dan nog dikwijls beperkt tot Buyl). Vanaf april zal lijn 24 al helemaal een versterking van lijn 23 zijn, want het zuidelijke eindpunt wordt Vanderkindere. Op Schaarbeek station na heeft lijn 24 dan dus al zijn haltes gemeen met lijn 23. De MIVB blijft nogal vaag over het aanbod ('betere frequenties'), maar ik vermoed dat deze lijn nog altijd enkel tijdens de spitsuren zal rijden.

Een nieuwe tramlijn! Tramlijn 25 is de opvolger van tramlijn 90. Tussen Rogier en Buyl volgt deze tramlijn hetzelfde traject als zijn voorganger; vanaf daar gaat het via het voormalige traject van lijn 24 (omgelegd naar Vanderkindere) en het nog altijd actuele traject van lijn 94 naar de ULB en Boondaal. Het traject is dus Rogier - Boondaal. Er is tot nu toe dikwijls gefluisterd dat er T2000-trams ingezet zullen worden op deze lijn (oudere lagevloertrams, die nu vooral op de lijnen 91-92-93-94 rijden). Dat vermoeden werd alleen maar sterker toen ik zag hoeveel T2000's testritten aan het uitvoeren waren in het premetrogedeelte van de grote ring.

Maar vreemd genoeg zegt de MIVB op haar site dat 'de gloednieuwe trams' ingezet zullen worden op deze lijn. Dus toch T3000/T4000? De toekomst zal het uitwijzen, meer kan ik niet zeggen. Ik weet ook niet of de eindsporen in Rogier klaar zullen zijn tegen april, dus het is mogelijk dat de nieuwe lijn 25 nog een tijdje gekoppeld rijdt aan lijn 3, zoals dat nu al het geval is met lijn 90. Anderzijds zou dat laatste betekenen dat er dan T2000/T3000/T4000 in de noord-zuid zal rijden, dat zou ook weer een primeur zijn. Afwachten dus.

Het is dus definitief: tramlijn 90 wordt helemaal afgeschaft. Er gaat natuurlijk geen traject verloren, want het grootste gedeelte (Rogier-Buyl) wordt overgenomen door de nieuwe lijn 25. Het zuidelijke gedeelte (Buyl-Zuidstation) wordt tijdelijk overgenomen door lijn 23. De reizigers zullen er wellicht alleen maar beter van worden (als er tenminste inderdaad 'gloednieuwe trams' rijden op lijn 25), en het is wel een feit dat lijn 90 nogal een onlogische reisweg had; hoeveel toeristen en leken heb ik al niet op deze lijn gezien die van Rogier naar het Zuidstation wilden, en niet beseften dat tram 90 wel een heel grote omweg maakt. Maar als OV-liefhebber blijf je het natuurlijk jammer vinden dat een lijn verdwijnt, zeker omdat lijn 90 al een lange geschiedenis heeft.

Nog een verandering op lijn 93: die wordt in het zuiden beperkt tot de halte Legrand (nieuwe traject dus Schaarbeek station - Legrand), aan het einde van de Louizalaan. Daar is de MIVB nu nog volop de kopsporen aan het bouwen, je moet er maar eens op letten als je er passeert. Het verloren traject Legrand - Marie-José wordt nog altijd bediend door lijn 94, en op het stuk Buyl - Marie-José zal ook de nieuwe lijn 25 rijden. Op termijn zal lijn 93 waarschijnlijk helemaal verdwijnen; dat zou opgevangen moeten worden door hogere frequenties op lijn 92 (noordelijke stuk) en lijn 94 (zuidelijke stuk).

Alle andere tram- en buslijnen blijven voorlopig ongewijzigd. Maar lang zal dat niet duren; de volgende fase, die een stuk ingrijpender zal zijn, is voorlopig gepland voor juli 2007.

La version francophone suivra cet après-midi.

06:30 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |