20-10-07

Zware ontsporing / déraillement violent

Gisteren (donderdag) was er alweer een ontsporing, en net zoals twee maanden geleden was het een vrij zware. Het gebeurde aan de Van Praetbrug (daar waar de tramlijnen 4 en 23 samenkomen) en het slachtoffer was tram 3009. Dit is dan ook het eerste grote ongeluk met de nieuwe trams (3000 en 4000), er zijn al een paar ontsporingen geweest maar de schade was altijd beperkt. De 3009 kwam van lijn 4 en ging via lijn 23 terug naar de remise in Elsene, dus hij moest rechtdoor aan de Van Praetbrug. Het eerste draaistel deed dat inderdaad, maar hoogstwaarschijnlijk is de wissel dan versprongen en werden de twee andere draaistellen naar rechts gedwongen. Het resultaat: die twee laatste draaistellen zijn ontspoord, de tram is enigszins gaan slingeren door de snelheid, het gevaarte heeft de grote bovenleidingspaal twee keer geramd en is dan tot stilstand gekomen. Een reportage.

Hier (jeudi), il y a eu à nouveau un déraillement; et comme il y a deux mois, il était assez violent. Tout ça s'est passé au pont Van Praet (là où les lignes de tram 4 et 23 se rejoignent) et la motrice 3009 était la victime. Il s'agit du premier grand accident avec les nouveaux trams (3000 et 4000); il y a eu déjà quelques déraillements, mais toujours sans trop de dégâts. La 3009 venait de la ligne 4 et elle rentrait au dépôt d'Ixelles via la ligne 23; elle devait donc continuer tout droit au pont Van Praet. C'est bien ce que le premier bogie a fait, mais les deux autres ont été forcés d'aller à droite, probablement parce que l'aiguillage a changé sous le tram. Le résultat: ces deux bogies ont déraillé, le tram s'est mis à zigzaguer à cause de la vitesse, le colosse a touché deux fois le pylône de la ligne aérienne et s'est finallement arrêté. Voici le reportage.


Het essentiële in een oogopslag: de 3009 heeft zich rond de paal 'geplooid'.

L'essentiel d'un clin d'oeil: la 3009 s'est 'pliée' autour du pylône.


Flink wat schade aan de tram, vooral daar waar hij de paal geraakt heeft.

Pas mal de dégâts au tram, surtout là ou il a touché le pylône.


Een 23 beperkt tot Buyl (remise Elsene), daar reed deze 3009 dus op.

Un 23 limité à Buyl (dépôt d'Ixelles), c'est ce que faisait cette 3009.


Ook binnenin de tram wat schade.

Des dégâts également à l'intérieur du tram.


Hier heeft de tram het betonblok rond de paal geraakt. Let op het metalen paaltje, platgedrukt als een blikje. Gelukkig dat het betonblok er überhaupt was, want anders hadden de gevolgen nog veel erger kunnen zijn.

C'est ici que le tram a touché le bloc en béton autour du pylône. Remarquez le petit poteau d'acier, écrasé comme une canette. Heureusement qu'il y avait ce bloc en béton, sinon les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves.


Met de pantograaf was ook weinig meer aan te vangen, ze hebben er nog werk mee gehad om de tram door de tunnel van de Grote Ring te kunnen slepen (waar de bovenleiding een stuk lager boven de tram hangt).

On ne pouvait plus faire grande chose avec le pantographe...


Dit zijn de sporen naar de Werkhuizenkaai (gebruikt door lijn 4). De laatste twee draaistellen zijn dus deze kant op gedraaid en het is duidelijk te zien waar ze ontspoord zijn. Op de achtergrond zien we waar de tram gestopt is.

Voici les voies vers le Quai des Usines (utilisées par la ligne 4). Les deux derniers bogies se sont donc engagés sur ces voies et on voit très bien où ils ont déraillé. En arrière-plan, on voit où le tram s'est arrêté.


Gezien vanaf de andere kant, de tram heeft hier duidelijk voor schuurpapier willen spelen.

Vu de l'autre côté, le tram a bien abrasé l'asphalte.


Hier naast de 3013 (links). Die had kort na ontsporing van de 3009 geprobeerd naar rechts uit te wijken (verbinding Werkhuizenkaai - Prinses Elisabeth), maar kennelijk was de bovenleiding beschadigd geraakt bij de ontsporing en kwam de pantograaf van de 3013 vast te zitten. Een tram van meer dan 30 meter lang in de weg bemoeilijkte de werkzaamheden ook enigszins.

A côté de la 3013 (à gauche). Peu après le déraillement de la 3009, elle a voulu quitter les lieux par la droite (liaison Quai des Usines - Princesse Elisabeth), mais apparemment, la ligne aérienne avait été endommagée lors du déraillement. Le pantographe de la 3013 s'est dès lors empêtré. Un tram long de plus de 30 mètres immobilisé gêne bien sûr les travaux.


Gezien vanaf de andere kant.

Vu de l'autre côté.


Die 3013 is dan maar weggetakeld door de 3017, hier de koppeling tussen de twee trams.

La 3013 a donc été remorquée par le 3017, on voit l'attelage entre les deux motrices.


Intussen was men ook volop bezig om de ontspoorde 3019 weer in de rails te krijgen. Daarvoor moest eerst het achterste draaistel weer in de rails gezet worden, hier zien we hoe de achterkant van de tram opgekrikt wordt.

En même temps, on était en train de remettre la 3019 déraillée dans les rails. Pour cela, il a d'abord fallu remettre le dernier bogie dans le rails, on voit comment l'arrière est soulevé.


Hier is de 3013 al weggetakeld en is de 3009 bijna weer volledig in de rails gezet. Ook de bovenleiding was intussen hersteld.

Ici, la 3013 a été enlevée et la 3009 est presque remise dans les rails. On avait également déjà réparé la ligne aérienne.


Het was niet makkelijk werken voor de depanneurs, want de reizigers van de onderbroken lijn 4 moesten voortdurend passeren.

Le boulot des dépanneurs n'était pas facile, parce que les voyageurs de la ligne 4 (interrompue) devaient constamment passer.


Hier is de 3009 weer helemaal in de rails gezet. Het plan was om hem even te laten staan op de (ongebruikte) verbinding Werkhuizenkaai - Prinses Elisabeth, waar de 3013 kort tevoren nog stond.

La 3009 a été remise dans les rails. Maintenant, le plan était de déposer la 3009 sur la liason (inutilisée) Quai des Usines - Princesse Elisabeth, là où la 3013 se trouvait avant son enlèvement.


Hier is dat juist gebeurd, zo kon de tramdienst tenminste weer hersteld worden. De 3009 is dan 's avonds weggesleept naar de remise Elsene.

La 3009 vient d'être déposée sur cette liaison, afin de pouvoir retablir le service. Ensuite, le soir, on l'a remorquée jusqu'au dépôt d'Ixelles.


Vrij veel persaandacht; onder meer tvbrussel, VTM en Het Laatste Nieuws zijn een kijkje komen nemen. Hier is iemand van de MIVB-tramdispatching ter plaatse uitleg aan het geven voor de camera.

Pas mal d'attention de la part de la presse; entres autres tvbrussel, VTM et Het Laatste Nieuws sont passés. On voit quelqu'un du dispatching tram de la STIB, en train d'expliquer ce qu'il s'est passé.


Zo'n groot incident heeft natuurlijk flink wat gevolgen voor de reizigers. Op het lange stuk Prinses Elisabeth - Van Praet - De Wand was er geen tramverkeer mogelijk, aan de andere kant kwam er af en toe een tram 4 vanuit het centrum tot boven aan de Van Praetbrug. Hier zien we hoe de 3003 (die na een lange periode van inactiviteit weer rondrijdt) op tegenspoor terugrijdt op de Werkhuizenkaai.

Un tel incident a bien entendu des conséquences pour les voyageurs. Sur le grand tronçon Princesse Elisabeth - Van Praet - De Wand, aucun tram ne pouvait rouler; à l'autre côté, il y avait quelques trams 4 venants du centre jusqu'au pont Van Praet. Sur la photo, on voit comment la 3003 (qui est à nouveau sur le réseau, après une longue période d'inactivité) s'engange à contre-voie sur la Quai des Usines.


Lijn 23 werd beperkt tot Schaarbeek station, zoals lijn 24. Hier zien we hoe 4019 de verbinding van lijn 24 gebruikt aan Prinses Elisabeth, een vrij zeldzaam beeld.

La ligne 23 était limitée à Schaerbeek gare, comme la ligne 24. On voit la 4019 utiliser la liaison du 24 à Princesse Elisabeth, une scène assez rare.


Op het genoemde stuk De Wand - Van Praet - Prinses Elisabeth reden pendelbussen, bijvoorbeeld deze 8705.

Il y avait des bus navettes sur le tronçon De Wand - Van Praet - Princesse Elisabeth, comme ce 8705.


Of deze 8623, die een ietwat ongebruikelijke film (pendeldienst NMBS) opgezet had.

Ou ce 8623, avec un film quelque peu spécial (navette SNCB).

02:22 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-09-07

Bye bye, 7003!

Een niet al te vrolijk vervolg op mijn hommage aan de 7003, de oudste tram op de Brusselse sporen, en bij uitbreiding zelfs de oudste tram in reizigersdienst in België. Ondanks verwoede pogingen van liefhebbers van diverse pluimage is het definitief game-over voor dit prachtige voertuig. De 7003 is een paar dagen geleden namelijk per truck naar de terreinen van de MIVB in Haren gebracht, wat het zo goed als zeker maakt dat deze tram nooit meer zal rondrijden op de Brusselse sporen...

Une suite peu formidable à mon hommage à la 7003, le tram le plus ancien sur les voies bruxelloises, voire le plus vieux tram en service voyageurs en Belgique. Malgré des efforts effrénés des amateurs de tous poils, c'est définitivement le game-over pour cette magnifique motrice. En effet, la 7003 a été apportée par camion aux terrains de la STIB à Haren, ce qui implique que ce tram ne roulera plus jamais sur les voies bruxelloises...
De 7003 in een hoekje van de remise in Haren, zonder medelijden met z'n draaistellen op de begane grond neergezet.

La 7003 dans un coin du dépôt de Haren, posée avec ses bogies par terre, sans aucune pitié.


Naast de truck die waarschijnlijk ook voor het vervoer naar een volgende bestemming zal zorgen...

A côté du camion qui assurera probablement aussi le transport vers une autre destination...


Hetzelfde geldt voor alle 7000's die hier neergezet zijn, een aangrijpend gezicht.

La même chose pour toutes les 7000 qui ont été posées aussi, une vue assez poignante.


De toekomst van de 7003 en alle andere gedeklasseerde 7000's is hoogst onzeker. Deze trams zullen waarschijnlijk verkocht worden; in het slechtste geval aan de sloop (zoals een tijdje geleden nog met een paar 7000's gebeurd is), in het 'beste' geval aan een paar liefhebbers of een buitenlands vervoerbedrijf om ze daar te laten rondrijden (Congo et Roemenië worden in dat verband soms genoemd). Voor alle spaarvarken opengebroken worden: de aankoop alleen al kost duizenden euro's, en dan is de tram nog niet eens vervoerd.

L'avenir de la 7003 et les autres 7000 déclassées est très incertain. Ces trams seront probablement revendus; au pire à un démolisseur (comme quelques autres 7000, il y a quelque temps), au mieux à quelques amateurs ou une entreprise de transports étrangère afin de les faire circulair là-bas (sous ce rapport, on parle parfois du Congo et de la Roumanie). Avant d'aller casser les tirelires: rien que le rachat coûte des milliers d'euros, et le tram n'est pas encore transporté.

Door tijdgebrek heb ik deze maand nog maar weinig gepost. Ik zal de schade de komende dagen proberen in te halen, er staan nog een paar interessante dingen op de plank: de unieke museumbuslijn MB/BM, de voorbije autoloze zondag met verschillende verrassingen op het MIVB-netwerk, het zeer interessante weekend van Leve de trein enzovoort, altijd geïllustreerd met flink wat foto's.

Faute de temps, je n'ai pas posté grande chose ce mois-ci. Je vais essayer de me rattrapper les jours qui viennent, il y a un tas de sujets intéressants dont je veux parler: la ligne de bus musée BM/MB, le récent dimanche sans voitures avec plusieurs surprises sur le réseau STIB, le week-end très intéressant de J'aime le train et cetera, toujours illustrés de beaucoup de photos.

01:32 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-07

Nog een ontsporing - encore un déraillement

Het vorige bericht over de ontsporing van de 2037 is nog niet koud, of er is alweer een ontsporing. En alweer gaat hem om een T2000-tram, al lijkt dat in dit geval veeleer toeval. Het incident gebeurde met een tram van lijn 24 aan z'n eindhalte Vanderkindere. Normaal gesproken zet de tram daar de reizigers af, maakt hij rechtsomkeert op de verbinding tussen de sporen en keert hij een halte terug naar Churchill om z'n vertrekuur af te wachten. Dat ging donderdag wel even verkeerd, een paar foto's.

J'ai à peine fabriqué un reportage sur le déraillement de la 2037, et il y a à nouveau un déraillement. Et à nouveau, il s'agit d'un tram T2000, mais c'est un pur hasard cette fois-ci. L'incident s'est passé avec un tram de la ligne 24 au terminus Vanderkindere. Normalement, le tram y dépose ses voyageurs, il fait demi-tour sur la voie de communication et il retourne à Churchill pour attendre son heure de départ. Mais tout ça s'est passé autrement jeudi, quelques photos.


De aanblik aan de kant van de halte Churchill. Op het eerste gezicht lijkt alles ok: deze 2048 lijkt zich gedeeltelijk op het spoor richting Churchill en gedeeltelijk op de verbinding tussen de sporen te bevinden.

La vue du côté de l'arrêt Churchill. A première vue, tout semble en ordre: on dirait que cette 2048 se trouve en partie sur la voie direction Churchill et en partie sur la communication.


Maar schijn bedriegt: aan de andere kant zien we duidelijk dat de achterkant van de tram helemaal niet meer in de verbinding zit, die achterkant bevindt zich grotendeels op het spoor richting Vanderkindere, voorbij de verbinding. Technici zijn druk aan het kijken wat er precies aan de hand is.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences: à l'autre côté, on voit bien que l'arrière du tram n'est pas dans la communication, il se trouve en grande partie sur la voie direction Vanderkindere, au-dela de la communication.


Van iets dichterbij bekeken; het is heel duidelijk dat het achterste draaistel een paar tientallen centimeter naast de verbinding terechtgekomen is. De achterkant van de tram is hier al wat opgetild om hem weer goed op te sporen te kunnen brengen.

Regardé de plus près; il est très clair que le derner bogie se retrouve quelques dizaines de centimètres à côté de la communication. On a déjà soulevé l'arrière de tram, afin de le pouvoir remettre sur les voies.


Nog eens van de andere kant, hier zien we dat de linkerwielen van het achterste draaistel in de sporen richting Vanderkindere zijn terechtgekomen.

Et encore une fois de l'autre côté, on voit que les roues gauches du dernier bogie sont tombées dans les voies direction Vanderkindere.


Maar uiteindelijk leek er niets beschadigd en kon de 2048 een klein uurtje na de ontsporing op eigen kracht terugkeren naar de remise, waar hij niettemin aan een grondige controle zal worden onderworpen. Het zag er dus erger uit dan het was.

Mais en fin de compte, il semblait que rien n'était abîmé. A peine une heure après le déraillement, la 2048 pouvait dès lors rentrer au dépôt par ses propres moyens, bien qu'elle soit encore bien inspectée. Plus de peur que de mal, donc.


Maar wat is er nu precies misgelopen bij deze ontsporing? Volgens wat ik begrepen heb ter plaatse ligt de oorzaak waarschijnlijk bij een andere tram. Een voorstelling (klik voor een grote versie) van wat er gebeurd zou zijn, voor alle duidelijkheid onder voorbehoud.

Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? D'après ce que j'ai compris sur place, un autre tram était à l'origine de ce déraillement. Voici un schéma (cliquez dessus pour l'agrandir), sous réserve.


We zien een schema van de sporen tussen de haltes Churchill (links) en Vanderkindere (rechts). Tussen de sporen liggen twee verbindingen: een aan de linkerkant (in de rijrichting, wordt momenteel niet gebruikt) en een aan de rechterkant (tegen de rijrichting, wordt gebruikt door lijn 24). Tram 24 zet helemaal rechts z'n reizigers af (daar waar 'Vanderkindere' staat) en maakt rechtsomkeert op de verbinding, zoals te zien is op het schema. Om dat manoeuvre te beschermen staat er nog vóór de verbinding links een sein dat de doorgang voor een andere tram verbiedt. Niettemin is er tussen dat licht en de manoeuvrerende tram nog heel wat plaats, en in dit geval kwam er juist een tram op lijn 23 aan (die na Vanderkindere nog doorrijdt naar het Zuidstation). De bestuurder van die tram heeft waarschijnlijk gedacht dat hij zonder gevaar al voorbij het sein kon rijden, omdat er toch nog genoeg plaats is.

Daarbij is hij of zij kennelijk één ding vergeten: op dat stuk ligt er een onzichtbare detectielus, die ervoor zorgt dat er de wissel recht springt als er een tram over rijdt, om te vermijden dat de wielen van de tram die wissel recht 'duwen' (maakt geluid en zorgt voor slijtage). Dat is in dit geval ook gebeurd, maar het laatste draaistel van de manoeuvrerende T2000 op lijn 24 was nog niet op de verbinding. Normaal zou een wissel nooit mogen bewegen als er een tram over rijdt, maar door een - intussen opgeloste - storing in de bewuste detectielus versprong de wissel toch. Het laatste draaistel van de tram werd dan ook rechtdoor gedwongen en is ontspoord. In tegenstelling tot de vorige ontsporing lijkt de T2000 er dus helemaal niets mee te maken te hebben, een oudere PCC-tram of een nieuwe T3000 had net zo goed kunnen ontsporen. Al was er bij een T3000 nog een kleine kans dat het achterste draaistel gewoon rechtdoor gegaan was op het spoor in tegenrichting zonder te ontsporen, die trams zijn namelijk een stukje 'flexibeler' dan de T2000's.

On voit un plan des voies entre les arrêts Churchill (à gauche) et Vanderkindere (à droite). Entres les voies, il y a deux communications: une au côté gauche (en pointe, pas utilisé pour l'instant) et une au côté droite (en talon, utilisée par la ligne 24). Le tram 24 dépose ses voyageurs à droite (là où il y a marqué 'Vanderkindere') et il fait demi-tour sur la communication, comme on voit sur le plan. Pour protéger ce manoeuvre, il y a un feu avant la communication à gauche, qui se met au 'rouge' quand un autre tram est en train de manoeuvrer. Cependant, il y a beaucoup de place entre le feu et le tram manoeuvrant, et en ce cas, un tram de la ligne 23 arrivait (le 23 continue encore vers la Gare du Midi après Vanderkindere). Le conducteur de ce tram a sans doute pensé qu'il pouvait ignorer ce feu sans risques, étant donné qu'il y a assez de place.

Néanmoins, ce conducteur a oublié une chose: entre les deux communications, il y a une boucle de détection (invisible), qui remet l'aiguille droite, pour éviter que les roues du tram la 'poussent' droite (fait du bruit et use l'aiguille). C'est bien ce qu'il s'est passé: l'aiguille a été remise droite, mais le dernier bogie de la T2000 du 24 n'était pas encore sur la communication. Normalement, une aiguille ne pourrait jamais changer quand il y a un tram dessus, mais c'est quand même passé à cause d'un dérèglement dans la boucle de détection. Le dernier bogie a dès lors été force de continuer tout droit, ce qui a causé le déraillement. Contrairement au dernier déraillement, l'implication de la T2000 semble pur hasard; une vieille PCC ou une nouvelle T3000 aurait tout aussi bien déraillé - bien qu'il y ait une petite chance que le bogie d'une T3000 aurait continue tout droit à contre-voie sans dérailler, étant donné que les T3000 sont plus 'flexibles' que les T2000.De hinder voor de reizigers was gelukkig niet al te groot: tussen Vanderkindere en het Zuidstation (en verder) kon lijn 4 zonder problemen doorrijden. En aan Churchill is er natuurlijk een grote keerlus, waardoor de trams op lijn 23 en 24 zonder moeite daar terug konden keren. Op het korte stukje tussen Churchill en Vanderkindere reed een pendelbus. Dat leverde een paar mooie plaatjes op, zoals deze 4010 op lijn 23 die wacht op die keerlus (tot april van dit jaar was dit de normale situatie, lijn 23 was toen beperkt tot Churchill/Vanderkindere).

Pas trop de problèmes pour les voyageurs: entre Vanderkindere et la Gare du Midi (et plus loin), la ligne 4 pouvait passer sans problèmes. Et à Churchill, il y a bien sûr une grande boucle, ce qui permettait les trams des lignes 23 et 24 de faire demi-tour. Entre Churchill et Vanderkindere, il y avait un bus navette. Cette situation a produit quelques jolis clichés, comme cette 4010 sur la ligne 23 qui attend sur la boucle (la situation normale jusqu'en avril, le 23 était limité à Churchill/Vanderkindere).


Of deze 2004 op lijn 24 aan de andere kant van de keerlus, die normaal gesproken niet meer gebruikt wordt. Tot april werd deze kant van de rotonde door lijn 3 gebruikt, maar het is de vraag of hij dat nog altijd zal doen bij z'n terugkeer in 2008.

Ou cette 2004 sur la ligne 24 à l'autre côté de la boucle, qui n'est normalement plus utilisé. Avant avril, ce côté du rond-point était utilisé par la ligne 3, mais il n'est pas certain que le 3 l'utilisera toujours lors de son retour en 2008.

13:45 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-08-07

Ontsporing / déraillement

Gisteren is rond 17 u een tram ontspoord in de premetrotunnel tussen Rogier en het Noordstation. Het ging om de 2037, een tram van het type T2000. De ontsporing was vrij ernstig en dus werden er al snel pendelbussen ingezet, omdat er in de twee richtingen geen tramverkeer mogelijk was. Bovendien waren ook de treinen tussen Noord en Zuid tijdelijk gratis. Het stukje Rogier>Noordstation is een heel strategisch punt in het MIVB-netwerk, dus er was overal urenlang hinder. Pas rond 22 u konden de trams weer doorrijden, zij het met enige moeite. Volgens de bestuurder van de tram zat er een honderdtal mensen in de tram, maar niemand zou gewond zijn geraakt - behalve één persoon die een kleine wonde had door rondvliegend glas van een gebroken ruit. Het had wel veel ernstiger kunnen zijn als er juist een tram in de andere richting was.

De schade aan de tram is nog niet duidelijk; in ieder geval hadden de technici heel wat werk met de draaistellen en de remblokken (de zogenoemde patins), maar de precieze schade wordt waarschijnlijk nu pas duidelijk. Over de oorzaak is ook niets zeker; de ontsporing gebeurde ter hoogte van een recent aangelegde wissel, maar naar verluidt is die wissel niet versprongen terwijl de tram erover reed (wat meestal de oorzaak is van ontsporingen). Een paar foto's, eerst van alle hinder en daarna de tram zelf, toen die naar buiten gesleept werd.

Hier vers 17 h, un tram a déraillé dans le tunnel de prémétro entre Rogier et la Gare du Nord. Il s'agit de la 2037, un tram de la série T2000. Le déraillement était assez violent et on a donc vite décidé d'injecter des bus navettes, parce que la circulation était impossible dans les deux sens. En plus, les trains entre Nord et Midi étaient gratuit. Le tronçon Rogier>Gare du Nord est un point assez stratégique dans le réseau STIB, donc il y avait des perturbations un peu partout. A 22 h, le service a enfin été retabli. Selon le conducteur du tram, il y avait une centaine de personnes sur le tram, mais pas de blésses - sauf une personne qui avait une blessure superficielle à cause d'une vitre du tram qui s'est brisée. Ca aurait pu être gravement pire s'il y avait un tram dans l'autre sens qui passait au même moment.

Les dégâts au tram ne sont pas encore très clairs; en tous cas, les techniciens ont eu beaucoup de travail avec les bogies et les patins du tram. La cause n'est pas encore connue; le déraillement a eu lieu à l'hauteur d'un aiguillage récemment installé, mais il parait que cet aiguillage n'a pas bougé pendant le passage du tram (ce qui est souvent la cause d'un déraillement). Quelques photos, tout d'abord des perturbations et ensuite le tram même.Ik zat in de tram ter hoogte van Thomas (juist voor het Noordstation) toen ik begreep dat er iets aan de hand was. Hier staat er een hele tramfile te wachten voor de ingang van de tunnel naar het Noordstation.

J'étais dans le tram à l'hauteur de Thomas (juste avant la Gare du Nord) quand j'ai compris que quelque chose s'était passé. On voit toute une file de trams avant l'entrée du tunnel vers la Gare du Nord.


Op dat moment was de ontsporing nog maar pas gebeurd en was er nog geen informatie voor de reizigers; ze gingen dan maar op eigen houtje naar het Noordstation.

A ce moment-là, à peine 10 minutes après le déraillement, il n'y avait bien sûr pas encore de renseignement pour les voyageurs; ils sont donc partis vers la Gare du Nord pour voir ce qu'ils devaient faire.


In het Noordstation zelf dus ook een drietal geblokkeerde trams en een hoop verloren mensen. Op de achtergrond staan er wel mensen van de MIVB informatie te geven, dat is snel op gang gekomen.

Dans la Gare du Nord aussi trois trams bloqués et un tas de gens perdus. En arrière-plan, des gens de la STB donnent déjà des renseignement, ça a commencé assez vite.


De lijnen 4, 25, 55 en 56 maakten in het noorden dan maar rechtsomkeert op het derde spoor aan Thomas. Bij aankomst nam iemand van de MIVB de microfoon om duidelijk te maken wat er aan de hand was, in de twee talen bovendien, dus een pluim voor de informatieverstrekking! Hier zien we de 7767 op de 4. Naar verluidt reed deze tram al voor de ontsporing op deze lijn, foei foei...

Les lignes 4, 25, 55 et 56 branche nord faisaient donc demi-tour via la troisième voie à Thomas. Quand le tram arrivait, quelqu'un de la STIB prennait le micro pour expliquer clairement ce qu'il s'était passe, dans les deux langues en plus, donc chapeau! Ici, on voit la 7767 sur le 4. Il parait que la motrice était déjà sur la ligne avant le déraillement, pas de chapeau pour ça...


In het zuiden maakten de 4, 55, 56 en later ook 32 rechtsomkeert aan Lemonnier. Reken daarbij dat de 23 op dezelfde plaats ook keert én dat de 81 en 82 er ook doorrijden, en je begrijpt dat het nogal een drukte was. Hier zien we de file van wachtende trams.

Dans le sud, le 4, 55, 56 et plus tard aussi le 32 faisaient demi-tour à Lemonnier. A noter aussi que le 23 fait demi-tour au même endroit ét que le 81 et 82 passent également par ici, donc vous comprennez que c'était embouteillé. On voit la file de trams.


Tussen deze twee plaatsen werden dus pendelbussen ingezet. Hier de 8777, een A300 van Haren, aan het Noordstation.

Entre ces deux endroits, on a mis des bus navettes en service. Ici le 8777, un A300 de Haren, à la Gare du Nord.


En de 8443, een A500 van Jacques Brel (Molenbeek), aan Rogier.

Et le 8443, un A500 de Jacques Brel (Molenbeek), à Rogier.


Een gelede AG300 van Delta, op dezelfde plaats.

Un AG300 articulé de Delta, au même endroit.


En deze 8776 van Haren aan Lemonnier, het andere uiterste.

Et ce 8776 de Haren à Lemonnier, l'autre bout.


Een Citaro van Jacques Brel aan het Liedtsplein (daar reden sommige pendelbussen aanvankelijk naartoe).

Un Citaro de Jacques Brel à la place Liedts.


Deze Unimog (sleepvoertuig) was al vrij snel ter plaatse aan het Rogierplein.

Cet Unimog (véhicule remorqueur) était vite sur place à la place Rogier.


En deze zware Volvo Bro 363 bij Thomas, dus alles werd klaargezet om de tram bovengronds te halen.

Et ce Volvo Bro 363 à Thomas, donc on préparait tout pour tirer le tram à la surface.


Rond 21 u was het dan zover: de 2037 werd naar buiten getrokken door de Unimog.

Vers 21 h, ça y était: la 2037 est tirée à la surface par l'Unimog.


Neergezet op het derde spoor. Op het eerst gezicht lijkt er niets aan de hand, maar schijnt bedriegt...

Déposée sur la troisième voie. On dirait qu'il n'a pas grande chose, mais il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce...


Bijvoorbeeld deze gebroken ruit.

Cette vitre brisée, par exemple.


En hier begrijp je waarschijnlijk waarom die ene persoon naar verluidt licht verwond is, het moet nogal heftig geweest zijn.

Et ici, vous comprennez sans doute pourquoi cette personne est légèrement blessée d'après ce qu'on dit; ça a du être violent.


Maar vooral problemen met de draaistellen, hier zijn de technici uitgebreid aan het kijken.

Mais surtout des problèmes avec les bogies; les techniciens sont en train de regarder.


De vervormde remblokken waren het grootste probleem om de tram verder te slepen, dus hebben ze die eraf 'gebrand'.

Les patins déformés causaient des problèmes pour le remorquage du tram, c'est pourquoi on les a enlevé.


En na bijna een uur werk was dat gelukt.

Et réussi, après presqu'une heure de travail.


Intussen was er een andere tram van de remise Schaarbeek aangekomen (de dichtstbijzijnde remise), hier is de koppelstang juist bevestigd.

Entre-temps, un autre tram du dépôt de Schaerbeek (le dépôt le plus proche) était arrivé, on vient d'attacher la barre d'attelage.


En zo ging het dus in een slakkengangetje naar die remise, via Liedts en Verboekhoven.

Et comme ça, on allait très doucement à ce dépôt, via Liedts e Verboekhoven.

12:14 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

08-08-07

De BOA rijdt weer uit - le BOA roule à nouveau

De leveringen van de nieuwe metro's, algemeen bekend onder de naam BOA (verwijzend naar de lange, doorlopende structuur), zijn al een tijdje bezig. Er zijn een paar weken geleden al testritten geweest (waaronder één keer met reizigers, op lijn 1A), maar die hebben een hele tijd stilgelegen wegens een technisch probleem. Intussen is dat opgelost en worden er weer volop testritten uitgevoerd. Op die manier heb ik gisteren eindelijk eens de BOA kunnen vastleggen, bij de doorkomst in het station COOVI.

Les livraisons des nouveaux métros, connus sous le nom BOA (faisant référence à leur structure longue et ininterrompue), ont déjà commencé il y a quelques mois. Il y a eu des essais il y a quelques semaines (dont une fois avec voyageurs, sur la ligne 1A), mais ces essais ont été arrêtés à cause d'un problème technique. Cependant, ce problème a été résolu et les essais ont recommencés. C'est comment j'ai enfin pu fixer le BOA sur la plaque sensible, au passage dans la station CERIA.


Er worden deze dagen nog heel wat testritten uitgevoerd, mogelijk ook met reizigers. De testritten worden vooral uitgevoerd op lijn 1B (Erasmus - De Brouckère - Stokkel), want daar zullen ze vanaf september in reguliere reizigersdienst ingezet worden. Bij de herschikking van het metronetwerk in 2009 zal die lijn ingekort worden tot Weststation - Stokkel en bijna helemaal door de BOA's bediend worden.

On fera encore beaucoup d'essais ces jours, peut-être aussi avec voyageurs. Les essais se font surtout sur la ligne 1B (Erasms - De Brouckère - Stockel), parce que c'est sur cette ligne-là que les BOAS seront mis en service régulier en septembre. Lors de la restructuration du réseau métro en 2009, cette ligne sera raccourci à Gare de l'Ouest - Stockel et presque intégralement exploitée avec les BOAs.

00:23 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-07

T2000 op de noord-zuid / T2000 sur l'axe nord-sud

Een belangrijke nieuwigheid bij de komende herstructurering van 2 juli, is dat lijn 25 vanaf dan met T2000-trams gereden zal worden (zoals die nu rondrijden op de 24, 91, 92, 93 en 94). De reguliere eindhalte van de 25 in Rogier is nog altijd niet klaar, dus dat betekent dat ook deze trams eindelijk (in reizigersdienst) in de noord-zuidverbinding zullen verschijnen. De koppeling met lijn 3 is niet meer mogelijk omdat die lijn tijdelijk wordt opgeheven, dus rijden de trams na Rogier verder tot het Zuidstation met een film '56/ Zuidstation'.

Het is dan ook geen verrassing dat er momenteel volop getest wordt met de T2000's in de noord-zuidverbinding. Een paar foto's.

Une nouveauté importante dans la restructuration du 2 juillet, c'est que la ligne 25 sera désormais désservie par des trams T2000 (comme on voit maintenant sur les lignes 24, 91, 92, 93 et 94). Le terminus régulier à Rogier n'est toujours pas prêt, donc cela implique que ces trams vont enfin rouler dans l'axe nord-sud. Le jumelage avec la ligne 3 n'est plus possible parce que cette dernière sera temporairement supprimée, donc depuis Rogier, les trams continueront vers la Gare du Midi avec un film 56/ Gare du Midi.'

Je ne vais pas vous surprendre si je dis que la STIB fait des assais avec les T2000 dans l'axe nord-sud. Voici quelques photos.De 25's die vanaf het Zuidstation aan hun dienst beginnen (vanaf daar eerst met een film 56/ Liedts), zullen via de reisweg van lijn 81 van de remise in Elsene naar het Zuidstation rijden. Dat stuk wordt dus ook onder de loep genomen; hier zien we de tram (de 2034, for the record) aan de Bareel van Sint-Gillis.

Les 25 qui commencent leur service à la Gare du Midi (tout d'abord avec un film 56/ Liedts), rouleront via l'itinéraire de la ligne 81 du dépôt d'Ixelles jusqu'à la Gare du Midi. Ce tronçon est donc également régardé à la loupe; on voit le tram (la 2034) à la Barrière de Saint-Gillis.Via de 'overdekte straat' van het Zuidstation duikt de tram dus de noord-zuidverbinding in, hier aan Anneessens. Er zijn bij mijn weten tot nu toe nog niet veel (of helemaal geen?) T2000's op deze plaats geweest.

Via la 'rue couverte' de la Gare du Midi, le tram se 'plonge' dans l'axe nord-sud, ici à Anneessens. A mon avis, il n'y pas encore eu beaucoup de T2000 (ou même aucune?) à cet endroit, jusqu'à maintenant.Na de noord-zuidverbinding moet de tram dus normaal op de 25 verrijden, maar deze tests waren specifiek op de noord-zuidverbinding gericht. Daarom maakte de tram na het Noordstation rechtsomkeert en ging hij weer de noord-zuidverbinding in. Hier weer aan de andere kant, aan de ingang van de 'overdekte straat' aan het Zuidstation. De 25's (met een film 56/ Zuidstation) zullen hier hun eindhalte hebben; net zoals deze tram maken ze dan rechtsomkeert op de wissel tussen de sporen richting het Baraplein (waar de 'echte' tram 56 naartoe rijdt).

Après l'axe nord-sud, le tram doit donc normalement continuer sur le 25, mais ces éssais étaient vraiment axés sur l'axe nord-sud (mais quel calembour). C'est pourquoi cette T2000 faisait demi-tour après la Gare du Nord, afin de retourner dans l'axe nord-sud. Ici, on la voit de nouveau à l'autre côté, à l'entrée de la 'rue couverte' à la Gare du Midi. Les 25 (avec un film 56/ Gare du Midi) auront leur terminus à cet endroit; comme cette T2000, ils feront demi-tour sur la communication entre les voies direction la place Bara (l'itinéraire du 'vrai' 56).En hier dus helemaal aan de andere kant, op het derde spoor in de Vooruitgangstraat, juist voorbij het Noordstation (tramhalte Thomas).

Et voici l'autre côté, sur la voie de garage dans la Rue du Progrès, juste après la Gare du Nord (ârret de tram Thomas).Nog een mooie oud-nieuw: deze 81 zal hier vanaf 2 juli niet meer rijden, de T2000's op de 25 zullen er juist dan hun intrede doen.

Encore un beau ancien-nouveau: ce 81 ne passera plus par ici à partir du 2 juillet, alors que les T2000 sur le 25 feront leur apparition à ce moment-là.Hier moet duidelijk nog iets aangepast worden!

Il est clair qu'on doit encore changer quelque chose ici!

01:57 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-06-07

Foto-update 3

Een paar interessante foto's van de afgelopen week.

Quelques photos intéressantes de la semaine passée.De films van de nieuwe/gewijzigde lijnen in juli zijn al aanwezig in de bussen, bijvoorbeeld deze Citaro. Deze film stelt een pendeldienst voor op de vernieuwde noord-zuidverbinding; daar zullen voorlopig enkel de tramlijnen 4, 55 en 56 overblijven.
Sorry voor de belichting van de volgende foto's, maar ik moest ze wel zo nemen, want anders was het lijnnummer niet meer leesbaar...

Les films pour les nouvelles lignes / lignes modifiées en juillet sont déjà disponibles dans les bus, par exemple ce Citaro. Ce film représente une navette sur le nouvel axe nord-sud; les lignes de tram 4, 55 et 56 seront les seules lignes à y rester (au premier abord).
Je m'excuse pour l'exposition faible des photos suivantes, mais sinon le numéro de la lignes n'aurait plus été lisible...De nieuwe lijn 88, Machtens - Heizel. Die rijdt tussen Machtens en De Brouckère zoals de huidige lijn 63, vanaf daar zoals de huidige lijn 47 tot WTC, vanaf daar via een min of meer nieuw traject tot Bockstael en zo zoals de huidige lijn 89 tot de Heizel, met een gewijzigd traject in Jette. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor alle genoemde lijnen: de 63 wordt ingekort tot De Brouckère, drie op de vier 47's zullen beperkt worden tot Van Praet (vooral door de komst van tram 4) en lijn 89 wordt beperkt tot het metrostation Pannenhuis.

La nouvelle ligne 88, Machtens - Heysel. Ce bus roulera entre Machtens et De Brouckère comme la ligne 63, puis jusqu'à WTC comme le 47, ensuite jusqu'à Bockstael via un trajet plutôt nouveau et finallement comme le 89 jusqu'au Heysel, avec quelques modifications à Jette. Tout cela a bien entendu des conséquences pour les lignes mentionnées: le 63 sera limité à De Brouckère, trois bus 47 sur quatre seront limités à Van Praet (surtout à cause du nouveau tram 4) et la ligne 89 sera limitée à la station de métro Pannenhuis.Hier lijn 64, Naamsepoort - Machelen. Die is het resultaat van de splitsing van de huidige lijn 54 in een stuk Vorst-Centrum - Luxemburg station (blijft lijn 54) en een stuk Naamsepoort - Machelen (wordt dus lijn 64), met een overlappend stuk Naamsepoort - Troon - Luxemburg station. De reden hiervoor zijn vooral de chronische vertragingen op de (heel lange) lijn 54, maar het valt af te wachten in welke mate dit zal helpen.

Ici la ligne 64, Porte de Namur - Machelen. Elle résulte de la scission de la ligne actuelle 54 en un tronçon Forest-Centre - Gare du Luxembourg (reste le 54) et un tronçon Porte de Namur - Machelen (deviendra le 64). Le tronçon Porte de Namur - Trône - Gare du Luxembourg sera donc désservi par les deux lignes. Les retards chroniques de la ligne 54 (qui est très longue) sont la raison pour cette scission.Lijn 15, Noordstation - UZ Brussel. Die lijn is niets meer dan een fusie 's avonds van de huidige lijnen 13 (Simonis - UZ Brussel) en 14 (Noordstation - Simonis - UZ Brussel), dus een bus 14 rijdt 's avonds na Simonis via het traject van lijn 13 (duurt iets langer) naar het UZ Brussel en vice versa. Eigenlijk niets nieuws onder de zon, want dit systeem wordt al een tijdje toegepast, alleen komt er nu dus een nieuw nummer voor.

Ligne 15, Gare du Nord - UZ Brussel. Cette ligne n'est qu'un fusionnement vespéral des lignes 13 (Simonis - UZ Brussel) et 14 (Gare du Nord - Simonis - UZ Brussel), donc en soirée, un bus 14 suit l'itinéraire de la ligne 13 entre Simonis et l'UZ Brussel (qui est un peu plus long) et vice versa. Rien de nouveau sous le soleil, parce que ces deux lignes sont déjà fusionnées en soirée, mais cette ligne fusionnée aura donc un propre numéro.Pendeldienst voor de tramlijnen 82 en 97. Dat zal het stuk Wielemans - Stalle zijn, dat nu nog door de tramlijnen 52 en 18 bereden wordt. Tramlijn 52 wordt op dit stuk vervangen door lijn 82 (Drogenbos Kasteel - Zuidstation - Berchem station) en tramlijn 18 door de nieuwe 97 (Stalle P - Louiza, via de Bareel en Janson). De 52 en 18 worden afgeschaft.

Navette pour les lignes 82 et 97. Ces deux lignes rouleront ensemble sur le tronçon Wielemans - Stalle, qui est aujourd'hui désservi par les lignes 52 et 18. Sur ce tronçon, le 52 sera remplacé par le 82 (Drogenbos Château - Gare du Midi - Berchem gare) et le 18 par le nouveau 97 (Stalle P - Louise, via la Barrière et Janson). Les 52 et 18 seront supprimés.En dit is er nog eentje voor in het archief, want tramlijn 90 bestaat niet meer en deze film zal dus niet meer (bedoeld) opduiken. Deze combinatie Citaro + film 90 heeft niettemin één keer dienst gedaan, toen tramlijn 90 (toen nog niet vervangen door de 25) het Weldoenersplein niet kon oprijden door werken en dus vervangen werd door pendelbussen.

Et celui-ci est pour les archives, parce que la ligne de tram 90 n'existe plus et ce film ne sera donc plus employé (sauf par inadvertance). Cependant, cette combinaison Citaro + film 90 a été utilisée une fois, quand la ligne de tram 90 (en ce temps-là pas encore remplacé par le 25) ne pouvait pas passer sur la place des Bienfaiteurs suite à des travaux.Ook op de oudere bussen (toch op deze Van Hool A300) zijn de nieuwe films al ingesteld; hier zien we de nieuwe lijn 79, Schuman - Kraainem. Die zal rijden via het huidige traject van lijn 28 tussen Schuman en Diamant (lijn 28 wordt omgeleid naar het Daillyplein), vanaf daar zoals de lijnen 11/12 tot de Kolonel Bourglaan, vanaf daar via de Plejadenlaan/Andromedalaan (huidige lijn 80) naar de Marcel Thirylaan (waar lijn 45 ook nog altijd op zal rijden), aan het einde van die laan zoals lijn 42 tot UCL Saint-Luc en tot slot via een kort nieuw traject naar het metrostation Kraainem.

Sur les bus plus anciens (comme ce Van Hool A300), les nouveaux films ont également été installés; ici on voit la nouvelle lignes 79, Schuman - Kraainem. Ce bus roulera via l'itinéraire actuel du 28 entre Schuman et Diamant (le 28 sera dévié vers la place Dailly), puis comme les lignes 11/12 jusqu'à l'avenue Colonel Bourg, ensuite via l'avenue des Pléiades/avenue Andromède (ligne 80 actuelle) jusqu'à l'avenue Marcel Thiry (où les 45 roulera toujours), à la fin de cette avenue comme le 42 jusqu'à UCL Saint-Luc et finallement jusqu'à la station de métro Kraainem, via un nouvel itinéraire.Ook een paar keer een ongewone inzet van een tram/bus gezien, zoals deze PCC 7900 van de remise Koningslaan op lijn 81 (die normaal door PCC's 7700-7800 van de remises Molenbeek en Elsene bereden wordt). Mogelijk wilde men gewoon een extra tram op de noord-zuidverbinding inzetten en was '81/ Noordstation' de enige geschikte film, aangezien de meeste van deze PCC's nog geen film '3 Noordstation' hebben.

J'ai également vu quelques 'affections originales', comme ce PCC 7900 du dépôt de l'avenue du Roi sur la ligne 81 (qui est normalement affécté aux dépôts de Molenbeek et Ixelles et roulé en PCC 7700-7800). Peut-être qu'on voulait injécter un tram supplémentaire sur l'axe nord-sud et que le '81/ Gare du Nord' était le seul film approprié, étant donné que la plupart de ces PCC n'ont pas encore un film '3 Gare du Nord'.Hier tram 7747 van de remise Schaarbeek op lijn 55, die normaal door PCC 7900's van de Koningslaan bereden wordt. Waarschijnlijk ging het weer om een reservedienst, want deze tram heeft slechts één ritje heen en terug gedaan op het stuk Verboekhoven - Bordet en is daarna teruggekeerd naar de remise.

Ici on voit tram 7747 du dépôt de Schaerbeek sur la ligne 55, qui est normalement roulé avec des PCC 7900 de l'avenue du Roi. Il s'agit probablement d'un service de réserve, parce que ce tram n'a fait qu'un aller-retour sur le tronçon Verboekhoven - Bordet et est ensuite retourné vers le dépôt.Hier een A500 van de remise Jacques Brel op lijn 29 (waar normaal A300's te zien zijn van de remise Haren). Dit is hoogstwaarschijnlijk ook een reservedienst. De reservediensten van de bussen zijn bij de MIVB beter bekend als 'indice vert'; elke remise heeft ergens een chauffeur plus een bus klaarstaan die op het hele net een lijn kunnen versterken bij problemen.

Et ici, un A500 du dépôt de Jacques Brel sur la ligne 29 (où on voit des A300 du dépôt de Haren, normalement). Il s'agit probablement aussi d'un service de réserve. Ces services sont mieux connus sous le nom 'indice vert'; chaque dépôt met quelque part un chauffeur plus un bus, prêts pour renforcer une ligne en cas de problèmes.En vlak erna zelfs een Jonckheere Premier van de remise Delta, op dezelfde lijn. Wellicht dezelfde verklaring als hierboven.

Et juste après même un Jonckheere premier du dépôt de Delta, sur la même ligne. Probablement à cause de la même raison que ci-dessus.Bij de noord-zuidverbinding en de as Meiser - Boileau en verder, twee van de drukste assen van het tramnetwerk, staat meestal een tram stand-by met hetzelfde doel. Hier zien we een tram van de remise Elsene op het derde spoor aan het Meiserplein, die kennelijk juist lijn 23 heeft versterkt (en op die manier is er dus nog heel af en toe een PCC op die lijn te zien).

Près de l'axe nord-sud et l'axe Meiser - Boileau et plus loin, il y a souvent un tram en réservé avec le même but que les bus. On voit un tram du dépôt d'Ixelles sur la voie de garage à la place Meiser, qui vient de renforcer la ligne 23, apparemment (et comme ça, on voit encore un PCC sur cette ligne, de temps en temps).Een new A330 op lijn 87, daar zijn ze nog niet al te vaak te zien.

Un new A330 sur la ligne 87, sur laquelle ils ne roulent pas souvent.Op lijn 89 beginnen ze wél meer en meer te verschijnen, zeker in het weekend.

Sur la ligne 89, ils ne sont plus si rares, surtout en week-end.Op de verbuste tramlijn 83 (op zondag vervangen door bussen en beperkt tot Delacroix, door de grote drukte bij de markt aan de slachthuizen) daarentegen goede oude A500's en geen enkele new A330, dat is meestal anders.

Sur la ligne de tram 83 bussifiée (le dimanche, les trams sont remplacés par des bus limités à Delacroix, à cause du marché près des abattoirs) il n'y avait par contre des A500, aucun new A330.Dat de A500's hun leeftijd beginnen te hebben, merk je aan het feit dat er bij sommige exemplaren zelfs water tussen de ruit is. Het golft nogal als de bus optrekt of afremt, best amusant om naar te kijken.

Les A500 ont déjà leur âge, et ça se foit par exemple au fait que dans certains bus, il y a de l'eau dans les vitres. Il y a toujours des vaguelettes dans l'eau quand le bus démarre ou freine, assez amusant de l'observer.Busje in panne bij de Hoedemaekerssquare, let op de openstaande motorkap...

Bus en panne à l'hauteur de la place Hoedemaekers, remarquez le capot ouvert...En om alweer in schoonheid te eindigen, bus 58 aan zijn eindpunt in Rogier. In september is dit verleden tijd en zal deze halte waarschijnlijk niet meer bediend worden; bus 58 zal dan vanaf Verboekhoven via de Van Ooststraat, Paviljoenstraat, Masuistraat en Antwerpsesteenweg naar de Antwerpsepoort rijden (metrostation IJzer).

Et pour finir en beauté, bus 58 à son terminus Rogier. En septembre, ce terminus ne sera probablement plus désservi pas un bus; le 58 sera dévié dès Verboekhoven, via la rue Van Oost, rue du Pavillon, rue Masui et la chaussée d'Anvers afin de joindre son nouveaux terminus, la porte d'Anvers (station de métro Yser).

00:38 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |