16-06-08

Métro Léger de Charleroi, of wat ervan overblijft - ou ce qu'il en reste

Een van de bekendste Belgische grands travaux inutiles oftewel grote nutteloze werken is ongetwijfeld het premetronetwerk van Charleroi, beter bekend als de Métro Léger de Charleroi (MLC). Dit netwerk is in de jaren 70 als een zeer groot(s) metronetwerk uitgedacht, met een centrale stadsring en maar liefst acht armen die tot ver in de randgemeenten moesten reiken. Deze sterk overdreven plannen pasten in de Belgische wafelijzerpolitiek, waarbij er voor elke investering in het noorden van het land een even grote investering moest komen in het zuiden, en soms ook vice versa. Het resultaat was dus dat er in Charleroi een uitgebreid metrosysteem moest komen, ook al stonden de plannen in geen enkel opzicht in verhouding tot de werkelijke noden van de stad. Het verdere verhaal van de MLC is uitgebreid terug te vinden in andere bronnen, dus daar ga ik niet verder op in. Het belangrijkste is dat - uiteraard door geldgebrek - het overgrote deel van de plannen nooit uitgevoerd zijn, en een deel slechts half. Hierbij een overzicht van wat er momenteel gebouwd is.

Le Métro Léger de Charleroi (MLC), le réseau prémétro carolorégien, , est certainement l'un des grands travaux inutiles belges les plus connus. Dans les années 70, ce réseau est conçu comme un très grand réseau de métro, avec une boucle centrale et pas moins de huit antennes vers les communes périphériques . Ces plans, fort exagérés, faisaient partie de la fameuse "wafelijzerpolitiek” (“politique du donnant-donnant" ou encore “politique du gaufrier” en français), qui stipulait que pour chaque investissement dans le nord du pays, il en fallait un autre dans le sud, et parfois aussi inversement. C'est donc ainsi qu'il a fallu un grand réseau de métro à Charleroi, même si les besoins de la ville n'ont jamais été aussi importants que ceux projetés dans les plans. . L'histoire du MLC est bien documentée dans d'autres sources, donc je ne vais pas à nouveau tout vous raconter. Le plus important, c'est que - pour cause de manque d'argent, bien évidemment - une grande partie des plans n'a jamais été réalisée, et une autre partie que partiellement. Voici déjà un aperçu de ce qui est construit, aujourd'hui.Slechts één arm is volledig gebouwd: die naar Anderlues, links op de kaart. Oorspronkelijk was het de bedoeling die arm in Fontaine-l'Evêque te laten eindigen, maar er is voor gekozen om de tramstellen tot Anderlues te laten rijden via het oude traject van de buurtspoorwegen. Dit niet bepaald voor de grote mensenmassa's die daar de tram nemen, maar wel omdat er in Anderlues een remise staat die anders niet meer met het netwerk verbonden zou zijn. Deze westelijke arm is op zich al een hele reportage waard met z'n surrealistische taferelen: een volledig eigen baan door verlaten industrielandschappen, metrostations die in the middle of nowhere gebouwd zijn, peperdure tunnels die slechts onder verlaten akkers (!) lopen enzovoort.
Een andere arm is gedeeltelijk in dienst, tot het station Gilly. De gelijknamige deelgemeente is vrij dichtbevolkt, dus op deze arm is er - in verhouding - wel wat volk. De centrale ring is grotendeels gebouwd, maar er ontbreekt een vitaal stuk tussen de stations Parc en Sud (station Charleroi-Zuid). Het resultaat is dat er vanuit de beide armen (Anderlues en Gilly) afwisselend trams rijden naar de beide eindpunten, want het is niet mogelijk om de hele ring te berijden.

Van het geplande gigantische netwerk zijn dit de enige stukken die volledig afgewerkt en in dienst zijn. Het frappantste aan heel de Métro Léger de Charleroi zijn echter de vele stukken die wel (gedeeltelijk) gebouwd zijn, maar nooit in dienst genomen. De kaart spreekt voor zich. Deze reportage is er vooral op gericht om al die stukken te tonen. Volgens de plannen zou de arm die nu tot Gilly loopt, tot Soleilmont moeten reiken. Het resultaat is dat er na Gilly nog zo'n twee kilometer in ruwbouw aanwezig is, inclusief twee onafgewerkte stations. Nog schrijnender is echter de arm die tot Centenaire (Montignies-sur-Sambre) en verder loopt, volgens de oorspronkelijke plannen tot Châtelineau. Tot het station Centenaire is deze lijn is volledig aangelegd, tot de kleinste details: ruwbouw, sporen, signalisatie, bovenleiding en compleet afgewerkte stations. Na Centenaire loopt de ruwbouw ook zo'n twee kilometer verder, inclusief een paar lange (en peperdure) tunnels. Ondanks dit alles is dit stuk nooit in gebruik genomen. Alles was (en is) klaar om trams te laten rijden tot Centenaire, maar toen kwam men er plots achter dat de exploitatie te duur zou zijn.

Een andere belangrijke vermelding verdient de lijn naar Jumet, in het noorden; dit is een dubbelsporige lijn van ongeveer vier kilometer op de drukke Chaussée de Bruxelles, vroeger gebruikt door de buurtspoorwegen. Deze lijn wordt dagelijks gebruikt, maar dan enkel door trams die van en naar de remise Jumet rijden, zonder reizigers. De lijn loopt zelfs een tweetal kilometer verder tot Gosselies, maar daar is de lijn intussen niet meer berijdbaar. Deze drie stukken vormen het onderwerp van deze reportage; laten we eens kijken wat de huidige toestand is.

Seule une antenne est complètement construite: celle vers Anderlues, à gauche sur le plan. A l'origine, on voulait faire terminer cette antenne à Fontaine-l'Evêque, mais on a choisi de maintenir la ligne jusqu'à Anderlues, via l'ancien itinéraire des chemins de fer vicinaux. Cette solution n’a pas été forcément choisie pour les masses de gens qui prennent le tram à cet endroit, mais plutôt parce qu'il y a un dépôt à Anderlues qui n’aurait plus été connectée au réseau. Cette antenne ouest vaut elle-même déjà tout un reportage pour ses scènes surréalistes: des grands viaducs dans des paysages industriels déserts, des stations de métro au milieu de nulle part, des tunnels (fort chers) sous des champs (!) et cætera.
Une autre antenne est partiellement en service, celle qui mène jusqu'à la station Gilly. La commune du même nom est plutôt peuplée, donc il y a relativement beaucoup de monde sur cette antenne. La boucle centrale est construite en grande partie, mais il manque une partie vitale entre les stations Parc et Sud (gare de Charleroi-Sud). Par conséquent, les trams provenant des deux antennes (Anderlues et Gilly) roulent alternativement vers ces deux terminus, étant donné qu'il n'est pas possible de faire toute la boucle.

Voici les seuls tronçons complètement construits et en service du grand réseau qui était projeté. Le plus frappant dans tout le Métro Léger de Charleroi, ce sont les tronçons qui sont bel et bien (partiellement) construits, mais qui n’ont jamais été mis en service. Le plan se passe de commentaire. Ce reportage est là pour montrer tous ces tronçons. Selon les plans d'origine, l'antenne qui va jusqu'à Gilly, était censée aller jusqu'à Soleilmont. Résultat, il y a quelques deux kilomètres de gros oeuvre après cette station, y compris deux stations inachevées. Mais la situation de l'antenne qui mène vers la station Centenaire (Montignies-sur-Sambre) et plus loin encore, vers Châtelineau selon les plans d'origine, est encore plus flagrante. Jusqu'à Centenaire, cette ligne est entièrement construite, avec tous les équipements: gros oeuvre, voies, signalisation, ligne aérienne et les stations sont complètement finies. Après Centenaire, le gros oeuvre continue encore pendant deux kilomètres, y compris quelques tunnels longs et fort chers. Mais malgré tout cela, ce tronçon n'a jamais été mis en service. Tout était (et est) prêt pour faire circuler des trams jusqu'à Centenaire, mais à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'exploitation aurait coûté trop cher.

La ligne vers Jumet, dans le nord, mérite également une mention; il s'agit d'une ligne à double voie de quatre kilomètres sur la Chaussée de Bruxelles, ancienne ligne des chemins de fer vicinaux. Cette ligne est utilisée quotidiennement, mais seulement pas des trams qui sortent de et rentrent au dépôt de Jumet, sans voyageurs. En plus, la ligne continue pour deux kilomètres jusqu'à Gosselies, mais les voies ont été goudronnées en partie. Ces trois tronçons font l'objet de ce reportage; regardons un peu ce qu'il en est aujourd'hui.


Gilly - SoleilmontWe beginnen bij de arm Gilly. In dat 'voorlopige' eindstation begint zo te zien al iets te bewegen: op het perron waar de trams nu stoppen, is sinds kort warempel een bord 'Soleilmont' opgedoken! Maar het zal ongetwijfeld nog een hele poos duren voor de tram ook echt tot daar rijdt.

On commence par l'antenne de Gilly. A ce terminus "provisoire", les choses commencent à bouger: en effet, une plaque "Soleilmont" a fait son apparition! Mais nul doute qu'un service vers Soleilmont est encore très loin de voir le jour.
Dit is er te zien na het station Gilly: het spoorviaduct loopt nog verder, maar de sporen houden al vrij snel op.
Voici ce qu'on voit après la station Gilly: le viaduc continue encore loin, mais les voies s'arrêtent déjà.
Het doodlopende spoor wordt gebruikt door de trams om kop te maken. Hier zien we een van de stellen, nog in de oude NMVB-livrei.
Le cul-de-sac est utilisé par les trams pour faire demi-tour. On voit l'une des motrices, dans l'ancienne livrée SNCV.
Gezien vanaf de andere kant. Station Gilly is helemaal op de achtergrond, we zien een andere stationnerende tram.
Vu de l'autre côté. La station Gilly se trouve en arrière-plan; on distingue un autre tram en stationnement.
Dit is aan de binnenkant te zien. Het spoor en de bovenleiding eindigen hier al.
Voici ce qu'on voit à l'intérieur. La voie et la ligne aérienne se terminent déjà ici.
Ietsje verder. We staan boven het volgende station, dat al in ruwbouw aanwezig is: Marabout. De natuur heeft het duidelijk overgenomen.
Un peu plus loin. On se trouve au dessus de la prochaine station, en gros oeuvre: Marabout. La nature a repris ses droits.
Dit moet de ingang van station Marabout voorstellen. Er is slechts een groot gat dat naar het centrale perron leidt, vakkundig afgedekt met een paar platen.
Ceci doit être l'entrée de la station Marabout. Il n'y a qu'un grand trou qui donne sur le quai central, bien couvert par des tablettes.
Dit is het dan, station Marabout. Alle ruwbouw is aanwezig; op de achtergrond is het centrale perron te zien. Verder is het een en al troosteloosheid.
La voici, station Marabout. Tout le gros oeuvre est présent; on distingue le quai central en arrière-plan. A part ça, rien que de la désolation.
We kijken in dezelfde richting, maar weer iets verder. Station Marabout ligt onder het plein dat we op de achtergrond zien. Sluikstorters hebben duidelijk vrij spel.
On regarde dans la même direction, mais un peu plus loin. La station Marabout se trouve en dessous de la petite place qui est visible en arrière-plan. Cet endroit est le paradis de la décharge clandestine.
We staan op dezelfde plaats, maar we kijken richting Soleilmont. Op de achtergrond zien we een tunnel. Rechts is er een soort zij-ingang, waarschijnlijk gebruikt tijdens de werken voor die tunnel.
On se trouve au même endroit, mais on regarde dans l'autre direction, Soleilmont. En arrière-plan, on distingue un tunnel. A droite, il y a une rampe qui donne sur le tunnel, probablement utilisée pendant la construction de ce dernier.
Hier staan we beneden aan die helling; we kijken opnieuw richting Marabout en Gilly.
Ici, on se trouve au bas de cette rampe; on regarde à nouveau dans la direction Marabout/Gilly.
Vlak achter ons begint de tunnel die naar het volgende station leidt.
Dans notre dos commence le tunnel qui mène vers la prochaine station.
En na een donkere paar honderd meter is het einde in zicht.
Après quelques centaines de mètres dans le noir, on aperçoit déjà le bout du tunnel.
Na een korte survivaltocht tussen de bomen doemt het volgende station al op.
Après une randonnée de survie entre les arbres, la station suivante se profile.
Sart-Culpart heet deze troosteloze betonkathedraal. Hier zijn duidelijk al veel mensen geweest, maar met de tram zullen ze alvast niet gekomen zijn...
Cette cathédrale de béton abandonnée s'appelle Sart-Culpart. Il est clair que d'autres gens sont déjà venus ici, mais ils ne sont certainement pas venus en tram...
Ook hier een centraal perron, met verschillende in- en uitgangen.
Ici aussi, un quai central, avec plusieurs entrées et sorties.
Dit station ligt vlak onder de R3, de grote ring rond Charleroi. Het station was dan ook bedoeld als uitgebreid transferium met verschillende toegangswegen en een grote parking.
Cette station se situe juste en dessous du R3, le grand ring de Charleroi. On l'a dès lors construite comme une station de correspondance, avec plusieurs voies d'accès et un grand parking de dissuasion.
De andere kant van het station.
L'autre côté de la station.
Hier ligt het station achter ons; het viaduct gaat nog even verder.
La station se trouve dans notre dos; le viaduc continue toujours.
En met deze grondophoping eindigt het gebouwde deel van de lijn; Soleilmont ligt niet ver meer. Er zijn dan ook concrete plannen om heel dit ongebruikte stuk af te werken. Het huidige station Sart-Culpart wordt wellicht afgebroken wegens 'weinig aantrekkelijk' en vervangen door een iets verderop gelegen station Soleilmont. Maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Et la partie construite de cette antenne se termine finalement dans cet amas de terre; Soleilmont n'est plus loin. Il y a des plans pour terminer cette partie inutilisée. La station actuelle Sart-Culpart sera probablement démolie car "peu séduisante" et remplacée par la station Soleilmont, qui devrait être construite quelque part après cet entassement. Mais il y a encore du boulot, visiblement.

Parc - WaterlooTot zover de arm Gilly/Soleilmont; terug naar het stadscentrum. We bevinden ons in het station Parc, een van twee eindpunten van de onvoltooide stadsring. We zien twee tramstellen aan het 'voorlopige' eindpunt, gevolgd door een grote muur. Het is onduidelijk of er al iets gebouwd is achter de muur. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de verbinding tussen Parc en Sud een volwaardige metrotunnel worden met een tussengelegen station Tirou (het is onduidelijk of dit station al in ruwbouw aanwezig is), maar volgens de laatste plannen zal de verbinding nu een eenvoudige, bovengrondse tramverbinding worden.

Après avoir terminé l'antenne Gilly/Soleilmont; on revient dans le centre-ville. On se trouve dans la station Parc, un des deux terminus de la boucle centrale inachevée. On voit deux motrices au terminus "provisoire", devant un grand mur. Personne ne semble savoir si quelque chose a déjà été construite au-delà de ce mur. Selon les plans d'origine, la liaison entre Parc et Sud aurait été un vrai tunnel de métro avec une station intermédiare Tirou (personne ne sait non plus si le gros oeuvre de cette station est déjà construit), mais selon les derniers plans, cette liaison sera simplement une voie de tram en surface.
Verder naar station Waterloo. Vanuit dit station zouden twee van de acht oorspronkelijk geplande armen moeten vertrekken, richting Jumet en Ransart. Hier is uiteraard nooit iets van in huis gekomen, behalve dan dit klein stukje spoor van nog geen honderd meter lang. Het wordt momenteel gebruikt als opslagplaats van allerlei materieel.

On continue vers la station Waterloo. Deux des huit antennes planifiées auraient du partir de cette station, vers Jumet et Ransart. On n'a jamais rien réalisé de tout ça, sauf ce petit bout de voie d’à peine cent mètres de long. Il est utilisé actuellement pour le stockage de divers engins du matériel roulant.

Waterloo - Centenaire - ChâtelineauIets voorbij het station Waterloo, richting Gilly, ligt er nog iets veel belangrijkers: het begin van een andere arm, die naar Châtelineau. Dit is eigenlijk de 'normale' reisweg bij het buitenrijden van Waterloo; om naar Gilly te gaan, slaan de trams naar links af.

Juste après la station Waterloo, en direction de Gilly, se trouve quelque chose de bien plus important: le début d'une autre antenne, celle vers Châtelineau. En fait, il s'agit de l'itinéraire "normal" en quittant Waterloo; pour aller vers Gilly, les trams tournent à gauche.
Gezien vanaf de zijkant. Station Waterloo ligt vlakbij het begin van de tunnel.
Vue latérale. La station Waterloo se trouve juste après le début de ce tunnel.
We gaan verder. Eerst een detail van de opvallende kruising. Dit is een verhaal op zich; kort gezegd komt het erop neer dat er ten tijde van de bouw van de Métro Léger de Charleroi twee vervoerbedrijven waren: de lokale maatschappij STIC en de nationale buurtspoorwegen NMVB. Ze hadden elk hun deel van het netwerk en hadden elk hun eigen tradities, bijvoorbeeld dat de STIC rechts reed en de NMVB links. Het is geen geheim dat de verhouding tussen de twee maatschappijen niet al te best was, met als resultaat dat de trams dan maar gewoon van kant moesten wisselen om dit euvel 'op te lossen'. Dit soort toestanden is gelukkig verleden tijd sinds zowel de STIC als de NMVB (hier) opgegaan zijn in de TEC Charleroi.

On continue. Tout d'abord, un gros plan du croisement. Ce croisement représente lui-même toute une histoire; en bref, on peut dire que lors de la construction du Métro Léger de Charleroi, il y avait deux sociétés: la société locale STIC et les chemins de fer vicinaux SNCV. Elles avaient toutes les deux leurs parties du réseau et leurs propres traditions (habitudes ?), par exemple la STIC roulait à droite et la SNCV à gauche. Etant donné que l'entente entre les deux sociétés était loin d'optimale, on a décidé que les trams n'avaient qu'à changer de côté afin de "résoudre" ce problème. Heureusement, ces situations font partie du passé depuis la fusion des deux sociétés dans le TEC Charleroi.
Na korte tijd verschijnt het eerste station, volledig afgewerkt: Neuville.
Non loin de la trémie se trouve la première station, Neuville, entièrement construite.
Het tweede station, bijna identiek aan het vorige: Chet.
La deuxième station, presque identique à la précédente: Chet.
De ingang. Hierachter schuilen roltrappen, maar de poort voor de ingang is altijd potdicht gebleven.
L'entrée. Derrière celle-ci, les escalators sont présents, mais la porte devant l'entrée est toujours restée fermée.
Een duidelijker beeld, gezien vanaf de andere kant.
Une vue plus claire, de l'autre côté.
Het station op het niveau van de sporen zelf. Op het moment van de foto was men bezig met het onderhoud van de hele lijn, waarbij in de eerste plaats al het groen gesnoeid werd.
La station au niveau des voies. Au moment où cette photo a été prise, on était en train de faire l'entretien de la ligne, notamment le désherbage.
Het iterieur van het station. Alles is in dit station is afgewerkt. Ook al is alles in al die tijd flink gedegradeerd, dit station was (net als de andere op deze lijn) ooit volledig klaar om in gebruik te worden genomen. Meubilair, verlichting, elektricteit, signalisatie, roltrappen, alles is aanwezig en heeft ooit gewerkt.

L'intérieur de la station. Tout est fini. Même si l'intérieur a fortement dégradé pendant ces longues années, cette station était vraiment prête à être mise en service, tout comme les autres stations de cette ligne. Tout l'équipement, l’éclairage, l’électricité, la signalisation, les escalators, tout est présent et a bien fonctionné, un jour.
We gaan verder. Chet ligt achter ons. Ook hier is alles perfect gesnoeid; dat was een paar jaar geleden wel even anders.
On continue. Chet se trouve dans notre dos. Ici aussi, tout a été desherbé; c'est bien autre chose qu'il y a quelques années.
Deze communicatie (verbinding tussen de sporen) is het eerste wat niet volledig afgewerkt is op deze lijn!
Cette communication (raccordement entre les voies) est la première chose qui n'a pas été complétée sur cette ligne!
Daarna is het volgende station er al: Pensée. Het station ligt gedeeltelijk in een (korte) tunnel.
La prochaine station approche: Pensée. La station se trouve en partie en tunnel.
Een eerste blik op het interieur.
Première vue de l'intérieur.
Roltrappen! Deze hebben naar verluidt nog lange tijd na de afwerking van de stations gewerkt, om het beeld van een spookstation nog te versterken.
Des escalators! Il paraît que ceux-ci ont fonctionné encore longtemps après l'achèvement des stations, vraiment des stations fantômes.
Van de elektrische installaties is ook weinig heel gebleven.
Les équipements électriques n'ont pas été épargnés non plus.
Nog een blik op het interieur van dit station.
Encore une vue de l'intérieur de cette station.
De andere kant van het station. Bij z'n voltooiing moet dit best wel een mooi station geweest zijn, met al het hout dat gebruikt is.
L'autre côté de la station. Lors de son achèvement, cette station a dû être assez jolie avec tout le bois utilisé.
We gaan verder. Alles is nog steeds aanwezig om hier trams te laten rijden. Zelfs op de bovenleiding zit er stroom, al was het maar om te vermijden dat koperdieven ermee aan de haal gaan.
On continue encore et encore. Tout est en ordre pour faire circuler des trams par ici. Même la ligne aérienne est alimentée, mais c’est surtout pour éviter des vols de cuivre.
We blijven stappen. Rond de sporen is goed te zien dat men hier flink heeft gesnoeid.
On continue. Autour des voies, on voit bien que les lieux ont été désherbés.
Ook alle signalisatie is voorzien en heeft ooit gewerkt. Vandaag zijn alle lichten echter stukgegooid; na meer dan 20 jaar hoeft dat niet te verbazen.
La ligne est équipée de toute la signalisation, qui a vraiment fonctionné. Aujourd'hui par contre, toutes les ampoules sont cassées, rien d'étonnant après plus que 20 ans.
Vervolgens gaan de sporen naar beneden, het volgende station nadert.
Ensuite, les voies descendent, la station suivante approche.
En alweer een lange tunnel; er is geen enkel licht te zien in de verte.
Et à nouveau un long tunnel; il n'y a pas de lumière à l'horizon.
Kent iemand nog dat Junior Eurovision-liedje van Thor? Een tocht door het donker, we zijn toch niet ba-ang - wacht maar tot je hier geweest bent, knaap!
Vous vous rappelez de la chanson Junior Eurovision de Thor? Traduit en français, c'est: une balade dans le noir, on n'a pas peur - alors tu n'as pas encore été ici, ket!
Hier is het dan: station Centenaire. Gelukkig zijn er flitsers, want zonder is er echt geen hand voor ogen te zien.
Nous y sommes: la station Centenaire. Heureusement qu'il y a le flash, sinon il y fait noir comme dans un four.
Het interieur van Centenaire. Ook hier was alles ooit afgebouwd.
L'intérieur de Centenaire. Ici également, tout avait été construit.
Een van de lokalen in het station. Ook al is het pikdonker in het station, graffitispuiters en vandalen hebben ook hier vrolijk hun ding gedaan.
L'un des locaux de la station. Visiblement, l'obscurité totale n'a pas empêché les graffiteurs et vandales de s'amuser ici.
En ook hier: roltrappen.
Ici aussi il y a des escalators
Bovengronds, bij de ingang van het station. Hier is een beetje lichtinval, omdat het bovengrondse paviljoen rond de ingang gedeeltelijk doorzichtig is. We zijn hier pal in het centrum van Montignies-sur-Sambre.
En surface, à l'entrée de la station. Ici, il y a un peu d'éclairage, étant donné que le pavillon dans lequel se trouve l'entrée est un peu transparent. Nous nous trouvons au centre de Montignies-sur-Sambre
We verlaten het station weer. De sporen en de bovenleiding zijn nog altijd aanwezig en bruikbaar.
On quitte la station. Les voies et la ligne aérienne sont toujours là, prêtes à être utilisées.
Het einde van de tunnel. Bijzonder troosteloos, een mens zou weer in de donkere tunnel terugkeren van miserie.
La fin du tunnel. Très désolante, on voudrait presque retourner dans le tunnel noir, quelle misère.
Gezien vanaf de andere kant. Pas hier, na lange kilometers, is er geen bovenleiding meer.
Vue de l'autre côté. Ce n'est qu'ici, après des longues kilomètres, qu'il n'y a plus de ligne aérienne.
En ook de sporen eindigen hier.
Et les voies se terminent également à cet endroit.
Hiermee is heel het 'afgewerkte' deel van de lijn in beeld gebracht, maar dat is lang niet alles. Zoals gezegd is er nog een heel stuk in ruwbouw aanwezig. De open tunnel gaat verder. Het brugje pal boven deze plaats is alweer een droomlocatie voor sluikstorters.

La partie "complétée" de la ligne est illustrée maintenant, mais il y a encore tout un tronçon de gros oeuvre. Le tunnel ouvert continue. Le petit pont au-dessus de ce point sert bien à la décharge clandestine, une fois de plus.
Hier wordt uiteraard niet meer gesnoeid, dus de natuur neemt het weer over.
Il n'y a plus de désherbage ici, donc c'est la nature qui règne.
Toch is er nog veel te zien: nog een volledig station in ruwbouw, Champeau. Ook al ziet dit er primitief uit, de allergrootste kosten (alles uitgraven, funderen, bouwen enzovoort) zijn hier al gemaakt.
Mais il reste tout de même beaucoup à voir: une autre station en gros oeuvre, Champeau. Même si cette station à l'air primitive, les grands frais (creuser le tout, la fondation, construction et cætera) ont déjà été réalisés ici.
Ook hier weer de ideale plaats voor sluikstorters en ander schorremorrie. Ik zou niet willen weten wat allemaal in deze geïmproviseerde vijver ligt.
Et une fois de plus, le paradis pour tous les vandales et criminels des environs. Je n'aimerais même pas savoir ce qu'il se trouve dans cet étang improvisé.
Het perron van het station; zou hier ooit nog een tram rijden? Voor verschillende niet-afgewerkte stukken (de arm naar Soleilmont, de centrale ring en de lijn naar Jumet) zijn er vrij concrete plannen, maar voor heel deze lijn is er geen enkel vooruitzicht. Met een beetje oplapwerk zou er zo een tramdienst tot Centenaire opgestart kunnen worden, maar alleen al de exploitatie zou veel te duur worden - ook al is de bevolking in deze wijken intussen al flink gegroeid. Laat staan dat deze plaats ooit bereikt zou worden...

Le quai de la station; y aura-t-il un tram ici, un jour? Il y a des plans plutôt concrets pour les autres sections inachevées (l'antenne vers Soleilmont, la boucle centrale et la ligne vers Jumet), mais il n'y a aucune perspective pour cette ligne. Avec quelques réparations, on pourrait avoir un service jusqu'à Centenaire en peu de temps, mais rien que l'exploitation d'une telle ligne s'avère déjà trop chère - même si la population de ces quartiers a fortement augmenté. Il semble alors très improbable que cet endroit voie un tram, un jour.
Voorbij Champeau, dat op de achtergrond ligt. Het is nog lang niet gedaan: er ligt nog een lange tunnel, een ander station in ruwbouw (Corbeau) en vervolgens opnieuw een lange tunnel, die abrupt eindigt ergens onder het parkeerterrein van het Cora-winkelcentrum in Châtelineau - nog een plaats die veel volk zou aantrekken. In deze lange tunnels moet ongelofelijk veel geld gepompt zijn, allemaal voor niets.

Au-delà de Champeau, qui se trouve en arrière-plan. C’est encore loin d’être fini: il y a encore un long tunnel, une autre station en gros oeuvre (Corbeau) et ensuite encore un long tunnel, qui se termine quelque part en dessous du parking du centre commercial Cora à Châtelineau - encore un endroit qui attire beaucoup de monde. Ces longs tunnels ont dû être très chers, et tout ça pour rien, strictement rien.

Jumet - GosseliesEen korte kijk op de ongebruikte lijn naar Jumet en Gosselies. Zoals verteld wordt deze oude lijn van de buurtspoorwegen enkel gebruikt voor de overbrenging van trams van en naar de remise Jumet, zonder reizigers. Nochtans ligt deze lijn vrij strategisch gelegen op de drukke Chaussée de Bruxelles, de belangrijkste invalsweg naar Charleroi vanaf het noorden. Op deze foto zien we tramstel 7416; we kijken richting Charleroi-centrum. De weg en de sporen zijn duidelijk aan vernieuwing toe.

Une vue de la ligne non-utilisée vers Jumet et Gosselies. Comme je l'ai expliqué, cette ancienne ligne des chemins de fer vicinaux n'est utilisée que pour le transfert de trams entre le dépôt de Jumet et le réseau, sans voyageurs. Pourtant, cette ligne suit toute la Chaussée de Bruxelles, la voie d'accès principale de Charleroi depuis le nord. On voit la motrice 7416; on regarde dans la direction de Charleroi-centre. Visiblement, la voirie et les voies ont besoin d'une rénovation.
Hier heeft diezelfde 7416 rechtsomkeert gemaakt op de Chaussée de Bruxelles (een zeer gevaarlijk manoeuvre) om de remise binnen te rijden.
Ici, cette même 7416 a fait demi-tour sur la Chaussée de Bruxelles (une manoeuvre très dangereuse) afin de rentrer dans le dépôt.
Hier stel 7436, klaar om aan hetzelfde manoeuvre te beginnen, met het vervolg van de lijn naar Gosselies op de achtergrond. De lijn is nog gedeeltelijk berijdbaar, maar in het centrum van Gosselies is het einde verhaal: de sporen zijn gedeeltelijk bedekt met asfalt en de algemene staat van de infrastructuur is erbarmelijk. Maar hier zijn er wel concrete plannen: de hele lijn, dus vanaf de aansluiting op het centrale netwerk tot in Gosselies, zou over een paar jaar voor reizigers toegankelijk moeten zijn. Tegelijkertijd wil men alles heraanleggen, met een centrale baan en goed aangelegde haltes voor de tram. In de buurt ligt ook een ander belangrijk punt: de steeds drukker wordende luchthaven van Charleroi ligt op amper anderhalve kilometer van deze plaats. Een aansluiting naar die luchthaven is nog niet voor vandaag (er is al werk genoeg aan de andere stukken), maar in de (verre?) toekomst lijkt dit heel aannemelijk.

Voici la motrice 7436, prête à faire la même manoeuvre, nous voyons la suite de la ligne vers Gosselies en arrière-plan. Les trams peuvent encore continuer à rouler sur une certaine distance, mais ça se termine à Gosselies-centre: une partie de la voie a été goudronnée et l'état général de l'infrastructure est dans un état lamentable. Mais ici, il y a des plans concrets: toute la ligne, donc depuis la connexion au réseau central jusqu'à Gosselies, devrait être accessible aux voyageurs dans quelques années. En même temps, on veut tout réaménager, avec un site propre et des arrêts aménagés pour le tram. Dans les environs, il y a aussi un autre point stratégique: l'aéroport de Charleroi, toujours en pleine expansion, se trouve à 1,5 kilomètre de cet endroit. Une extension vers cet aéroport ne verra certainement pas le jour demain (il y a déjà assez de choses à compléter ailleurs), mais dans un avenir (lointain?), ça semble assez plausible.


Met deze reportage zijn drie belangrijke onvoltooide delen van de Métro Léger de Charleroi getoond. Maar de beerput is nog veel dieper. Er is enerzijds de arm naar Anderlues, die wel gebouwd is maar waarvan het nut zeer sterk in twijfel kan worden getrokken. Maar nog veel erger: in dezelfde remise Jumet staan al ettelijke jaren bijna 20 ooit splinternieuwe tramstellen volledig weg te rotten. Deze BN-trams zijn bijna identiek aan die die aan de kust gebruikt worden, en door de wafelijzerpolitiek van weleer moest er in Charleroi per se een gelijk aantal trams komen, veel meer dan nooit nodig zou zijn (toch voor het stuk van het netwerk dat uiteindelijk in gebruik is). Het gevolg is dat een groot deel van die trams nooit een kilometer met reizigers gereden heeft en al jarenlang in Jumet staat te verkrotten, als prooi voor roofbouw (organenbank voor de tramstellen die wel in dienst zijn) en vandalisme. Een paar stellen zijn onlangs helemaal vernieuwd en in dienst gesteld, maar voor het merendeel is het al veel te laat. En doordat ze zo lang meegaan, zijn trams in het algemeen vrij duur om aan te kopen.

Tel daarbij alle gebouwde maar ongebruikte tunnels, viaducten en stations en het is duidelijk dat hier astronomische sommen geld totaal verspild zijn. De enige die er voordeel uit gehaald, is de lokale Charleroise industrie, want bijna alles - van de tramstellen tot de rails en alle grote infrastructuur - is van lokale makelij. Laten we hopen dat deze toestanden definitief tot het verleden behoren, en dat er nog een laatste - maar dan wel zeer goed doordachte - grote investering kan worden gedaan om de MLC toch enigszins nuttig te maken. De regio heeft het hard nodig.

Dans ce reportage, trois grandes parties inachevées du Métro Léger de Charleroi ont été présentées. Mais le cloaque est encore beaucoup plus profond que ça. D'une part, il y a l'antenne d'Anderlues, qui est entièrement construite mais dont toute utilité peut être mise en doute. D'autre part, beaucoup plus grave: dans le dépôt de Jumet, presque 20 trams - flambant neufs, un jour - sont en train de pourrir depuis de longues années. Ces trams BN sont presque identiques à ceux utilisées à la côte, et "grâce" à la "politique du donnant-donnant", il a fallu le même nombre de trams à Charleroi, même si on n'aura jamais besoin d’une telle quantité de trams (surtout pour la petite partie du réseau planifié en service). En conséquence, une grande partie de ces trams n'ont jamais roulé un kilomètre avec voyageurs et sont dès lors en train de pourrir à Jumet, devenues la proie de vandalisme et servant comme banque d'organes pour les trams en service. Récemment, quelques motrices ont été rénovées et mises en service, mais il est déjà trop tard pour la plupart des trams. Et comme les trams ont une longue durée de vie, leur prix d'achat est assez élevé, généralement.

Ajoutons à cela tous les tunnels, viaducs et stations construits mais non utilisés, et il est clair que des sommes astronomiques ont été gaspillées. L'industrie locale carolorégienne est sans doute la seule à en avoir profité, parce que presque tout - les trams, les rails et toutes les grandes infrastructures - provient de la région. Espérons que ces situations fassent définitivement partie du passé, et qu'on puisse faire un dernier gros investissement - bien réflechi, cette fois - pour rendre le MLC quelque peu utile. La région en a désespérément besoin.

22:30 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

01-10-07

Autoloze zondag / Dimanche sans voitures

Afgelopen week was het weer autoloze zondag in Brussel. Eerst en vooral is het natuurlijk een hele verademing om zo weinig auto's te zien, horen en ruiken; deze door auto's ingenomen stad wordt er nog zoveel aangenamer op. Om de verwachte grote drukte op te vangen, was de zaterdagdienstregeling van kracht en werden sommige lijnen versterkt. Die versterking hield onder meer in dat er op die lijnen trams en bussen rondreden die er anders nooit op rijden, wat een paar unieke foto's opgeleverd heeft.

La semaine passée, il y avait à nouveau le dimanche sans voitures à Bruxelles. Tout d'abord, il est vraiment fantastique de voir, entendre et sentir aussi peu de voitures; cette ville, prise par les voitures, devient encore beaucoup plus agréable. Sur le réseau STIB, l'horaire du samedi était d'application et il y avait des renforts sur quelques lignes. Ce renforcement impliquait aussi qu'il y avait des trams et bus sur ces lignes qui n'y roulent normalement jamais, bon pour quelques photos uniques.


Eerste unicum: trams 3000 op (de volledige) lijn 92, en dat is een primeur. De 3009 aan het Koningsplein, omgeven door horden fietsers.

Première chose unique: des trams 3000 sur la ligne 92 (entièrement), grand première. La 3009 à la place Royale, entourée par des masses de cyclistes.


De 3015 klaar voor het vertrek aan Schaarbeek station.

La 3015 avant le départ à Schaerbeek gare.


En de 3023, nog eens aan het Koningsplein.

Et la 3023, encore à la place Royale.


Om de noord-zuidverbinding en de Grote Ring te versterken was er een leuke combinatie: (een deel van) lijn 4 en de volledige lijn 24 werden aan elkaar verbonden, met Noordstation - Vanderkindere - Schaarbeek station als traject. De trams reden vanaf het Noordstation eerst met een film 4/ Vanderkindere, vanaf het Zuidstation (waar lijn 23 begint) als 23/ Prinses Elisabeth en vanaf Churchill (waar lijn 24 begint) als 24 Schaarbeek station. Lijn 24 werd op die manier dus uitzonderlijk geëxploiteerd, want ook op zaterdag rijdt lijn 24 normaal gesproken niet. We zien de 3022 aan De Brouckere.

Pour renforcer l'axe nord-sud et la Grande Ceinture, il y avait un beau mariage: (une partie de) la ligne 4 et la ligne 24 étaient fusées, le traject était Gare du Nord - Vanderkindere - Schaerbeek gare. Les trams partaient de la Gare du Nord avec un film 4/ Vanderkindere, dès la Gare du Midi (où la ligne 23 commence) c'était 23/ Princesse Elisabeth et à Vanderkindere finallement le 24 Schaerbeek gare. Ainsi, la ligne 24 a exceptionnellement été exploitée, parce qu'elle n'est normalement pas exploitée le week-end (le samedi non plus).


Op het busnetwerk reden gelede bussen (vooral Citaro's) op lijnen waar ze anders nooit rijden, zoals deze 8887 op lijn 29 aan het Centraal Station.

Sur le réseau de bus, il y avait des bus articulés (surtout des Citaro) sur des lignes où ne les voit jamais d'autres fois, comme ce 8887 sur la ligne 29 à la Gare Centrale.


De 8885 op lijn 66, ter hoogte van Park.

Le 8885 sur la ligne 66, à l'hauteur de Parc.


En de 8873 op dezelfde lijn en plaats. Opvallend is dat het lijnnummer doorstreept is (betekenis: de bus doet niet het hele traject); dat klopt, want eigenlijk had lijn 66 al naar de nieuwe eindhalte Tol moeten rijden. Door aanslepende werken aan dat eindpunt rijden de bussen nog altijd zoals vroeger tot Begraafplaats van Brussel, maar de films zijn wel al aangepast (dus een bus 66 tot de Begraafplaats van Brussel doet eigenlijk niet het volledige traject). Op de oudere Van Hool A300's die normaal op deze lijn rijden is het nummer niet doorstreept en valt het niet op, op de Citaro's dus wel.

Et le 8873 sur la même ligne, au même endroit. Remarquez le numéro de ligne barré (signification: le bus ne fait pas tout le trajet); c'est juste, parce que en fait, la ligne 66 devait déjà atteindre le nouveau terminus Péage. A cause de travaux à ce terminus, les bus vont toujours au Cimetière de Bruxelles, mais les films ont déjà été changés (donc un bus 66 jusqu'au Cimetière de Bruxelles ne fait pas tout l'itinéraire). Sur les Van Hool A300 qu'il y a normalement sur cette ligne, les numéros ne sont pas barrés et on ne remarque rien, mais c'est autre chose sur les Citaros.


Ook op lijn 46 reden verschillende Citaro's, zoals deze 8860 aan De Brouckère.

Sur la ligne 46, il y avait également plusieurs Citaros, comme ce 8860 à De Brouckère.


En zelfs op lijn 49, wat toch zeer opmerkelijk is. Op deze lijn hebben nog bijna geen new A330's van de remise Jacques Brel gereden, naar men zegt omdat er een paar smalle en moeilijke doorgangen zijn met die bussen (de new A330's zijn een paar centimeter breder dan de oudere A500's). Welnu, een Citaro's is even breed als een new A330 én heeft door z'n achterste deel nóg meer plaats nodig, maar dat was plots geen probleem meer.

Et même sur la ligne 49, ce qui est quand même très remarquable. Sur cette ligne, il n'y pas encore eu des new A330 (ou presque pas) du dépôt Jacques Brel, d'après ce qu'on dit parce qu'il y a quelques passages étroits et difficiles avec ces bus (étant donne que les new A330 sont quelques centimètres plus larges que les anciens A500). Eh bien, un Citaro est tout aussi large qu'un new A330 ét il a besoin d'encore plus de place à cause de la remorque. Très bizarre donc.


Ook de gelede AG300's van de remise Delta deden dienst; niet alleen op de gewoonlijke lijnen 71 en 95, maar uitzonderlijk ook op lijn 34.

Les AG300 articulés du dépôt Delta étaient aussi de la partie; pas seulement sur les lignes habituelles 71 et 95, mais exceptionnellement aussi sur la ligne 34.


Door de grote drukte en de algemene snelheidsbeperking van 30 km/u waren er soms problemen met de regelmaat en moesten er reservebussen in actie komen; hier zien we een new A330 op lijn 71, ook vrij uniek. Niettemin worden de reservediensten van de remise Delta nu vaak met deze new A330's uitgevoerd, dus ook op andere lijnen (waar ze anders niet rijden) kunnen ze vanaf nu opduiken.

A cause de la foule et la limitation de vitesse générale de 30 km/h, il y avait parfois des problèmes de régularité et le bus de réserve sont donc entrés en action; on voit un new A330 sur la ligne 71, aussi assez unique. Néanmoins, les services de réserve du dépôt de Delta sont désormais souvent effectués avec des new A330, donc on pourrait aussi les voir sur d'autres lignes où ils ne roulent pas, normalement.


En een SB250 op lijn 95 (waar anders alleen gelede AG300's en Citaro's rond rijden), al is dat iets minder uitzonderlijk.

Et un SB250 sur la ligne 95 (où il n'y a que des AG300 et Citaros articulés, normalement), mais c'est déjà moins exceptionnel.

22:57 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-09-07

Leve de trein / J'aime le train

Recentelijk vond Leve de trein plaats, een uniek weekend waarin de hele NMBS Holding haar deuren heeft opengezet. Er waren verschillende unieke en uitzonderlijke dingen, zoals speciale ritten, werkplaatsen en seinhuizen die bezocht konden worden enzovoort. Een verslag van deze dagen aan de hand van (een selectie van) de foto's.

Récemment, J'aime le train a eu lieu, un week-end portes ouvertes de toute la SNCB Holding. Il y avait plusieurs choses uniques et exceptionelles, comme des voyages spéciaux, des ateliers et cabines de signaux accessibles au public et cetera. Un petit reportage de ces jours au moyen de quelques photos.


Er was onder andere een rit met 'de stoomtrein' van Brussel-Zuid naar Brussel-Zuid, en dus via het zelden gebruikte westelijke ringspoor (lijn 28, via het Weststation en Simonis) en de noord-zuidverbinding. Hier de loc.

Il y avait des voyages avec 'le train à vapeur', de Bruxelles-Midi à Bruxelles-Midi, donc via la ligne 28 (via la Gare de l'Ouest et Simonis) et l'axe nord-sud. A noter que la ligne 28 est la ligne qu'on utilise (très rarement, d'ailleurs) en cas de problèmes avec l'axe nord-sud. On voit la loco.


Kleine verrassing aan de andere kant van de trein: een dieselloc van de historische reeks 59 zorgt voor het duwen in de noord-zuidverbinding (waar stomen natuurlijk verboden is). Dit is het exemplaar dat de NMBS zelf bewaard heeft, het is dan ook herschilderd in de originele kleuren en heeft z'n originele nummer (201.010, later hernoemd naar 5910) teruggekregen.

Une petite surprise à l'autre côté du train: une loco diesel de la série historique 59 pousse le train dans l'axe nord-sud (où il est bien sûr inderdit de faire la vapeur). Ceci est l'exemplaire qui a été gardé par la SNCB même, elle est d'ailleurs aussi repeinte dans sa livrée d'origine et elle à nouveau sa matricule d'origine (201.010, renommée 5910 plus tard).


Naast een AM80 (elektrisch motorstel) in Brussel-Noord. Aan de voorkant lijken ze nog enigszins op elkaar, met dien verstande dat de loc 59 zo'n 30 jaar ouder is dan de AM80 ernaast.

A côté d'une AM80 (automotrice) à Bruxelles-Nord. Leurs avants se ressemblent un peu, étant bien entendu que la loco 59 a 30 ans de plus que l'AM80.


De stuurpost van deze 59, uit een tijd waarin van ergonomie nog geen sprake was.

La poste de conduite de cette 59, d'un temps où on ne parlait pas encore d'ergonomie.


De stoomtrein bij het buitenrijden van Brussel-Zuid, niet ver van de aftakking naar lijn 28. De rookpluim was in heel Brussel te zien, wat moet dit vroeger geweest zijn...

Le train en quittant la Bruxelles-Midi, pas loin du branchement vers la ligne 28. Le panache de fumée était visible dans toute la ville, qu'est-ce que ça a du être à l'époque...


Ook een uniek beeld: een stoomtrein die de noord-zuidverbinding binnenrijdt, juist voorbij Brussel-Noord. De rookpluim was natuurlijk aan het uitdoven, want de loc 59 achteraan had het al overgenomen.

Encore un tableau unique: un train à vapeur qui entre l'axe nord-sud, juste après Bruxelles-Nord. Bien entendu, le panache de fumée était en train de s'éteindre, étant donné que la loco 59 avait déjà pris le relais.


Nog meer schoon volk op de expo in Brussel-Zuid, zoals deze loc uit de reeks 60.

Encore des beautés sur l'expo à Bruxelles-Midi, comme cette loco de la série 60.


Of deze 2912 (oorspronkelijke nummer 101.012) uit de reeks 29, de eerste elektrische locomotieven van de NMBS (op een paar prototypes na).

Ou cette 2912 (matricule d'origine 101.012) de la série 29, les premièrs locomotives électriques de la SNCB (à part quelques prototypes).


De 5404 met de koninklijke trein. Deze 5404 maakt deel uit van de reeks bolle neuzen (reeksen 52, 53 en 54), maar is een van de weinige exemplaren die nog de bolle neus hebben (van bijna alle locomotieven is de stuurpost omgebouwd).

La 5404 avec le train royal. Cette 5404 fait partie de la série des gros nez (séries 52, 53 et 54), mais elle est l'une des rares exemplaires qui a gardé le nez bombé (les postes de conduite de presque toutes les locos ont été transformées).


De stuurpost van een moderne loc reeks 13, een wereld van verschil met die van de dieselloc 59 iets eerder.

La poste de conduite d'une loco moderne de la série 13, quelle différence avec celle de la la loco diesel 59 ci-dessus.


Een van de opengestelde werkplaatsen was die van Vorst, waar naast gewone rijtuigen vooral HST's (Thalys, Eurostar en TGV) onderhouden worden. Hier zien we de lichtingstand voor rijtuigen, waar een (gemoderniseerde) M4 op heeft plaatsgenomen.

L'un des ateliers ouverts au public était celui de Forest, où, à part les voitures normales, on fait surtout l'entretien des TGV (Thalys, Eurostar et TGV français). On voit le stand de levage pour voitures, une M4 (modernisée) est dessus.


Ook het antieke materieel is van stal gehaald, we zien een K1.

On a aussi sorti le matériel antique, on voit une K1.


Erg veel (en interessante) technische apparatuur te zien, ik pik er eentje uit ter illustratie: de ultrasoonbank, waarmee de staat van de wielen gecontroleerd wordt.

Beaucoup d'installations techniques à voir, j'en montre une comme illustration: le 'banc de contrôle par ultrasons', utilisé pour contrôler l'état des roues.


Een paar Thalysjes. Dit zijn zogenaamde PBA's, die niet naar Keulen mogen rijden (PBA = Parijs Brussel Amsterdam). De Thalyssen PBA hebben dezelfde neus als de meeste Franse TGV's.

Quelques Thalys. Il s'agit des PBA, qui ne peuvent pas rouler à Cologne (PBA = Paris Bruxelles Amsterdam). Les Thalys PBA ont le même nez que la plupart des TGV français.


Hier zien we dan weer de Thalys PBKA, die wel naar Keulen mag rijden. Deze Thalys heeft dezelfde neus als de TGV Duplex (Franse TGV's met twee verdiepingen).

Ici on voit alors le Thalys PBKA, qui peut bien rouler à Cologne. Ce Thalys a le même nez que le TGV Duplex (TGV français à deux étages).


De zogenaamde MOL, die gebruikt wordt om de HST's in en rond de werkplaats te verplaatsen.

Le véhicule dit MOL, utilisé pour déplacer les TGV dans et autour de l'atelier.


De volgende werkplaats: die van Schaarbeek, waar spoorrails gemaakt worden. Een kleine verrassing onderweg: de pendelbussen tussen Haren-Zuid en de werkplaats zijn bussen van de 'speciale diensten' van de MIVB, die niet vaak te zien zijn op zulke diensten (en ze zijn al helemaal zeldzaam op de gewone MIVB-lijnen).

Le prochain atelier: celui de Schaerbeek, où on produit des rails. Une petite surprise en route: les bus navettes entre Haren-Sud et l'atelier sont des bus des 'services spéciaux' de la STIB, qui ne font pas souvent ce genre de service (et ils sont encore plus rares sur les lignes réguliers).


Rails...

Des rails...


En nog meer rails. Links is te zien hoe ze aan elkaar gelast zijn. Rechts zien we een dieselloc van de reeks 63, die (net als de 62) nog regelmatig gebruikt wordt (maar niet of zelden meer in reizigersdienst).

Et encore des rails. A gauche on voit comment ils ont été éclissés. A droite, on voit une loco de la série 63, qui (ainsi que les 62) est encore régulièrement utilisée (mais plus ou rarement en service voyageurs).


Een paar rangeerlocjes van de reeks 73 ter hoogte van de verbinding tussen de werkplaats en het spoorwegnet.

Quelques locos de manoeuvre de la série 73 à l'hauteur de la liaison entre l'atelier et le réseau ferroviaire.


Ook de seinhuizen waren te bezichtigen, zoals het seinhuis van Brussel-Zuid. In de seinhuizen worden alle wissels in en rond het station Brussel-Zuid geregeld. Ook de stationsomroeper zit hier.

Les cabines de signalisation était aussi visitables, comme la cabine de Bruxelles-Midi. Dans ces cabines, tous les aiguillages dans et autour de la gare de Bruxelles-Midi sont réglés.


Niet ver van het seinhuis is er Traffic Control, dat ook beheerd wordt door Infrabel (dat op zijn beurt het spoorwegnet beheert, officieel is de NMBS 'slechts' een van de maatschappijen die erop rijden). Hier wordt het landelijke verkeer in de gaten gehouden, worden routes uitgestippeld enzovoort.

Pas loin de la cabine de signalisation, il y a Traffic Control, qui est aussi géré par Infrabel (qui gère le réseau ferroviare; officiellement, la SNCB n'est qu'une des sociétés qui l'utilisent). Ici, on suit le trafic national, on jalonne des itinéraires et cetera.


Per gebied is er een dispatcher, die ook bijvoorbeeld de oproepen van machinisten beantwoordt, dit is er een van. Ook noodoproepen voor bijvoorbeeld een auto op de sporen komen hier aan.

Par domaine, il y a un dispatcher, qui répond par exemple aussi aux appels des conducteurs. On en voit unie sur la photo. Les appels d'urgence pour une voiture sur les voies par exemple, atteignent aussi ce dispatcher.


De seinpost in Antwerpen-Haven...

La cabine à Antwerpen-Haven...


Met een mooi uitzicht op de rangeerterreinen. Hier wordt een vrij speciaal systeem gebruikt: een rangeerloc duwt de wagons een helling op en laat ze dan naar beneden 'rollen', naar het rangeerterrein. Op alle sporen zijn daarom remmen aangebracht, om ze met een goede snelheid terecht te laten komen. Op deze manier wordt er heel wat tijd bespaard. Het blijft wel een raar gezicht om vijf wagons vol splinternieuwe, dure auto's zonder locomotief naar beneden te zien glijden.

Avec une belle vue sur la gare de triage. A Antwerpen-Haven, on utilise un système particulier: une loco de manoeuvre pousse les wagons sur une côte et elle les fait 'glisser' tous seuls en bas. C'est pourquoi toutes les voies sont pourvues d'un frein. De cette façon, on économise beaucoup de temps. Il reste tout de même drôle de voir 'glisser' cinq wagons pleins de voitures flambant neuves sans locomotive.


Ook hier een paar prachtige diesellocs, onder andere een van de reeks 51 (dit exemplaar zal waarschijnlijk binnenkort naar Italië vertrekken).

Et encore quelques jolies locos diesel, entre autres une de la série 51 (cet exemplaire partira probablement en Italie).

00:47 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-07-07

Laatste 18 en 52 / Dernier 18 et 52

Zondagavond waren er heel wat dingen voor het laatst te zien, en reden de tramlijnen 18, 52 en 91 voor het laatst uit. Het was onmogelijk om alles vast te leggen, dus ik heb me beperkt tot de laatste trams 18 en de laatste 52.

Dimanche soir, on pouvait voir beaucoup de choses 'pour la dernière fois', et les lignes de tram 18, 52 et 91 faisaient leur dernier jour. Il était bien entendu impossible de tout enregistrer en même temps, et j'ai donc choisi de suivre les derniers trams 18 et le dernier 52.Een mooie PCC 7900 van de remise Koningslaan aan de eindhalte Houba-de-Strooper, voor het Koning Boudewijnstadion. Vandaag heet deze halte Stadion en is tram 94 er te zien. Er zullen dus niet al te veel PCC 7900's meer te zien zijn op deze plaats.

Une belle PCC 7900 du dépôt de l'Avenue du Roi au terminus Houba-de-Strooper, devant le stade Roi Baudouin. Aujourd'hui, cet arrêt s'appelle Stade et le tram 94 y roule. On ne va donc plus voir beaucoup de PCC 7900 à cet endroit.Een PCC 7700 van de remise Molenbeek aan dezelfde halte.

Een PCC 7700 du dépôt de Molenbeek au même arrêt.Een paar uur later aan de andere kant van de stad, Vorst-Centrum: de 18's beginnen langzaamaan binnen te rijden. Hier een exemplaar dat op weg is naar de remise Koningslaan.

Quelques heures plus tard, à l'autre côté de la ville, Forest-Centre: les 18 commencent à rentrer. Ici un 18 en route vers le dépôt de l'Avenue du Roi.Een van de laatste die nog onderweg zijn, aan de halte Bempt...

L'un des derniers en ligne, à l'arrêt Bempt...En tot slot de allerlaatste.

En finallement le tout dernier.Op hetzelfde moment reed ook de laatste 52 rond, hier aan Bempt.

En même temps, il y avait aussi le dernier 52, ici à Bempt.De eindhalte Drogenbos (vandaag Drogenbos Kasteel), voor de laatste keer bediend door een tram 52.

Le terminus Drogenbos (aujourd'hui Drogenbos Château), pour la dernière fois désservi par un tram 52.Iets verderop op de terugweg naar de remise, in de Rodtsstraat in Drogenbos.

Un peu plus loin au retour vers le dépôt, dans le Rodtsstraat à Drogenbos.Opnieuw veel volk onderweg om de laatste momenten van tram 52 vast te leggen...

A nouveau, beaucoup de monde à enregistrer les derniers moment du tram 52...En nog een laatste keer, ter hoogte van de halte Monca.

Et encore une dernière fois, à l'hauteur de l'arrêt Monaco.

Straks nog een paar foto's van de nieuwigheden - tout à l'heure encore quelques photos des nouveautés.

10:20 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-07-07

Laatste 93 en 83 / Dernier 93 et 83

Gisteren (zaterdag) reden er al twee lijnen voor de laatste keer uit: tram 93 (rijdt niet op zondag) en tram 83 (wordt op zondag tegenwoordig vervangen door bussen). En dus was heel OV-minnend Brussel en omstreken weer aanwezig voor deze laatste ritten...

Hier (samedi), deux lignes ont roulé pour la dernière fois: tram 93 (ne roule pas le dimanche) et tram 83 (est remplacé par des bus le dimanche). Et tous les amateurs des transports en commun de Bruxelles et plus loin étaient donc présents...De laatste rit van tram 93 was er eentje van Schaarbeek station naar Legrand (en verlengd naar Buyl, binnenrijden remise). Hier aan Prinses Elisabeth, de eerste halte na Schaarbeek station.

Le dernier voyage du tram 93 allait de Schaerbeek gare jusqu'à Legrand (et prolongé à Buyl, rentrée dépôt). Ici à Princesse Elisabeth, un arrêt après la gare de Schaerbeek.Het Poggeplein, waar de 92 en 93 op de Haachtsesteenweg terechtkomen.

La place Pogge, où le 92 et 93 rejoignent la chaussée de Haecht.De Kruidtuin, met de Koninklijke Sint-Mariakerk op de achtergrond. Deze 93 rijdt intussen eigenlijk al met een film '94', omdat de 93 eigenlijk niet meer tot Buyl rijdt.

Le Botanique, l'église royale Sainte-Marie en arrière-plan. En fait, ce 93 roule déjà avec un film '94', puisque le 93 ne roule plus à Buyl.Legrand, van april tot nu het eindpunt van lijn 93, aan het eindpunt van de Louizalaan. Vanaf morgen 2 juli zal dit het eindpunt zijn van de diensten Legrand - Stadion (overdag) van lijn 94.

Legrand, le terminus du 93 d'avril jusqu'à maintenant, à la fin de l'avenue Louise. Dès demain le 2 juillet, cet arrêt sera le terminus des services Legrand - Stadion (en journée) de la ligne 94.Een paar uur later was het dan de beurt aan de laatste tram 83. Hier voor het vertrek aan Berchem station.

Quelques heures plus tard, c'était le dernier 83. Ici avant le départ à Berchem station.

Iets voorbij de halte Mennekens, gevolgd door een 83 die direct de remise binnenreed.

Juste après l'arrêt Mennekens, suivi par un 83 qui rentrait directement au dépôt.Voor de slachthuizen van Kuregem.

Devant les abattoirs de Cureghem.Het Baraplein, waar de 56 en 83 samenkomen.

La place Bara, où le 56 et 83 se rejoignent.En weer op de terugrit, niet ver van de slachthuizen. Op de achtergrond de Zuidertoren. Deze rit is officieel beperkt tot Delacroix, vlakbij de remise van Molenbeek, maar op de film staat nog Birmingham, de oude naam van deze halte (toen er nog geen metrostation was).

Et au retour, près des abattoirs. En arrière-plan, on voit la Tour du midi. Ce voyage est officiellement limité à Delacroix, près du dépôt de Molenbeek, mais le film mentionne encore Birmingham, l'ancien nom de cet arrêt (avant qu'il y avait une station de métro).Voor de remise...

Devant le dépôt...En binnengereden, voor altijd...

Et rentré, pour toujours...

Vanavond de grootste wijzigingen, met de 18, 52 en 91 die voor het laatst uitrijden, en een hoop andere tram- en buslijnen die een ander traject gaan volgen. - Ce soir les grands changement, avec le 18, 52 et 91 qui vont également rouler pour la dernière fois, et d'autres lignes de tram en bus qui suivront un itinéraire modifié.

18:16 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-06-07

De verlengde lijn 820 / la ligne 820 prolongée

De Lijn-buslijn 820 is recentelijk een heel stuk verlengd; eerst reed hij van Zaventem Station/Luchthaven via Vilvoorde, Strombeek en Laken naar het UZ Brussel in Jette, maar sinds kort rijdt hij daarna nog verder naar Wemmel, Zellik, Groot-Bijgaarden en Dilbeek. Niet zomaar een kleine verlenging dus, en reden genoeg om eens een stukje mee te rijden.

La ligne de bus 820 de De Lijn vient d'être prolongée; avant, il roulait de Zaventem Station/Luchthaven via Vilvorde, Strombeek et Laeken jusqu'au UZ Brussel à Jette, mais maintenant il continue encore vers Wemmel, Zellik, Groot-Bijgaarden et Dilbeek. Pas seulement une 'petite' prolongation, et il valait donc la peine d'aller faire un petit tour.Dit busje op de 58 naar Vilvoorde (de 8741) krijgt een speciale vermelding van 'koersbeest van de dag', wat een trekkracht!

Ce bus sur le 58 à Vilvorde (le 8741) mérite une mention spéciale: quelle puissance!Daar is hij dan: bus 4857 van de remise Grimbergen op de 820 naar Dilbeek.

Et voilà, il arrive: bus 4857 du dépôt de Grimbergen sur le 820 direction Dilbeek.Nog meer 'schoon volk' aan het station van Vilvoorde, zoals deze new A360 op de 282...

Encore d'autres beautés à la gare de Vilvorde, comme ce new A360 sur la ligne 282...... of deze new A330 (dezelfde als bij de MIVB) op de 821, de 'zusterlijn' van de 820.

... ou ce new A330 (les mêmes que chez la STIB) sur le 821, la 'ligne soeur' du 820.In het centrum van Strombeek, een collega van de remise Dilbeek (die nu dus ook op deze lijn rijdt).

Au centre de Strombeek, un collège du dépôt de Dilbeek (qui roule désormais donc également sur cette ligne).Op lijn 84 (en ook 89) verschijnen meer en meer new A330's, hier aan Koning Boudewijn. Bij de remise Jacques Brel zijn er nog maar een paar lijnen waar ze (voorlopig) zelden of nooit verschijnen; ik denk bijvoorbeeld aan de 48 en 49.

Sur la ligne 84 (et aussi le 89), il y a de plus en plus des new A330; sur la photo, on en voit un à Roi Baudouin. Parmi les lignes du dépôt Jacques Brel, il n'en reste que quelques unes où les new A330 sont toujours rares; je pense au 48 et 49, par exemple.Dezelfde bus (remise Dilbeek) aan UZ Brussel, het voormalige eindpunt van de lijn, naast een busje van de remise Jacques Brel op lijn 53. Op lijn 53 zijn er ook niet al te vaak A330's te zien, maar dat zou te maken hebben met een afspraak die zegt dat er in Jacques Brel voorlopig geen new A330's ingezet worden op lijnen die gedeeld worden met andere remises (zoals de 47, 53 en 63).
Onze bus 820 rijdt vanaf hier dus verder richting Dilbeek; hij maakt vanaf nu dus eigenlijk een kleine omweg om het UZ Brussel te bedienen (de Dikke Beuklaan wordt twee keer bediend). Dat dubbele traject durft wel eens tot vertragingen leiden, want rond de oprit 'UZ Brussel / Wemmel' van de ring (waar de bus vlakbij passeert) is het meestal nogal druk in de spits.

Le même bus (dépôt de Dilbeek) à l'UZ Brussel, l'ancien terminus de la ligne, à côté d'un bus du dépôt Jacques Brel de la ligne 53. On ne voit également pas souvent des A330 sur le 53, mais il parait que cela résulte d'une convention qui dit que Jacques Brel n'engage pas des A330 sur des lignes qui sont partagées avec un autre dépôt (comme le 47, 53 et 63).
Mais notre bus 820 continue donc vers Dilbeek à partir d'ici; il fait donc un crochet pour désservir l'UZ Brussel (l'Avenue de l'Arbre Ballon est desservie deux fois). Ce crochet mène parfois à des retards supplémentaires, étant donné qu'en heure de pointe, ça bouche toujours bien aux environs de la sortie 'UZ Brussel / Wemmel'.Via Wemmel, Relegem, Zellik en Groot-Bijgaarden gaat het dus tot Dilbeek. Het is een vrij uniek traject; tussen Wemmel en Zellik was er al lijn 243 en in Dilbeek zelf de lijnen 129 en 136, maar verder zijn er geen grote trajecten die met andere lijnen gedeeld worden.

Via Wemmel, Relegem, Zellik et Groot-Bijgaarden on arrive donc à Dilbeek. L'itinéraire est plutôt unique; entre Wemmel et Zellik il y avait déjà 243 et à Dilbeek il y a les lignes 129 et 136, mais pour le reste, il n'y a de grands tronçons en commun avec des autres lignes.Waar de 129 en 136 op de Ninoofsesteenweg naar links afslaan richting Brussel, slaat de 820 dus naar rechts af, om even verderop aan de eindhalte Dilbeek Stelplaats uit te komen.

Là où les 129 et 136 tournent à gauche vers Bruxelles sur le Ninoofsesteenweg, le 820 tourne donc à droite, pour arriver à son terminus Dilbeek Stelplaats.En die halte draagt natuurlijk niet toevallig die naam...

Et cet arrêt n'a bien entendu pas reçu ce nom par hasard...In de remise (hier in België dus ook wel 'stelplaats' genoemd) staat alweer een andere bus klaar om een rit in de andere richting uit te voeren. Weinig nieuw materiaal zoals de Volvo/Jonckheere van de remise Grimbergen in deze remise; hier maken vooral de goede oude Van Hools de dienst uit.

Dans le dépôt, un autre bus est prêt à repartir dans l'autre sens. Pas beaucoup de nouveaux bus comme le Volvo/Jonckheere du dépôt de Grimbergen dans ce dépôt; ici, c'est surtout les Van Hool du bon vieux temps. Inusables, ces machines!De Jonckheere reed dus leeg terug naar de remise Grimbergen (van 'lege' kilometers gesproken!), hier een panoramafoto van die remise.

Le Jonckheere est donc reparti vers le dépôt de Grimbergen (parlons de kilomètres 'vides'!), voici une photo panoramique de ce dépôt.Hier binnenin de centrale loods; let op de rijschoolbus links.

A l'interieur de l'hangar central; remarquez le bus d'écolage à gauche.Op de terugweg naar Brussel nog een verrassing: het 'koersbeest' van daarjuist had 'boem' gedaan. Ik ken de precieze omstandigheden van het ongeval niet, maar op deze plaats slaat de bus naar links af (de Albertbrug op) en moet hij voorrang geven aan het verkeer in de tegenrichting... dus tenzij de grijze auto echt met overdreven snelheid kwam aangereden, vrees ik dat de bus hier in de fout gegaan is. Iets te veel het koersbeest uithangen? Let ook op de hoek van de bumper, voor het gemak even op de chauffeursstoel gelegd!

Au retour vers Bruxelles, encore une surprise: le bus de tout à l'heure avait fait 'boum'. Je ne connais pas les conditions de cet accident, mais à cet endroit, le bus tourne à gauche (vers le Pont Albert) et il doit céder le passage aux voitures en sens inverse... donc sauf si la voiture grise a roulé à une vitesse excessive, je crains que le bus ne soit en faute. Remarquez aussi le coin du pare-choc, on l'a mis sur le siège du chauffeur.

00:43 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

24-05-07

10.000 bezoekers/visiteurs: de bekroning / le couronnement (2)

Ziehier het tweede deel van de reportage. Het eerste deel staat hieronder.

Voilà la deuxième partie du reportage. La première partie se trouve ci-dessous.Na de kleine tour op de 56 heeft onze 7911 koers gezet naar lijn 81. Hier in een van de kleine straatjes van Sint-Gillis, niet ver van het gemeentehuis.

Après le petit tour sur le 56, notre 7911 est parti vers Saint-Gilles pour aller rouler sur le 81. Ici dans l'une des petites rues, près de la maison communale.Hier naast een 7700/7800, zoals normaal op deze lijn.

A côté d'une 7700/7800, comme d'habitude sur cette ligne.Aan het Flageyplein ging het dan richting tramremise Elsene, hier ter hoogte van de Vijvers van Elsene.

A la place Flagey, on est tourné direction dépôt d'Ixelles, ici à l'hauteur des Etangs d'Ixelles.... en ook naast een 71.

... et à côté d'un 71.Aangekomen in de remise, op de 'binnenplaats' staat een mooie line-up: van links naar rechts T3000, T4000, T2000, PCC 7000/7100 en PCC 7900. Het enige type dat hier ontbreekt, is de PCC 7700/7800.

Arrivé au dépôt, un beau line-up: respectivement T3000, T4000, T4000, PCC 7000/7100 et PCC 7900. Le seul type qui manque, c'est le PCC 7700/7800.De tramremise van Elsene is met voorsprong de grootste van Brussel; er staan bijna 150 trams. Een paar beelden van binnenin. Opvallend is dat alles een beetje door elkaar staat; op deze foto zijn bijvoorbeeld van links naar rechts een T3000, T4000, T2000, PCC 7700/7800 en weer een T2000 te zien. Ook in de rijen staat alles door elkaar, het is dus perfect mogelijk dat er een ander type tram achter de T4000 vooraan staat.

Le dépôt d'Ixelles est de loin le plus grand de Bruxelles; presque 150 motrices y sont garées. Quelques images de l'intérieur. On voit qu'il y a un peu de désordre pour ce qui est du stationnement des trams; sur la photo, on voit par exemple une T3000, T4000, T2000, PCC 7700/7800 et de nouveau une T2000.Ook een deel van de oude PCC's 7000/7100 staat hier; wat een contrast met de T4000 links ervan. Het andere deel staat in de kleine remise van Woluwe, die verbonden is aan die van Elsene.

Une partie des vieux PCC 7000/7100 se trouve également ici; quel contraste avec le T4000 à gauche. L'autre partie se trouve au petit dépôt de Woluwe, qui est lié au dépôt d'Ixelles.

Even 'onder de rok' gekeken van de 7803...

Une photo 'sous la jupe' de la 7803...... en van een T4000. Hier is minder te zien omdat de meeste techniek op het dak geplaatst is, gezien de lage vloer van deze trams.

... et d'une T4000. Il y a moins à voir ici, parce que la technique se trouve principalement sur le toit de ces trams, vu le plancher surbaissé.Een draaistel van een T3000/T4000...

Un bogie d'une T3000/T4000...Daarna ging het verder met een T2000. Eerst richting Boondaal. Hier als een 25; ook een vrij unieke foto, want T2000's zijn er vooralsnog niet te zien op deze lijn. In juli zullen ze er waarschijnlijk wel op gaan rijden.

Ensuite, le tour continuait en T2000. D'abord direction Boondael, en 25. Aussi une photo assez unique, étant donné qu'il n'y a pas des T2000 sur cette ligne pour le moment. Il faudra voir en juillet, lors de la nouvelle phase de la restructuration du réseau.

Ergens tussen Wiener en Herrmann-Debroux, op de intussen bijna een jaar oude verlenging van de 94. De volgende stap is van Herrmann-Debroux tot ergens in Woluwe, voorbij het trammuseum in Woluwe.

Quelque part entre Wiener et Herrmann-Debroux, sur la prolongation du 94, qui a presqu'un an maintenant. La prochaine démarche, c'est la prolongation de Herrmann-Debroux jusqu'à quelque part à Woluwe, encore plus loin que le musée de tram.Op de T2000's zitten ook films voor de 56. Lijkt vreemd, maar dat is voor de (waarschijnlijke) inzet op de 25 in juli: de eindsporen in Rogier zullen nog altijd niet klaar zijn, en dus zullen de T2000's (misschien!) doorrijden tot het Zuidstation, met een film 56/ Zuidstation. De huidige koppeling met lijn 3 wordt afgeschaft, omdat die lijn tijdelijk opgeheven wordt. Maar dit is dus allemaal onder voorbehoud.

Sur les T2000, il y aussi des films pour le 56. Pourquoi? Parce qu'on va (probablement) rouler le 25 avec ces trams en juillet. Le terminus à Rogier ne sera toujours pas prêt, et ces T2000 vont donc (peut être!) continuer jusqu'à la Gare du Midi, avec un film 56/ Gare du Midi. Le mariage actuel avec le 3 sera fini, parce que le 3 sera temporairement supprimé. Mais n'oubliez pas que tout ceci, je le dis sous toutes réserves.Wat wel vrijwel zeker is, is dat de 94 in het noorden verlengd zal worden naar Stadion, de huidige halte Houba-De Strooper. Dit om het wegvallen van lijn 18 op het stuk Houba-De Strooper - Kerkhof van Jette (de huidige eindhalte van lijn 94) op te vangen. De nieuwe eindbestemming zit er dus ook al op.

Ce qui est presque certain, c'est que la ligne 94 sera prolongé à Stade, l'ârret qui s'appelle Houba-De Strooper aujourd'hui. On fait ceci pour compenser la suppression de la ligne 18 entre les ârrets Houba-De Strooper - Cimitère de Jette (le terminus actuel du 94). Le nouveau terminus est donc déjà mentionné sur les films.Aan Herrmann-Debroux werd de groep dan naar het trammuseum gebracht door... een museumbus, de 8660.

A Herrmann-Debroux, le groupe était emmené au musée de tram par... un bus historique, le 8660.Met enkele bekenden aan boord (bus29, mapeicyclist, ...).

Avec quelques autres fanas des TC à bord (bus29, mapeicyclist, ...).Het was wel nogal proppen, als je weet dat het al nauw staan was met de hele groep in een T2000-tram...

Tout le monde a été entassé dans le bus, comme des sardines. Pas très étonnant, on était déjà assez serré dans un tram T2000...

22:57 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |