17-05-07

Werken op het Verboeckhovenplein / Travaux pl. Verboeckhoven

Het anders drukke Verboeckhovenplein in Schaarbeek, het kruispunt van de tramlijnen 55, 56, 92 en 93, en de buslijnen 58 en 59 (halte Verboekhoven, zonder c!), is momenteel helemaal afgesloten voor het verkeer. De reden: de tramsporen worden helemaal vernieuwd. Dat is op en rond dit plein vaker nodig dan op andere plaatsen, omdat (1) er dagelijks honderden trams passeren, (2) al die trams een bocht en helling moeten nemen op het plein en (3) de sporen niet al te diep in de grond zitten (het plein is gedeeltelijk eigenlijk een brug over de spoorlijn 161 , Brussel-Noord - Brussel-Schuman - Namen) en dus een minder stevige basis hebben. Een paar beelden.

La place Verboeckhoven (Cage aux Ours) à Schaerbeek, là où les lignes de tram 55, 56, 92 et 93 et les lignes de bus 58 et 59 se croisent, est fermée à la circulation. La raison: le renouvellement des voies de tram. On doit le faire plus souvent qu'ailleurs à Bruxelles, car (1) des centaines de trams y passent chaque jour, (2) tous ces trams doivent prendre un virage et une côte et (3) les voies n'ont pas une base profonde, étant donné que cette place et en partie un pont au-dessus de la voie ferrée de la ligne 161 (Bruxelles-Nord - Bruxelles-Schuman - Namur). Quelques images.De Maarschalk Fochlaan (tramlijnen 92-93) opengebroken.

L'avenue Maréchal Foch (lignes de tram 92-93) dépavée.De oude tramsporen worden doorgesneden.

On coupe les vielles voies.Vervolgens worden ze weggenomen.

Ensuite, on les enlève.Direct daarna worden de nieuwe sporen al gelegd.

On commence à poser les nouvelles voies.En klaar (op de afwerking na).

Et voilà!Aan de andere kant van het plein, de Prinses Elisabethlaan (tramlijnen 56-92-93), is men intussen ook begonnen.

A l'autre côté de la place, l'avenue Princesse Elisabeth (lignes de tram 56-92-93), on a également commencé.Tramlijn 56 werd bijgevolg beperkt tot de Van Ooststraat, tramlijn 55 bleef over het plein rijden. Dat moest wel in beide richtingen over één spoor. In de Van Ooststraat ligt er al een verbinding tussen beide sporen, maar in de Waelhemstraat is die er niet, dus heeft de MIVB er een fameuze 'Californische wissel' geïnstalleerd, die dus op de bestaande sporen gelegd is.

La ligne 56 faisait donc demi-tour dans la rue Van Oost, la ligne 55 continuait à traverser la place, mais sur la même voie pour les deux sens. Dans la rue Van Oost il y a une communication entre les voies, mais pas dans la rue Waelhem, alors la STIB a installé un 'aiguillage californien', qui est donc placé au-dessus des voies.Voor de tramlijnen 92 en 93 was er al helemaal geen doorkomen aan, die werden tussen Schaarbeek station en de halte Sint-Servaas vervangen door pendelbussen. Sint-Servaas ligt aan de tramremise van Schaarbeek en daar maken de trams dus rechtsomkeert. De buslijnen 58 en 59 worden ook omgeleid.

Aucune possibilité de passer pour les lignes 92 et 93, elles étaient donc remplacées par des une navette bus entre Schaerbeek gare et l'arrêt Saint-Servais. Cet arrêt de trouve tout près du dépôt de tram de Schaerbeek, où les trams faisaient demi-tour. Les lignes de bus 58 et 59 sont également déviées.

21:31 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

04-05-07

Vernieuwing van de 7900 / Rénovation du 7900

Een mooie illustratie bij het vorige bericht, over de geschiedenis van de PCC-trams. Daar heb ik ook gesproken over de vernieuwing van deze trams, waarbij ze dus aan de buitenkant in de nieuwe MIVB-kleuren gezet worden en aan de binnenkant een 'nieuw' interieur krijgen. Dit proces heeft wat voeten in de aarde: ze worden op twee verschillende plaatsen behandeld, en dat vereist een paar transfers. Onlangs had ik het geluk dat er juist zo'n transfer voorbijreed, dus hierbij een woordje uitleg...

Une belle illustration de l'histoire ci-dessous, sur l'histoire des trams PCC. J'ai parlé de la rénovation des trams, dans laquelle on leur repeint dans les nouvelles couleurs de la STIB à l'extérieur et un 'nouvel' intérieur. Cette rénovation n'est pas une mince affaire: les travaux de rénovation sont faites à deux endroits, et cela implique quelques transferts. Récemment, j'ai eu la chance de voir passer un tel transfert. Un petit mot d'explication...Op het eerste gezicht lijkt dit een normale 7900, het gebeurt wel meer dat er hier een 'Geen dienst' voorbijrijdt... alleen, wat hangt er achteraan aan?

A première vue, rien de spécial ici, il arrive souvent qu'il y a un tram en 'Réservé' ici... mais qu'est-ce que c'est à l'arrière du tram?Daar komt de aap uit de mouw: deze 7931 heeft een niet nader te identificeren, enigszins gehavende 7900 op sleeptouw. De verbinding tussen de twee trams is duidelijk zichtbaar. Hieronder uitleg over hoe dit kan.

Et voilà: ce 7931 remorque un autre 7900, qui n'a, disons, pas l'air 'complet'. On voit bien le raccord entre les deux trams. L'explication se trouve ci-dessous.Gezien langs de andere kant. In de stuurpost aan deze kant (achteraan de tram dus) zit blijkbaar ook iemand van de dienst rollend materieel, wellicht om een oogje in het zeil te houden.

Vu de l'autre côté. Dans la poste de conduite de cette côté (l'arrière du tram, donc), il y a aussi quelqu'un du matériel roulant, sans doute pour surveiller la 'remorque' précieuse.En zo verdwijnt het konvooi richting centrum.

Et comme ça, le convoi continue vers le centre.

Hoe kunnen we het verklaren dat er ineens een half afgewerkte tram op de publieke sporen gesleept wordt? Zoals gezegd wordt het renovatiewerk op twee plaatsen gedaan: enerzijds de tramwerkplaats 'Kuregem' (die in Brussel-centrum ligt, niet ver van Kuregem zelf - een 'wijk' van Anderlecht), en anderzijds de remise in Haren. Die laatste remise wordt vooral door de bussen gebruikt, maar er zijn ook tramvoorzieningen; zo worden de nieuwe trams (3000 en 4000 recentelijk) hier geleverd, klaargemaakt en pas daarna naar de remise in Elsene overgebracht. Idem dito trouwens voor de metro; de eerste 'Boa' (nieuw metrotype) staat nu in de remise Haren op de sporen en zal later naar de metroremise Delta overgebracht worden, via de spoorlijn (!) 26. Er zijn trouwens ook werkzaamheden begonnen om hier in Haren een echte tramremise uit te bouwen.

Terug naar onze renovatie. De te renoveren tram komt dus eerst naar Haren voor wat voorbereidende werkzaamheden, zoals verf die al wat afgeschuurd wordt. Vervolgens gaat de tram, normaal gezien op eigen kracht, naar de werkplaats Kuregem (transfer 1), waar de grote werken beginnen: het interieur wordt verwijderd en allerlei dingen (bekabeling, elektriciteit, ...) worden vervangen. Intussen ziet de tram er een beetje uit als een wrak en is het dus hoog tijd om hem weer naar Haren te brengen (transfer 2), dit keer op sleeptouw (aangezien bijna alles eruit is gehaald). In Haren wordt de tram helemaal herschilderd en vervolgens teruggebracht naar de werkplaats Kuregem (transfer 3). De foto's hierboven tonen dus deze transfer: de tram is pas herschilderd (kijk hoe hij blinkt) en wordt, nog altijd half uitgekleed, teruggebracht naar de werkplaats Kuregem. Daar zal ten slotte het 'nieuwe' interieur geïnstalleerd worden en wordt de tram klaargemaakt om weer zelfstandig te kunnen rijden.

Comment expliquer qu'un tram 'déshabillé' se fait remorquer sur le réseau publique? Comme j'ai dis, la rénovation est faite à deux endroits: d'une part l'atelier 'Cureghem' (à Bruxelles-centre, près de Cureghem - un 'quartier' d'Anderlecht), d'autre part le dépôt de Haren. Ce depot est surtout employé par les bus, mais il y aussi des équipements pour les trams; les nouveaux trams (récemment les 3000 et 4000) y sont livrés et préparés, et après ils sont envoyés au dépôt tram d'Ixelles. La même chose pour le métro; le premier 'Boa' (nouveau type de métro) a été livré ici et il sera bientôt transféré au dépôt métro de Delta, via la voie ferrée (!) de la ligne 26. La STIB a également commencé des travaux pour construite un vrai dépôt de tram à Haren.

Retournons à la rénovation. La tram à rénover vient donc d'abord à Haren, où il subit quelques travaux préparatoires. Ensuite, le tram est transféré à l'atelier Cureghem (transfert 1), où les grands travaux commencent: on enlève l'intérieur et remplace toute genre de choses (câblage etc). Après cela, le tram est un peu comme une épave, donc il est grand temps de le ramener à Haren (transfert 2). Là, on repeint le tram et il est ensuite de nouveau transféré à Cureghem (transfert 3). Les photos montrent donc ce transfert: le tram vient d'être repeint (remarquez comment elle brille, cette motrice) et il est, toujours 'déshabillé', transféré à l'atelier de Cureghem. Là, enfin, on installe le 'nouvel' intérieur et on prépare le tram à faire des services voyageurs, de nouveau.

01:32 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

10-04-07

Omleiding, een formaliteit? / déviation, une formalité?

Een klein ongeval kan grote gevolgen hebben. Dat hebben we deze voormiddag goed gezien in Schaarbeek. Op het kruispunt van onder andere de Gallaitstraat, Van Ooststraat en Paviljoenstraat (tramhalte 'Paviljoen') zijn een vrachtwagen en een andere auto vannacht tegen elkaar gebotst. Geen uitzonderlijke gebeurtenis, maar er is ook een hoeveelheid benzine vrijgekomen, onder andere op de tramsporen. Het gevolg: de hele santenkraam ter plaatse om de boel schoon te maken, politie, civiele bescherming enzovoort. Gevolg daarvan: geen enkel verkeer mogelijk op het kruispunt, dus ook geen tramverkeer. De twee drukke tramlijnen die er passeren, de 55 en 56, moesten dan ook een grote omleiding volgen. Een overzicht van hoe dat allemaal in z'n werk gaat.

Un petit accident peut avoir de grandes conséquences. On l'a pu voir ce matin à Schaerbeek. A l'hauteur du carrefour d'entre autres la Rue Gallait, Rue Van Oost et Rue du Pavillon (arrêt 'Pavillon'), un camion et une voiture sont entrés en collision. Rien de spécial, excepté qu'une des deux voitures a perdu de l'essence, entre autres sur les voies de tram. La conséquence: tout le bataclan sur place pour tout nettoyer. Deuxième conséquence: aucun véhicule peut encore passer, les trams y compris. Les 55 et 56, deux lignes fréquentes, étaient alors déviés. Voilà les conséquences d'une telle déviation.Hier in de Van Ooststraat is het direct duidelijk: niemand mag door. Aan alle straten die leiden naar het kruispunt, stond een politieauto.

Ici dans la Rue Van Oost, on voit tout de suite qu'on ne peut pas passer. Dans toutes les rues mènants au carrefour, il y avait une voiture de police.De plaats des onheils. We zien de civiele bescherming en de politie, al een paar uur druk in de weer met zand en andere materialen om alles schoon te maken.

La carrefour dont il s'agit. On voit la sécurité civile et la police, en train de nettoyer le carrefour le carrefour.Even situeren op de netkaart, Paviljoen. We zien de 55 en 56. Ook de De Lijn-bus 471 rijdt normaal gezien via het kruispunt, maar daar was de omleiding geen groot probleem aangezien die bus niet stopt tussen het Noordstation en Bordet.

Situons Pavillon sur le plan du réseau. On voit le 55 et le 56. Le bus De Lijn 471 passe également via le Pavillon, mais pas de problèmes pour lui, parce qu'il s'arrête pas entre la Gare du Nord et Bordet.Het gevolg: de trams kunnen ook niet verderrijden. Aan het Verboekhovenplein en Liedtsplein namen ze dan een andere route. Hier zien we een MIVB-mannetje de chauffeur erop wijzen dat hij de andere kant uit moet.

La conséquence: les trams ne peuvent plus passer. A la place Verboekhoven et la place Liedts, il suivent par conséquent une autre route. Ici, on voit quelqu'un de la STIB expliquer au chauffeur qu'il doit continuer tout droit au lieu de tourner à droite.Zo gezegd, zo gedaan: de tram rijdt rechtdoor, via het traject van de trams 92 en 93 tot Sint-Maria en vanaf daar naar Liedts zoals de 94.

D'accord: il continue tout droit, via l'itinéraire des lignes 92 et 93 jusqu'a Sainte-Marie et à partir de là comme le 94 vers Liedts.In de Maarschalk Fochlaan.

Dans l'avenue Maréchal Foch.Hetzelfde verhaal voor de 56. De chauffeur heeft zich waarschijnlijk vergist van film, want hij geeft nog het oude eindpunt 'Debussy' weer (zie de geschiedenis van de 56, een paar posts terug). Een andere mogelijkheid is dat deze tram daar ergens rechtsomkeert maakt om de omgelopen vertraging te compenseren, maar ik kan me niet herinneren dat daar op het nieuwe traject een verbindingsspoor of lus ligt. De haltenaam 'Debussy' bestaat ook niet meer, dus het zou nogal verwarrend zijn voor de reizigers.

La même chose pour le 56. Le chauffeur s'est probablement trompé de film, parce qu'il indique l'ancien terminus, Debussy (voyez aussi le post sur l'histoire du 56). Une autre possiblité, c'est que ce tram fait demi-tour là-bas, pour compenser le retard suite à la déviation. Cependant, je ne pense pas qu'il y a une communication entre les voies à cet endroit. En plus, le nom 'Debussy' n'existe plus.Via het genoemde traject komt onze tram dus aan op het Liedtsplein, maar dus wel aan de halte van de 90 en 94 (ter hoogte van de Brabantstraat).

Via le trajet précité, notre tram arrive alors à Liedts, mais à l'arrêt du 90 et 94 (à l'hauteur de la Rue de Brabant).Probleem opgelost, denk je dan. Niet dus. Het 'leuke' is dat er aan Sint-Maria slechts in één richting een verbindingsspoor is. De 92/93 en 94 komen daar in een V-vorm samen en de tram moet van het ene beentje van de V naar het andere. In de andere richting zou de tram eerst verder moeten rijden (misschien zelfs tot Kruidtuin), daar rechtsomkeert maken en zo naar de goede kant van de Sint-Mariakerk gaan. Daarom heeft de MIVB ervoor gekozen om de trams aan Thomas rechtdoor te laten rijden, zoals de 52 tot juist voor Van Praet, vanaf daar zoals de 23 naar Prinses Elisabeth en daar via het verbindingsspoor dat de 52 vroeger gebruikte, naar Verboekhoven. Op de foto zien we de Van Praetbrug vanuit de 55.

Problème résolu, on dirait. Ben, non. La communication à Sainte-Marie n'est utilisable que dans le sens Verboekhoven > Liedts. Dans l'autre sens, je pense qu'il faut rouler jusqu'à Botanique, faire demi-tour et enfin prendre la côte droite de l'église Sainte-Marie. C'est pourquoi la STIB a finalement choisi de faire rouler les trams tout droite à Thomas, via l'itinéraire du 52 jusqu'à avant Van Praet, ensuite comme le 23 jusqu'à Princesse Elisabeth en finalement via la communication (autrefrois employée par le 52) vers Verboekhoven. Sur la photo, on voit le Pont Van Praet du tram 55.Hier het kruispunt Prinses Elisabethlaan - Lambertmontlaan, op het moment dat de tram afslaat.

Ici le carrefour Avenue Princesse Elisabeth - Boulevard Lambertmont, au moment où le tram tourne à droite.En hier zien we de 55 in de Prinses Elisabethlaan, op weg naar Verboekhoven om zijn normale reisweg voort te zetten. Erachter rijdt een 56, die Prinses Elisbeth dus twee keer vlak na elkaar bedient (Prinses Elisbeth > Verboekhoven > Prinses Elisabeth > Schaarbeek station, zie ook het schema hieronder). Hij zou aan Prinses Elisbeth ook direct kunnen afslaan naar Schaarbeek station, maar kennelijk wilde de MIVB toch nog Verboekhoven bedienen.

Et ici, on voit le 55 dans l'Avenue Princesse Elisabeth, en route vers Verboekhoven pour continuer son itinéraire normal. Derrière, il y a un 56, qui s'arrête donc deux fois à Princesse Elisabeth dans ce sens (Princesse Elisabeth > Verboekhoven > Princesse Elisabeth > Schaerbeek gare, voyez le schéma en-dessous). Il pourrait tourner à gauche a Pr. Elisabeth, directement vers la gare de Schaerbeek, mais apparemment, la STIB voulait également desservir Verboekhoven.De 471 (gekleurde achtergrond op de film = snelbus) moest dus ook een andere reisweg volgen, in dit geval via het Liedtsplein en Colignonplein. Voor de reizigers geen probleem, want hij stopt toch nergens in de buurt.

Le 471 (arrière-plan du film coloré = bus rapide) devait donc également suivre une autre route, en ce cas via la place Liedts et la place Colignon. Aucun problème pour les voyageurs, il ne s'arrête quand même pas à Schaerbeek.De bussen 270-271-272 werden blijkbaar ook omgeleid (of toch zeker dit exemplaar), via de Haachtsesteenweg (hier aan Robiano). Vreemd, want ze rijden normaal via de Koninklijke Sint-Mariastraat en het Colignonplein, dus niet via Paviljoen.

Les bus 270-271-272 étaient également déviés (ou certainement cet exemplaire), via la Chaussée de Haecht (ici à Robiano). Bizarre, parce que normalement, il roulent via la Rue Royale Sainte-Marie et la place Colignon et donc pas via Pavillon.Ziehier het schema van de omleiding. Paviljoen is het kruisje en het niet-bediende traject van de 55 en 56 staat in stippellijn. Richting het centrum werden deze tramlijnen dus omgeleid via Sint-Maria (onderaan), richting Schaarbeek/Evere via de Werkhuizenkaai en Van Praet (bovenaan). Deze twee uitersten liggen in vogelvlucht 2,5 km van elkaar verwijderd, niet zomaar een 'kleine' omleiding dus.

Voilà le schéma de la déviation. La petite croix, c'est Pavillon, et le trajet non-desservi du 55 et 56 est marqué en pointillé. Direction le centre, ces trams étaient donc déviés via Sainte-Marie (en bas), direction Schaerbeek/Evere via la Quai des Usines et Van Praet (en haut). Entre ces deux extrêmes, il y a (à vol d'oiseau) 2,5 km, donc ce n'est pas juste une 'petite' déviation.Maar dan zijn we er nog altijd niet. Zo'n grote omleiding brengt ook weer heel wat vertraging met zich mee. Daarom zijn sommige trams genoodzaakt, zeker als ze al wat vertraging hebben, om voor het einde van het traject rechtsomkeert te maken en zo direct in te springen in de andere richting, op tijd. Zo ook deze 55 aan Liedts, die rechtsomkeert zal maken aan Hoogte 100 (Vorst).

Mais on y est toujours pas. Une telle déviation cause également beaucoup de retard. C'est pourquoi certains trams, certainement quand ils ont déjà du retard, sont obligés de faire demi-tour avant le terminus. Ainsi, il commencent directement dans l'autre sens. Ici, on voit le 55 à Liedts, qui fera demi-tour à l'Altitude 100 (Forest).Idem dito voor deze 56, beperkt tot Meir (na Sint-Guido, in Anderlecht). Niet te verwarren met de Meir in Antwerpen, natuurlijk.

La même chose pour ce 56, qui est limité à Meir (juste après Saint-Guidon, à Anderlecht).De MIVB heeft ook een paar bussen laten pendelen op het omgeleide traject via Sint-Maria, maar dan in de andere richting. Waarschijnlijk om trams op te vangen die voor Liedts rechtsomkeert hadden gemaakt en terug naar het centrum reden.

La STIB a également fait rouler quelques bus en navette sur la déviation via Sainte-Marie, mais dans l'autre sens. Probablement pour compenser quelques trams qui avaiant fait demi-tour avant Liedts.

17:48 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-03-07

T4000 op de noord-zuidas, T2000 op de grote ring

Ook al een tijdje geleden (een paar weken), maar daarom niet minder interessant: het is de MIVB blijkbaar menens met de T3000/T4000 in de noord-zuidverbinding. Ik stond te wachten op een tram in het premetrostation van het Zuidstation (lijnen 3/55/90)... komt er ineens een T4000 aandraven, met de film 'Proeven/Essais'! Ik heb er dan nog met de reguliere tram een hele tijd achter gezeten.

T4000 in het Zuidstation

Tram 4007 in het Zuidstation, perron richting Noordstation. Helemaal rechts zie je een MIVB-mannetje, aan het kijken hoeveel ze van het perron zullen moeten verlagen (hij paste net niet helemaal in het verlaagde gedeelte).

T4000 in Lemonnier

Een station verder, in Lemonnier. Foto genomen vanuit de tram. Let ook op de twee gele bordjes rechts; op het bovenste bordje staat 'STOP T2/T3/T4' (T2000, T3000 en T4000 mogen niet verder rijden), maar daar trok deze jongen zich niets van aan.

Verder heb ik nu al een stuk of drie keer een T2000 (oudere lagevloertrams, zoals ze op de 91/92/93 rijden) gezien in het premetrostukje van de 'grote ring' (Boileau-Diamant, waar nu de 23/24/90 rijden), ook met de film 'Proeven/Essais'. Waarschijnlijk voorbereidingen om die trams op de nieuwe lijn 25 (Rogier-Boondaal, ter vervanging van lijn 90) te laten rijden, kan iemand dat bevestigen? Als ik kan, zal ik eens een foto proberen te maken.

Résumé en français: il me semble que l'époque du T3000/T4000 dans l'axe nord-sud va bientôt commencer; comme vous voyez, la STIB fait déjà des essais avec le T4000. Ce tram a fait tout le tronçon Midi-Nord (sans voyageurs, evidemment) et probablement aussi Albert-Midi, parce que c'est le seul itinéraire pour arriver à la station premetro de la Gare du Midi. En plus, ca fait déjà trois fois que j'ai vu un tram T2000 (les trams qui roulent sur le 91/92/93) dans l'axe prémétro de Boileau-Diamant, ce qui peut démontrer que la STIB va en effet employer ces trams sur la nouvelle ligne 25 (Boondael - Rogier, remplacant le 90).

15:12 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Chaos in Schaarbeek

Een voorval van afgelopen vrijdag. Ik was op bezoek bij iemand die niet ver van het Verboekhovenplein woont (halte Verboekhoven); dat is een plein waar vier tramlijnen samenkomen op een rotondevorming spoor. Dat is natuurlijk heel handig voor de reizigers (alle trams stoppen op dezelfde plaats), maar het kan wel voor grote opstoppingen zorgen als er iets geblokkeerd is.

Zo ook dus afgelopen vrijdag: een paar auto's hadden 'boem' gedaan in de Prinses Elisabethlaan, en laat die nu juist een flessenhals zijn waar drie tramlijnen en twee buslijnen door moeten. Het gevolg: een grote chaos op en rond het Verboekhovenplein. Een paar trams blokkeerden de rotonde, en bijgevolg stonden er in elke 'aanvoerstraat' zeker drie-vier trams vast. Ook auto's en bussen konden maar moeizaam door.

De chaos heeft gelukkig niet zo lang geduurd, aangezien de 56, 92 en 93 rechtsomkeert gingen maken aan Verboekhoven, waardoor de sporen langzaam aan weer vrijkwamen. Maar er is nog een hele tijd geen enkel tramverkeer mogelijk geweest in de Prinses Elisabethlaan. Om nog niet te spreken over de invloed op de rest van het netwerk: de 55 (ook een tijdlang geblokkeerd) is de frequentste tram in de noord-zuidverbinding, en dus zullen de overige trams daar wel extra vol gezeten hebben, met weer vertragingen tot gevolg.

Chaos op het Verboekhovenplein

Geblokkeerde trams, aan het wachten om rechtsomkeert te kunnen maken. In de verte zie je het ongeval. Tussen de twee linkse trams een glimp van een aardgasbus op lijn 59, die zich gelukkig net door de ene vrije rijstrook kon wringen.

Chaos op het Verboekhovenplein

Een close-up (sorry voor de kwaliteit, maar met zo'n afstand kon ik niets anders dan digitaal zoomen) van het ongeval. Achteraan zie je twee trams, die een hele tijd vast hebben gestaan. Uiteindelijk zijn ze via de sporen van tram 23 teruggekeerd naar Schaarbeek station.

Résumé en français: un accident près dans l'avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek, près de la place Verboekhoven. La suite: toutes le rues à proximité de Verboekhoven bouchées, et pas de trams entre Verboekhoven et la gare de Schaerbeek. Et certainement aussi du retard sur le reste du réseau, étant donné que le 55 et 56 (deux trams fréquents dans l'axe nord-sud) ont été bloqué pour un certain temps.

11:58 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |