15-07-07

Hommage aan de 7003 / à la 7003

De oplettende lezer heeft misschien ook opgemerkt dat ik intussen de 20.000 bezoekers heb bereikt... van harte bedankt voor al die bezoekjes, interesse en positieve reacties. Ik had dit echt nooit verwacht toen ik een paar maanden geleden met deze blog begon. Blijf vooral komen, ik doe m'n best om het interessant te houden! Bedankt!

Le lecteur attentif a peut-être remarqué que mon blog a atteint les
20.000 visiteurs... merci de tout coeur pour toutes ces visites et réactions positives. Je ne m'avais vraiment jamais attendu à ceci quand j'ai commencé ce blog, il y a quelques mois. Continuez à visiter ce blog, je vais faire tout ce que je peux pour le garder intéressant! Merci!

Veel reizigers zullen het niet beseffen, maar ze zitten in een heel speciale tram als ze plaatsnemen op tram 7003 op lijn 44 (of soms 39). Deze tram, uit de serie PCC 7000-7100, is namelijk de alleroudste tram die nog in reizigersdienst rondrijdt op de Brusselse sporen. Op dit moment (juli 2007) heeft deze tram de zeer respectabele leeftijd van 56 jaar. De twee eerder geleverde trams uit deze serie (7001 en 7002) zijn al uit dienst genomen en tot schroot herleid, jammer genoeg.

La plupart des voyageurs ne s'en rendent sans doute pas compte, mais ils se trouvent dans un tram assez particulier quand il s'installent dans la motrice 7003 sur la ligne 44 (ou parfois 39). C'est que ce tram, de la série PCC 7000-7100, est le plus vieux tram qui roule encore en service voyageurs sur les voies de Bruxelles. En ce moment (juillet 2007), ce tram a atteint l'âge très respectable de 56 ans. Les deux trams de la série livrés avant la 7003 (les 7001 et 7002) ont déjà été déclassés et démolis, malheureusement.


Op de Tervurenlaan, halte Madoux
Sur l'avenue de Tervuren, arrêt Madoux

De 7003 heeft lang in de remise Molenbeek gestaan, waar hij regelmatig ingezet werd op de lijnen 18 en 83. Intussen zijn deze twee lijnen afgeschaft (de 7000's deden er al langer geen dienst meer op) en is de 7003 te vinden in de remises Elsene/Woluwe (aan elkaar verbonden), net zoals zijn andere soortgenoten die nog in de remise Molenbeek stonden. Daar leidt hij dus een vrij onopvallend bestaan tussen de andere PCC's 7000-7100 op de lijnen 39 en 44.

La 7003 faisait longtemps partie du dépôt de Molenbeek, ou elle faisait des services sur les lignes 18 et 83. Aujourd'hui, ces deux lignes n'existent plus (les 7000 ne roulaient déjà plus dessus il y quelques mois) et la 7003 a été transferrée au dépôts d'Ixelles/Woluwe (dépôts liés), comme ses consoeurs qui se trouvait également au dépôt de Molenbeek. A Ixelles/Woluwe, elle roule un peu incognito sur les lignes 39 et 44, parmi les autres PCC 7000-7100.


Aan het Dumonplein, metrostation Stokkel
A la place Dumon, station de métro Stockel


In de ondergrondse eindlus van Montgomery
Dans la boucle souterraine de Montgomery

Officieel is de 7003 zelfs alleen nog te zien op de 44, want op lijn 39 zouden sinds de reorganisatie van 2 juli enkel nog de recentere PCC's 7700-7800 mogen rijden. Toch zijn er nog regelmatig PCC's 7000-7100 te zien, en het is dus zeker niet uitgesloten dat de 7003 af en toe nog op de 39 te zien is. Deze foto's dateren van de laatste dagen dat de 7003 'officieel' nog de 39 deed.

Officiellement, la 7003 ne roule que sur la ligne 44, parce depuis la restructuration du 2 juillet, il ne devrait avoir que des PCC 7700-7800 sur la ligne 39. Cependant, il y a encore souvent des PCC 7000-7100 sur cette ligne, et il est donc bien possible que la 7003 fasse un service sur le 39. Ces photos datent des derniers jours (officiels) de la 7003 sur le 39.


Aan de eindhalte Ban Eik
Au terminus Ban Eik


Aan het manoeuvreren op dezelfde plaats
En train de manoeuvrer au même endroit

Het lot van de 7003 leeft de laatste tijd nogal bij de OV-liefhebbers. Het zal hoe dan ook niet lang meer duren voor alle PCC's 7000-7100 definitief uit dienst genomen zijn, maar ook voor de 7003 dreigt daarna de schroothoop, zoals voor de andere trams uit deze serie. Daarom wordt er langs alle kanten opgeroepen om de 7003 te 'redden' en een plaats te geven in het trammuseum (waar al een tram uit deze serie is); er is zelfs al een vzw opgericht met dit doel: 7003.be. Het is afwachten wat er uiteindelijk met de 7003 zal gebeuren (een tram in het museum bewaren en onderhouden kost natuurlijk geld), maar laten we hopen dat het niet de schroophoot wordt!

Ce dernier temps, le destin de la 7003 préoccupe les amateurs des transports en commun. De toute façon, toutes les PCC 7000-7100 seront bientôt déclassées, mais comme toutes ces motrices, la 7003 sera bonne pour la casse après. C'est pourquoi on appelle partout à sauvegarder la 7003 et la mettre au musée de tram (qui possède toutefois déjà un tram de cette série); il y même déjà une asbl avec ce but: 7003.be. Il faut voir venir (garder et entretenir un tram au musée coûte de l'argent), mais espérons qu'elle ne finira pas à la casse!

23:43 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

T2000 aan het stadion / T2000 au stade

De vervanging van lijn 18 door lijn 94 op het korte stukje Kerkhof van Jette - Stadion (oude naam Houba-de-Strooper) is zonder al te veel klachten verlopen. Logisch, want het gaat maar om een klein stukje. Maar door deze wijziging rijden er nu voor het eerst T2000-trams in Laken, en dat is wel positief (maar de schaduwzijde is dat er geen PCC 7900's meer rijden, zoals in het weekend op de 18). Ze zijn wel vrij zeldzaam: lijn 94 wordt overdag in twee stukken gereden, en het noordelijke stuk Stadion - Legrand is aan de remise Schaarbeek toegewezen (dus allemaal PCC 7700-7800's). Na 20 u 's avonds doen de trams de hele lijn en dan zijn er wel een paar voertuigen van de remise Elsene (overdag het zuidelijk stuk) te zien, normaal gesproken dus T2000's. Een foto-impressie.

Le remplacement de la ligne 18 par la ligne 94 sur le petit tronçon Cimetière de Jette - Stade (ancien nom Houba-de-Strooper) s'est passé sans grandes réclamations. Assez logiquement, parce qu'il ne s'agit que d'un petit bout. Mais à cause de ce changement, il y a pour la première fois des trams T2000 à Laeken, et c'est quand même quelque chose de positif (mais l'envers, c'est qu'il n'y a plus de PCC 7900, comme sur le 18 en week-end). Ces trams T2000 sont toutefois plutôt rares à Laeken: la ligne 94 est scindée en deux tronçons pendant la journée, et le tronçon nord Stade - Legrand a été affecté au dépôt de Schaerbeek (et on y voit donc des PCC 7700-7800). Après 20 h du soir, les trams font l'ensemble de la ligne et il y a donc quelques véhicules du dépôt d'Ixelles (qui fait le tronçon sud en journée), normalement des T2000. Quelques photos.01:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

06-07-07

Avondrit op het nieuwe net / Balade vespérale

Ik heb eindelijk een eerste echte tour kunnen doen op het herschikte net. Een kleine rondrit 's avonds. Ik begin met een bus 88 aan het Brugmann-ziekenhuis, richting Machtens. Ter herinnering: lijn 88 vervangt in het noorden de 89 tussen de Heizel en Bockstael, en in het westen de 63 tussen De Brouckère en Machtens. Het begint al goed bij het halteoverzicht van de 88, want in de lijst staat dit:

Bon, j'ai aussi pu faire un petit voyage, finallement. Une petite balade vespérale. Je commence par un bus 88 à l'hôpital Brugmann, direction Machtens. En bref, le 88 remplace le 89 entre le Heysel et Bockstael, et le 63 entre De Brouckère et Machtens. Ca commence déjà bien au niveau de la signalétique, dans la liste des arrêts du 88 se trouve ceci:


'Meir' is natuurlijk een halte in Anderlecht, heel ver van Parking 58 (= De Brouckère)
'Meir' est bien sûr un arrêt à Anderlecht, très loin de Parking 58 (= De Brouckère)

Bovendien zegt de pijl op de nieuwe netkaart dat ik me aan het metrostation Houba-Brugmann bevind, terwijl dat toch enkele straten verder ligt... Maar goed, ik stap dus op op de 88, het is een goede oude A500. Nochtans heb ik 2 of 3 new A330's gekruist op de 88 in de andere richting, dus toch! Waarom heeft men dan altijd gezegd dat dat moeilijk of zelfs onmogelijk was door de smalle doorgang in de Leopold I-straat in Jette/Laken? En als die doorgang dan blijkbaar toch breed genoeg is, wat houdt de MIVB dan nog tegen om ook een paar new A330's in te zetten op de 49, die ook daarlangs passeert? In ieder geval heb ik de indruk dat de mensen gewend beginnen te raken aan de 88: ondanks het tijdstip (toch al bijna 20 u) stappen er nog vrij veel mensen op, en ze gaan allemaal zitten zonder de klassieke vragen als 'gaat u naar XX', op 1 of 2 uitzonderingen na. En ook niemand die klaagt als ze merken dat de bus plots een andere route neemt dan de 89, die ze wellicht altijd al gewend waren.

Gezien het tijdstip had mijn 88 ook weinig problemen om de rittijden te respecteren, maar ik kan me goed voorstellen dat dat anders is tijdens de spitsuren, met alle bochten, moeilijke punten enzovoort. Et zelfs al wennen de mensen eraan, ik vind helemaal niet dat hij nódig is, deze 88 (toch zeker niet in z'n huidige vorm).


Een A500 op de 88 aan de Heizel
Un A500 sur le 88 au Heysel

En plus, la fleche sur le plan du réseau indique qu'on se trouve à la station de métro Houba-Brugmann, qui se trouve quand mêmes quelques rues plus loin... Mais bon, je monte donc dans le 88, c'est un bon vieux A500. Pourtant j'ai croisé 2 ou 3 new A330 sur le 88 dans l'autre sens, quand même! Pourquoi a-t-on toujours dis que c'était difficile voire impossible à cause du passage rue Léopold I à Jette/Laeken? Et si on les mets quand même sur le 88, qu 'est-ce qui empêche encore les new A330 sur le 49? De toute façon, j'ai l'impression que les gens commencent à s'habituer à ce 88: malgré l'heure (déjà +/- 20 heures), assez beaucoup de gens montent et ils vont s'asseoir sans poser des questions 'vous allez à XX', sauf peut-être 1 ou 2 personnes, et sans râler quand il ne prend pas l'itinéraire du 89.

Vu l'heure, pas de difficultés à respecter le temps de parcours, mais je peux bien m'imaginer que c'est autre chose pendant les heures de pointe, avec tous ces virages, points difficiles et cetera. Et même si les gens s'y habituent, je ne pense pas du tout qu'il est nécessaire, ce 88 (surtout dans sa forme actuelle).Een Citaro op lijn 63 aan het Kerkhof van Brussel
Un Citaro sur la ligne 63 au Cimetière de Bruxelles


Voorlopig geen verlenging naar Tol voor lijn 66, dus ook die doet De Brouckère - Kerkhof van Brussel!
Pas encore de prolongation vers Péage pour le 66, donc lui aussi fait De Brouckère - Cimetière de Bruxelles!


Ook lijn 38 heeft nu z'n eindhalte aan De Brouckère. Vreemd genoeg staat hij in de Hallenstraat bij de 46 en 47, terwijl er plaats genoeg is achter de 66 (zie hierboven).
La ligne 38 roule désormais aussi à De Brouckère. Mais bizarrement, il stationne avec le 46 et 47, alors qu'il y a plein de place derrière le 66 (voir ci-dessus).


Aan Meir / Parking 58 - pardon, De Brouckère-Parking 58 - stap ik af om een ritje met de 63 te doen. De 63 is dus aan beide kanten ingekort, tot De Brouckère - Kerkhof van Brussel. Deze lijn zou volledig door (gelede) Citaro's gereden moeten worden, en inderdaad, zo eentje staat mij op te wachten. En in tegenstelling tot alles wat ik gedacht had, is deze ingekorte 63 best aangenaam! Ondanks het flink ingekorte traject heb ik niet de indruk dat het de hele tijd heen-en-weer is (en Vanhoolke, die aan het stuur zat, evenmin). Niets anders dan Citaro's gekruist op de 63, dus ook daar heeft mijn voorlopig z'n belofte gehouden (maar we moeten natuurlijk afwachten tot september in de spits, wanneer de 12 en 63 alle Citaro's nodig zullen hebben). En ook de klanten schijnen vrede te nemen met deze 63: niet meer vragen 'gaat u naar XX' als anders, en bonjours en goeiedags (jawel, die zijn er regelmatig als de mensen horen dat we Nederlands onder elkaar spreken) langs alle kanten. En aan 'Duiveltjes' (de halte na het Kerkhof van Brussel waar bus 63 nu dus rechtsomkeert maakt) ook maar één klant die niet wist dat de bus niet verder reed, maar dat gebeurt ook bijvoorbeeld met de 66, die al jaren tot daar ingekort is. Toen we hem zeiden dat hij de 80 moest nemen om verder te gaan naar Bordet/Maes, heeft hij ons bedankt en is hij met de glimlach afgestapt.

A Meir / Parking 58 - pardon, De Brouckère-Parking 58! - je descends pour aller faire du 63. Le 63 est donc raccourci des deux côtés, jusqu'à De Brouckère - Cimetière de Bruxelles. Cette lignes devrait entièrement rouler en Citaro (articulé), et en effet, un Citaro m'attend. Et contrairement à tout ce que j'avais pensé, elle est bien agréable, cette ligne! Malgré le trajet assez raccourci, on n'a pas l'impression que c'est du aller-retour tout le temps, à mon avis (et aussi celui de Vanhoolke, qui était au volant). Rien que des Citaros sur le 63, donc là on a tenu la promesse (mais il faudra voir en septembre pendant les heures de pointe, quand le 12 et 63 auront besoin de tous les Citaros). Et les clients aussi semblent l'aimer: pas plus de questions 'vous allez à XX' que d'habitude, des bonjours et goeiedags (si si, il y en a toujours beaucoup quand les gens entendent qu'on parle néerlandais entre soi) partout. En plus, seulement 1 client à 'Diablotins'(l'arrêt après le Cimetière de Bruxelles, où le bus fait demi-tour) qui ne savait pas que c'était le terminus, mais ça arrive aussi souvent à un 66, par exemple. Quand on lui dit qu'il doit prendre le 80 pour aller plus loin, il s'en va en nous remerciant et en souriant.


Een T2000 op de 25, die hier als 56 doorrijdt tot het Zuidstation.
Une T2000 sur le 25, qui continue ici comme 56 jusqu'à la Gare du Midi.Een T3000 op de 4.
Une T3000 sur le 4.

Bij de terugkomst aan De Brouckère, ga ik naar het premetrostation en wacht ik op de eerst 'interessante' tram (32 Drogenbos, 56/ - 25 Boondaal, 4 Stalle P) die aankomt. Het is een 4 Stalle P en ik stap in, aangezien ik het zuidelijke stuk van die nieuwe lijn nog niet gedaan had. En opnieuw moet ik toegeven dat alles vrij goed werkt. Het gaat goed vooruit, slechts twee vragen aan de bestuurder (op het hele stuk De Brouckère - Stalle). En ondanks het tijdstip is er toch redelijk wat volk, dus de mensen in Sint-Gillis en Ukkel lijken de 4 toch ontdekt te hebben. Bij aankomst aan Stalle P toch nog een klein probleempje: er staan twee radiowagens en dus ook twee MIVB-regulators. Ik heb niet goed kunnen begrijpen wat er aan de hand was; er waren wel wat problemen met de wissels en lichten, misschien was het daarom. Maar daarnaast vraag ik me echt af hoe men een en ander zal regelen aan Stalle P in september, als de winterdienstregeling weer van kracht is: zelfs om 23 u 's avonds in juli waren de 3 sporen aan bezet, door één 97 en twee 4's.

Au retour à De Brouckère, je me mets dans la station prémétro et j'attends le premier tram 'intéressant' (32 Drogenbos, 56/ - 25 Boondael, 4 Stalle P) qui arrive. Ce sera un 4 Stalle P et je monte, étant donné que je n'avais pas encore fait le tronçon sud. Et à nouveau, je dois avour que tout marche assez bien. Bonne accélération, seulement deux questions au conducteur (sur tout le tronçon De Brouckère - Stalle). Et malgré l'heure, il y a quand même du monde, donc on semble bien avoir découvert ce 4 à Saint-Gilles et Uccle. Bon, arrivé à Stalle P, quand même un petit souci: il y a deux voitures radios et evidemment aussi deux régulateurs sur place, mais je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Il y avait quelques problèmes avec les aiguillages et les feux, peut-être c'était ça. D'ailleurs, je me demande vraiment ce qu'on va faire en septembre, quand l'horaire d'hiver sera de retour: même à 23 heures du soir en juillet, les trois voies sont occupées, par un 97 et deux 4.


Een T3000 op de 4 en een PCC 7700 op de 97 aan Stalle P.
Une T3000 sur le 4 et une PCC 7700 sur le 97 à Stalle P.

Maar goed, ik vertrek weer met een 97, en daar is het al een veel minder positief verhaal. Het begint al aan het kruispunt Stalle: 'gaat u naar Louiza? Ja, maar via de Bareel! Ah, maar is het niet meer via de Brugmannlaan? Nee mevrouw!' enzovoort. Hetzelfde aan Sint-Denijs, een dame die de arme chauffeur komt ondervragen over welke trams ze voortaan moet nemen, en waarom die 'changements de mer...'. Ze klaagde zelfs nog over de schrapping van de 19 en 58, terwijl dat al ettelijke jaren geleden is. Natuurlijk had ze geen oren naar onze argumenten dat de 58 zelfs niet meer als tram kán rijden, aangezien er geen sporen meer zijn naar Vilvoorde, en dat de 19 moeilijk op de sporen van metrolijn 2 kan gaan rijden (want dat deed hij, vanaf Simonis maakte hij als premetro een halve cirkel op de kleine ring, waar nu de volwaardige metro 2 rijdt). Maar in ieder geval toont dit allemaal aan hoe moeilijk veel mensen wijzigingen als deze verteren.

En ook op de rest van het traject van de 97, voortdurend vragen... 'gaat u naar Louiza? Ja meneer, ik geef toe dat het niet heel leesbaar is, maar het staat wel degelijk vermeld op de film!' Ik spreek nog een beetje met de (zeer sympathieke) bestuurder, en hij zegt me dat de mensen nog altijd allemaal uit hun dak gaan als de tram aan Janson naar rechts afslaat (waar de 91 dus tot vorige week rechtdoor reed), en hij gaat met mij akkoord dat die 97 vooral gecreëerd is om de Parklaan te kunnen bedienen (het stukje Bareel - Wielemans), want anders zou daar niet direct een tram gereden hebben. En we hebben ons ook afgevraagd wat het in 2008 dan wel allemaal niet zal zijn, en we gingen er opnieuw mee akkoord dat de mensen dan pas écht zullen klagen (de 23 weer ingekort, de 55 in stukken gehakt, de 81 niet meer naar de Heizel, ...).

Mais bon, je repars avec un 97, et là c'est déjà moins positif. Ca commence déjà au carrefour Stalle: 'vous allez à Louise? Oui, mais via la Barrière! Ah, mais ce n'est pas via l'avenue Brugmann? Non madame!' et patati et patata. La même chose à Saint-Denis, une dame qui vient interroger le pauvre conducteur sur les trams qu'elle doit désormais prendre, et demander pourquoi toujours ces 'changements de mer...'. Elle se plaignait même encore de la disparition du 19 et 58. Evidemment, ce n'a pas aidé pas quand on a essayé d'expliquer que le 58 ne PEUT même plus rouler en tant que tram, puisqu'il n'y a plus de voie vers Vilvoorde, et que le 19 ne peut pas aller rouler sur la voie du métro 2 (parce que c'est ce qu'il faisait, depuis Simonis il faisait un tour de la petite ceinture, là ou il y a le métro 'lourd' 2 aujourd'hui). Mais tout ceci montre quand même que beaucoup de gens ne supportent pas de changement.

Et aussi le restant du trajet du 97, des questions partout... 'vous allez à Louise? Oui monsieur, j'admets que ce n'est pas très lisible, mais c'est bien indiqué sur le film!' Je discute un peu avec le conducteur (très sympa, d'ailleurs), il me dit que les gens râlent toujours quand il prend à droite à Janson (là ou le 91 continuait tout droit), et il est d'accord avec moi que le 97 est surtout créé pour l'avenue du Parc (le tronçon Barrière - Wielemans), parce que sinon il n'y aurait pas eu de tram là-bas. Et on s'est aussi demandé qu'est-ce que ça va donner en 2008, et à nouveau on s'était d'accord que les gens vont vraiment râler à ce moment-là (23 à nouveau raccourci, 55 raccourci, le 81 plus au Heysel, ...).De 97 aan de eindhalte Louiza.
Le 97 au terminus Louise.

Aan Louiza wacht ik uiteindelijk een 94 Stadion op, en ik heb geluk: het is een T2000. Er zijn er slechts een paar per dag op het noordelijke stu, en dan nog enkel 's avonds. Ik weet niet of het toeval is, maar bijna iedereen (er waren toch zo'n 10 mensen op de tram) stapte af aan het Kerkhof van Jette, de oude eindhalte van de 94. Behalve ik bleef er slechts één persoon over richting Stadion. Maar het is heel leuk om ook dat laatste stukje Kerkhof van Jette - Stadion met een T2000 te doen.

A Louise j'attends finallement un 94 Stade, et j'ai de la chance: c'est une T2000. Il n'y en a que quelques unes sur le tronçon nord, et uniquement en soirée. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est par hasard, mais presque tout le monde (il y avait quand même environ 10 personnes sur le tram) descends au cimetière de Jette, l'ancien terminus du 94. A part moi, il ne restait qu'une seule personne vers Stade. Mais quel bonheur de faire ce petit bout Cimetière - Stade en T2000!


Een T2000 op lijn 94 aan Stadion (voormalige halte Houba-de-Strooper).
Une T2000 sur la ligne 94 à Stade (ancien arrêt Houba-de-Strooper).

Samengevat ben ik aardig positief verrast door door alles wat ik heb gezien, behalve de 97 en 88. Maar natuurlijk waren er niet veel trams en mensen meer op dit uur, ik zal een dezer dagen ook eens tijdens de spitsuren gaan touren om een evenwichtig oordeel te vellen.

En résumé, je suis quand même agréablement surpris de ce que j'ai vu, à part le 97 et 88. Mais bien sûr, il n'y avait plus trop de trams et de monde à cette heure, il faut que j'aille voir un de ces jours pendant les heures de pointe avant de juger.

19:15 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

03-07-07

Een paar nieuwigheden / Quelques nouveautés

Wegens tijdgebrek heb ik maar een paar foto's kunnen maken van de nieuwigheden. Eind deze week een volledige reportage met ook al een paar beschouwingen, dat is beloofd.

Faute de temps, je n'ai pu faire que quelques photos des nouveautés. A la fin de cette semaine, un reportage complet avec déjà quelques évaluations, c'est promis.Een T3000 op de nieuwe lijn 4, voor de MIVB het grote boegbeeld van deze herstructuratie. Tja, comfortabel zijn de T3000's natuurlijk wel, maar er moet zeker nog gewerkt worden aan de regelmaat van deze lijn. Op het traject Van Praet - De Trooz (amper vijf minuten) heb ik drie trams in de tegenrichting gekruist; met een frequentie van 15 minuten buiten de spits kun je daaruit wel afleiden dat de regelmaat nog niet bepaald optimaal was. Voor de rest blijft het natuurlijk afwachten, iedereen moet nog wennen.

Une T3000 sur la nouvelle ligne 4, le porte-bannière de cette restructuration pour la STIB. Ben oui, les T3000 sont bien sûr agréables, mais il faut qu'on fasse encore quelque chose à la régularité de cette ligne. Sur le tronçon Van Praet - De Trooz (à peine cinq minutes) j'ai croisé trois trams dans l'autre sens; avec une fréquence de 15 minuten (heures creuses), on peut bien déviner que la régularité n'était pas encore idéale (litote). Mais bon, attendons encore un peu avant de juger, tout le monde doit encore s'y habituer.Zelfde plaats, maar in de andere richting.

Même endroit, l'autre direction.Een tram 94 aan de halte Stadion, tot zondag de halte Houba-de-Strooper van tram 18. De 'Legrand' op de film is een van de weinige bestemmingsaanduidingen die enigszins leesbaar zijn; het kan ook anders (zie hieronder). Overdag wordt lijn 94 dus in twee stukken bediend: Herrmann-Debroux - Louiza en (zoals hier) Legrand - Stadion. We zien een PCC 7700 van de remise Schaarbeek, die die noordelijke diensten verzorgt. Enkel 's avonds zijn er een paar diensten van de remise Elsene (en dus meestal T2000's) op het noordelijke stuk.

Un tram 94 à l'arrêt Stade, jusqu'à dimanche l'arrêt Houba-de-Strooper du tram 18. Le 'Legrand' sur le film est assez lisible, mais cela est devenu rare (voir ci-dessous). En journée, la ligne 94 est donc scindée en deux tronçons: Herrmann-Debroux - Louise et (comme sur la photo) Legrand - Stade. On voit une PCC 7700 du dépôt de Schaerbeek, auquel de tronçon nord est affecté. Il n'y a que quelques services du dépôt d'Ixelles (et donc sans doute des T2000) en soirée sur ce tronçon nord.En hier de film in de andere richting, en daar zien we al direct een groot probleem: de leesbaarheid. Je moet al heel dicht gaan staan om te zien dat hier 'Stade - Stadion' op staat. Bij bijna alle films op de PCC's is dit het geval, en dat alleen belooft een van de grootste problemen te worden bij deze herstructurering. Meer hierover in een volgende post.

Et ici le film de l'autre direction, et là on voit un grand problème: la lisibilité. Il faut déjà TRES bien regarder pour voir qu'il y a marqué 'Stade - Stadion'. Ceci est le cas avec presque tous les films des PCC, et ça promet d'être un grand problème de cette restructuration. Plus sur ce sujet dans le prochain post.Een 81 aan de Heizel; dat was vroeger ook al het geval, maar nu rijdt hij tussen het Kerkhof van Jette en het Zuidstation dus via de reisweg van de opgeheven lijn 18, én heeft hij een paarse lijnkleur gekregen.

Un 81 au Heysel; rien de neuf, vous allez me dire, mais le 81 prend maintenant l'itinéraire du 18 (supprimé) entre le cimetière de Jette et la Gare du Midi. De plus, sa couleur de ligne est maintenant mauve.Tot slot nog de nieuwe lijn 88, Machtens - Heizel, die de 89 vervangt hier aan de Heizel.

Et encore la nouvelle ligne 88, Machtens - Heysel, qui remplace le 89 ici au Heysel.

16:10 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Laatste 18 en 52 / Dernier 18 et 52

Zondagavond waren er heel wat dingen voor het laatst te zien, en reden de tramlijnen 18, 52 en 91 voor het laatst uit. Het was onmogelijk om alles vast te leggen, dus ik heb me beperkt tot de laatste trams 18 en de laatste 52.

Dimanche soir, on pouvait voir beaucoup de choses 'pour la dernière fois', et les lignes de tram 18, 52 et 91 faisaient leur dernier jour. Il était bien entendu impossible de tout enregistrer en même temps, et j'ai donc choisi de suivre les derniers trams 18 et le dernier 52.Een mooie PCC 7900 van de remise Koningslaan aan de eindhalte Houba-de-Strooper, voor het Koning Boudewijnstadion. Vandaag heet deze halte Stadion en is tram 94 er te zien. Er zullen dus niet al te veel PCC 7900's meer te zien zijn op deze plaats.

Une belle PCC 7900 du dépôt de l'Avenue du Roi au terminus Houba-de-Strooper, devant le stade Roi Baudouin. Aujourd'hui, cet arrêt s'appelle Stade et le tram 94 y roule. On ne va donc plus voir beaucoup de PCC 7900 à cet endroit.Een PCC 7700 van de remise Molenbeek aan dezelfde halte.

Een PCC 7700 du dépôt de Molenbeek au même arrêt.Een paar uur later aan de andere kant van de stad, Vorst-Centrum: de 18's beginnen langzaamaan binnen te rijden. Hier een exemplaar dat op weg is naar de remise Koningslaan.

Quelques heures plus tard, à l'autre côté de la ville, Forest-Centre: les 18 commencent à rentrer. Ici un 18 en route vers le dépôt de l'Avenue du Roi.Een van de laatste die nog onderweg zijn, aan de halte Bempt...

L'un des derniers en ligne, à l'arrêt Bempt...En tot slot de allerlaatste.

En finallement le tout dernier.Op hetzelfde moment reed ook de laatste 52 rond, hier aan Bempt.

En même temps, il y avait aussi le dernier 52, ici à Bempt.De eindhalte Drogenbos (vandaag Drogenbos Kasteel), voor de laatste keer bediend door een tram 52.

Le terminus Drogenbos (aujourd'hui Drogenbos Château), pour la dernière fois désservi par un tram 52.Iets verderop op de terugweg naar de remise, in de Rodtsstraat in Drogenbos.

Un peu plus loin au retour vers le dépôt, dans le Rodtsstraat à Drogenbos.Opnieuw veel volk onderweg om de laatste momenten van tram 52 vast te leggen...

A nouveau, beaucoup de monde à enregistrer les derniers moment du tram 52...En nog een laatste keer, ter hoogte van de halte Monca.

Et encore une dernière fois, à l'hauteur de l'arrêt Monaco.

Straks nog een paar foto's van de nieuwigheden - tout à l'heure encore quelques photos des nouveautés.

10:20 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-07-07

Laatste 93 en 83 / Dernier 93 et 83

Gisteren (zaterdag) reden er al twee lijnen voor de laatste keer uit: tram 93 (rijdt niet op zondag) en tram 83 (wordt op zondag tegenwoordig vervangen door bussen). En dus was heel OV-minnend Brussel en omstreken weer aanwezig voor deze laatste ritten...

Hier (samedi), deux lignes ont roulé pour la dernière fois: tram 93 (ne roule pas le dimanche) et tram 83 (est remplacé par des bus le dimanche). Et tous les amateurs des transports en commun de Bruxelles et plus loin étaient donc présents...De laatste rit van tram 93 was er eentje van Schaarbeek station naar Legrand (en verlengd naar Buyl, binnenrijden remise). Hier aan Prinses Elisabeth, de eerste halte na Schaarbeek station.

Le dernier voyage du tram 93 allait de Schaerbeek gare jusqu'à Legrand (et prolongé à Buyl, rentrée dépôt). Ici à Princesse Elisabeth, un arrêt après la gare de Schaerbeek.Het Poggeplein, waar de 92 en 93 op de Haachtsesteenweg terechtkomen.

La place Pogge, où le 92 et 93 rejoignent la chaussée de Haecht.De Kruidtuin, met de Koninklijke Sint-Mariakerk op de achtergrond. Deze 93 rijdt intussen eigenlijk al met een film '94', omdat de 93 eigenlijk niet meer tot Buyl rijdt.

Le Botanique, l'église royale Sainte-Marie en arrière-plan. En fait, ce 93 roule déjà avec un film '94', puisque le 93 ne roule plus à Buyl.Legrand, van april tot nu het eindpunt van lijn 93, aan het eindpunt van de Louizalaan. Vanaf morgen 2 juli zal dit het eindpunt zijn van de diensten Legrand - Stadion (overdag) van lijn 94.

Legrand, le terminus du 93 d'avril jusqu'à maintenant, à la fin de l'avenue Louise. Dès demain le 2 juillet, cet arrêt sera le terminus des services Legrand - Stadion (en journée) de la ligne 94.Een paar uur later was het dan de beurt aan de laatste tram 83. Hier voor het vertrek aan Berchem station.

Quelques heures plus tard, c'était le dernier 83. Ici avant le départ à Berchem station.

Iets voorbij de halte Mennekens, gevolgd door een 83 die direct de remise binnenreed.

Juste après l'arrêt Mennekens, suivi par un 83 qui rentrait directement au dépôt.Voor de slachthuizen van Kuregem.

Devant les abattoirs de Cureghem.Het Baraplein, waar de 56 en 83 samenkomen.

La place Bara, où le 56 et 83 se rejoignent.En weer op de terugrit, niet ver van de slachthuizen. Op de achtergrond de Zuidertoren. Deze rit is officieel beperkt tot Delacroix, vlakbij de remise van Molenbeek, maar op de film staat nog Birmingham, de oude naam van deze halte (toen er nog geen metrostation was).

Et au retour, près des abattoirs. En arrière-plan, on voit la Tour du midi. Ce voyage est officiellement limité à Delacroix, près du dépôt de Molenbeek, mais le film mentionne encore Birmingham, l'ancien nom de cet arrêt (avant qu'il y avait une station de métro).Voor de remise...

Devant le dépôt...En binnengereden, voor altijd...

Et rentré, pour toujours...

Vanavond de grootste wijzigingen, met de 18, 52 en 91 die voor het laatst uitrijden, en een hoop andere tram- en buslijnen die een ander traject gaan volgen. - Ce soir les grands changement, avec le 18, 52 et 91 qui vont également rouler pour la dernière fois, et d'autres lignes de tram en bus qui suivront un itinéraire modifié.

18:16 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-06-07

Bye bye, tram 52

Tram 52 (Esplanade - Drogenbos) is aan z'n laatste week bezig. Op het noordelijke stuk Esplanade - Zuidstation zal de nieuwe tram 4 rijden, op het zuidelijke stuk Zuidstation - Drogenbos de gewijzigde lijn 82. Reden genoeg voor een kleine hommage aan lijn 52, een klein overzicht van z'n reisweg in foto's.

Tram 52 (Esplanade - Drogenbos) est en train de faire sa dernière semaine. Sur son tronçon nord Esplanade - Gare du Midi, il y aura le nouveau tram 4, et sur le tronçon sud Gare du Midi - Drogenbos le tram 82 modifié. Voici un petit hommage à la ligne 52, son itinéraire en images.Twee trams 52 aan Esplanade, een groot tramstation uit de tijd van de buurtspoorwegen. Links een T7900, het belangrijkste materieel op deze lijn; rechts een T7700, die vooral tijdens de spits wordt ingezet ter versterking. Beide trams komen van de remise Koningslaan, van waaruit de 52 wordt gereden.

Deux trams 52 à l'Esplanade, une gare de tram de l'époque du chemin de fer vicinal. A gauche une T7900, les trams principales sur cette ligne; à droite une T7700, qui est surtout utilisé pendant les heures de pointe comme renforcement. Ces deux trams viennent du dépôt de l'Avenue du Roi, le dépôt auquel le 52 est affecté.De 7810 (van de remise Elsene trouwens) aan De Wand, waar het gemeenschappelijke traject met lijn 23 (langs Neder-over-Heembeek) begint.

La 7810 (du dépôt d'Ixelles, d'ailleurs) à De Wand, où le tronçon en commun avec la ligne 23 (le long de Neder-over-Heembeek) commence.Dat gemeenschappelijke stuk eindigt hier aan de Van Praetbrug. Nu slaat de 52 daar af naar de Werkhuizenkaai langs het kanaal, maar tot vorig jaar reed hij nog over de Van Praetbrug tot Prinses Elisabeth en Verboekhoven, waarna hij zoals de 55 en 56 richting centrum ging.

Ce tronçon en commun se termine ici, au pont Van Praet. Aujourd'hui, le 52 tourne vers la Quai des Usines, le long du canal. Cepedenant, il n'y a qu'un an, le 52 prennait encore le pont Van Praet jusqu'à Princesse Elisabeth et Verboekhoven, et ensuite il prennait l'itinéraire des lignes 55 et 56 jusqu'au centre.Weer een stukje verder aan de halte Thomas, juist voor hij de noord-zuidverbinding ingaat. We zien de 7911, de eerste T7900 die in de nieuwe kleuren is gezet.

Encore un peu plus loin à l'ârret Thomas, juste avant l'axe nord-sud. On voit la 7911, la première T7900 dans les nouvelles couleurs.Hier in het middelpunt van het MIVB-netwerk, De Brouckère.

Ici au centre du réseau STIB, De Brouckère.De 7901 aan de halte Zweden, juist voorbij het Zuidstation.

La 7901 à l'ârret Suède, juste après la Gare du Midi.Verhaegen, ter hoogte van de remise Koningslaan.

Verhaegen, à l'hauteur du dépôt de l'Avenu du Roi.Via de Van Volxemlaan en de Brusselsesteenweg gaat het tot Sint-Denijs, in hartje Vorst.

Via l'avenue Van Volxem et la chaussée de Bruxelles, il continue vers Saint-Denis, au centre de Forest.En via Stalle (Ukkel) komt hij dan aan net buiten de gewestgrens, in het Vlaamse Drogenbos.

Et via Stalle (Uccle), il arrive juste en dehors de la région bruxelloise, à la commune flamande Drogenbos.Op het keerspoor naast de 7767 (van de remise Schaerbeek, for the record).

Sur la voie de garage au côté de la 7767 (du dépôt de Schaerbeek, d'ailleurs).

16:32 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |