05-10-07

De museumbus / Le bus des musées

Ik zou me eigenlijk moeten schamen, want door tijdsgebrek heb ik nog niets gezegd over iets wat zeker alle aandacht verdient: de museumbuslijn MB / BM die onlangs van start gegaan is. Het gaat om een unieke buslijn die verschillende bekende Brusselse musea verbindt en zelf ook een museum is, want er rijden alleen museumbussen op uit de collectie van de MSVB (Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel, algemeen bekend als het trammuseum).

Wat praktische informatie: het traject loopt van het centrum (de Berlaimontlaan, bij het stripmuseum), via het Centraal Station, Koningsplein, metrostation Troon, station Brussel-Luxemburg, de Waversesteenweg en de Belliardstraat naar het Jubelpark (Mérode). In totaal zijn er meer dan twintig bekende en iets minder bekende musea op of rond de reisweg van deze lijn. Kaartjes (heen en terug) kosten 3 euro voor volwassenen, 1,5 euro voor kinderen jonger dan 12. Leden van de MSVB mogen gratis mee. De museumbus rijdt nu nog elk weekend tot half november; daarna wordt alles geëvalueerd, en in principe zou er dan vanaf maart 2008 weer gereden worden. Allen daarheen dus!

En fait, j'ai un peu honte, parce que faute de temps, je n'ai encore rien dit sur quelque chose qui mérite toute l'attention: la ligne de bus des musées BM / MB qui vient d'être lancée. Il s'agit d'une ligne de bus unique qui relie plusieurs musées connus à Bruxelles et qui est en soi aussi un musée, étant donné que la ligne est exploitée avec des bus musées de la collection du MTUB (Musée du Transport Urbain Bruxellois, aussi connu comme le musée du tram).

Quelques informations pratiques: le bus passe par le centre (boulevard de Berlaiment, près du musée de la bande dessinée), la Gare Centrale, place Royale, station de métro Trône, gare de Bruxelles-Luxembourg, chaussée de Wavre et la rue Belliard jusqu'au Cinquantenaire (Mérode). Au total, il y a plus de vingt musées connus et un peu moins connus près de l'itinéraire de cette ligne. Les tickets (aller-retour) coûtent 3 euros pour des adultes, 1,5 euro pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Les membres du MTUB ne doivent pas payer. Le bus des musées circule chaque week-end jusqu'en mi-novembre; après, le projet sera évalué et en principe, le bus devrait à nouveau rouler en mars 2008. Vous savez quoi faire ce week-end!Vier van de bussen die voor de BM gebruikt worden (hier drie Brossels en een Fiat) in de remise Haren, kort nadat de speciale BM-films erin gemonteerd waren.

Quatres des bus qui feront le BM (ici, trois Brossels et un Fiat) au dépôt de Haren, peu après le montage des films BM.


Bij de Kunstberg, ter hoogte van het Muziekinstrumentenmuseum.

A l'hauteur du Mont des Arts, près du Musée des Instruments de Musique.


De persvoorstelling vond een tijdje geleden plaats. Daarvoor hadden zes bussen zich verzameld op de esplanade van het Jubelpark.

La présentation de presse a eu lieu il y a quelques semaines. Six bus se sont dès lors rassemblés sur l'esplanade du Cinquantenaire.


Gezien vanaf de triomfboog.

Vue des arcades.


Er was bijzonder veel persaandacht; behalve de traditionele lokale media zijn zelfs de VRT en RTBF een paar beelden komen maken, dus een succes was het wel.

Il y avait beaucoup d'attention; à part les médias locaux, la RTBF et la VRT sont aussi venues faire quelques images, donc le bus des musées avait beaucoup de succès.


Het hele gezelschap heeft plaatsgenomen aan boord van de 8246, met Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet aan het stuur...

Toute l'assemblée a pris place dans le 8246, avec le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet au volant...


Een lintje doorknippen is wat cliché, waarom niet het lintje 'doorrijden'...

Au lieu de couper le ruban à l'aide des ciseaux, pourquoi ne pas utiliser le bus...


Voilà!


Een paar hoge gasten; links algemeen MIVB-directeur Alain Flausch en rechts minister van Mobiliteit Pascal Smet (de twee met een bril).

Quelques invités de marque; à gauche, le directeur général de la STIB Alain Flausch et à droite, le ministre de la Mobilité Pascal Smet (les deux avec les lunettes).


De 8149 op de terugweg naar de remise, ter hoogte van het Meiserplein.

Le 8149 au retour vers le dépôt, à l'hauteur de la place Meiser.

00:18 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-07

Autoloze zondag / Dimanche sans voitures

Afgelopen week was het weer autoloze zondag in Brussel. Eerst en vooral is het natuurlijk een hele verademing om zo weinig auto's te zien, horen en ruiken; deze door auto's ingenomen stad wordt er nog zoveel aangenamer op. Om de verwachte grote drukte op te vangen, was de zaterdagdienstregeling van kracht en werden sommige lijnen versterkt. Die versterking hield onder meer in dat er op die lijnen trams en bussen rondreden die er anders nooit op rijden, wat een paar unieke foto's opgeleverd heeft.

La semaine passée, il y avait à nouveau le dimanche sans voitures à Bruxelles. Tout d'abord, il est vraiment fantastique de voir, entendre et sentir aussi peu de voitures; cette ville, prise par les voitures, devient encore beaucoup plus agréable. Sur le réseau STIB, l'horaire du samedi était d'application et il y avait des renforts sur quelques lignes. Ce renforcement impliquait aussi qu'il y avait des trams et bus sur ces lignes qui n'y roulent normalement jamais, bon pour quelques photos uniques.


Eerste unicum: trams 3000 op (de volledige) lijn 92, en dat is een primeur. De 3009 aan het Koningsplein, omgeven door horden fietsers.

Première chose unique: des trams 3000 sur la ligne 92 (entièrement), grand première. La 3009 à la place Royale, entourée par des masses de cyclistes.


De 3015 klaar voor het vertrek aan Schaarbeek station.

La 3015 avant le départ à Schaerbeek gare.


En de 3023, nog eens aan het Koningsplein.

Et la 3023, encore à la place Royale.


Om de noord-zuidverbinding en de Grote Ring te versterken was er een leuke combinatie: (een deel van) lijn 4 en de volledige lijn 24 werden aan elkaar verbonden, met Noordstation - Vanderkindere - Schaarbeek station als traject. De trams reden vanaf het Noordstation eerst met een film 4/ Vanderkindere, vanaf het Zuidstation (waar lijn 23 begint) als 23/ Prinses Elisabeth en vanaf Churchill (waar lijn 24 begint) als 24 Schaarbeek station. Lijn 24 werd op die manier dus uitzonderlijk geëxploiteerd, want ook op zaterdag rijdt lijn 24 normaal gesproken niet. We zien de 3022 aan De Brouckere.

Pour renforcer l'axe nord-sud et la Grande Ceinture, il y avait un beau mariage: (une partie de) la ligne 4 et la ligne 24 étaient fusées, le traject était Gare du Nord - Vanderkindere - Schaerbeek gare. Les trams partaient de la Gare du Nord avec un film 4/ Vanderkindere, dès la Gare du Midi (où la ligne 23 commence) c'était 23/ Princesse Elisabeth et à Vanderkindere finallement le 24 Schaerbeek gare. Ainsi, la ligne 24 a exceptionnellement été exploitée, parce qu'elle n'est normalement pas exploitée le week-end (le samedi non plus).


Op het busnetwerk reden gelede bussen (vooral Citaro's) op lijnen waar ze anders nooit rijden, zoals deze 8887 op lijn 29 aan het Centraal Station.

Sur le réseau de bus, il y avait des bus articulés (surtout des Citaro) sur des lignes où ne les voit jamais d'autres fois, comme ce 8887 sur la ligne 29 à la Gare Centrale.


De 8885 op lijn 66, ter hoogte van Park.

Le 8885 sur la ligne 66, à l'hauteur de Parc.


En de 8873 op dezelfde lijn en plaats. Opvallend is dat het lijnnummer doorstreept is (betekenis: de bus doet niet het hele traject); dat klopt, want eigenlijk had lijn 66 al naar de nieuwe eindhalte Tol moeten rijden. Door aanslepende werken aan dat eindpunt rijden de bussen nog altijd zoals vroeger tot Begraafplaats van Brussel, maar de films zijn wel al aangepast (dus een bus 66 tot de Begraafplaats van Brussel doet eigenlijk niet het volledige traject). Op de oudere Van Hool A300's die normaal op deze lijn rijden is het nummer niet doorstreept en valt het niet op, op de Citaro's dus wel.

Et le 8873 sur la même ligne, au même endroit. Remarquez le numéro de ligne barré (signification: le bus ne fait pas tout le trajet); c'est juste, parce que en fait, la ligne 66 devait déjà atteindre le nouveau terminus Péage. A cause de travaux à ce terminus, les bus vont toujours au Cimetière de Bruxelles, mais les films ont déjà été changés (donc un bus 66 jusqu'au Cimetière de Bruxelles ne fait pas tout l'itinéraire). Sur les Van Hool A300 qu'il y a normalement sur cette ligne, les numéros ne sont pas barrés et on ne remarque rien, mais c'est autre chose sur les Citaros.


Ook op lijn 46 reden verschillende Citaro's, zoals deze 8860 aan De Brouckère.

Sur la ligne 46, il y avait également plusieurs Citaros, comme ce 8860 à De Brouckère.


En zelfs op lijn 49, wat toch zeer opmerkelijk is. Op deze lijn hebben nog bijna geen new A330's van de remise Jacques Brel gereden, naar men zegt omdat er een paar smalle en moeilijke doorgangen zijn met die bussen (de new A330's zijn een paar centimeter breder dan de oudere A500's). Welnu, een Citaro's is even breed als een new A330 én heeft door z'n achterste deel nóg meer plaats nodig, maar dat was plots geen probleem meer.

Et même sur la ligne 49, ce qui est quand même très remarquable. Sur cette ligne, il n'y pas encore eu des new A330 (ou presque pas) du dépôt Jacques Brel, d'après ce qu'on dit parce qu'il y a quelques passages étroits et difficiles avec ces bus (étant donne que les new A330 sont quelques centimètres plus larges que les anciens A500). Eh bien, un Citaro est tout aussi large qu'un new A330 ét il a besoin d'encore plus de place à cause de la remorque. Très bizarre donc.


Ook de gelede AG300's van de remise Delta deden dienst; niet alleen op de gewoonlijke lijnen 71 en 95, maar uitzonderlijk ook op lijn 34.

Les AG300 articulés du dépôt Delta étaient aussi de la partie; pas seulement sur les lignes habituelles 71 et 95, mais exceptionnellement aussi sur la ligne 34.


Door de grote drukte en de algemene snelheidsbeperking van 30 km/u waren er soms problemen met de regelmaat en moesten er reservebussen in actie komen; hier zien we een new A330 op lijn 71, ook vrij uniek. Niettemin worden de reservediensten van de remise Delta nu vaak met deze new A330's uitgevoerd, dus ook op andere lijnen (waar ze anders niet rijden) kunnen ze vanaf nu opduiken.

A cause de la foule et la limitation de vitesse générale de 30 km/h, il y avait parfois des problèmes de régularité et le bus de réserve sont donc entrés en action; on voit un new A330 sur la ligne 71, aussi assez unique. Néanmoins, les services de réserve du dépôt de Delta sont désormais souvent effectués avec des new A330, donc on pourrait aussi les voir sur d'autres lignes où ils ne roulent pas, normalement.


En een SB250 op lijn 95 (waar anders alleen gelede AG300's en Citaro's rond rijden), al is dat iets minder uitzonderlijk.

Et un SB250 sur la ligne 95 (où il n'y a que des AG300 et Citaros articulés, normalement), mais c'est déjà moins exceptionnel.

22:57 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-09-07

Leve de trein / J'aime le train

Recentelijk vond Leve de trein plaats, een uniek weekend waarin de hele NMBS Holding haar deuren heeft opengezet. Er waren verschillende unieke en uitzonderlijke dingen, zoals speciale ritten, werkplaatsen en seinhuizen die bezocht konden worden enzovoort. Een verslag van deze dagen aan de hand van (een selectie van) de foto's.

Récemment, J'aime le train a eu lieu, un week-end portes ouvertes de toute la SNCB Holding. Il y avait plusieurs choses uniques et exceptionelles, comme des voyages spéciaux, des ateliers et cabines de signaux accessibles au public et cetera. Un petit reportage de ces jours au moyen de quelques photos.


Er was onder andere een rit met 'de stoomtrein' van Brussel-Zuid naar Brussel-Zuid, en dus via het zelden gebruikte westelijke ringspoor (lijn 28, via het Weststation en Simonis) en de noord-zuidverbinding. Hier de loc.

Il y avait des voyages avec 'le train à vapeur', de Bruxelles-Midi à Bruxelles-Midi, donc via la ligne 28 (via la Gare de l'Ouest et Simonis) et l'axe nord-sud. A noter que la ligne 28 est la ligne qu'on utilise (très rarement, d'ailleurs) en cas de problèmes avec l'axe nord-sud. On voit la loco.


Kleine verrassing aan de andere kant van de trein: een dieselloc van de historische reeks 59 zorgt voor het duwen in de noord-zuidverbinding (waar stomen natuurlijk verboden is). Dit is het exemplaar dat de NMBS zelf bewaard heeft, het is dan ook herschilderd in de originele kleuren en heeft z'n originele nummer (201.010, later hernoemd naar 5910) teruggekregen.

Une petite surprise à l'autre côté du train: une loco diesel de la série historique 59 pousse le train dans l'axe nord-sud (où il est bien sûr inderdit de faire la vapeur). Ceci est l'exemplaire qui a été gardé par la SNCB même, elle est d'ailleurs aussi repeinte dans sa livrée d'origine et elle à nouveau sa matricule d'origine (201.010, renommée 5910 plus tard).


Naast een AM80 (elektrisch motorstel) in Brussel-Noord. Aan de voorkant lijken ze nog enigszins op elkaar, met dien verstande dat de loc 59 zo'n 30 jaar ouder is dan de AM80 ernaast.

A côté d'une AM80 (automotrice) à Bruxelles-Nord. Leurs avants se ressemblent un peu, étant bien entendu que la loco 59 a 30 ans de plus que l'AM80.


De stuurpost van deze 59, uit een tijd waarin van ergonomie nog geen sprake was.

La poste de conduite de cette 59, d'un temps où on ne parlait pas encore d'ergonomie.


De stoomtrein bij het buitenrijden van Brussel-Zuid, niet ver van de aftakking naar lijn 28. De rookpluim was in heel Brussel te zien, wat moet dit vroeger geweest zijn...

Le train en quittant la Bruxelles-Midi, pas loin du branchement vers la ligne 28. Le panache de fumée était visible dans toute la ville, qu'est-ce que ça a du être à l'époque...


Ook een uniek beeld: een stoomtrein die de noord-zuidverbinding binnenrijdt, juist voorbij Brussel-Noord. De rookpluim was natuurlijk aan het uitdoven, want de loc 59 achteraan had het al overgenomen.

Encore un tableau unique: un train à vapeur qui entre l'axe nord-sud, juste après Bruxelles-Nord. Bien entendu, le panache de fumée était en train de s'éteindre, étant donné que la loco 59 avait déjà pris le relais.


Nog meer schoon volk op de expo in Brussel-Zuid, zoals deze loc uit de reeks 60.

Encore des beautés sur l'expo à Bruxelles-Midi, comme cette loco de la série 60.


Of deze 2912 (oorspronkelijke nummer 101.012) uit de reeks 29, de eerste elektrische locomotieven van de NMBS (op een paar prototypes na).

Ou cette 2912 (matricule d'origine 101.012) de la série 29, les premièrs locomotives électriques de la SNCB (à part quelques prototypes).


De 5404 met de koninklijke trein. Deze 5404 maakt deel uit van de reeks bolle neuzen (reeksen 52, 53 en 54), maar is een van de weinige exemplaren die nog de bolle neus hebben (van bijna alle locomotieven is de stuurpost omgebouwd).

La 5404 avec le train royal. Cette 5404 fait partie de la série des gros nez (séries 52, 53 et 54), mais elle est l'une des rares exemplaires qui a gardé le nez bombé (les postes de conduite de presque toutes les locos ont été transformées).


De stuurpost van een moderne loc reeks 13, een wereld van verschil met die van de dieselloc 59 iets eerder.

La poste de conduite d'une loco moderne de la série 13, quelle différence avec celle de la la loco diesel 59 ci-dessus.


Een van de opengestelde werkplaatsen was die van Vorst, waar naast gewone rijtuigen vooral HST's (Thalys, Eurostar en TGV) onderhouden worden. Hier zien we de lichtingstand voor rijtuigen, waar een (gemoderniseerde) M4 op heeft plaatsgenomen.

L'un des ateliers ouverts au public était celui de Forest, où, à part les voitures normales, on fait surtout l'entretien des TGV (Thalys, Eurostar et TGV français). On voit le stand de levage pour voitures, une M4 (modernisée) est dessus.


Ook het antieke materieel is van stal gehaald, we zien een K1.

On a aussi sorti le matériel antique, on voit une K1.


Erg veel (en interessante) technische apparatuur te zien, ik pik er eentje uit ter illustratie: de ultrasoonbank, waarmee de staat van de wielen gecontroleerd wordt.

Beaucoup d'installations techniques à voir, j'en montre une comme illustration: le 'banc de contrôle par ultrasons', utilisé pour contrôler l'état des roues.


Een paar Thalysjes. Dit zijn zogenaamde PBA's, die niet naar Keulen mogen rijden (PBA = Parijs Brussel Amsterdam). De Thalyssen PBA hebben dezelfde neus als de meeste Franse TGV's.

Quelques Thalys. Il s'agit des PBA, qui ne peuvent pas rouler à Cologne (PBA = Paris Bruxelles Amsterdam). Les Thalys PBA ont le même nez que la plupart des TGV français.


Hier zien we dan weer de Thalys PBKA, die wel naar Keulen mag rijden. Deze Thalys heeft dezelfde neus als de TGV Duplex (Franse TGV's met twee verdiepingen).

Ici on voit alors le Thalys PBKA, qui peut bien rouler à Cologne. Ce Thalys a le même nez que le TGV Duplex (TGV français à deux étages).


De zogenaamde MOL, die gebruikt wordt om de HST's in en rond de werkplaats te verplaatsen.

Le véhicule dit MOL, utilisé pour déplacer les TGV dans et autour de l'atelier.


De volgende werkplaats: die van Schaarbeek, waar spoorrails gemaakt worden. Een kleine verrassing onderweg: de pendelbussen tussen Haren-Zuid en de werkplaats zijn bussen van de 'speciale diensten' van de MIVB, die niet vaak te zien zijn op zulke diensten (en ze zijn al helemaal zeldzaam op de gewone MIVB-lijnen).

Le prochain atelier: celui de Schaerbeek, où on produit des rails. Une petite surprise en route: les bus navettes entre Haren-Sud et l'atelier sont des bus des 'services spéciaux' de la STIB, qui ne font pas souvent ce genre de service (et ils sont encore plus rares sur les lignes réguliers).


Rails...

Des rails...


En nog meer rails. Links is te zien hoe ze aan elkaar gelast zijn. Rechts zien we een dieselloc van de reeks 63, die (net als de 62) nog regelmatig gebruikt wordt (maar niet of zelden meer in reizigersdienst).

Et encore des rails. A gauche on voit comment ils ont été éclissés. A droite, on voit une loco de la série 63, qui (ainsi que les 62) est encore régulièrement utilisée (mais plus ou rarement en service voyageurs).


Een paar rangeerlocjes van de reeks 73 ter hoogte van de verbinding tussen de werkplaats en het spoorwegnet.

Quelques locos de manoeuvre de la série 73 à l'hauteur de la liaison entre l'atelier et le réseau ferroviaire.


Ook de seinhuizen waren te bezichtigen, zoals het seinhuis van Brussel-Zuid. In de seinhuizen worden alle wissels in en rond het station Brussel-Zuid geregeld. Ook de stationsomroeper zit hier.

Les cabines de signalisation était aussi visitables, comme la cabine de Bruxelles-Midi. Dans ces cabines, tous les aiguillages dans et autour de la gare de Bruxelles-Midi sont réglés.


Niet ver van het seinhuis is er Traffic Control, dat ook beheerd wordt door Infrabel (dat op zijn beurt het spoorwegnet beheert, officieel is de NMBS 'slechts' een van de maatschappijen die erop rijden). Hier wordt het landelijke verkeer in de gaten gehouden, worden routes uitgestippeld enzovoort.

Pas loin de la cabine de signalisation, il y a Traffic Control, qui est aussi géré par Infrabel (qui gère le réseau ferroviare; officiellement, la SNCB n'est qu'une des sociétés qui l'utilisent). Ici, on suit le trafic national, on jalonne des itinéraires et cetera.


Per gebied is er een dispatcher, die ook bijvoorbeeld de oproepen van machinisten beantwoordt, dit is er een van. Ook noodoproepen voor bijvoorbeeld een auto op de sporen komen hier aan.

Par domaine, il y a un dispatcher, qui répond par exemple aussi aux appels des conducteurs. On en voit unie sur la photo. Les appels d'urgence pour une voiture sur les voies par exemple, atteignent aussi ce dispatcher.


De seinpost in Antwerpen-Haven...

La cabine à Antwerpen-Haven...


Met een mooi uitzicht op de rangeerterreinen. Hier wordt een vrij speciaal systeem gebruikt: een rangeerloc duwt de wagons een helling op en laat ze dan naar beneden 'rollen', naar het rangeerterrein. Op alle sporen zijn daarom remmen aangebracht, om ze met een goede snelheid terecht te laten komen. Op deze manier wordt er heel wat tijd bespaard. Het blijft wel een raar gezicht om vijf wagons vol splinternieuwe, dure auto's zonder locomotief naar beneden te zien glijden.

Avec une belle vue sur la gare de triage. A Antwerpen-Haven, on utilise un système particulier: une loco de manoeuvre pousse les wagons sur une côte et elle les fait 'glisser' tous seuls en bas. C'est pourquoi toutes les voies sont pourvues d'un frein. De cette façon, on économise beaucoup de temps. Il reste tout de même drôle de voir 'glisser' cinq wagons pleins de voitures flambant neuves sans locomotive.


Ook hier een paar prachtige diesellocs, onder andere een van de reeks 51 (dit exemplaar zal waarschijnlijk binnenkort naar Italië vertrekken).

Et encore quelques jolies locos diesel, entre autres une de la série 51 (cet exemplaire partira probablement en Italie).

00:47 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-07

Bye bye, 7003!

Een niet al te vrolijk vervolg op mijn hommage aan de 7003, de oudste tram op de Brusselse sporen, en bij uitbreiding zelfs de oudste tram in reizigersdienst in België. Ondanks verwoede pogingen van liefhebbers van diverse pluimage is het definitief game-over voor dit prachtige voertuig. De 7003 is een paar dagen geleden namelijk per truck naar de terreinen van de MIVB in Haren gebracht, wat het zo goed als zeker maakt dat deze tram nooit meer zal rondrijden op de Brusselse sporen...

Une suite peu formidable à mon hommage à la 7003, le tram le plus ancien sur les voies bruxelloises, voire le plus vieux tram en service voyageurs en Belgique. Malgré des efforts effrénés des amateurs de tous poils, c'est définitivement le game-over pour cette magnifique motrice. En effet, la 7003 a été apportée par camion aux terrains de la STIB à Haren, ce qui implique que ce tram ne roulera plus jamais sur les voies bruxelloises...
De 7003 in een hoekje van de remise in Haren, zonder medelijden met z'n draaistellen op de begane grond neergezet.

La 7003 dans un coin du dépôt de Haren, posée avec ses bogies par terre, sans aucune pitié.


Naast de truck die waarschijnlijk ook voor het vervoer naar een volgende bestemming zal zorgen...

A côté du camion qui assurera probablement aussi le transport vers une autre destination...


Hetzelfde geldt voor alle 7000's die hier neergezet zijn, een aangrijpend gezicht.

La même chose pour toutes les 7000 qui ont été posées aussi, une vue assez poignante.


De toekomst van de 7003 en alle andere gedeklasseerde 7000's is hoogst onzeker. Deze trams zullen waarschijnlijk verkocht worden; in het slechtste geval aan de sloop (zoals een tijdje geleden nog met een paar 7000's gebeurd is), in het 'beste' geval aan een paar liefhebbers of een buitenlands vervoerbedrijf om ze daar te laten rondrijden (Congo et Roemenië worden in dat verband soms genoemd). Voor alle spaarvarken opengebroken worden: de aankoop alleen al kost duizenden euro's, en dan is de tram nog niet eens vervoerd.

L'avenir de la 7003 et les autres 7000 déclassées est très incertain. Ces trams seront probablement revendus; au pire à un démolisseur (comme quelques autres 7000, il y a quelque temps), au mieux à quelques amateurs ou une entreprise de transports étrangère afin de les faire circulair là-bas (sous ce rapport, on parle parfois du Congo et de la Roumanie). Avant d'aller casser les tirelires: rien que le rachat coûte des milliers d'euros, et le tram n'est pas encore transporté.

Door tijdgebrek heb ik deze maand nog maar weinig gepost. Ik zal de schade de komende dagen proberen in te halen, er staan nog een paar interessante dingen op de plank: de unieke museumbuslijn MB/BM, de voorbije autoloze zondag met verschillende verrassingen op het MIVB-netwerk, het zeer interessante weekend van Leve de trein enzovoort, altijd geïllustreerd met flink wat foto's.

Faute de temps, je n'ai pas posté grande chose ce mois-ci. Je vais essayer de me rattrapper les jours qui viennent, il y a un tas de sujets intéressants dont je veux parler: la ligne de bus musée BM/MB, le récent dimanche sans voitures avec plusieurs surprises sur le réseau STIB, le week-end très intéressant de J'aime le train et cetera, toujours illustrés de beaucoup de photos.

01:32 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-07

Nog een ontsporing - encore un déraillement

Het vorige bericht over de ontsporing van de 2037 is nog niet koud, of er is alweer een ontsporing. En alweer gaat hem om een T2000-tram, al lijkt dat in dit geval veeleer toeval. Het incident gebeurde met een tram van lijn 24 aan z'n eindhalte Vanderkindere. Normaal gesproken zet de tram daar de reizigers af, maakt hij rechtsomkeert op de verbinding tussen de sporen en keert hij een halte terug naar Churchill om z'n vertrekuur af te wachten. Dat ging donderdag wel even verkeerd, een paar foto's.

J'ai à peine fabriqué un reportage sur le déraillement de la 2037, et il y a à nouveau un déraillement. Et à nouveau, il s'agit d'un tram T2000, mais c'est un pur hasard cette fois-ci. L'incident s'est passé avec un tram de la ligne 24 au terminus Vanderkindere. Normalement, le tram y dépose ses voyageurs, il fait demi-tour sur la voie de communication et il retourne à Churchill pour attendre son heure de départ. Mais tout ça s'est passé autrement jeudi, quelques photos.


De aanblik aan de kant van de halte Churchill. Op het eerste gezicht lijkt alles ok: deze 2048 lijkt zich gedeeltelijk op het spoor richting Churchill en gedeeltelijk op de verbinding tussen de sporen te bevinden.

La vue du côté de l'arrêt Churchill. A première vue, tout semble en ordre: on dirait que cette 2048 se trouve en partie sur la voie direction Churchill et en partie sur la communication.


Maar schijn bedriegt: aan de andere kant zien we duidelijk dat de achterkant van de tram helemaal niet meer in de verbinding zit, die achterkant bevindt zich grotendeels op het spoor richting Vanderkindere, voorbij de verbinding. Technici zijn druk aan het kijken wat er precies aan de hand is.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences: à l'autre côté, on voit bien que l'arrière du tram n'est pas dans la communication, il se trouve en grande partie sur la voie direction Vanderkindere, au-dela de la communication.


Van iets dichterbij bekeken; het is heel duidelijk dat het achterste draaistel een paar tientallen centimeter naast de verbinding terechtgekomen is. De achterkant van de tram is hier al wat opgetild om hem weer goed op te sporen te kunnen brengen.

Regardé de plus près; il est très clair que le derner bogie se retrouve quelques dizaines de centimètres à côté de la communication. On a déjà soulevé l'arrière de tram, afin de le pouvoir remettre sur les voies.


Nog eens van de andere kant, hier zien we dat de linkerwielen van het achterste draaistel in de sporen richting Vanderkindere zijn terechtgekomen.

Et encore une fois de l'autre côté, on voit que les roues gauches du dernier bogie sont tombées dans les voies direction Vanderkindere.


Maar uiteindelijk leek er niets beschadigd en kon de 2048 een klein uurtje na de ontsporing op eigen kracht terugkeren naar de remise, waar hij niettemin aan een grondige controle zal worden onderworpen. Het zag er dus erger uit dan het was.

Mais en fin de compte, il semblait que rien n'était abîmé. A peine une heure après le déraillement, la 2048 pouvait dès lors rentrer au dépôt par ses propres moyens, bien qu'elle soit encore bien inspectée. Plus de peur que de mal, donc.


Maar wat is er nu precies misgelopen bij deze ontsporing? Volgens wat ik begrepen heb ter plaatse ligt de oorzaak waarschijnlijk bij een andere tram. Een voorstelling (klik voor een grote versie) van wat er gebeurd zou zijn, voor alle duidelijkheid onder voorbehoud.

Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? D'après ce que j'ai compris sur place, un autre tram était à l'origine de ce déraillement. Voici un schéma (cliquez dessus pour l'agrandir), sous réserve.


We zien een schema van de sporen tussen de haltes Churchill (links) en Vanderkindere (rechts). Tussen de sporen liggen twee verbindingen: een aan de linkerkant (in de rijrichting, wordt momenteel niet gebruikt) en een aan de rechterkant (tegen de rijrichting, wordt gebruikt door lijn 24). Tram 24 zet helemaal rechts z'n reizigers af (daar waar 'Vanderkindere' staat) en maakt rechtsomkeert op de verbinding, zoals te zien is op het schema. Om dat manoeuvre te beschermen staat er nog vóór de verbinding links een sein dat de doorgang voor een andere tram verbiedt. Niettemin is er tussen dat licht en de manoeuvrerende tram nog heel wat plaats, en in dit geval kwam er juist een tram op lijn 23 aan (die na Vanderkindere nog doorrijdt naar het Zuidstation). De bestuurder van die tram heeft waarschijnlijk gedacht dat hij zonder gevaar al voorbij het sein kon rijden, omdat er toch nog genoeg plaats is.

Daarbij is hij of zij kennelijk één ding vergeten: op dat stuk ligt er een onzichtbare detectielus, die ervoor zorgt dat er de wissel recht springt als er een tram over rijdt, om te vermijden dat de wielen van de tram die wissel recht 'duwen' (maakt geluid en zorgt voor slijtage). Dat is in dit geval ook gebeurd, maar het laatste draaistel van de manoeuvrerende T2000 op lijn 24 was nog niet op de verbinding. Normaal zou een wissel nooit mogen bewegen als er een tram over rijdt, maar door een - intussen opgeloste - storing in de bewuste detectielus versprong de wissel toch. Het laatste draaistel van de tram werd dan ook rechtdoor gedwongen en is ontspoord. In tegenstelling tot de vorige ontsporing lijkt de T2000 er dus helemaal niets mee te maken te hebben, een oudere PCC-tram of een nieuwe T3000 had net zo goed kunnen ontsporen. Al was er bij een T3000 nog een kleine kans dat het achterste draaistel gewoon rechtdoor gegaan was op het spoor in tegenrichting zonder te ontsporen, die trams zijn namelijk een stukje 'flexibeler' dan de T2000's.

On voit un plan des voies entre les arrêts Churchill (à gauche) et Vanderkindere (à droite). Entres les voies, il y a deux communications: une au côté gauche (en pointe, pas utilisé pour l'instant) et une au côté droite (en talon, utilisée par la ligne 24). Le tram 24 dépose ses voyageurs à droite (là où il y a marqué 'Vanderkindere') et il fait demi-tour sur la communication, comme on voit sur le plan. Pour protéger ce manoeuvre, il y a un feu avant la communication à gauche, qui se met au 'rouge' quand un autre tram est en train de manoeuvrer. Cependant, il y a beaucoup de place entre le feu et le tram manoeuvrant, et en ce cas, un tram de la ligne 23 arrivait (le 23 continue encore vers la Gare du Midi après Vanderkindere). Le conducteur de ce tram a sans doute pensé qu'il pouvait ignorer ce feu sans risques, étant donné qu'il y a assez de place.

Néanmoins, ce conducteur a oublié une chose: entre les deux communications, il y a une boucle de détection (invisible), qui remet l'aiguille droite, pour éviter que les roues du tram la 'poussent' droite (fait du bruit et use l'aiguille). C'est bien ce qu'il s'est passé: l'aiguille a été remise droite, mais le dernier bogie de la T2000 du 24 n'était pas encore sur la communication. Normalement, une aiguille ne pourrait jamais changer quand il y a un tram dessus, mais c'est quand même passé à cause d'un dérèglement dans la boucle de détection. Le dernier bogie a dès lors été force de continuer tout droit, ce qui a causé le déraillement. Contrairement au dernier déraillement, l'implication de la T2000 semble pur hasard; une vieille PCC ou une nouvelle T3000 aurait tout aussi bien déraillé - bien qu'il y ait une petite chance que le bogie d'une T3000 aurait continue tout droit à contre-voie sans dérailler, étant donné que les T3000 sont plus 'flexibles' que les T2000.De hinder voor de reizigers was gelukkig niet al te groot: tussen Vanderkindere en het Zuidstation (en verder) kon lijn 4 zonder problemen doorrijden. En aan Churchill is er natuurlijk een grote keerlus, waardoor de trams op lijn 23 en 24 zonder moeite daar terug konden keren. Op het korte stukje tussen Churchill en Vanderkindere reed een pendelbus. Dat leverde een paar mooie plaatjes op, zoals deze 4010 op lijn 23 die wacht op die keerlus (tot april van dit jaar was dit de normale situatie, lijn 23 was toen beperkt tot Churchill/Vanderkindere).

Pas trop de problèmes pour les voyageurs: entre Vanderkindere et la Gare du Midi (et plus loin), la ligne 4 pouvait passer sans problèmes. Et à Churchill, il y a bien sûr une grande boucle, ce qui permettait les trams des lignes 23 et 24 de faire demi-tour. Entre Churchill et Vanderkindere, il y avait un bus navette. Cette situation a produit quelques jolis clichés, comme cette 4010 sur la ligne 23 qui attend sur la boucle (la situation normale jusqu'en avril, le 23 était limité à Churchill/Vanderkindere).


Of deze 2004 op lijn 24 aan de andere kant van de keerlus, die normaal gesproken niet meer gebruikt wordt. Tot april werd deze kant van de rotonde door lijn 3 gebruikt, maar het is de vraag of hij dat nog altijd zal doen bij z'n terugkeer in 2008.

Ou cette 2004 sur la ligne 24 à l'autre côté de la boucle, qui n'est normalement plus utilisé. Avant avril, ce côté du rond-point était utilisé par la ligne 3, mais il n'est pas certain que le 3 l'utilisera toujours lors de son retour en 2008.

13:45 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-07

De nieuwigheden van - les nouveautés du 03/09

Gisteren 3 september was de dag waarop een paar nieuwigheden in werking getreden zijn (de al besproken wijziging van de 47 en 58 en nog een paar kleine dingen), maar vooral ook een eerste grote test voor alle veranderingen die op 2 juli zijn doorgevoerd. Pas de komende dagen en weken zal het pas echt duidelijk worden in hoeverre alles geslaagd is, maar nu al is duidelijk dat niet alles van een leien dakje loopt. Een rondleiding aan de hand van de foto's.

Hier, le 3 september, était le jour où quelques nouveautés sont entrées en vigueur (la modification du 47 et 58 et quelques petites choses), mais avant tout aussi un premier grand test pour tous les changements du 2 juillet. Il est encore un peu tôt pour juger si tout est bien réussi, mais on voit déjà que ça ne marche pas toujours comme sur des roulettes. Une 'visite guidée' au moyen des photos.


Beginnen doen we bij de laatste bus 58 naar Rogier, zondagavond. Hier bus 8623 die de laatste '58 Rogier' verzorgt, nabij het station van Vilvoorde.

On commence par le dernier bus 58 à Rogier, dimanche soir. Ici on voit bus 8623 qui fait le dernier '58 Rogier', près de la gare de Vilvoorde.


En hier aan de eindhalte Rogier, in principe de allerlaatste bus die van deze halte gebruikt heeft gemaakt.

Et au terminus Rogier, en principe c'est le tout dernier bus qui a utilisé ce terminus.


En dit is het vervolg, de volgende ochtend: een 58 naar IJzer...

Voilà la suite, le lendemain: un 58 à Yser...


En hier aan de nieuwe eindhalte IJzer. Het traject loopt nu via het Masuiplein, de Antwerpsesteenweg, Noordstation, Rogier en de Kleine Ring. Ik had zag deze wijziging grotendeels positief tegemoet, maar ben toch enigszins teleurgesteld. Het oude traject via de Sint-Mariakerk ging sneller en vooral vlotter. Op het nieuwe traject is het Paviljoenplein zoals verwacht een zwart punt geworden: aan de ene kant is het een zeer nauwe inrit naar een eenrichtingsstraat, aan de andere kant is er een al bijna even nauwe inrit, maar die mondt wel uit in een tweerichtingsstraat. Het gevolg is dat de bus soms minutenlang wacht tot er geen verkeer meer komt uit de tegengestelde richting. Intussen blokkeert hij ook het andere verkeer én tram 55 en 56.

Au nouveau terminus Yser. L'itinéraire va via la place Masui, la chaussée d'Anvers, Gare du Nord, Rogier et le Petit Ring. J'étais quand même un peu deçu: l'ancien trajet via l'église Sainte-Marie était plus vite et surtout plus aisé. Sur le nouvel itinéraire, c'est surtout la place Pavillon qui est devenu le point noir: à un côté, l'entrée vers la rue à sens unique est assez étroite, mais à l'autre côté il y a une entrée presque aussi étroite... mais bien pour une rue à circulation dans les deux sens! La consequence: le bus doit souvent attendre plusieurs minutes avant qu'il n'y ait plus de trafic en sens inverse. Entre-temps, il bloque aussi l'autre trafic ét le tram 55 et 56.


Aan IJzer is de nieuwe eindhalte niets meer of minder dan de doorkomsthalte van De Lijn, die gelukkig wel vrij lang is. Niettemin hebben de bussen van De Lijn nu grote moeilijkheden om hier hun halte uit te voeren, zeker als de bussen 58 niet mooi tot het einde van de halte opschuiven. Dus het is mij des te meer een raadsel waarom men per se IJzer als eindhalte wilde.

A Yser, le nouveau terminus est tout simplement l'arrêt De Lijn, qui est assez long, heureusement. Néanmoins, les bus De Lijn ont désormais beaucoup de difficultés à faire l'arrêt, surtout quand les bus 58 n'ont pas bien avancé jusqu'au bout. Donc je me demande encore plus pourquoi on a voulu Yser comme terminus.


En dan dé gebeurtenis van de dag: de inkorting van de 47 tot Van Praet. Hier zien we bus 8787 aan de nieuwe eindhalte, juist naast de tramhalte richting centrum. Eerst even de ideale situatie beschrijven: bus 47 komt hier aan en wacht in principe tot er een tram 4 richting Esplanade aankomt om weer te vertrekken.

Et ensuite l'événement du jour: la limitation du 47 à Van Praet. On voit bus 8787 au nouveau terminus, juste à côté de l'arrêt de tram direction centre. Tout d'abord la situation idéale: bus 47 arrive ici et en principe, il attend l'arrivée d'un tram 4 direction Esplanade avant de repartir.


Een tram 4 is aangekomen, dus vertrekt de bus om de reizigers op te pikken. We zien een 47 'Militair Hospitaal': overdag is één bus op twee beperkt tot die halte, enkel 's morgens vroeg en 's avonds laat rijden ze allemaal door tot Vilvoorde.

Un tram 4 est arrivé, donc le bus part pour prendre les voyageurs. On voit un 47 'Hôpital Militaire': en journée, un bus sur deux est limité à cet arrêt. Seulement le matin (avant 7 h) et le soir ils continuent tous à Vilvoorde.


De bus maakt vervolgens rechtsomkeert op de tramsporen en pikt de reizigers op. Hier is dat juist gebeurd en staat de bus klaar om te vertrekken. Kort voor de middag ging dit allemaal nog vrij goed: de bus kwam de reizigers steeds meteen oppikken, en de reizigers waren natuurlijk zeer tevreden, want ze hadden zich waarschijnlijk ergere dingen voorgesteld.

Ensuite, le bus fait demi-tour sur les voies de tram et il prend le voyageurs. Ici, il vient de faire cela et il est prêt pour partir. Juste avant midi, tout ceci allait très bien: les bus prennait les voyageurs toujours tout de suite, et ils étaient bien sûr très contents, surtout parce qu'ils avaient sans doute craint le pire.


Zoals al eerder vermeld rijdt nog één bus per uur door tot De Brouckère, zoals dit exemplaar. Het moet gezegd dat deze ene bus aan Van Praet goed vol zat, en ook verder op het traject richting centrum stapte er aardig wat volk op.

Comme j'ai déjà mentionné, un bus par heure continue vers De Brouckère, comme celui-ci. Je dois dire que ce bus était déjà bien rempli à Van Praet, et aussi plus loin vers le centre il y avait du monde.


Tijdens de avondspits gingen de dingen al heel wat minder vlot. Zowel tram 4 als bus 47 hebben dan een frequentie van 6 minuten, en dat heeft er natuurlijk geleid dat er dikwijls twee exemplaren in konvooi rijden, zoals hier. Dit heeft vooral te maken met de dagelijkse verkeersopstoppingen aan het Heldenplein in Vilvoorde: de bus uit Vilvoorde komt dus met een paar minuten vertraging aan aan het Militair Hospitaal, en gezien de frequentie van 6 minuten zet de bus die tot daar beperkt was, zich er bijna direct achter, met een konvooi tot gevolg. Hier zien we zo'n konvooi aan Van Praet. Tram 4 stond bovendien al aan de halte, dus om scènes te vermijden konden de chauffeurs bijna niet anders dan hun reizigers hier al laten uitstappen voor de aansluiting (wat dus tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden).

Pendant la pointe du soir, les choses n'était plus aussi brillantes. Le tram 4 ét le bus 47 ont des fréquences de 6 minutes, et cela a mené à des bus en convoi. C'est surtout à cause des embouteillages quotidiens au Heldenplein à Vilvoorde: le bus venant de Vilvoorde arrive donc avec quelques minutes de retard à l'Hôpital Militaire, et vu la fréquence de 6 minutes, le bus limité à cet endroit se met presque immédiatement derrière. On voit un tel convoi à Van Praet. En plus, tram 4 était déjà à l'arrêt, donc les chauffeurs étaient presque obligés de faire descendre leurs voyageurs ici, pour eviter des scènes (mais c'est assez dangereux quand tout le monde traverse les voies de tram sans regarder).


Of nog anders: een tram 4 staat links aan de halte, maar bus 47 staat iets verder rechts nog vast in het verkeer. Hoewel er MIVB-mensen aan de halte stonden, reed de tram toch door, en de reizigers op de wachtende bus konden daar natuurlijk niet mee lachen.

Ou autrement: un tram 4 est à l'arrêt à gauche, mais bus 47 est encore bloqué dans le trafic plus loin à droite. Malgré la présence de gens de la STIB à l'arrêt, le tram a quand même continué, et les voyageurs du bus riaient assez jaune.


En natuurlijk is één klein voorval genoeg om alles even in het honderd te sturen. In dit geval werkten de speciale verkeerslichten aan Van Praet niet goed, wat er al snel toe leidde dat er twee trams 23 en twee trams 4 vaststonden. In dit geval waren er nog mensen van de MIVB ter plaatse (waaronder een supervisor tram), wat wordt dit als er niemand is? Intussen stonden de bussen ook geblokkeerd, want ze mochten natuurlijk niet vertrekken voor ze de afstappende reizigers hadden opgenomen.

Et bien sûr, un petit incident était assez pour faire tout échouer. En ce cas, les feux spéciaux à Van Praet ne marchaient pas bien, et deux trams 23 et deux trams 4 se sont vite trouvés bloqués. A noter qu'il y avait aussi des gens de la STIB sur place (dont un superviseur tram), qu'est-ce que ça donnera quand il n'y a peresonne? Entre-temps, les bus étaient aussi bloqués, puisqu'ils ne pouvait pas partir avant qu'ils aient pris les voyageurs des trams.


Ook de regelmaat van tram 4 was zoals verwacht niet bepaald perfect, wat leidde tot dit soort situaties. Hier heeft de bus juist reizigers van een tram 4 opgenomen, en op het moment dat hij wil vertrekken komt er nóg een tram 4 aan. En dus nog eens de aansluiting, maar nu dus met de bus vooraan. Nu stond er nog iemand van de MIVB ter plaatse om de chauffeur hierom te vragen, maar ik vrees dat de chauffeurs dit al snel aan hun laars zullen lappen (wat ook niet 100% onlogisch is, ze hebben al een aansluiting verzorgd en ze hebben ook een ritschema dat ze moeten respecteren).

La regularité du tram 4 était tout aussi peu parfaite, ce qui a mené à des situations comme celle-ci. Le bus vient de prendre les voyageurs d'un tram 4, et juste au moment où il veut partir, un autre tram 4 arrive. Et donc encore une correspondance, mais donc avec le bus en tête. Il y avait quelqu'un de la STIB sur place pour demander au chauffeur d'attendre, mais je crains que les chauffeurs ne feront bientôt plus cette correspondance (ce qui n'est pas à 100% incompréhensible, ils ont déjà fait une correspondance et ils ont aussi un horaire à respecter).


Ook vrij absurd: reizigers zijn juist opgestapt van een (vertraagde) bus 47 Van Praet. Tram 4 richting centrum is in de verte (achter de muur) al in aantocht, maar juist dan komt ook de ene bus 47 naar De Brouckère aan, met als gevolg dat alle reizigers ernaartoe lopen. Als symboliek kan het wel tellen...

Assez absurde: des voyageurs viennent de descendre d'un bus 47 Van Praet (en retard). Tram 4 est déjà s'approche déjà dans le lointain (derrière le mur), mais à ce moment-là le seul bus 47 De Brouckère arrive, et tout le monde le prend. Quelle symbolique...


Hier eens de nieuwe film 47 Van Praet van dichtbij. Kort na de foto was er nog iets onbegrijpelijks: een gat van bijna 20 minuten in de dienstregeling van de 47, terwijl de 4 wel nog één of twee keer passeerde in die tijd. Veel mensen moesten dus 20 minuten wachten en daar waren ze natuurlijk niet tevreden mee (voor sommigen betekent dat bijna een verdubbeling van hun reistijd). Daarbij komt nog dat Van Praet helemaal niet dat aangename overstapstation is waar de MIVB het altijd over heeft: het is nogal een tochtgat (op 3 september stond er al een vrij koude wind, wat moet dat zijn in hartje januari), het verkeer raast langs alle kanten voorbij en 's avonds is het er niet altijd veilig. Het schuilhokje richting centrum beschermt ook bijna niet tegen regen en wind, en in de andere richting is er niet eens een hokje. Reken daarbij de problemen die ik hierboven heb opgesomd, en het is duidelijk dat hier nog veel werk aan de winkel is.

Et encore un fois le nouveau film 47 Van Praet de près. Juste après cette photo, il y avait encore quelque chose de incompréhensible: un trou de presque 20 minutes dans l'horaire du 47, alors que le 4 passait encore un ou deux fois pendant ce temps. Beaucoup de gens ont donc du attendre 20 minutes et cela ne leur a pas plu (pour certains, ça signifie un doublement de leur durée de voyage). Encore faut-il avouer que Van Praet n'est pas du tout cette agréable station de correspondance dont la STIB parle toujours: on est au milieu d'un courant d'air (le 3 septembre, il y avait déjà un vent assez froid, qu'est-ce que ça va donner en janvier...), les voitures foncent partout et cet endroit est peu sûr en soirée. L'abribus direction centre ne donne presque pas de protection contre la pluie et le vent, et dans l'autre direction il n'y a même pas un abri. Tenez aussi compte des problèmes que je vient de détailler ci-dessus, et il est clair qu'il y encore beaucoup de travail à faire ici.


Dan nog een paar kleinere dingen. Sinds de ontsporing van een T2000 in de noord-zuidverbinding (zie reportage) waren die trams strikt verboden in de noord-zuidverbinding en op de Grote Ring (Diamant - Boileau). Nu zijn ze weer toegelaten op de Grote Ring, dus ze worden weer volop ingezet op lijn 24. T3000's zijn daar volop niet of zelden op te zien, ze zijn allemaal nodig voor lijn 4. Er zijn wel flink wat snelheidsbeperkingen voor de T2000's, vooral op de Churchilllaan in Ukkel.

Et encore quelques petites choses. Depuis le déraillement d'une T2000 dans l'axe nord-sud (voir reportage), ces trams était stricement interdits dans l'axe nord-sud et sur la Grande Ceinture (Diamant - Boileau). Maintenant, les T2000 sont à nouveau autorisées sur la Grande Ceinture, et on les utilise donc pour la ligne 24. On ne voit (presque) pas de T3000 dessus, on les a toutes besoin pour la ligne 4. Il y tout de même beaucoup de limitations de vitesse pour les T2000, surtout sur l'avenue Churchill à Uccle.


Een kleine verrassing aan Vanderkindere (waar de 4, 23, 24 en 92 samenkomen): niemand minder dan de verantwoordelijke van de dienst 'Opdrachthouderschap Kwaliteit' (de kwaliteitsopvolging dus) van de MIVB noteerde de doorkomsten van de trams, maar ook hoeveel volk erop zat, welke overstapbewegingen de reizigers maakten enzovoort. Ik heb nog een hele tijd staan praten met deze zeer sympathieke persoon, en ze wist me onder andere te vertellen dat dingen als de overstap 4 - 47 aan Van Praet zeer nauw opgevolgd zal worden, om te vermijden dat de chauffeurs/trambestuurders het volledig aan hun laars lappen. Hopelijk wordt dat allemaal werkelijkheid!

Une petite surprise à Vanderkindere (là où le 4, 23, 24 et 92 se rencontrent): la responsable en personne du service 'Délégation générale Qualité' de la STIB était en train de noter tous les passages des trams, mais aussi la charge, les mouvements des voyageurs et cetera. J'ai discuté avec cette personne (très sympathique, d'ailleurs), et elle m'a dit que la correspondance 4 - 47 sera bien suivi, pour eviter que les chauffeurs/conducteurs de tram s'en fichent. Espérons que tout ça va se réaliser!


Op lijn 61 doen de new A330's van de remise Delta nu ook af en toe dienst, hier aan De Jamblinne de Meux.

Les new A330 du dépôt de Delta font aussi des services sur la ligne 61, ici à De Jamblinne de Meux.


En aan Dailly.

Et à Dailly.


Maar alweer de schaduwzijde: een naar Jacques Brel getransfereerde Jonckheere Premier op lijn 50, waar tot voor kort bijna alleen new A330's te zien waren.

Mais à nouveau l'envers: un Jonckheere Premier (transféré à Jacques Brel) sur la ligne 50, sur laquelle on ne voyait presque que des new A330, il n'y a que quelques semaines.


En nog bedankt voor de 30.000 bezoekjes die mijn blog intussen bereikt heeft. Ik kan alleen maar herhalen dat ik het nog altijd interessant probeer te houden, dus blijf komen!

Et encore merci pour les 30.000 visiteurs que mon blog vient d'atteindre. Je ne peux que répéter que je vais toujours essayer de le garder 'intéressant', donc n'hésitez pas à passer ici de temps en temps!

14:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

02-09-07

Goed en slecht nieuws - bonne et mauvaise nouvelle

Goed nieuws en slecht nieuws in het buslandschap. Het goede nieuws is dat de vele gloednieuwe Van Hools new A330 die al zo lang werkloos in Haren staan (zie eerdere post) nu eindelijk naar de remise Delta overgebracht worden en dat ze daar volop in dienst worden genomen. Het is ineens heel snel gegaan, want bijna alle wachtende bussen zijn al naar Delta overgebracht. Ze zijn heel regelmatig te bewonderen op de lijnen 34, 38 en 41, en ze worden ook al ingezet op de 60, 61 en mogelijk ook andere lijnen. Het minder goede nieuws is dat die new A330's uiteindelijk de hele Jonckheere Premier-serie moeten vervangen in Delta, en die bussen worden dan overgeplaatst naar de remise Jacques Brel, om er de afgeschreven Van Hools A500 te vervangen. En zowat iedereen is het erover eens dat dat niet meteen een verbetering te noemen is. De naar Jacques Brel overgebrachte Premiers zijn momenteel vooral te zien op de lijnen 20, 84 en 85, maar ze zijn ook al opgedoken op de 14, 15, 47, 50, 87 en wellicht ook andere lijnen. Alweer een paar foto's.

Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle dans le monde des bus. La bonne nouvelle, c'est que tous les Van Hool new A330 flambant neufs en chômage à Haren (voir ici) sont finallement transférés vers le dépôt Delta. Les choses ont bougé très vite tout à coup, parce que presque tous les bus attendants sont déjà à Delta. On les voit très régulièrement sur les lignes 34, 38 et 41, et aussi de temps en temps sur le 60, 61 et peut-être aussi d'autres lignes. La mauvaise nouvelle, c'est que ces A330 remplacent la série de Jonckheere Premier à Delta, et ces Premiers sont dès lors transférés au dépôt de Jacques Brel, pour y remplacer les Van Hool A500 usés. Cependant, presque tout le monde est d'accord que ceci n'est pas vraiment une amélioration. On voit les Premiers transférés à Jacques Brel surtout sur les lignes 20, 84 et 85, mais aussi parfois sur le 14, 15, 47, 50, 87 et sans doute aussi d'autres lignes. A nouveau quelques photos.


De 8175 op lijn 41 aan Helden.
Le 8175 sur la ligne 41 à Heros.


En de 8178 op lijn 38, waar nu bijna alleen A330's op te zien zijn - wat kan het snel gaan!
Et le 8178 sur la ligne 38, où on ne voit presque que des A330 maintenant - mais que ça peut aller vite!


De twee eerste A330's van Delta (waaronder deze 8171) deden al een tijdje dienst op lijn 34, nu zijn er dus nog meer bussen op.
Les deux premiers A330 de Delta (dont ce 8171) font des services sur le 34 depuis quelque temps, maintenant il y a donc aussi d'autres exemplaires dessus.


De keerzijde van de medaille: op lijn 85 reden tot nu toe vooral vooral new A330's (die van de remise Jacques Brel, welteverstaan), maar die zijn nu grotendeels vervangen door de overgebrachte Jonckheere Premiers - de omgekeerde beweging dus.
Le revers de la médaille: il y avait surtout des new A330's sur la ligne 85 (ceux du dépôt Jacques Brel, bien entendu), mais maintenant les Jonckheere Premiers transférés sont prédominants sur cette ligne.


Ook op lijn 84 doen ze af en toe een dienst. Niettemin zullen op die lijn en andere lijnen nu waarschijnlijk meer A330's verschijnen, aangezien ze weinig meer ingezet worden op lijnen als de 85).
Il font également des services sur la ligne 84, de temps en temps. Il est tout de même probable qu'on va voir plus de A330 qu'avant sur cette ligne, puisqu'on les utilisera moins pour des lignes comme le 85).


En zelfs voor de weinig overgebleven diensten van Jacques Brel op lijn 47 wordt wel eens een Premier ingezet. Vanaf morgen 3 september zal een oude A500 of een Jonckheere Premier zeer uitzonderlijk zijn op lijn 47, aangezien Jacques Brel er dan helemaal geen diensten meer op zal uitvoeren.
Et même pour les quelques services de Jacques Brel sur la ligne 47, on utilise parfois un Premier. Dès demain (le 3 septembre), un vieux A500 ou un Jonckheere Premier sera très rare sur la ligne 47, puisque Jacques Brel ne fera plus de services du tout sur cette ligne.

20:53 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |